Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας

Στόχος του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» είναι:

  • Η ανάπτυξη και η διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς για τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο

  • Η προώθηση ασύγχρονής τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης συμβατικής εκπαίδευσης

Ως ανοικτό ακαδημαϊκό μάθημα νοείται η δωρεάν και ανοικτή ψηφιακή δημοσίευση εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο είναι οργανωμένο σε μάθημα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.