Αιματολογία ΙΙ (Θ)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: είναι να γνωρίζουν οι φοιτητές τον αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό των αναιμιών και αιμοσφαιρινοπαθειών καθώς και τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο αυτών με στόχο την διαγνωστική προσέγγιση.

Λέξεις Κλειδιά: Αναιμίες, αίμα, ερυθρά αιμοσφαίρια

Θεματικές Ενότητες

Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας του ερυθρού αιμοσφαιρίου, την κυτταρική μεμβράνη του ερυθρού αιμοσφαιρίου, την παραμορφωσιμότητα του και την σπληνική καταστροφή. Επιπλέον τη βιοσύνθεση και δομή της αιμοσφαιρίνης καθώς και την λειτουργία της. Κρίσιμη θεωρείται η κατανόηση των μεταβολικών οδών του ερυθροκυττάρου, η γήρανση και η καταστροφή του.

Στόχοι Ενότητας

Δομή λειτουργίες και καταστροφή του ερυθρού αιμοσφαιρίου.

Λέξεις Κλειδιά

Ερυθροκυτταρική μεμβράνη, γήρανση και προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος

Η κατανόηση του ορισμού της αναιμίας και η παθοφυσιολογία της. Να γνωρίζουν οι φοιτητές της διαγνωστική προσέγγιση του ασθενή με αναιμία, τους τύπους των αναιμιών, τη διαφορική και αλγοριθμική προσέγγιση του ασθενή. Να μπορούν να ταξινομούν τις αναιμίες και να περιγράφουν νοσολογικές οντότητες αναιμίας.

Στόχοι Ενότητας

Διαφορική διάγνωση αναιμίας.

Λέξεις Κλειδιά

Αλγόριθμος αναιμίας

Βιολογική σημασία του σιδήρου, κυτταρικός μεταβολισμός σιδήρου, ρύθμιση ομοιοστασίας του σιδήρου, ο ρόλος της εψιδίνης. Αιμοσισήρωση και διαφορές από την αιμοχρωμάτωση. Κληρονομική συσσώρευση σιδήρου και δευτεροπαθής αιμοχρωμάτωση.

Στόχοι Ενότητας

Ομοιόσταση και ρύθμιση σιδήρου στον οργανισμό. Κληρονομική συσσώρευση σιδήρου και δευτεροπαθής αιμοχρωμάτωση.

Λέξεις Κλειδιά

Σίδηρος, φερριτίνη, εψιδίνη

Κατανομή σιδήρου στον οργανισμός, ρυθμιστικοί παράγοντες ομοιόστασης σιδήρου, αίτια σιδηροπενίας. Παθογένεση και στάδια ανάπτυξης σιδηροπενικής αναιμίας, κλινικές εκδηλώσεις, εργαστηριακά ευρήματα, διαφορική διάγνωση.

Στόχοι Ενότητας

Σιδηροπενική αναιμία.

Λέξεις Κλειδιά

Σιδηροπενία

Αίτια, παθοφυσιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά, εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και θεραπεία της αναιμίας χρόνιας νόσου.

Στόχοι Ενότητας

Αίτια, παθοφυσιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά, εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και θεραπεία της αναιμίας χρόνιας νόσου.

Λέξεις Κλειδιά

Αναιμία χρόνιας νόσου

Συγγενείς και επίκτητες σιδηροβλαστικές αναιμίες. Βιοσύνθεση αίμης, πορφυρίες, κλινικές εκδηλώσεις και κατάταξη. Διάγνωση και αντιμετώπιση οξείας πορφυρίας, πορφυρίες με αιματολογικές εκδηλώσεις.

Στόχοι Ενότητας

Η βιοσύνθεση αίμης, πορφυρίες, κλινικές εκδηλώσεις και κατάταξη. Διάγνωση και αντιμετώπιση οξείας πορφυρίας, πορφυρίες με αιματολογικές εκδηλώσεις. Συγγενείς και επίκτητες σιδηροβλαστικές αναιμίες.

Λέξεις Κλειδιά

Αίμη, πορφυρίες, σιδηροβλαστικές αναιμίες

Μεταβολισμόας Β12 και φυλλικού οξέος. Ομοιόσταση Β12 και φυλλικού οξέος. Αίτια ανεπάρκειας Β12 και φυλλικού. Άλλα αίτια μεγαλοβλαστικής αναιμίας, κλινικοεργαστηριακά ευρήματα και διαφορική διάγνωση, αιτιολογική διερεύνηση, θεραπεία. Συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).

Στόχοι Ενότητας

Ο μεταβολισμός Β12 και φυλλικού οξέος. Μεγαλοβλαστικές αναιμίες και συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).

Λέξεις Κλειδιά

Μεγαλοβλαστικές αναιμίες, συγγενείς δυσερυθροποιητικές αναιμίες, Β12 και φυλλικό οξύ

Ορισμός, παθοφυσιολογία, αίτια, κλινικοεργαστηριακά ευρήματα, διαγνωστική προσέγγιση, διαφορική διάγνωση και θεραπεία μυελικής απλασίας. Πρόγνωση. Αμιγής απλασία ερυθράς σειράς (ορισμός, κατάταξη). Λοίμωξη από Β19. Επίκτητη ανοσολογικής αιτιολογίας απλασία του μυελού.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την μυελική απλασία, τα αίτια, τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα, την διαγνωστική προσέγγιση, την διαφορική διάγνωση και θεραπεία.

Λέξεις Κλειδιά

Απλαστική αναιμία

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενή με αιμολυτική αναιμία. Ταξινόμηση αιμολυτικών αναιμιών. Παθογένεια, παθοφυσιολογία, κλινικά συμπτώματα, εργαστηρικά ευρήματα, πρόγνωση, διάγνωση, διαφορική διάγνωση και θεραπεία παροξυσμικής αιμοσφαιρινουρίας.

Στόχοι Ενότητας

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενή με αιμολυτική αναιμία.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμολυτική αναιμία, παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία

β-Θαλασσαιμίες, μείζων β-Θαλασσαιμία, ανδιάμεση β-ΜΑ, ετερόζυγη β-ΜΑ, δβ-Θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια Πύλος/lepore, κληρονονομική πραμονή εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης, α-Θαλασσαιμίες, Δρεαπανοκυτταρικά σύνδρομα, δρεπανοκυτταρικήα αναιμία, ετερόζυγη δρεπανοκυτταρικήα αναιμία, άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (C, D, E, O-Arab).

Στόχοι Ενότητας

Αιμοσφαιρινοπάθειες (εργαστηριακή προσέγγιση, διάγνωση και θεραπεία).

Λέξεις Κλειδιά

Θαλασσαιμίες, δρεπανοκυτταρική αναιμία

Διαταραχές της μεμβράνης (κληρονομική σφαιροκυττάρωση, ελλειπτοκυττάρωση, πυροποικιλοκυττάρωση, οβαλοκυττάρωση, ακανθοκυττάρωση, στοματοκυττάρωση, Rhnull). Διαταραχές μεταβολισμού ερυθροκυττάρων.

Στόχοι Ενότητας

Κληρονομική σφαιροκυττάρωση, ελλειπτοκυττάρωση, πυροποικιλοκυττάρωση, οβαλοκυττάρωση, ακανθοκυττάρωση, στοματοκυττάρωση, Rhnull.

Λέξεις Κλειδιά

Κληρονομική σφαιροκυττάρωση, ελλειπτοκυττάρωση, πυροποικιλοκυττάρωση, οβαλοκυττάρωση, ακανθοκυττάρωση, στοματοκυττάρωση, Rhnull

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (αίτια, παθογένεια, εργαστηριακά ευρήματα, κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, θεραπεία, πρόγνωση). Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία από ψυχρά αντισώματα, χρόνια αιμόλυση από ψυχροσυγκολλητίνες, παροξυσμική αιμοσγαιρινουρία από ψύχος, αιμολυτικές αναιμίες από φάρμακα. Αλλοάνοση αιμολυτική αναιμία εμβρύου-νεογνού, αιμολυτική νόσος νεογνού από ασυμβατότητα ΑΒΟ.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με τις επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες ανοσολογικής αρχής  και την αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

Λέξεις Κλειδιά

Επίκτητη αιμολυτική αναιμία ανοσοσλογικής αρχής, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

Αιμολυτική αναιμία από μηχανικά αίτια, από λοιμώδεις παράγοντες, φάρμακα, τοξίνες, χημικά. Αιμόλυση επί ηπατικής νόσου.

Στόχοι Ενότητας

Η αιμόλυση από ηπατοπάθεια, μηχανικά αίτια, από λοιμώδεις παράγοντες, φάρμακα, τοξίνες, χημικά.

Λέξεις Κλειδιά

Επίκτητη αιμολυτική αναιμία μη ανοσοσλογικής αρχής

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -