Βάσεις Δεδομένων Ι (Ε)

Χρήστος Σκουρλάς

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τεχνολογία και τις έννοιες των Βάσεων Δεδομένων και στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή στις απαραίτητες βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων, των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΣΒΔ) και των ΣΔΒΔ ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων, των ΣΒΔ και των Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΠΔΒΔ). Έμφαση δίδεται στην παρουσίαση των εννοιών της σχεδίασης βάσεων δεδομένων της βασιζόμενης σε επιχειρησιακούς κανόνες και στην υλοποίηση με προϊόντα που υποστηρίζουν τη γλώσσα SQL, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών σχεδίασης και υλοποίησης ΣΒΔ. Με αυτήν την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος «Βάσης Δεδομένων ΙΙ».

Λέξεις Κλειδιά: Βάση δεδομένων (database), Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (database system), Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management Systems), Αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων (Database system architecture), Ανεξαρτησία δεδομένων (data independence), Κανόνες ακεραιότητας (integrity rules), Περιορισμοί (constraints) ή Επιχειρησιακοί Κανόνες (business rules)), Σχεσιακή βάση δεδομένων (relational database), Σχεδίαση βάσεων δεδομένων database design), Κανονικοποίηση (normalization, Normal Forms), Μοντέλο Οντοτήτων και Συσχετίσεων (entity relationship model), SQL-Δομημένη Γλώσσα Επερωτήσεων (SQL-Structured Query Language), Όψεις (views), Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database administrator)

Θεματικές Ενότητες

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία και τη διαχείριση μίας απλής σχεσιακής βάσης δεδομένων με πραγματικά Προϊόντα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Data Base Management Systems). Το εργαστήριο εστιάζει στην επισήμανση των διαφορών στην περίπτωση υλοποίησης με χρήση των προϊόντων mySQL και Oracle. Επιπλέον, δίδονται στοιχεία για την εγκατάσταση προϊόντων διαχείρισης βάσης δεδομένων. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει εγκαταστήσει προϊόντα για την παραπέρα άσκηση του και θα έχει κατανοήσει τα θέματα δημιουργίας βάσης δεδομένων στα δύο προϊόντα.

Λέξεις κλειδιά

Σχεσιακή βάση δεδομένων (Relational database), Προϊόντα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Data Base Management Systems), mySQL, Oracle, Εγκατάσταση (installation) προϊόντων Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων, DBTechNet DebianDB virtual machine package

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία και τη διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων με το προϊόν Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Data Base Management Systems) mySQL. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα δημιουργίας βάσης δεδομένων στο προϊόν.

Λέξεις κλειδιά

Σχεσιακή βάση δεδομένων (Relational database), mySQL, Εντολές SQL

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία εννοιολογικού μοντέλου δεδομένων με χρήση του προϊόντος mySQL Workbench. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει θέματα δημιουργίας μοντέλων.

Λέξεις κλειδιά

Εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων (conceptual model), mySQL Workbench

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση απλών και σύνθετων δηλώσεων (statements) SQL με χρήση του προϊόντος mySQL. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα γνωρίζει σύνταξη και χρήση δηλώσεων της γλώσσας SQL και θα εφαρμόζει σειρά πρακτικών κανόνων για τη διαχείριση βάσης δεδομένων με  έμφαση σε θέματα αναζήτησης (queries).

Λέξεις κλειδιά 

SQL, mySQL, Oracle, CREATE TABLE, INSERT INTO, SELECT

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση δηλώσεων (statements) SQL για υποαναζητήσεις με πρακτική άσκηση στα προϊόντα  mySQL και Oracle

Λέξεις κλειδιά

Υποαναζητήσεις,  SQL, mySQL, Oracle

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση δηλώσεων (statements) SELECT που περιλαμβάνουν υποπρόταση ORDER BY με πρακτική άσκηση στα προϊόντα  mySQL και Oracle

Λέξεις κλειδιά

Ταξινόμηση, mySQL, Oracle

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση δηλώσεων (statements) SELECT που περιλαμβάνουν Υποπρόταση GROUP BY ή χρήση υποπρότασης HAVING σε συνδυασμό με υποπρόταση GROUP BY. Πρακτική άσκηση στα προϊόντα  mySQL και Oracle.

Λέξεις κλειδιά

GROUP BY, GROUP BY … HAVING, mySQL, Oracle

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση δηλώσεων (statements) SELECT που περιλαμβάνουν Συνδέσεις με πρακτική άσκηση στα προϊόντα  mySQL και Oracle

Λέξεις κλειδιά

Συνδέσεις (join), mySQL, Oracle

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση των δηλώσεις SQL με επανάληψη και η εμβάθυνση με πρακτική άσκηση στα προϊόντα  mySQL και Oracle

Λέξεις κλειδιά

Συνδέσεις (join), mySQL, Oracle

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση και εμβάθυνση σε δηλώσεις SQL με πρακτική άσκηση στα προϊόντα  mySQL και Oracle και η εμβάθυνση σε θέματα μοντελοποίησης και κανονικοποίησης.

Λέξεις κλειδιά

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System), Μοντελοποίηση, Κανονικοποίηση, SQL, mySQL

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εμβάθυνση σε θέματα μοντελοποίησης και κανονικοποίησης. Έμφαση σε Μοντελοποίηση με χρήση mySQL workbench.

Λέξεις κλειδιά

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System), Μοντελοποίηση, Κανονικοποίηση, mySQL workbench

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση και εμβάθυνση σε δηλώσεις SQL που διαχειρίζονται views.

Λέξεις κλειδιά

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System), View

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση αλλά και εμβάθυνση σε δηλώσεις SQL και σε θέματα σχεδιασμού και κανονικοποίησης.

Λέξεις κλειδιά

Case Study, SQL, Oracle

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση αλλά και η εμβάθυνση σε δηλώσεις SQL και σε θέματα σχεδιασμού και κανονικοποίησης.

Λέξεις κλειδιά

Case Study, Μοντελοποίηση, Κανονικοποίηση, mySQL workbench, SQL, mySQL, Oracle

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εκμάθηση της σύνδεσης Excel-Mysql.

Λέξεις κλειδιά

Excel, mySQL

Στόχος του εργαστηρίου είναι η (αυτό)αξιολόγηση του φοιτητή σε θέματα σχεδίασης, δημιουργίας και διαχείρισης μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων με πραγματικά Προϊόντα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (Data Base Management Systems).

Λέξεις κλειδιά

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων, Μοντελοποίηση, Κανονικοποίηση, SQL, mySQL, Oracle

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -