Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων: Χώροι αναψυχής

Διονυσία Φράγκου

Περιγραφή

Κατά την επεξεργασία του θέματος και μέσα από θεωρητικές και εργαστηριακές πρακτικές,  διερευνώνται και προσδιορίζονται παράμετροι, όπως μορφολογικά και δομικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος χώρου, η σχέση του με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον,  η χρήση του χώρου και οι επιμέρους λειτουργίες, οι ανάγκες των χρηστών και η σχέση τους με τον δημόσιο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται  μέσα από μια τεκμηριωμένη πρόταση σχεδιασμού, εφαρμοσμένη σε χώρους φιλοξενίας, όπως ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές μονάδες, συνεδριακά - εκθεσιακά κέντρα, πολυχώρους αθλητισμού και ευεξίας και άλλα ειδικά κτήρια.

 

1.Η άσκηση πράξης αφορά στη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών καθώς και στην τεκμηρίωση μίας θέσης – αντίληψης - ιδέας,      με ανάλυση    των συγκεντρωθέντων στοιχείων και παρουσίαση των συμπερασμάτων που προήλθαν από αυτή. Ο φοιτητής/τρια, προτείνει, εξελίσσει και  παρουσιάζει την εργασία του με ένα τρόπο σαφή, περιεκτικό και κατανοητό. Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε τρία στάδια:

 • Έρευνα: Διερευνώνται και προσδιορίζονται οι παράμετροι του θέματος, με τη συλλογή και ανάλυση όλων των δεδομένων όπως μορφολογικά και δομικά χαρακτηριστικά του χώρου, θέση του κτηρίου σε σχέση με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, προσδιορισμός χρήσης και επί μέρους λειτουργιών, διερεύνηση των χρηστών ,βιβλιογραφική έρευνα και διερεύνηση αντίστοιχων χώρων-παραδείγματα

 

 • Ανάπτυξη της κεντρικής ιδέας στην οποία θα βασιστεί ο σχεδιασμός του χώρου η οποία θα πρέπει να προτείνει νέες ιδέες και αντιλήψεις σχετικά με τον σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου και να δίνει λύσεις σε δεδομένα προβλήματα που εντοπίσθηκαν με την έρευνα που προηγήθηκε.

 

 • Παρουσίαση της τελικής μελέτης με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται πλήρως αντιληπτή η πρόθεση του μελετητή.

 

Θεωρία: Για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, πραγματοποιούνται διαλέξεις από τους διδάσκοντες καθηγητές με θέματα που αφορούν τους χώρους αναψυχής. Επίσης εκπονούνται από μέρους των φοιτητών θεωρητικές εργασίες σε θέματα  που καθορίζονται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές.

 

Στάδια μελέτης και παρουσίασης του θέματος:

Οι φοιτητές οργανώνονται σε ομάδες εργασίας των 3-4 ατόμων.

Η μελέτη ολοκληρώνεται σε 3 φάσεις. Στο τέλος κάθε φάσης γίνεται παρουσίαση στο σύνολο των φοιτητών από κάθε ομάδα εργασίας.

 1. Α΄ Φάση:
 • Επίσκεψη στον υπό μελέτη χώρο, φωτογραφική αποτύπωση και καταγραφή επί μέρους στοιχείων.
 • Έρευνα και παρουσίαση υλοποιημένων αντίστοιχων μελετών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Κεντρική ιδέα.
 1. Β΄ Φάση: η παρουσίαση της Β΄ φάσης είναι προϋπόθεση για την τελική παράδοση.
 • Οριστικοποίηση του κτιριολογικού προγράμματος.
 • Οργανογράμματα λειτουργιών
 • Αισθητικές επιλογές σύμφωνα με την συνθετική ιδέα.
 • Ολοκλήρωση προμελέτης .
 1. Γ΄ Φάση:
 • Λεπτομερής σχεδιασμός εσωτερικών χώρων σε αντίστοιχες κλίμακες
 • Επιλογή υλικών
 • Χρώμα
 • Πρόταση για τον εξοπλισμό του χώρου που αφορά κυρίως την επίπλωση και το φωτισμό
 • Κατασκευαστικά σχέδια και επιμέρους λεπτομέρειες
 1. Κριτήρια αξιολόγησης
 • H ενεργή συμμετοχή στο εργαστήριο
 • H πρωτοτυπία της σύνθεσης
 • H επιτυχής επίλυση του θέματος
 • Η εφαρμογή στην πράξη των θεωρητικών γνώσεων του μαθήματος
 • H ποιότητα και πληρότητα της σχεδίασης και η ικανότητα παρουσίασης
 • η συνέπεια κατά την παράδοση
 • η ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος
 1. Εκφραστικά μέσα:

Σκίτσα, σχέδια δύο και τριών διαστάσεων σε ανάλογες κλίμακες, μακέτα εργασίας, έρευνα αγοράς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα εργασίας, προκειμένου να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της πρότασης.

 1. Βαθμολόγηση του μαθήματος
 • Το εργαστηριακό μέρος βαθμολογείται με το 70% του τελικού βαθμού.
 • Η θεωρητική εργασία βαθμολογείται με το 30% του τελικού βαθμού.

Λέξεις Κλειδιά: Τουρισμός, ξενοδοχειακή αγορά, ξενοδοχεία, καταλύματα.

Θεματικές Ενότητες

Τουρισμός και τουριστικό φαινόμενο και παράγοντες ανάπτυξης

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής την έννοια του τουρισμού και τη σύνδεση με τα ξενοδοχεία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Τουρισμός, αναψυχή, μετακίνηση, τουριστικά ενδιαφέροντα

Ιστορική εξέλιξη του τουρισμού και σύγχρονες μορφές τουρισμού

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής την εξελικτική πορεία του τουριστικού φαινομένου

 

Λέξεις Κλειδιά

Grand tour, οργανωμένος τουρισμός

Ο ρόλος του τουρισμού στην ελληνική οικονομία

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής την σημαντικότητα τουρισμού στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

 

Λέξεις Κλειδιά

ΣΕΤΕ

Αναφορά στην ελληνική ξενοδοχειακή πραγματικότητα

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής την ελληνική πραγματικότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο και τους στόχους εξέλιξης

 

Λέξεις Κλειδιά

Ξενοδοχειακή αγορά

Είδη ξενοδοχειακών καταλυμάτων και ανάλυση

 

Στόχοι Ενότητας

Να μάθει ο φοιτητής τα είδη των ξενοδοχειακών καταλυμάτων

 

Λέξεις Κλειδιά

Suite hotels, business hotels, b&b, resort hotels, καζίνο, boutique hotels, theme hotels

Σχέση εναλλακτικού τουρισμού με τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες διαμονής

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής την αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης του τουριστικού προϊόντος

 

Λέξεις Κλειδιά

Ενεργειακό αποτύπωμα, ευ ζην, slow travel, εναλλακτικός τουρισμός

Ειδή υπηρεσιών που υπηρετεί ο εναλλακτικός τουρισμός σε αντίθεση με τον μαζικό

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει τις διαφορές των δυο ειδών και τους λόγους που οδηγούν από τον μαζικό στον εναλλακτικό τουρισμό

 

Λέξεις Κλειδιά

Μαζικός τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός

Ο ρόλος του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής το ρόλο του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού

 

Λέξεις Κλειδιά

Κτιριακό κέλυφος

Συμπεράσματα και περιγραφή του τρόπου επέμβασης σε ένα υπάρχον  κέλυφος για την ποιοτική αναβάθμιση του

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη Μέθοδο επεξεργασίας και παρέμβασης σε υπάρχοντα κελύφη για την ποιοτική τους αναβάθμιση

 

Λέξεις Κλειδιά

Αειφορία, τουριστικό μοντέλο, οργανική αρχιτεκτονική

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -