Τεχνικές Κινητοποίησης και Θεραπευτικοί Χειρισμοί (Θ)

Παλίνα Καρακασίδου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στις βασικές έννοιες της εξέτασης και της κινητοποίησης των αρθρώσεων και των μαλακών μορίων.

Οι φοιτητές διδάσκονται:

α) το ρόλο και τη συμβολή της ειδικής κινητοποίησης και σταθεροποίησης στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας των πασχόντων αρθρώσεων (ενδείξεις/αντενδείξεις) και β) τη σημασία της συγκατάθεσης και της ενεργούς συμμετοχής του ασθενή. Οι εξειδικευμένες ενότητες που αποτελούν τη διδακτέα ύλη του μαθήματος εστιάζονται κυρίως: α) στην διαφοροδιάγνωση των δομών (οστά, αρθρικός θύλακος, σύνδεσμοι, τένοντες, μύες, νευρικός ιστός, περιτονίες, δέρμα) που είναι υπεύθυνοι για τον περιορισμό της κινητικότητας των αρθρώσεων,

β) στην αποκατάσταση της κινητικότητας των αρθρώσεων χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται εξειδικευμένα για κάθε περίπτωση όπως, δυσκαμψίες άκρας χείρας, αγκώνα, ώμου, ισχίου, γόνατος, ποδοκνημικής, άκρου πόδα και σπονδυλικής στήλης,

γ) στην αποκατάσταση της κινητικότητας των μυών,

δ) στην αποκατάσταση της σταθερότητας των αρθρώσεων και

ε) στην κινητοποίηση του νευρικού ιστού. 

Λέξεις Κλειδιά: Βασικές αρχές manual therapy, τεχνικές κινητοποίησης, αρθρώσεις, νευρικός ιστός, μαλακά μόρια, μύες, ουλές

Θεματικές Ενότητες

Γίνεται ιστορική αναδρομή και δίδονται οι ορισμοί του manual therapy.

Στόχοι Ενότητας

Να γίνει γνωστή η πορεία του manual therapy δια μέσου των αιώνων, καθώς και η εξοικείωση με τους ορισμούς του μαθήματος.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, ιστορική αναδρομή, τεχνικές κινητοποίησης, θεραπευτικοί χειρισμοί

Εξετάζονται οι λειτουργικές κινήσεις των αρθρώσεων και γίνεται διαφοροδιάγνωση των δομών που μπορεί να είναι υπεύθυνοι για την δυσλειτουργία τους.

Στόχοι Ενότητας

Να μπορεί να αναγνωριστεί ο ιστός που είναι υπεύθυνος για τη δυσλειτουργία των αρθρώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, δοκιμασίες συσταλτών και μη συσταλτών δομών, διαφοροδιάγνωση

Περιγράφεται η κινητοποίηση του δέρματος και της περιτονίας. Αναλύεται ο μηχανισμός χαλάρωση και αναλγησίας ιστών. Αξιολογείτε και κινητοποιείται η ουλή.

Στόχοι Ενότητας

Να μπορεί να γίνει σωστή αξιολόγηση της δυσλειτουργίας του δέρματος και της περιτονίας. Να γίνει σαφής η σχέση της ενεργούς ουλής με την δυσλειτουργία του ατόμου. Εξοικείωση με τεχνικές κινητοποίησης της ουλής.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, κινητοποίηση δέρματος - περιτονίας, κινητοποίηση ουλής

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι επικουρικές κινήσεις  των αρθρώσεων. Αναφέρονται οι χαλαρές και οι κλειδωμένες θέσεις των αρθρώσεων, το επίπεδο θεραπείας, καθώς και οι κλίμακες κινητοποίησης.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τις βασικές αρχές εξέτασης επικουρικών κινήσεων των αρθρώσεων και με τις τεχνικές αυτών.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, επικουρικές κινήσεις αρθρώσεων, επίπεδο θεραπείας, θυλακικά πρότυπα, κλίμακες κινητοποίησης, βασικές αρχές

Επεξηγούνται αναλυτικά τα βήματα του manual therapy στη θεραπεία και περιγράφονται οι γενικές αρχές εφαρμογής τεχνικών κινητοποίησης.

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση των αρχών των τεχνικών κινητοποίησης στη θεραπεία υποκινητικών και υπερκινητικών αρθρώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, ενδείξεις, αντενδείξεις, οφέλη, τεχνικές κινητοποίησης, βασικές αρχές

Εξετάζονται οι επικουρικές κινήσεις του καρπού, του αγκώνα , του αντιβραχίου και περιγράφονται οι τεχνικές κινητοποίησης αυτών.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των επικουρικών κινήσεων του καρπού, του αγκώνα και του αντιβραχίου, καθώς και της κινητοποίησης τους.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, καρπός, αγκώνας, αντιβράχιο, επικουρικές κινήσεις, τεχνικές κινητοποίησης

Εξετάζονται οι επικουρικές κινήσεις του ώμου και περιγράφονται οι τεχνικές κινητοποίησης του.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των επικουρικών κινήσεων του ώμου καθώς και της κινητοποίησης του.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, ώμος, επικουρικές κινήσεις, τεχνικές κινητοποίησης

Εξετάζονται οι επικουρικές κινήσεις του ισχίου και περιγράφονται οι τεχνικές κινητοποίησης του. Επίσης παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ελέγχετε η ελαστικότητα  των μυών, καθώς και οι διατάσεις τους.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των επικουρικών κινήσεων του ισχίου καθώς και της κινητοποίησης του. Γίνεται εξοικείωση με τον τρόπο που εφαρμόζονται οι τεχνικές διάτασης στο manual therapy.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, ισχίο, επικουρικές κινήσεις, τεχνικές κινητοποίησης, τεχνικές διάτασης

Εξετάζονται οι επικουρικές κινήσεις του γόνατος και της επιγονατίδας  και περιγράφονται οι τεχνικές κινητοποίησης τους.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των επικουρικών κινήσεων του γόνατος και της επιγονατίδας, καθώς και της κινητοποίησης τους.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, γόνατο, επιγονατίδα, επικουρικές κινήσεις, τεχνικές κινητοποίησης

Εξετάζονται οι επικουρικές κινήσεις της  ποδοκνημικής  και της υπαστραγαλικής άρθρωσης  και περιγράφονται οι τεχνικές κινητοποίησης τους. Επιπλέον περιγράφονται τεχνικές κινητοποίησης των μυών.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των επικουρικών κινήσεων της ποδοκνημικής  και της υπαστραγαλικής άρθρωσης , καθώς και της κινητοποίησης τους. Εκμάθηση των τεχνικών  κινητοποίησης των μυών.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, ποδοκνημική άρθρωση,  υπαστραγαλική  άρθρωσης, επικουρικές κινήσεις, τεχνικές κινητοποίησης, μύες

Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές εξέτασης και κινητοποίησης της σπονδυλικής στήλης.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των μεσοσπονδυλίων φυσιολογικών και των επικουρικών κινήσεων της σπονδυλικής στήλης, καθώς και της κινητοποίησης της.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, σπονδυλική στήλη, μεσοσπονδύλιες αρθρώσεις, επικουρικές κινήσεις, τεχνικές κινητοποίησης

Επεξηγούνται αναλυτικά οι βασικές αρχές εξέτασης και κινητοποίησης του νευρικού ιστού.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση της εμβιομηχανικής του νευρικού ιστού καθώς και της εξέτασης και κινητοποίησης του.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, νευρικός ιστός, αξιολόγηση, τεχνικές κινητοποίησης

Περιγράφεται η σταθερότητα και η αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. Αναλύεται η φιλοσοφία των ασκήσεων σταθεροποίησης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση της σταθερότητας και της αστάθειας της σπονδυλική στήλης, καθώς και ο σχεδιασμός ενός στοχευμένου προγράμματος θεραπείας.

Λέξεις Κλειδιά

Manual therapy, σπονδυλική στήλη, μεσοσπονδύλιες αρθρώσεις, οσφυαλγία, μύες, θεραπευτικές ασκήσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -