Αντοχή Πλοίου ΙΙ (Ε)

Πληροφορίες

Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

Εργαστηριακή Άσκηση 1 - Κάμψη πρισματικών φορέων

Εργαστηριακή Άσκηση 2 - Κάμψη ελασμάττων υπό την άσκηση υδροστατικής πίεσης

Εργαστηριακή Άσκηση 3 - Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά

Εργαστηριακή Άσκηση 4 - Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με την χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων και του κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ANSYS Workbench μέσω της αριθμητικής επίλυσης μιας σειράς τυπικών προβλημάτων Μηχανικής όπως:

  • Κάμψη πρισματικών φορέων
  • Κάμψη ελασμάττων υπό την άσκηση υδροστατικής πίεσης
  • Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά
  • Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Μηχανική – Αντοχή των υλικών

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Owen Hughes & J.K. Paik, “Ship Structural Analysis and Design”, 2010.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Π. Καρύδης: «Η μεταλλική κατασκευή του πλοίου – Θέματα τοπικής αντοχής» Αθήνα, 2000.