Μελάνια και επικαλυπτικά (Ε)

Σταματίνα Θεοχάρη

Περιγραφή

Πρόκειται για Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικής Υποδομής του Προγράμματος Σπουδών στο οποίο εξετάζονται οι χρωστικές ύλες, τα εκτυπωτικά μελάνια και τα επικαλυπτικά, η σύσταση και οι ιδιότητες τους, οι απαιτήσεις ανάλογα με τις εκτυπωτικές διαδικασίες μέσω των οποίων θα εφαρμοστούν, καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος των εκτυπωμένων και επικαλυμμένων επιφανειών.

Πιο συγκεκριμένα σε αυτό περιλαμβάνονται η μελέτη του ιξώδους των ρευστών, οι ιδιότητες των διαλυτών, όπως η ταχύτητα εξάτμισης και η διαλυτική ικανότητα τους, η εκτίμηση των αντοχών των εκτυπωμένων μελανιών σε φυσικούς παράγοντες όπως το φως κι οι ακτινοβολίες, σε χημικούς παράγοντες όπως οι διαλύτες, τα σαπούνια – απορρυπαντικά και τα αλκάλια, τα λίπη και τα έλαια, η εκτίμηση της αντίστασης σε μηχανικές αντοχές, όπως στην τριβή, χάραξη, κτλ., η εκτίμηση των οπτικών και άλλων ιδιοτήτων του φορέα, όπως της στιλπνότητας, της  πρόσφυσης, της καλυπτικότητας, κτλ.

Επίσης, προσδιορίζεται η ποσότητα της οργανικής επικάλυψης μεταλλικής συσκευασίας. Τέλος, εξετάζονται ορισμένες ιδιότητες μελανιών υδατικής βάσης.

Λέξεις Κλειδιά: Χρώμα, φορέας, διαλύτης, ρητίνη, βερνίκι, πρόσθετα, ιξώδες, αντοχή στο φώς – ακτινοβολία, γκρι κλίμακα, χρωματική σταθερότητα, μηχανικές αντοχές, οπτικές ιδιότητες, στιλπνότητα, οργανική επικάλυψη, λάκκα, μελάνια νερού, αφρισμός, σταθερότητα

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στα εργαστήρια του μαθήματος, ασχολείται με τα συστατικά των εκτυπωτικών μελανιών και τον τρόπο παρασκευής τους.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της  ενότητας είναι η κατανόηση της σύστασης των εκτυπωτικών μελανιών και του τρόπου παρασκευής τους, που είναι η βάση για τα εργαστηριακά μαθήματα που ακολουθούν.

Λέξεις Κλειδιά

Χρώμα, φορέας, διαλύτης, ρητίνη, βερνίκι, πρόσθετα, στάδια παρασκευής, ανάμειξη, λειοτρίβηση, διασπορά, δειγματοληψία, σήμανση

Στην ενότητα περιλαμβάνεται η έννοια  του ιξώδους ενός ρευστού, ο ορισμός του, οι μονάδες και οι τρόποι μέτρησής του στο εργαστήριο. Επίσης, η εξάσκηση στην κατασκευή και χρήση των σχετικών διαγραμμάτων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την έννοια  του ιξώδους ενός ρευστού  και τους τρόπους μέτρησής του στο εργαστήριο. Επίσης, η εξάσκηση στην κατασκευή και χρήση των σχετικών διαγραμμάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Ιξώδες, κινηματικό ιξώδες, νευτώνεια ροή, θιξοτροπία, ιξωδόμετρο, κύπελλο ροής

Η ενότητα εξηγεί το ρόλο των διαλυτών στα μελάνια εκτύπωσης και τις ιδιότητες τους και προτείνει έναν απλό τρόπο εκτίμησης  της ταχύτητας εξάτμισης ενός διαλύτη.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της  ενότητας είναι η κατανόηση του ρόλου των διαλυτών στα μελάνια εκτύπωσης και των ιδιοτήτων  τους, καθώς και η εξάσκηση σε έναν απλό τρόπο εκτίμησης της ταχύτητας εξάτμισης ενός διαλύτη.

Λέξεις Κλειδιά

Διαλύτης, πτητικότητα, χρόνος εξάτμισης, διαλυτική ικανότητα, σημείο ανάφλεξης, τοξικότητα, οσμή

Στην ενότητα αφού δοθεί η βασική θεωρία γύρω από την φύση των χημικών δεσμών, εξηγείται η σημασία της πολικότητας των μορίων, η έννοια της διπολικής ροπής, δίνονται οι ορισμοί του διαλύματος και της διαλυτότητας, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την έννοια της διαλυτότητας και της πολικότητας των μορίων των ουσιών μέσα από πρακτικές εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση της  θεωρίας  γύρω από την φύση των χημικών δεσμών, της έννοιας της πολικότητας των μορίων, της  διπολικής ροπής, των ορισμών διαλύματος και διαλυτότητας, και η εξοικείωση με την έννοια της διαλυτότητας και της πολικότητας των μορίων των ουσιών μέσα από πρακτικές εφαρμογές.

Λέξεις Κλειδιά

Ιοντικός, ομοιοπολικός δεσμός, πολικότητα, διπολική ροπή, διάλυμα, διαλύτης, διαλυμένη ουσία, διαλυτότητα

Στην  ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η σχετική θεωρία και  η πρακτική εξάσκηση σχετικά με την εκτίμηση των αντοχών τυπωμένων μελανιών όταν εκτεθούν στο φως-ακτινοβολίες.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στους τρόπους εκτίμησης των αντοχών εκτυπωμένων μελανιών όταν εκτεθούν στο φως-ακτινοβολίες.

Λέξεις Κλειδιά

Αντοχή στο φώς – ακτινοβολία, γκρι κλίμακα, χρωματική σταθερότητα

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται ένας απλός τρόπος εκτίμησης των αντοχών εκτυπωμένων μελανιών όταν εκτεθούν σε χημικούς παράγοντες και συγκεκριμένα σε συνήθεις διαλύτες.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η εξάσκηση σε απλούς τρόπους  εκτίμησης  των αντοχών εκτυπωμένων μελανιών όταν εκτεθούν σε χημικούς παράγοντες και συγκεκριμένα σε συνήθεις διαλύτες.

Λέξεις Κλειδιά

Διαλύτης

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται ένας απλός τρόπος εκτίμησης των αντοχών εκτυπωμένων μελανιών όταν εκτεθούν σε χημικούς παράγοντες και συγκεκριμένα σε σαπούνια, απορρυπαντικά και αλκάλια.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στην εκτίμηση των αντοχών εκτυπωμένων μελανιών όταν εκτεθούν σε χημικούς παράγοντες και συγκεκριμένα σε σαπούνια, απορρυπαντικά και αλκάλια.

Λέξεις Κλειδιά

Σαπούνια, απορρυπαντικά και αλκάλια

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται ένας απλός τρόπος εκτίμησης των αντοχών εκτυπωμένων μελανιών όταν εκτεθούν σε χημικούς παράγοντες και συγκεκριμένα σε λίπη και έλαια.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στην εκτίμηση των αντοχών εκτυπωμένων μελανιών όταν εκτεθούν σε χημικούς παράγοντες και συγκεκριμένα σε λίπη και έλαια.

Λέξεις Κλειδιά

Λίπη, έλαια

Η ενότητα περιλαμβάνει τον έλεγχο της ποσότητας των οργανικών επικαλύψεων (λάκκες, βερνίκια) μεταλλικών φύλλων (αλουμινίου, λευκοσιδήρου κτλ), που προορίζονται για την κατασκευή συσκευασιών.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η εξάσκηση στον έλεγχο της ποσότητας των οργανικών επικαλύψεων (λάκκες, βερνίκια) μεταλλικών φύλλων (αλουμινίου, λευκοσιδήρου κτλ), που προορίζονται για την κατασκευή συσκευασιών.

Λέξεις Κλειδιά

Οργανική επικάλυψη, λάκκα, βερνίκι

Η ενότητα περιλαμβάνει την εξάσκηση των σπουδαστών στην εκτίμηση των μηχανικών αντοχών εκτυπωμένης επιφάνειας (πρόσφυση, ελαστικότητα, χάραξη, δίπλωμα, τριβή, κτλ.)

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στην εκτίμηση των μηχανικών αντοχών εκτυπωμένης επιφάνειας (πρόσφυση, ελαστικότητα, χάραξη, δίπλωμα, τριβή, κτλ.)

Λέξεις Κλειδιά

Μηχανικές αντοχές, πρόσφυση, ελαστικότητα, χάραξη, δίπλωμα, τριβή

Η ενότητα περιλαμβάνει την εξάσκηση των σπουδαστών στον έλεγχο των οπτικών ιδιοτήτων του φορέα (στιλπνότητα, διαφάνεια, καλυπτικότητα), καθώς επίσης και στον έλεγχο του χρώματος μέσω του φασματοφωτομέτρου (CIE lab, ΔΕ, Φάσμα ανάκλασης, πυκνότητα εκτύπωσης) και στην κατασκευή των αντίστοιχων διαγραμμάτων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στον έλεγχο των οπτικών ιδιοτήτων του φορέα (στιλπνότητα, διαφάνεια, καλυπτικότητα) κι επίσης, στον έλεγχο του χρώματος μέσω του φασματοφωτομέτρου (CIE lab, ΔΕ, Φάσμα ανάκλασης, πυκνότητα εκτύπωσης) και στην κατασκευή των αντίστοιχων διαγραμμάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Διαφάνεια, καλυπτικότητα, στιλπνότητα, χρωματικοί συντελεστές,, φασματοφωτόμετρο

Η ενότητα περιλαμβάνει την εξάσκηση στον έλεγχο της σταθερότητας , του αφρισμού και της ποιότητας εκτύπωσης με μελάνια υδατικής βάσης.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στον έλεγχο της σταθερότητας , του αφρισμού και της ποιότητας εκτύπωσης με μελάνια υδατικής βάσης.

Λέξεις Κλειδιά

Μελάνια υδατικής βάσης, σταθερότητα, αφρισμός, ποιότητα εκτύπωσης

Η ενότητα περιλαμβάνει την εξάσκηση στον εργαστηριακό προσδιορισμό της % ποσότητας των στερεών συστατικών ενός μελανιού.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στον εργαστηριακό προσδιορισμό της % ποσότητας των στερεών συστατικών ενός μελανιού.

Λέξεις Κλειδιά

Μελάνια υδατικής βάσης, υπολογισμός, στερεά συστατικά.

Η ενότητα περιλαμβάνει την εξάσκηση στο θέμα της σύστασης, των ιδιοτήτων και της χρήσης των εκτυπωτικών μελανιών με βάση το υπόστρωμα και την εκτυπωτική διαδικασία που θα εφαρμοστεί.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στο θέμα της σύστασης, των ιδιοτήτων και της χρήσης των μελανιών ανάλογα με το υπόστρωμα και την εκτυπωτική διαδικασία.

Λέξεις Κλειδιά

Μελάνια εκτυπώσεων, υπόστρωμα, μέθοδοι εκτύπωσης.

Η ενότητα περιλαμβάνει την εξάσκηση των σπουδαστών στον έλεγχο της σύστασης, των ιδιοτήτων και της χρήσης των εκτυπωτικών μελανιών ανάλογα με τις διαδικασίες παραγωγής εκτυπώσεων και την χρήση του τελικού προϊόντος.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στον έλεγχο της σύστασης, των ιδιοτήτων και της χρήσης των εκτυπωτικών μελανιών ανάλογα με τις διαδικασίες παραγωγής εκτυπώσεων και την χρήση του τελικού προϊόντος.

Λέξεις Κλειδιά

Μελάνια  εκτυπώσεων, διαδικασίες παραγωγής εκτυπώσεων, χρήσεις εκτυπωμένου  προϊόντος.

Η ενότητα περιλαμβάνει την εξάσκηση στον ποιοτικό έλεγχο των μελανιών πριν την εκτύπωση, καθώς και τον έλεγχο των βασικών ιδιοτήτων των εκτυπωμένων μελανιών.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός της ενότητας είναι η εξάσκηση των σπουδαστών στον ποιοτικό έλεγχο των μελανιών πριν την εκτύπωση και τον έλεγχο των βασικών ιδιοτήτων των εκτυπωμένων μελανιών.

Λέξεις Κλειδιά

Μελάνια εκτυπώσεων, ποιοτικός έλεγχος μελανιών, ιδιότητες εκτυπωμένων μελανιών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -