Βιοηθική και Δεοντολογία στη Φυσικοθεραπεία (Θ)

Γεωργία Πέττα

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος της δεοντολογίας και βιοηθικής στη φυσικοθεραπεία είναι η κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν στους γραπτούς και «άγραφους» νόμους-αρχές που διέπουν τα επαγγέλματα υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι φοιτητές διδάσκονται το ρόλο και την συμβολή της επιστήμης της φυσικοθεραπείας στο χώρο της υγείας και την σχέση του φυσικοθεραπευτή με τον ασθενή, με το συγγενικό του περιβάλλον και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας. Οι εξειδικευμένες ενότητες που αποτελούν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος εστιάζονται κυρίως: α) στην κατανόηση της ιστορικής διαδρομής της έννοιας «υγεία-ασθένεια» κατά την εξέλιξη της ανθρωπότητας, β) στην αντίληψη των βασικών αρχών δεοντολογίας και βιοηθικής κατά την εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων φυσικοθεραπείας, γ) στην αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων ανάλογα με την βιοηθική διάσταση των θεραπευτικών στόχων, δ) στην αντίληψη των βασικών αρχών δεοντολογίας στην έρευνα στη χώρο της υγείας και εξειδίκευση στην φυσικοθεραπεία, ε) ανάλυση βασικών σύγχρονων προβληματισμών βιοηθικής που προκύπτουν από την εξέλιξη στο χώρο της υγείας και στ) στην ανάλυση της ιστορίας της φυσικοθεραπείας και την ανάπτυξη κωδικών δεοντολογίας. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές θα μπορέσουν να αντιληφθούν την αξία του σεβασμού προς τον ασθενή και τη σημασία της εξασφάλισης της συναίνεσης στην λήψη των αποφάσεων. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη διερεύνηση της σύγχρονης αντίληψης και της κατοχυρωμένης θέσης του φυσικοθεραπευτή στα πολυδύναμα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη συμμετοχή του σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας.

Λέξεις Κλειδιά: Bioethics, physiotherapy, deontology, professional wrights.

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στην έννοια της βιοηθικής και της δεοντολογίας για φοιτητές σχολών υγείας.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση της ανάγκης γνώσης των αρχών βιοηθικής και δεοντολογίας.

Λέξεις Κλειδιά

Bioethics, deontology, health profession.

H φυσικοθεραπεία αναφέρεται από τους αρχαίους χρόνους στους λαούς που ανέπτυξαν πολιτισμούς. Ακολουθεί την εξέλιξη της ιατρικής μέχρι σήμερα.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές την σπουδαιότητα της επιστήμης της φυσικοθεραπείας στην πάροδο των χρόνων.

Βιβλιογραφία

M.Kuczewski & R.Polansky, ΒΙΟΗΘΙΚΗ-ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΧΓΡΟΝΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ,εκ.Τραυλός, Αθήνα 2007

Λέξεις Κλειδιά

Bioethics, ancient themes.

H αλλαγή των κοινωνικών καταστάσεων επηρέασε τις κοινωνικές διαστάσεις σε θέματα υγείας.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές πως τα κοινωνικά φαινόμενα μπορούν να επηρεάσουν τα συστήματα υγείας και τον δείκτη υγείας στους πληθυσμούς.

Βιβλιογραφία

Γ.Πέττα, φύλλα διδασκαλίας.

Λέξεις Κλειδιά

Social aspect, health index.

To ιατρικό απόρρητο αφορά όλους τους επαγγελματίες υγείας και πρέπει να τηρείται με απόλυτη ευλάβεια.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές το γιατί, πώς και πότε εφαρμόζεται το ιατρικό απόρρητο.

Βιβλιογραφία

Ι.Πουλής, Βιοηθική.

Λέξεις Κλειδιά

Medical confidentiality.

Η έρευνα πρέπει να  ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές βιοηθικής τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις αρχές των ερευνητικών προγραμμάτων στην υγεία.

Βιβλιογραφία

Γ.Πέττα Φύλλα διδασκαλίας ,Ι.Πουλής Βιοηθική.

Λέξεις Κλειδιά

Bioethics, research.

Κατά την άσκηση ενός θεραπευτικού επαγγέλματος εμφανίζονται πολλά διλλήματα και δυσκολίες. Αυτό δημιουργεί ιδιαιτερότητες που πρέπει  να αντιμετωπίζονται  προς όφελος των ασθενών ,χωρίς όμως να οδηγούν τους εργαζόμενους σε καταστάσεις  “burn out”.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος.

Βιβλιογραφία

Γ.Πέττα φύλλα διδασκαλίας.

Λέξεις Κλειδιά

Profession burn out.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας πρέπει να είναι δυναμικό στοιχείο που συμμετέχει στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του χώρου. Αυτό δεν συμβαδίζει πάντα με την αντίληψη που αναπτύσσεται κατά την διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματος.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές το νόημα της συμμετοχής και της συναντήληψης στο χώρο εργασίας.

Βιβλιογραφία

Γ.Πέττα Φύλλα διδασκαλίας, ΕΑΠ.

Λέξεις Κλειδιά

Perception, health professional, practician.

O  έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας είναι ένα θεμελιώδες θέμα που απασχολεί και προβληματίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια ποιότητα στις παροχές υπηρεσιών υγείας.

Βιβλιογραφία

Γ.Πέττα Φύλλα διδασκαλίας ,ΕΑΠ.

Λέξεις Κλειδιά

Health, quality.

Η λέξη επάγγελμα (profession)  σε αντιπαράθεση με την έννοια εργασία (job).

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι η φυσικοθεραπεία δικαιούται να φέρει τον τίτλο επάγγελμα.

Βιβλιογραφία

Γ.Πέττα Φύλλα διδασκαλίας.

Λέξεις Κλειδιά

Health profession.

O φυσικοθεραπευτής έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα όπου μπορεί να εργαστεί.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Βιβλιογραφία

ΠΣΦ, ΠΕΕΦ.

Λέξεις Κλειδιά

Professional wrights.

H φυσικοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις ανάγκες ενημέρωσης για το επάγγελμα.

Βιβλιογραφία

Γ.Πέττα φύλλα διδασκαλίας.

Λέξεις Κλειδιά

Criteria school profession.

O φυσικοθεραπευτής υποχρεούται να συνεργάζεται αρμονικά και επιστημονικά με πολλούς επαγγελματίες υγείας για το καλό του ασθενούς.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα πρωτόκολλα συνεργασίας.

Βιβλιογραφία

Γ.Πέττα Φύλλα διδασκαλίας.

Λέξεις Κλειδιά

Rehabilitation team.

H φυσικοθεραπεία, όπως και οι άλλες παροχές υγείας, εμφανίζουν ανισότητες  στην προσβαση, στην οικονομική κάλυψη ,στην ενημέρωση κλπ.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν οι φοιτητές την ύπαρξη ανισοτήτων στο σύστημα υγείας.

Βιβλιογραφία

ΕΑΠ

Λέξεις Κλειδιά

Inequality public health.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -