Βάσεις Δεδομένων ΙI (Ε)

Χρήστος Σκουρλάς

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις απαραίτητες έννοιες ώστε οι σπουδαστές να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σύνθετα συστήματα βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση της σχεδίασης και της υλοποίησης των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΣΒΔ) και της χρήσης των Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΠΔΒΔ)  ώστε οι φοιτητές να εφαρμόζουν τη σχετική τεχνολογία και να επιλέγουν και χρησιμοποιούν κατάλληλα ΠΔΒΔ για τη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών. Έμφαση δίδεται στην παρουσίαση της υποστήριξης των δοσοληψιών (transactions) που παρέχουν γνωστά ΠΔΒΔ, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και της σχεδίασης και υλοποίησης δοσοληψιών (transactions) σε ΠΔΒΔ. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων εφαρμόζονται στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση ΠΔΒΔ.

Λέξεις Κλειδιά: Βάση δεδομένων (database), Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (database system), Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management Systems), Περιορισμοί (constraints) ή Επιχειρησιακοί Κανόνες (business rules)), Σχεσιακή βάση δεδομένων (relational database), Σχεδίαση βάσεων δεδομένων (database design), Κανονικοποίηση (normalization, Normal Forms), Μοντέλο Οντοτήτων και Συσχετίσεων (entity relationship model), SQL-Δομημένη Γλώσσα Επερωτήσεων (SQL-Structured Query Language), Όψεις (views), Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database administrator), triggers, stored procedures, cursors, functions, procedures, Transactions, Transaction Processing, Transactions Isolation Level, Android, jsp pages, Netbeans, JDBC API, Oracle, mySQL, SQLite, Ontologies

Θεματικές Ενότητες

Στόχος του πρώτου εργαστηρίου είναι μία περιεκτική εστίαση σε σημαντικά θέματα σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (μοντελοποίηση, κανονικοποίηση) και υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων με χρήση SQL.  

Λέξεις κλειδιά

Μοντελοποίηση, Κανονικοποίηση, Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων, SQL, Κανόνες ακεραιότητας

Στόχος του δεύτερου εργαστηρίου είναι η ανασκόπηση των εντολών της γλώσσας SQL έτσι ώστε στα επόμενα εργαστήρια ο ενδιαφερόμενος να εστιάσει απρόσκοπτα σε θέματα υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων με χρήση SQL και να προχωρήσει σε θέματα αποθηκευμένων διαδικασιών (stored procedures), διαχείρισης cursors, διαχείρισης δοσοληψιών (transactions processing) κ.λπ. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει επαναλάβει τα εξής σημαντικά θέματα:

 • Δημιουργία βάσης δεδομένων, δημιουργία πινάκων, ορισμός ευρετηρίων, αλλαγή ορισμού (προσθήκη στηλών, τροποποίηση στηλών) κ.λπ.
 • Οι τρεις Υπογλώσσες της γλώσσας SQL
 • Δημιουργία πινάκων και Διαχείριση Περιορισμών (Constraints)

Επιπλέον, θα έχει εμπεδώσει θέματα χρήσης περιορισμών:

 • Ο περιορισμός Not Null
 • Ο περιορισμός Unique σε στήλη ή στήλες του πίνακα
 • Ο περιορισμός Primary Key
 • Ο περιορισμός Foreign Key
 • Ο περιορισμός DEFAULT
 • Ο περιορισμός AUTO_INCREMENT (mySQL)
 • Ο περιορισμός Check

Τέλος, θα έχει κάνει ανασκόπηση των όψεων (VIEW)

Λέξεις κλειδιά

Δημιουργία βάσης δεδομένων, δημιουργία πινάκων, ορισμός ευρετηρίων, αλλαγή ορισμού πινάκων, Υπογλώσσες της γλώσσας SQL, Δημιουργία πινάκων και Διαχείριση Περιορισμών (Constraints), Views

Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι η επισήμανση των διαφορών στην υλοποίηση με χρήση των προϊόντων mySQL και Oracle. Το εργαστήριο εστιάζει στις διαφορές αυτές. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει επαναλάβει τα εξής σημαντικά θέματα στα δύο προϊόντα:

 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Διαχείριση περιορισμών
 • Διαχείριση ερωτημάτων (queries)

Θα γίνει χρήση δύο παραδειγμάτων: διαχείρισης προσωπικού, διαχείρισης αμερικανικών εκλογών.

Επιπλέον θα γίνει δημιουργία μοντέλου στα δύο παραδείγματα. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος θα εμπεδώσει διαφορές στην υλοποίηση στην περίπτωση των προϊόντων mySQL και Oracle.

Λέξεις κλειδιά

Διαφορές  προϊόντων mySQL και Oracle

Στόχος του τέταρτου εργαστηρίου είναι η κατανόηση της τεχνολογίας διαχείριση της βάσης με χρήση triggers. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει και θα έχει εμπεδώσει τον τρόπο χρήσης αντιπροσωπευτικών triggers για τις εμπορικές εφαρμογές.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος θα εμπεδώσει διαφορές στην υλοποίηση στην περίπτωση των προϊόντων mySQL και Oracle. Επιπλέον, μάθει πως βλέπουμε πληροφορίες για τη βάση δεδομένων, τους triggers κ.λπ. στο προϊόν της mySQL

Λέξεις κλειδιά

trigger, mySQL, Oracle

Στόχος του πέμπτου εργαστηρίου είναι η κατανόηση σε βάθος της τεχνολογίας διαχείριση της βάσης με χρήση stored procedures:. Ειδικότερα εξετάζονται θέματα υλοποίησης με: cursors, procedures, functions,  triggers. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει και θα έχει εμπεδώσει τον τρόπο χρήσης stored procedures: cursors, procedures, functions,  triggers.

Λέξεις κλειδιά

stored procedures, cursors, functions, procedures, triggers

Στόχος του έβδομου εργαστηρίου είναι η κατανόηση σε βάθος της διαχείρισης δοσοληψιών. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει και θα έχει εμπεδώσει τον τρόπο διαχείριση δοσοληψιών στο προϊόν mySQL.

Λέξεις κλειδιά

Transactions, Transaction processing, mySQL

Στόχος του όγδοου εργαστηρίου είναι η κατανόηση σε βάθος της διαχείρισης δοσοληψιών και ειδικότερα των επιπέδων απομόνωσης. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει και θα έχει εμπεδώσει τον τρόπο διαχείρισης επιπέδων απομόνωσης στο προϊόν mySQL.

Λέξεις κλειδιά

Transactions, Transactions processing, Isolation levels, mySQL

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία και τη διαχείριση ιστοτόπων (web sites). Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα δημιουργίας μιας web φόρας και όλων των βασικών εννοιών που σχετίζονται με το διαδίκτυο.

Λέξεις κλειδιά

Web Site, Html φόρμες, Δικτυακός προγραμματισμός

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία και τη διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδων με χρήση της γλώσσας JSP. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα δημιουργίας δυναμικών φορμών και θέματα διαχείρισης δεδομένων για ενδεχόμενη παραπέρα επεξεργασία τους.

Λέξεις κλειδιά

Επαναληπτικοί βρόχοι, JSP, Διαχείριση ηλεκτρονικών φορμών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με το JDBC API το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας εντολές Java. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια εφαρμογή διαχείρισης των δεδομένων μιας βάσης κάνοντας χρήση εντολών jsp.

Λέξεις κλειδιά

JDBC, JSP, MySQL

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τις οντολογίες, η σύνδεση μιας σχεσιακής βάσης με μια οντολογία και η εκτέλεση ερωτημάτων στην οντολογία, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα sparql.

Λέξεις κλειδιά  

Protege, Sparql, EER, RDF, Οντολογία

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία εφαρμογών σε android και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων σε sqlite. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα δημιουργίας μιας εφαρμογής σε android και σε sqlite σε περιβάλλον eclipse.

Λέξεις κλειδιά

Android, Sqlite, Eclipse

Στόχος του εργαστηρίου είναι η επισκόπηση της χρήσης του jdbc API  για τη δημιουργία εφαρμογών – jsp pages και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα δημιουργίας μιας εφαρμογής jsp pages.

Λέξεις κλειδιά

jdbc API, netbeans, jsp pages

Στόχος του εργαστηρίου είναι η επισκόπηση της χρήσης triggers για τη δημιουργία εφαρμογών στο περιβάλλον mySQL αλλά και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα της χρήσης triggers και δημιουργίας εφαρμογής βάσεων δεδομένων. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα της χρήσης triggers και δημιουργίας εφαρμογής βάσεων δεδομένων  και στο περιβάλλον της Oracle.

Λέξεις κλειδιά

triggers,  mySQL, Oracle

Γίνεται παρουσίαση αξιόλογων εφαρμογών που χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία και νέα ενδιαφέροντα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών.

Στόχοι

Στόχος της ενότητας είναι η ενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών με χρήση νέας  καινοτομικής τεχνολογίας.

Λέξεις κλειδιά

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -