Ιστολογία Ι – Εμβρυολογία (Θ)

Φραγκίσκη Αναγνωστοπούλου Ανθούλη

Περιγραφή

Το μάθημα περιγράφει τη μικροσκοπική υφή του κυττάρου και των οργανιδίων του, τα είδη της κυτταρικής διαίρεσης των ευκαρυωτικών κυττάρων, και τους βασικούς ιστούς για τους οποίους γίνεται αναλυτική περιγραφή. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και περιγράφονται στην Ιστολογία Ι,  το αίμα-αιμοποίηση, το ανοσοποιητικό σύστημα και το αιμοφόρο και λεμφικό κυκλοφορικό σύστημα.

Περιγράφονται επίσης βασικά στοιχεία εμβρυολογίας.

Λέξεις Κλειδιά: Κυτταρική μεμβράνη, συσκευή Golgi, ενδοπλασματικό δίκτυο, καρυότυπος, επιθήλιο οισοφάγου, καλυπτήριο επιθήλιο, μεταβατικό επιθήλιο ουρητήρα, καλυκοειδή κύτταρα, αδενικό επιθήλιο, υαλοειδής χονδρός, οστεώνας, μεσεγχυματικός ιστός, χονδροβλάστες, επίχρισμα αίματος, ραβδοπύρηνο, ουδετερόφιλο, ηωσινόφιλο, φαγοκυττάρωση, ερυθροβλάστη, μυελοβλάστη, ίνες του Purkinje, μυοϊνίδιο, περιφερικό νεύρο, ενδονεύριο, νευρική σύναψη, στιβάδες παρεγκεφαλίτιδας, νωτιαίος μυελός, μυοκάρδιο, επικάρδιο, ενδοκάρδιο, αρτηρία, τριχοειδές αγγείο, λεμφοκύτταρο, πλασματοκύτταρα, μακρόφαγο, θύμος αδένας, σωμάτια Hassall, λεμφοζίδια, λάχνες πλακούντα, φθαρτός, συγκυτιώδης τροφοβλάστη, πηκτή του Wharton

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά:

 • η κυτταρική μεμβράνη και η λειτουργία της
 • τα κυτταρικά οργανίδια του κυτταροπλάσματος και η λειτουργία τους (μιτοχόνδρια, αδρό και λείο ενδοπλασματικό δίκτυο, ριβοσώματα, συσκευή Golgi, λυσοσώματα, κεντρόσωμα, κ.ά). Παραδείγματα
 • Μεταφορά ουσιών έξω και μέσα στο κύτταρο (διάχυση, διευκολυνομένη διάχυση, ενεργητική μεταφορά, εξωκύττωση/ενδοκύττωση
 • Πυρήνας-συστατικά πυρήνα και λειτουργία
 • Χρωματοσώματα -γονίδια-γονότυπος-φαινότυπος
 • Καρυότυπος
 • Κυτταρική διαίρεση. Μίτωση-Μείωση
 • Κυτταροσκελετός. Μικρονημάτια, ενδιάμεσα νημάτια, μικροσωληνίσκοι.
 • Κυτταρικός κύκλος. Ορισμός-φάσεις-παραδείγματα
 • Κυτταρικός θάνατος  Απόπτωση-Νέκρωση

 

Λέξεις Κλειδιά

Κυτταρική μεμβράνη, συσκευή Golgi, ενδοπλασματικό δίκτυο, καρυότυπος

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του επιθηλιακού ιστού, τα είδη του καλυπτηρίου επιθηλίου, τα είδη των αδένων. Παραδείγματα και λειτουργία των διαφόρων τύπων καλυπτήριου επιθηλίου.

Ι. Μονόστιβο: πλακώδες, κυβικό, κυλινδρικό, ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό.

ΙΙ. Πολύστιβο: Πλακώδες κερατινοποιημένο ή όχι, κυβικό, κυλινδρικό, μεταβατικό.

Είδη αδένων. Ενδοκρινείς και εξωκρινείς. Τύποι εξωκρινών αδένων ανάλογα με τον τρόπο έκκρισης, τη μορφολογία του εκφορητικού πόρου και του εκκριτικού τμήματος. Παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Επιθήλιο οισοφάγου, καλυπτήριο επιθήλιο, μεταβατικό επιθήλιο ουρητήρα, καλυκοειδή κύτταρα, αδενικό επιθήλιο

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του συνδετικού ιστού που αφορούν α) τα είδη των κυττάρων β) τα είδη των ινών και γ) τη μεσοκυττάριο ουσία. Τύποι συνδετικού ιστού-Παραδείγματα και λειτουργία.

Επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα είδη του ερειστικού ιστού.

Χονδρικός ιστός-Βασικά χαρακτηριστικά του χονδρικού ιστού-Είδη-Παραδείγματα

Οστίτης ιστός-Βασικά χαρακτηριστικά του οστίτη ιστού-Πρωτογενές-δευτερογενές οστό.

Διαφορές χονδρικού-οστίτη ιστού

Ενδομεμβρανώδης και ενδοχόνδρια οστεοποίηση.

 

Λέξεις Κλειδιά

Υαλοειδής χονδρός, οστεώνας, μεσεγχυματικός ιστός, χονδροβλάστες

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αίματος και η λειτουργία τους.

Ερυθρά αιμοσφαίρια

Λευκά αιμοσφαίρια

Ι. Κοκκιοκύτταρα: Πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα λευκοκύτταρα

ΙΙ. Χωρίς κοκκία: Β και Τ λεμφοκύτταρα,πλασματοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα

Αιμοπετάλια

Μονοπυρηνικό Φαγοκυτταρικό Σύστημα

Αιμοποίηση :Περιγράφονται επίσης οι θέσεις παραγωγής και τα στάδια ωρίμανσης και οι πρόδρομες μορφές των ερυθροκυττάρων, κοκκιοκυττάρων, αιμοπεταλίων

Μυελός των οστών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Επίχρισμα αίματος, ραβδοπύρηνο, ουδετερόφιλο, ηωσινόφιλο, φαγοκυττάρωση, ερυθροβλάστη, Μυελοβλάστη

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα μορφολογικά, ιστολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σκελετικού, καρδιακού, και λείου μυϊκού ιστού.

Οργάνωση. Επιμύιο-περιμύιο-Ενδομύιο.

Είδη Μυϊκού ιστού

Σκελετικός Μυϊκός ιστός

Μορφολογικά-Δομικά-Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Καρδιακός Μυϊκός ιστός

Μορφολογικά-Δομικά-Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Λείος Μυϊκός ιστός

Μορφολογικά-Δομικά-Λειτουργικά χαρακτηριστικά

 

Λέξεις Κλειδιά

Ίνες του Purkinje, μυοϊνίδιο

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βασικά μικροσκοπικά χαρακτηριστικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των νευρώνων, όπως και τα είδη των νευρικών κυττάρων του Περιφερικού και Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Μικροσκοπική δομή νευρικού κυττάρου

Στηρικτικά κύτταρα-εντόπιση-λειτουργία

Γενικοί και ειδικοί τύποι νευρώνων-εντόπιση-λειτουργία

Κ.Ν.Σ. Τύποι νευρώνων Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Λειτουργία

Π.Ν.Σ.

Περιφερικά νεύρα. Επινεύριο-περινεύριο-ενδονεύριο

Γάγγλια

Αισθητικοί υποδοχείς

Συνάψεις. Χαρακτηριστικά-είδη

 

Λέξεις Κλειδιά

Περιφερικό νεύρο, ενδονεύριο, νευρική σύναψη, στιβάδες παρεγκεφαλίτιδας, νωτιαίος μυελός

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα ιστολογικά χαρακτηριστικά της αρτηρίας-φλέβας, τριχοειδών, λεμφαγγείων, όπως επίσης και η βασική ιστολογική δομή των χιτώνων της καρδιάς.

Βασική ιστολογική δομή αιμοφόρου αγγείου

Ιστολογική δομή αρτηρίας-φλέβας-τριχοειδούς

Ιστολογική δομή λεμφαγγείου-αρτηριδίου-φλεβιδίου

Χιτώνες αρτηρίας-φλέβας

Διαφορές αρτηρίας-φλέβας

Ιστολογική δομή καρδιάς-Χιτώνες

Επικάρδιο-μυοκάρδιο-ενδοκάρδιο

Ενδοθήλιο-μεσοθήλιο

Ίνες Purkinje-λειτουργία

 

Λέξεις Κλειδιά

Μυοκάρδιο, επικάρδιο, ενδοκάρδιο, αρτηρία, τριχοειδές αγγείο

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των βασικών κυττάρων και οργάνων του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ανοσολογική αντίδραση. Ορισμός

Κύτταρα ανοσολογικής αντίδρασης

Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα-Δενδριτικά κύτταρα    

Λεμφοκύτταρα. Είδη

Β-λεμφοκύτταρα. Λειτουργία

Τ-λεμφοκύτταρα. Τύποι

Τ-βοηθητικά-λειτουργία

Τ-κυτταροτοξικά-λειτουργία

Τ-κύτταρα μνήμης-λειτουργία

Κύτταρα φυσικοί φονείς (ΝΚ)

Κυτταρική και Χυμική ανοσία. Κύτταρα –λειτουργία

Όργανα Ανοσοποιητικού Συστήματος. Πλήρης ιστολογική περιγραφή

Μυελός των οστών. Ερυθρός και κίτρινος. Λειτουργία

Θύμος αδένας.

Λεμφαδένας. Πρωτογενή και Δευτερογενή λεμφοζίδια. Βλαστικό κέντρο-μανδύας. Παραφλοιός.

Σπλήν

Λεμφικός ιστός που συνοδεύει λεμφαδένες (MALT). Εντόπιση-λειτουργία

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Λεμφοκύτταρο, πλασματοκύτταρα, μακρόφαγο, θύμος αδένας, σωμάτια Hassall, λεμφοζίδια

Βασικές γνώσεις εμβρυολογίας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Λάχνες πλακούντα, φθαρτός, συγκυτιώδης τροφοβλάστη, πηκτή του Wharton

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -