Διαχείριση αρχειακών εγγράφων (Θ)

Ευγενία Βασιλακάκη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους στόχους ενός οργανισμού και με βάση αυτό να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών μέσα σε έναν οργανισμό.

Λέξεις Κλειδιά: Διαχείριση Εγγράφων, Διαχείριση Ηλεκτρονικών Εγγράφων, Κύκλος Ζωής Εγγράφου, Έγγραφο, Ηλεκτρονικό Έγγραφο, Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την οριοθέτηση της Επιστήμης της Διαχείρισης Εγγράφων (Records Management) στο πλαίσιο ενός Οργανισμού, αλλά και των βασικών όρων που θα υιοθετηθούν.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την εξοικείωση, κατανόηση και πρακτική εφαρμογή  της βασικής ορολογίας που σχετίζεται με τη Διαχείριση Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Αρχείο, Τρέχον Αρχείο, Οργανισμός, Αρχειακή Συλλογή

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου εμφάνισης και εξέλιξης της Επιστήμης της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την εξοικείωση με τις εξελίξεις και τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι οδήγησαν στην ανάπτυξη της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Ιστορικά Στοιχεία, Παράγοντες, Εξελίξεις

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των παραγόντων, οι οποίοι ενισχύουν την έννοια της αξίας της πληροφορίας. Ειδικότερα, πραγματοποιείται μνεία στην αξία της πληροφορίας ως περιουσιακό στοιχείο ενός Οργανισμού και στα διάφορα είδη των εγγράφων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην παρουσίαση της επιχειρηματολογίας που αφορά στην αξία της πληροφορίας, στην έννοια του περιουσιακού στοιχείου, αλλά και στα διάφορα επιμέρους είδη εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Αξία Πληροφορίας, Είδη Εγγράφων, Περιουσιακό Στοιχείο

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στην αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της Διαχείρισης Εγγράφων μέσα από την παράθεση και κριτική ανάλυση των σχετικών προτύπων ISO. Επίσης, αναφέρεται στους τρόπους εφαρμογής της Διαχείρισης Εγγράφων, και στη σπουδαιότητά της. Τέλος, πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στα στάδια του κύκλου ζωής του εγγράφου.

 

Στόχοι Ενότητας

Η συγκεκριμένη ενότητα στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση και τον κριτικό σχολιασμού του αντικειμένου, αλλά και της εφαρμογής της Διαχείρισης Εγγράφων. Τέλος, στοχεύει σε μια πρώτη γνωριμία με τον όρο Κύκλο Ζωής Εγγράφου και τα βασικά του στάδια.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Κύκλος Ζωής Εγγράφου, Αντικείμενο, Εφαρμογή

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των σταδίων του Κύκλου Ζωής του Εγγράφου.

 

Στόχοι Ενότητας

Η συγκεκριμένη ενότητα στόχο έχει να παρουσιάσει αναλυτικά την έννοια «Κύκλος Ζωής Εγγράφου», αλλά και τα επιμέρους στάδιά του. 

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Κύκλος Ζωής Εγγράφου, Παραγωγή, Παραλαβή, Χρήση, Διατήρηση, Εκκαθάριση

Η ενότητα αυτή αφορά σε μια πρώτη εισαγωγική παρουσίαση της έννοιας του Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων. Ειδικότερα, λεπτομερή αναφορά γίνεται στον ορισμό, αλλά και στο περιεχόμενο του όρου Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους ένας Οργανισμός οφείλει να υιοθετήσει ένα τέτοιο Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, αλλά και τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή του.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει να παρουσιάσει την έννοια «Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων», να εισάγει τον φοιτητή στην αναγκαιότητα, τη σπουδαιότητα, αλλά και στα οφέλη που προκύπτουν από την πρακτική υιοθέτηση ενός Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων για έναν Οργανισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Έγγραφο, Οφέλη, Σπουδαιότητα, Αναγκαιότητα

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση του πρώτου σταδίου της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ενός Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εν λόγω ενότητα στόχο έχει την αναλυτική παρουσίαση του πρώτου σταδίου Προετοιμασίας/Προπαρασκευής ενός Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων. Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφου, Στάδια Ανάπτυξης

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση του δεύτερου σταδίου της ενσωμάτωσης αρχών διαχείρισης εγγράφων σε έναν οργανισμό

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει να περιγράψει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τους παράγοντες και τα εργαλεία τα οποία αφορούν στο δεύτερο στάδιο του Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Διαχείριση Έργου

Η ενότητα αυτή αφορά στο τρίτο στάδιο της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ενός προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων. Ειδικότερα, αναφέρεται στις τεχνικές, μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή συλλογή της αναγκαίας πληροφορίας, αλλά και παρέχονται οδηγίες για τις καλές πρακτικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων ,τα οποία αφορούν στη συλλογή δεδομένων, αλλά και στην παροχή καλών πρακτικών για τη συλλογή δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Συλλογή Δεδομένων, Τεχνικές, Εργαλεία, Μέθοδοι, Καλές Πρακτικές

Η ενότητα αυτή αφορά στη παρουσίαση του τρίτου σταδίου της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ενός προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν οργανισμό. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στον τρόπο και στις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων τα οποία έχουν συγκεντρωθεί με τη χρήση διάφορων εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων. Τέλος, παρέχονται καλές πρακτικές σχετικά με την αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει να περιγράψει αναλυτικά τα βήματα, αλλά και τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Ανάλυση Δεδομένων, Τεχνικές

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω παρουσίαση του τρίτου σταδίου της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ενός προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν οργανισμό. Ειδικότερα γίνεται εκτενέστερη αναφορά, στον τρόπο και σε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων τα οποία έχουν συγκεντρωθεί με διάφορα εργαλεία, τεχνικές και μεθόδους. Τέλος παρέχονται επιπρόσθετες καλές πρακτικές σχετικά με την αποτελεσματική ανάλυση δεδομένων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει να περιγράψει αναλυτικά τα βήματα, αλλά και τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Ανάλυση Δεδομένων, Τεχνικές.

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση του σταδίου της Αξιολόγησης και Εφαρμογής του Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων. Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι επιμέρους εργασίες της εκπαίδευσης και παραμετροποίησης του προγράμματος διαχείρισης εγγράφων, των εργαλείων, αλλά και των παραγόμενων αναφορών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει να περιγράψει αναλυτικά το στάδιο της αξιολόγησης και εφαρμογής του προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείρισης Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Αξιολόγηση, Εφαρμογή, Εκπαίδευση

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η Διαχείριση Εγγράφων με την ανάπτυξη, υιοθέτηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη μνεία πραγματοποιείται στη διαχείριση των ηλεκτρονικών εγγράφων, στην ανάπτυξη κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και στις προκλήσεις που αυτά θέτουν στους Οργανισμούς.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει να παραθέσει και να σχολιάσει κριτικά τις προκλήσεις που απορρέουν από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εφαρμογή της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείρισης Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Νέες Τεχνολογίες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -