Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή (Θ)

Ειρήνη Γραμματοπούλου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος της Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν: α) το ρόλο και τους στόχους της Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας-ΠΚΔ στα άτομα με αναπηρία, β) τη σημασία της αξιολόγησης και των μετρήσεων στην Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα, γ) τη σπουδαιότητα της πολυεπιστημονικής προσέγγισης στην αναπηρία, δ) τη σπουδαιότητα του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης, ε) τη σημαντικότητα της επαναξιολόγησης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα – καταλληλότητα της επιλεγμένης παρέμβασης-φυσικής δραστηριότητας

Λέξεις Κλειδιά: Adapted Physical Activity

Θεματικές Ενότητες

Αναλύεται ο ορισμός της Προσαρμοσμένης κινητικής δραστηριότητας, η συμβολή της στην  αναπηρία, οι προσαρμογές της, τα γνωστικά της πεδία, οι σκοποί της,  το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, τα εκπαιδευτικά πλαίσια και η ένταξη.

Βιβλιογραφία

 1. Altman B. Disability Definitions, Models, Classification Schemes, and Applications. In G. AK. Seelman, M. Bury (Eds.), Handbook of Disability Studies . New York: Sage    Publications, 2001.
 2. Auxter D, Pyfer J, Zittel L, Roth K. (Ed.). Principles and Methods of Adapted Physical Education and Recreation. New York, NY: McGraw-Hill, 2010.
 3. Birmingham G, et al. Pennsylvania Physical Therapy Association Guidelines  for the Practice of Physical Therapy in Educational Settings.Pennsylvania Physical Therapy Association Pediatric Special Interest Group, 2006.
 4. Kelly L. (2006). Adapted physical education national standards (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
 5. National Association for Sport and Physical Education (NASPE). Moving into the future: National standards for physical education (2nd ed.). Reston, VA: NASPE, 2004.
 6. Oliver M. Understanding Disability from Theory to Practice.   London: MacMillan Press, 1996.
 7. Sherrill C. Adapted physical activity recreation and sport. Cross disciplinary and lifespan. 6th ed.  New York,USA. McGraw-Hill, 2004.
 8. Spencer K. “Related Services and Transition.” Presented at the Statewide School Therapy Conference, Wisconsin Dells, WI, October 27, 2006.
 9. Winnick JP. (Ed.). Adapted Physical Education and Sport.Champaign, IL: Human Kinetics, 2000.
 10. Αγγελοπούλου-Σακαντάμη. Ειδική Αγωγή, αναπτυξιακές και χρόνιες μειονεξίες. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004. 
 11. Κουτσούκη Δ. Ειδική Φυσική Αγωγή, Θεωρία και Πρακτική. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 1997.

Λέξεις Κλειδιά

Προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, αναπηρία, ένταξη.

Ανάλυση των σταδίων κινητικής εξέλιξης καθώς και περιγραφή και αξιολόγηση των θεμελιωδών κινητικών προτύπων.

Βιβλιογραφία

 1. Gallahue DL, Ozmun JC. Understanding motor development. Boston:Mc Graw Hill, 1998.
 2. Hartman E, Houwen S, Scherder E, Visscher C. On the relationship between motor performance and executive functioning in children with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 2010;  54 (5):468–477.
 3. Loovis ME, Ersing WF. Assessing and programming gross motor development for children. (2nd ed.). Bloomington, IN: College Town Press, 1979.
 4. McClenaghan BA, Gallahue DL. Fundamental movement : Α developmental and remedial approach. Philadelphia: Saunders, 1978.
 5. Niemeijer AS, Schoemaker MM, Smits-Engelsman BC. Are Teaching principles associated with improved motor performance in children with developmental coordination disorder? A Pilot Study. Physical Therapy, 2006; 86:1221-1230.
 6. Seefeldt V, Haubenstricker J. Patterns, phases, or stages: An analytical model for the study of developmental movement. In JS. Kelso & JE. Clark (Eds.). The development of movement control and co-ordinatation. Chichester: John Willey & Sons, 1982.
 7. Simons J, Daly D, Theodorou F, Caron C, Simons J, Andoniadou E. Validity and Reliability of the TGMD-2in 7-10 year old Flemish children with intellectual disability. Adapted Physical Activity Quarterly, 2007;  25, 71-82.
 8. Simons J, Van Hombeeck C. Test of Gross Motor Development second edition. [Application of the Test of Gross Motor development second edition]. Kine Varia, 2003; 39, 16-21.
 9. Staples KL, Reid G. Fundamental movement skills and autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord, 2010; 40(2):209-17.
 10. Ulrich, DA. Test of Gross Motor Development. Austin, TX: Pro-ed Publishers. Austin, Texas, 1985.
 11. Ulrich, DA. Test of Gross Motor Development. Austin, TX: Pro-ed Publishers. Austin, Texas, 2000.
 12. Κουτσούκη Δ. Ειδική Φυσική Αγωγή, Θεωρία και Πρακτική. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 1997.

Λέξεις Κλειδιά

Κινητική ανάπτυξη, θεμελιώδη κινητικά πρότυπα, κινητικές δεξιότητες,  κινητικός έλεγχος, ρυθμός.

Αναλύεται η Φυσική κατάσταση, η φυσιολογική Φ.Κ, η Φ.Κ. η σχετιζόμενη με την υγεία, η Φ.Κ. η σχετιζόμενη με τις ικανότητες, η Φ.Κ. σε άτομα με αναπηρία, η αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης-αντοχής, της ευκαμψίας- ευλυγισίας, της καρδιο-αναπνευστικής αντοχής, της σωματικής σύστασης, της ταχύτητας και ευκινησίας, της ισχύος, της ισορροπίας καθώς και η επιλογή δοκιμασιών αξιολόγησης της Φ.Κ.

Βιβλιογραφία

 1. American College of Sports Medicine Position Stand. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc 1998;30(6):975-91
 2. Bouchard, C., & Shephard, R.J. Physical activity, fitness and health: The model and key concepts. In C. Bouchard, R.J. Shephard, & T. Stephens (eds.), Physical activity, fitness and health: International proceedings and consensus statement (pp. 11-20). Champaign, IL: Human Kinetics Publishers, 1994.
 3. Carpensen CJ, Powell KE, Christenson GM.  Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep. 1985; 100(2): 126–131.
 4. Corbin CB, & Lindsey R.  Concepts of physical fitness with laboratories (8th ed.). Dubuque IA: WCB Brown & Benchmark, 1994.
 5. Corbin CB, Pangrazi RP, & Franks BD. Definitions: Health,fitness and physical activity. President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest, 2000; 3(9): 1-8.
 6. Chrysagis N, Skordilis K, Tsiganos G, Koutsouki D. Validity evidence of the Lateral Step Up (LSU) test for adolescents with spastic cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 2013; 35(11): 875-80.
 7. Garber CE, Blissmer B, Deschenes MR, Franklin B, Lamonte MJ,Lee IM, et al. American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Med Sci Sports Exerc, 2011; 43(7): 1334-1359.
 8. Nsenga L, Shephard R,Ahmaidi S.  Six-minute walk test in children with cerebral palsy gross motor function classification system levels I and II: reproducibility, validity, and training effects. Arch Phys Med Rehabil, 2012; 93(12): 2333-2339.
 9. Presidents council of Physical Fitness. Definitions, health fitness and physical activity. Research Digest, 2000, http://www.fitness.gov.

Λέξεις Κλειδιά

Λειτουργική φυσική κατάσταση, φυσική κατάσταση σχετιζόμενη με την υγεία, καρδιοαναπνευστική αντοχή, μυϊκή δύναμη, μυϊκή αντοχή, ευκαμψία

Αναλυτική περιγραφή της αναπτυξιακής διαταραχής του κινητικού συντονισμού, των αιτίων, της επιδημιολογίας, των διαγνωστικών κριτηρίων, των χαρακτηριστικών της,

των ερευνητικών εργαλείων ανίχνευσης-αξιολόγησής  της, της πρώιμης παρέμβασης, των εκπαιδευτικών - θεραπευτικών παρεμβάσεων και της Προσαρμοσμένης κινητικής Δραστηριότητας στην ΑΔΚΣ

Βιβλιογραφία

 1. American Psychiatric Association (2000). Category 315.4. Developmental coordination disorder. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed. Text revision), 56-58. Washington, DC: Author.
 2. Bowens A, Smith I. Childhood dyspraxia: Some issues for the NHS. Nuffield Portfolio Programme Report No: 2 Leeds, Nuffield Institute for Health, 1999.Bruininks, R.H. and Bruininks, B.D. (2005). Test of Motor Proficiency. 2nd edition.Manual: AGS Publishing.Circle Pines.
 3. Bruininks, R. H. (1978) Bruininks Oseretsky test of motor proficiency. American Guidance Service, Circle pines Minnesota.
 4. Cairney J, Hay JA, Veldhuizen S,  Missiuna C, Faught. 2010. Developmental coordination disorder, sex, and activity deficit overtime: a longitudinal analysis of participation trajectories in children with and without coordination difficulties. Developmental Medicine & Child Neurology; 52: 67–72.
 5. Cools W, Martelaer KD, Samaey C, Andries C. “Movement  Skill Assesment of Typically Developing Preschool Children: A Review of Seven Movement Skill Assesment Tools”. J Sports Sci Med, 2009; 8 (2): 154–168.
 6. Green D, Baird G, Barnett AL, Henderson L, Huber J, Henderson SE. The severity and nature of motor impairment in Asperger's syndrome: a comparison with specific developmental disorder of motor function. J Child Psychol Psychiatry, 2002;43: 655-668.
 7. Henderson S, Sugden D. (1992). Movement Assessment Battery for Children; manual. Sidcup, Kent: The psychological Corporation.
 8. Hill EL.A dyspraxic deficit in specific language impairment and developmental coordination disorder? Evidence from hand and arm movements. Dev Med Child Neurol, 1998;40: 388-395.
 9. Hoare, D. Subtypes of developmental coordination disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, 1994; 11(2), 158-169.
 10. Kanioglou, A. Estimation of physical abilities of children with developmental coordination disorder. Studies in Physical Culture and Tourism, 2006; 13(2): 25-32.
 11. Kavale K, Mattson P. "One jumped off the balance beam": meta-analysis of perceptual-motor training. Journal of Learning Disabilities. 1983;16(3): 165-173.
 12. Kirby A. Overlapping conditions: overlapping management: services for individuals with developmental coordination disorder. In: Sugden DA, Chambers ME, eds. Children With Developmental Coordination Disorder. London: Whurr, 2005; 242-265.
 13. Lingam R, Golding J, Jongmans MJ, Hunt LP, Ellis M, Emond A. The association between developmental coordination disorder and other developmental traits. Pediatrics. 2010; 126(5): 1109-1118.
 14. Missiuna C, Rivard  L,  & Pollock N, 2011; CanChild Centre for Childhood Disability  research, Mc Master University.
 15. Venetsanou, F.; Kambas, A.; Ellinoudis, T.; Fatouros, I.; Giannakidou, D.; Kourtessis, T. "Can the movement assessment battery for children-test be the gold standard for the motor assessment of children with Developmental Coordination Disorder?". Res Dev Disabil, 2011;32(1):1-10.
 16. Wall, A.E. (1982). Physically awkward children: A motor development perspective. In S.P. Das, R. Mulcahy & A.E. Wall (Eds). Theory and research in Learning Disabilities. N.Y.: PL. Press.
 17. Ulrich DA. (2000). Test of Gross Motor Development, Second Edition, examiner's manual. Austin, TX: Pro-Ed

Λέξεις Κλειδιά

Αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού, αδεξιότητα, προσαρμοσμένη κινητική αγωγή

Αναλυτική  παρουσίαση της νοητικής αναπηρίας, της αιτιολογίας, της ταξινόμησης, των φυσικών και κινητικών χαρακτηριστικών, των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, των αθλητικών δραστηριοτήτων, του συνδρόμου DOWN και των χαρακτηριστικών του καθώς και των παρεμβάσεων.

Βιβλιογραφία

 1. Sattler J, & Hoge RD. (2006).  Assessment of children:  Behavioral, social, and clinical foundations (5th ed.).  Jerome M. Sattler, Publisher, Inc.:  San Diego, CA.
 2. Schalock RL, Buntinx W, Borthwick-Duffy A, et al. User’s Guide:  Mental retardation:  Definition, classification, and systems of supports (10th ed.).  Washington, DC:  American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Watkinson & Wall, 2007.
 3. Lin JD, Yen CF, Li CW, Wu JL. Health, healthcare utilization and psychiatric disorder in people with intellectual disability in Taiwan. Journal of Intellectual Disability Research, 2005; 49: 86-94.
 4. McCubbin JA, Rintala P, Frey GC. Correlational study of three cardiorespiratory fitness tests for men with mental retardation. Adapted Physical Activity Quarterly, 1997; 14: 43-50.
 5. Jansma P, French R. Special physical education: Physical activity, sports and recreation. Engel-wood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
 6. Faison-Hodge J, Porretta DL. Physical activity levels of students with mental retardation and students without disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 2004;21: 139-154.
 7. Pitetti KH, Yarmer DA. Lower body strength of children and adolescents with and without mild mental retardation: A comparison. Adapted Physical Activity Quarterly, 2002;19(1): 68-81.
 8. Pitetti KH, Yarmer, DA. Cardiovascular fitness and body composition of youth with and without mental retardation. Adapted Physical Activity Quarterly, 2001;18(2): 127-141.
 9. Graham A, Reid G. (2000). Physical fitness of adults with an intellectual disability: A 13-year follow-up study. Research Quarterly for Exercise and Sports, 2000; 71(2): 152-161.
  Patterson D. "Molecular genetic analysis of Down syndrome.". Human genetics, 2009; 126 (1): 195–214. PMID 19526251.
 10. Weijerman ME, de Winter JP. "Clinical practice. The care of children with Down syndrome.". European journal of pediatrics, 2010; 169 (12): 1445–52.
 11. Frank J. The 5-minute clinical consult 2007. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
 12. Block ME. Motor development in children with Down syndrome: A review of the literature. Adapted Physical Activity Quarterly, 1991;8: 179-209.
 13. Pitetti KH, Climstein M, Campbell KD, Barrett PJ, Jackson JA. (1992). The cardiovascular capacities of adults with Down syndrome: A comparative study. Medicine and Science in Sports and Exercise, 1992;24: 13-19.
 14. Pitetti KH, Fernhall B. Comparing run performance of adolescents with mental retardation with and without Down syndrome. Adapted Physical Activity Quarterly, 2004;21: 219-228.
 15. Davis WE, Sparrow WA, Ward T. Fractionated reaction times and movement times of   Down Syndrome and other adults with mental retardation. Adapted Physical Activity Quarterly, 1991;8: 221- 233.

Λέξεις Κλειδιά

Νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, φυσική δραστηριότητα

Ανάλυση της εγκεφαλικής παράλυσης, της αιτιολογίας, επιδημιολογίας, ταξινόμησης, των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, των εργαλείων  αξιολόγησης λειτουργικότητας στην ΕΠ καθώς και προγραμμάτων Προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής

Βιβλιογραφία

 1. Anttila H, Autti-Ramo I, Suoranta J, et al. Effectiveness of physical therapy interventions for children with cerebral palsy: A systematic review. BMC Pediatr, 2008; 8(14): 1-31.
 2. Bruininks RH, Bruininks BD. Test of Motor Proficiency. 2nd edition.Manual: AGS Publishing, Circle Pines Minnesota, 2005.
 3. Bruininks RH. Bruininks Oseretsky test of motor proficiency. American Guidance Service, Circle pines Minnesota, 1978.
 4. Chrysagis N, Skordilis K, Tsiganos G, Koutsouki D. Validity evidence of the Lateral Step Up (LSU) test for adolescents with spastic cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 2013; 35(11): 875-80.
 5. Cools W, Martelaer KD, Samaey C, Andries C. “Movement Skill Assesment of Typically Developing Preschool Children: A Review of Seven Movement Skill Assesment Tools”. J Sports Sci Med, 2009; 8 (2):154–168.
 6. Ellenberg JH, Nelson KB. "The association of cerebral palsy with birth asphyxia: A definitionaquagmire. “Developmental medicine and child  neurology, 2013; 55 (3):210–6. 
 7. Kandrali I, Kastimanis G, Chistoulas K, et al. The influence of an adopted exercise program on the development of the gross motor function and performance in adolescents with spastic hemilegia. Inquiries in Sport and Physical Education, 2006; 4: 45-56.
 8. King G, Law M, King S, et al. Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) and Preferences for Activities of Children (PAC). San Antonio, TX: Harcourt Assessment, Inc, 2004.
 9. Novak I, McIntyre S, Morgan C, et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: State of the evidence. Developmental Medicine and Child Neurology, 2013; 55: 885-910.
 10. Odding E, Roebroek ME, Stam JH. The epidemiology of cerebral palsy: Incidence, impairments and risk factors. Disabil Rehabil,  2006; 28: 183-191.
 11. Orelove FP, Sobsey D, Silberman RK. Educating children with multiple disabilities: A collaborative approach. Baltimore: Paul H. Brookes, 2004.
 12. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, et al. A report: The definition and classification of cerebral palsy. 2006. Dev Med Child Neurol, 2007;109: S8-S14.
 13. Rosembaum PL, Palisano RJ, Bartlett DJ, et al. Development of the gross motor function classification system for cerebral palsy. Dev Med Child Neurol, 2008; 50: 249-53.
 14. Αγγελοπούλου-  Σακαντάμη. Ειδική Αγωγή, αναπτυξιακές και χρόνιες μειονεξίες. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004. 
 15. Κουτσούκη Δ. Ειδική Φυσική Αγωγή, Θεωρία και Πρακτική. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 1997.

Λέξεις Κλειδιά

εγκεφαλική παράλυση, προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, άσκηση, αθλήματα

Αναλυτική περιγραφή της Θεραπευτικής Ιππασίας, Ιππικής Θεραπευτικής Εκπαίδευσης και Γυμναστικής σε Νευρολογικές διαταραχές, Εγκεφαλική Παράλυση, Νευρολογικές παθήσεις καθώς και ενδεικτικά Προγράμματα.  

Βιβλιογραφία

 1. Bass MM,  Duchowny CA, Llabre MM. The Effect of Therapeutic Horseback Riding on Social Functioning in Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2009; 39: 1261–1267.
 2. Bertoti DB. Effects of therapeutic horseback riding on posture in children with cerebral palsy. Physical Therapy, 1988; 68: 1505-1512.
 3. Champagne D, Dugas C. Improving gross motor function and postural control with hippotherapy in children with Down syndrome: Case reports November, 2010; 26: 564-571.
 4. Debuse D, Gibb C, Chandler C. Effects of hippotherapy on people with cerebral palsy from the users’ perspective: A qualitative study. Physiotherapy Theory and Practice, 2009; 25: 174-192.
 5. Drnach M, O'Brien PA, Kreger A. The effects of a 5-week therapeutic horseback riding program on gross motor function in a child with cerebral palsy: a case study. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2009; 16(9): 1003-1006.
 6. Encheff JL, Armstrong C, Masterson M, Fox C, Gribble Phillip A. Hippotherapy Effects on Trunk, Pelvic, and Hip Motion During Ambulation in Children With Neurological Impairments Pediatric Physical Therapy, 2012; 24 (3): 242–250.
 7. Honkavaara M, Rintala P. The influence of short term, intensive hippotherapy on gait in children with Cerebral Palsy. European Journal of Adapted Physical Activity, 2010; 3(2): 29-36.
 8. Laiou A, Christakou A, Poluzos N, Nikolaou I. The effects of the therapeutic riding on children with cerebral palsy. Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes, 2013;  31 (3):269-275.
 9. McGibbon NH, Burris WB, Duncan R, Silkwood-Sherer D.  Immediate and Long-Term Effects of Hippotherapy on Symmetry of Adductor Muscle Activity and Functional Ability in Children With Spastic Cerebral Palsy.  Physical Medicine and Rehabilitation, 2009; 90(6): 966-974.
 10. Memishevikj H, Hodzhikj S. The effects of equine-assisted therapy in improving the psychosocial  functioning of children with autism. Journal  of special education and rehabilitation, 2010; 11(3-4): 57-67.
 11. Nelson K, Axtell J, Derby KM, Moug R, Berrera S, McLaughlin TF. A Preliminary Analysis of Therapeutic Horseback Riding.  International Journal of Social Sciences and Education, 2011; 1 (4): 644-656.
 12. Sterba MD. Does horseback riding therapy or therapist-directed hippotherapy rehabilitate children with cerebral palsy? Developmental  Medicine and Child Neurology, 2007; 49: 68-73.
 13. Taylor RR, Kielhofner G, Smith C, Butler S, Cahill SM, Ciukaj MD, et al. Volitional Change in Children With Autism: A Single-Case Design Study of the Impact of Hippotherapy on Motivation. Occupational Therapy in Mental Health, 2009; 25: 192–200.

Λέξεις Κλειδιά

θεραπευτική ιππασία, ιπποθεραπεία

Ιστορική αναδρομή,  Ορισμοί, Οφέλη, Ενδείξεις, Τεχνικές, Έρευνες

Βιβλιογραφία

 1. Ballaz L, Plamondon S, Lemay M. Group aquatic training improves gait efficiency in adolescents with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 2011; 33(17–18): 1616–1624.
 2. Bania T, Dodd KJ, Taylor N. Habitual physical activity can be increased in people with cerebral palsy: a systematic review. Clinical Rehabilitation, 2011; 25(4):303-315.
 3. Becker B, Aquatic Therapy: Scientific Foundations and Clinical Rehabilitation Applications, Physical Medicine and Rehabilitation, 2009;  1: 859- 872, 2009.
 4. Broach E and Dattilo J. Aquatic Therapy: A Viable Therapeutic Recreation Intervention, Therapeutic Recreation Journal, 1996; 13: 213-229.
 5. Chrysagis N, Douka A, Nikopoulos M, Apostolopoulou F, Koutsouki D. Effects of an aquatic program on gross motor function of children with spastic cerebral palsy. Biol Exerc, 2010; 5(2): 13-25.
 6. Declerck et al.: Swimming for children with cerebral palsy Serb J Sports Sci. 2013; 7(2): 57-69.
 7. Dimitrijević L, et al. The Effect of Aquatic Intervention on the Gross Motor Function and Aquatic Skills in Children with Cerebral Palsy, J Hum Kinet, 2012.
 8. Dorval G, Tetreault S, Caron C. Impact of aquatic programmes on adolescents with cerebral palsy. Occup Ther Int, 1996; 3(4): 241-261.
 9. Fragala-Pinkham et al. Aquatic aerobic exercise for children with cerebral palsy: a pilot intervention study. Physiother Theory Practice, 2013, 30(2):69-78.
 10. Gamper U, Lambeck J. Therapeutic manual EWAC Obstacle Course, EWAC Medical, Netherlands, 2006.
 11. Getz M, Hutzler Y. Vermeer A. Effects of aquatic interventions in children with neuromotor impairments: a systematic review of the literature. Clinical Rehabilitation 2006; 20: 927-936.
 12. Gorter JW, Currie SJ. Aquatic exercise programs for children and adolescents with cerebral palsy: what do we know and where do we go?, Int J Pediatr, 2011, doi:10.1155/2011/712165.
 13. Hutzler et al . Effects of a movement and swimming program on vital capacity and water orientation skills of children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol, 1998; 40(3): 176-181.
 14. Kelly M, Darrah J. Aquatic exercise for children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol, 2005; 47(12) 838-842.
 15. Katsimanis G, Evaggelinou C, Christoulas K, Kandrali I, Angelopoulou N. Using a training program to enhance the aerobic power in young individuals with spastic diplegia. In: Koskoulou M, Geladas N, Klissouras V, editors. 7th Annual Congress of the Eur College of Sp Sc. Athens, Greece: ECSS, 24–28 July 2002. Athens: Pashalidis Medical Publisher. p 153.
 16. Maes J-P. Presentation for the HACP workshop Autumn 2000 - Principles of Halliwick and its application for children and adults with neurological conditions, 2000
 17.  Mortimer R, et al. The effectiveness of hydrotherapy in the treatment of social and behavioral aspects of children with autism spectrum disorders: a systematic review. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2014
 18. Palisano R J., Lally K. Enhancing Fitness, Adaptive Motor Function, and Participation of Children with Cerebral Palsy Classified in Levels IV and V, CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University 2007.
 19. Φωτογραφικό υλικό από: Παπαδημητρίου Μαρίνα, Η θεραπευτική κολύμβηση σε παιδιά με Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2014 .

Λέξεις Κλειδιά

Θεραπευτική κολύμβηση, υδροθεραπεία, προσαρμοσμένη κολύμβηση, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, εγκεφαλική παράλυση.

Ορισμός, υποθέσεις της θεωρίας Αισθητηριακής ολοκλήρωσης, εμπλεκόμενα αισθητηριακά συστήματα, δυσλειτουργία Αισθητηριακής ολοκλήρωσης, μοντέλα κατηγοριοποίησης δυσλειτουργίας Αισθητηριακής ολοκλήρωσης, διαταραχές Αισθητηριακής ρύθμισης, Διαταραχές Αισθητηριακής διάκρισης, Κινητικές διαταραχές αισθητηριακής βάσης, Θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης, Αισθητηριακή παρέμβαση, Αισθητηριακή δίαιτα και ενδεικτικές δραστηριότητες αισθητηριακής παρέμβασης

Βιβλιογραφία

 1. Ayres  A.  (1974). The Development of Sensory Integrative Theory and Practice: A Collection of the Works of A. Jean Ayres. Kendall/Hunt Pub Co
 2. Bulkin DA, Groh JM. (2006). "Seeing sounds: visual and auditory interactions in the brain". Current Opinion in Neurobiology 16 (4): 415–419.
 3. Blanche E.I., Botticelli T.M., Hallway M.K. (1995): Neuro-Developmental Treatment and Sensory Integration principles. Therapy Skill Builders
 4. Clark FA, Mailloux Z, Parham LD. (1984). Sensory integration and children with learning disabilities.In A. S. Allen and P. N. Clark (Eds.), Occupational therapy for children. St. Louis, MO: C. V. Mosby
 5. Cuhn SE, Cermak AS. Including the family perspective in sensory integration: Outcomes research. AJOT, 1998; 52(7): 540-546.
 6. Dunn W. The impact of sensory processing abilities on the daily lives of young children and families: A conceptual model. Infants and Young Children, 1997; 9(4), 23–25.
 7. Dunn, W. The Sensory Profile. San Antonio, TX: Psychological Corporation, 1999.
 8. Kennedy P M , Inglis J T. Distribution and behaviour of glabrous cutaneous receptors in the human foot sole. J Physiol 2002;538:995-1002
 9. King, AJ (2005). "Multisensory Integration: Strategies for Synchronization". Current Biology 15 (9): R339–R341. 
 10. Kranowitz Carol (1998): The out-of-sync child. Skylight Press
 11. Mailloux et al. Verification and Clarification of Patterns of Sensory Integrative Dysfunction,  American Journal of Occupational Therapy, 2011; 65 (2): 143-151.
 12. Miller JL, Auzalone EM, Lane JS, Cermak AS, Osten TE. (2007) Concept evolution in sensory integration: A proposed nosology for diagnosis.  American journal of occupational therapy, 61: 135-140.
 13. Oetter, Richter, Frick. (1993) M.O.R.E: Integrating The Mouth With Sensory And Postural Functions, PDP Press.
 14. Samuel ADT, Sengupta P. (2005). "Sensorimotor integration: Locating locomotion in neural circuits". Current Biology 15 (9): R341–R353
 15. Smith Roley S, Mailloux Z, Miller-Kuhaneck,H, Glennon T. (2007). "Understanding Ayres' Sensory Integration“ . Occupational Therapy Faculty Publications
 16. Stein BE, Stanford TR, Rowland BA (2009). "The neural basis of multisensory integration in the midbrain: its organization and maturation". Hear. Res.258 (1-2): 4–15. 
 17. Wilbarger P, Wilbarger J. (1991 ). Sensory Defensiveness in children aged 2-12: An intervention guide for parents and other caretakers. Santa Barbara, Avanti Educational Programs.
 18. Wilbarger P. (1995). Τhe sensory diet. Activity programs based on sensory processing theory.  Am Occupational Therapy Association.

Λέξεις Κλειδιά

Αισθητηριακή ολοκλήρωση, διαταραχές, θεραπεία, προγράμματα

Επιδημιολογικά στοιχεία, Ορισμοί-Αίτια,  Ιστορική αναδρομή, Οπτική αντίληψη και κινητική εξέλιξη, ΠΚΑ σε άτομα με διαταραχές όρασης

Δραστηριότητες- αθλήματα για άτομα με διαταραχές όρασης.

Βιβλιογραφία

 1. Ambrose-Zaken et al. (2010). Teaching orientation and mobility to students with cognitive impairments and vision loss, Foundations of Orientation and Mobility (Vol. II, Chapter 19). N.Y.: American Foundation for the Blind.
 2. Anthony TL. (2004). Inventory of purposeful movement behaviors. Chapel Hill, NC: Early Intervention Training Center for Infants and Toddlers With Visual Impairments, FPG Child Development Institute, UNC-CH.
 3. Ardito M, Roberts JA. Catalog of Physical Activities for Visually Impaired Youth. Worcester Polytechnic Institute, 2007.
 4. Bourquin E, Moon J. Studies on Obtaining Assistance by Travelers. Who Are Deaf-Blind --J Vis Impair Blindness, 2008; 108: 352-361. 
 5. Ilić-Stošović D, Nikolić S. (2012). Motor Skill Performance of Children with Sensor Impairments, Learning Disabilities, Dr. Wichian Sittiprapaporn (Ed.), ISBN: 978-953-51-0269-4, InTech, Available from:  http://www.intechopen.com/books/learning-disabilities/motor-skill-performance-of-children-with-sensor-impairments.
 6. Fazzi DL, Naimy BJ. (2010). Teaching orientation and mobility to school-age children in Foundations of Orientation and Mobility (Vol. II, Chapter 7). N.Y.: American Foundation for the Blind.
 7. Gilbert et al. Blindness in children. BMJ, 2003, 327:760- 761.
 8. Hall E, Lizewski R, McCoskrie E. Developing Toys for Blind and Visually Impaired Children. Worcester Polytechnic Institute. 2006.
 9. Houwen S, et al. Physical activity and motor skills in children with and without visual impairments. Medicine and Science in Sport and Exercise, 2009; 41: 103-109.
 10. Kovács É, et al. Effects of exercise programs on balance in older women with age-related visual problems: A pilot study. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2012;  55(2): 446-452.
 11. Lawson et al. (2010). Improving the use of hearing for orientation and mobility Foundations of Orientation and Mobility (third ed., Vol. II, Chapter 4, pp. 91-117). N.Y.: American Foundation for the Blind.
 12. Parker AT. Orientation and Mobility with Persons Who Are Deaf-Blind: An Initial Examination of Single-Subject Design Research. Journal of Visual Impairment and Blindness, 2009; 103(6): 372-377.
 13.  Skellenger P, et al. (2010). Teaching orientation and mobility for the early childhood years in Foundations of Orientation and Mobility (Vol. II, Chapter 7). N.Y.: American Foundation for the Blind.
 14. Thylefors B, et al. Global data on blindness. Bulletin of WHO, 1995, 73: 115- 121.
 15. WHO. State of the world’ s sight: VISION 2020: The Right to Sight:  1999- 2005.
 16. Wungu  E. Social interaction among preadolescents and adolescents with visual impairment, 2011.
 17. Αγγελοπούλου- Σακαντάμη. (2004). Ειδική Αγωγή, Αναπτυξιακές Διαταραχές και χρόνιες μειονεξίες. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
 18. Ζαφρανάς ΑΒ, Κάτσιου- Ζαφρανά Μ. Από τον Εγκέφαλο στη Νόηση. Θεσσαλονίκη, 1989.
 19. Κουτσούκη Δ. Ειδική Φυσική Αγωγή, Θεωρία και Πρακτική. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 1997.

Λέξεις Κλειδιά

Διαταραχές όρασης, τύφλωση, οπτική αντίληψη,  προσαρμοσμένη κινητική δραστηριότητα.

Ιστορική αναδρομή, Ορισμοί, Συμπτώματα επιληπτικών κρίσεων, Επιδημιολογία, Αιτιολογία, Εκλυτικοί παράγοντες, Ταξινόμηση επιληπτικών κρίσεων, Διαγνωστικά μέσα, Πρώτες βοήθειες, Αντιμετώπιση, Προγράμματα φυσικής δραστηριότητας, Ερευνητική τεκμηρίωση.

Βιβλιογραφία

 1. Αγγελοπούλου- Σακαντάμη N. Νευρικό σύστημα. Στο Αγγελοπούλου-Σακαντάμη Ν (Συγγ.) Ειδική  αγωγή αναπτυξιακές διαταραχές και χρόνιες μειονεξίες. 1η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2004: 222-232.
 2. Berkovic S, Crompton D. The borderland of epilepsy: A clinical and molecular view, 100 years on. Epilepsia 2010; 51(s1): 3–4
 3. Fisher, Walter van Emde Boas, Blume W, et al. Epileptic seizures and epilepsy: Definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the international Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia 2005; 46(4): 470-472
 4. Κοτοπούλης Π. Φυσική δραστηριότητα σε προέφηβους και έφηβους με επιληψία. (Διατριβή)  Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008: 25-50.
 5. Μυλωνά Ι. Επιληψίες. Στο Λογοθέτης Ι, Μυλωνά Ι (Συγγ.) Νευρολογία Λογοθέτη. 4η έκδοση. Θεσσαλονίκη: university studio press, 2004.
 6. Nakken KO, Bjerholt P.G, Johannessen S. I, Lgyning E, Lind E. Effect of Physical Training on Aerobic Capacity, Seizure Occurrence, and Serum Level of Antiepileptic Drugs in Adults with Epilepsy. Epilepsia, 1990, 31(1): 88-94.
 7. Nakken KO. Physical Exercise in Outpatients with epilepsy. Epilepsia, 1999, 40(5): 643-651.
 8. Παντελιάδης Χ. Επιληψίες, Επιληπτικά σύνδρομα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Γιαχούδη 2004; σελ. 31–37 neuromuscular weakness and physical function. JAMA 2008; 300: 1685-1690.
 9. Παύλου Ε, Κοντόπουλος Ε. Η άθληση σε παιδιά με επιληψία. Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος, 2006, 18(1): 69-73.
 10. Τζαβέλλας Ο. Επιληψία. 1η έκδοση. Αθήνα: Παρισιάνος, 2000: 3-35.

Λέξεις Κλειδιά

Επιληψία, σπασμοί, φυσική δραστηριότητα, αθλητισμός

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, Πρώιμη κινητοποίηση, είδη κινητοποίησης, προγράμματα βάδισης, ερευνητική τεκμηρίωση.

Βιβλιογραφία

 1. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association.
 2. Baird, G., Cass, H., & Slonims, V. (2003). Diagnosis of autism. BMJ; 327(7413):488–93.  
 3. Buxbaum, J.D. (2009). Multiple rare variants in the etiology of autism spectrum disorders. Dialogues Clin Neurosci ; 11(1):35–43. 
 4. Crollick, J.L., Mancil, G.R. & Stopka, C. (2006). Physical activity for children with autism spectrum disorder. Teaching elementary Physical education. www. journals.humankinetics.com
 5. Dawson, G. & Rosanoff, M. (2009). Sports, exercise, and the benefits of physical activity for individuals with autism; 30-33; www. autismspeaks.org 
 6. Engel, A. (2011). Physical activity participation in children with autism spectrum disorders: an exploratory study. Master thesis. https://tspace.library.utoronto.ca
 7. Gerber, J.S., & Offit, P.A. (2009). Vaccines and autism: a tale of shifting hypotheses. Clin Infect Dis. 48(4):456–61. 
 8. Groft-Jones, M. & Block, M.E. (2006). Strategies for teaching children with autism in physical education. Teaching elementary Physical education. www. journals.humankinetics.com 
 9. Howlin, P., Magiati, I., & Charman, T. (2009). Systematic review of early intensive behavioral interventions for children with autism. Am J Intellect Dev Disabil;114(1):23–41. 
 10. Hutzler, Y. & Sherrill, C. (2007). Defining adapted physical activity: international perspectives. activity. Adapted Physical Activity Quarterly, 24, 1-20.
 11. Johnson, C.P., Myers, S.M., & Council on Children with Disabilities.(2007). Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. Pediatrics; 120(5):1183–215. 
 12. Krebs Seida, J., Ospina, M.B., Karkhaneh, M., Hartling, L., Smith, V., & Clark, B. (2009). Systematic reviews of psychosocial interventions for autism: an umbrella review. Dev Med Child Neurol; 51(2):95–104. 
 13. Lang, R., Koegel,L.K., Ashbaugh, K, & Regester, A. (2010). Physical exercise and individuals with autism spectrum disorders: a systematic review.
 14. Lavay, B., French, R., & Henderson, H. (1997). Positive behavior management strategies for educators. Champaign, IL: Human Kinetic
 15. Menear & Smith, (2008). Physical education for children with autism. Teaching exceptional children; 40(5): 32-37.
 16.  Myers, S.M., Johnson, C.P., Council on Children with Disabilities (2007).Management of children with autism spectrum disorders. Pediatrics;120(5):1162–82 
 17. Newschaffer, C.J., Croen, L.A., Daniels, J. et al. (2007). The epidemiology of autism spectrum disorders. Annu Rev Public Health; 28:235–58. 
 18. Obrusnikova, Ι. & Miccinello, D.L..(2012). Parent perceptions of factors influencing after- school physical activity of children with autism spectrum disorders. Adapted Physical Activity Quarterly, 29, 63-80.
 19. Pan, C.Y. (2010). Effects of water exercise swimming program on aquatic skills and social behaviors in children with autism spectrum disorders. Autism; 14, 1, 9-28.
 20. Rapin, I., & Tuchman, R.F. (2008) Autism: definition, neurobiology, screening, diagnosis. Pediatr Clin North Am;55(5):1129–46. 
 21. Reid, G. & Stanish, H. (2003). Professional and disciplinary statu of adapted physical activity. Adapted Physical Activity Quarterly, 20, 213-229.
 22.  Stevenson, P. (2008). High quality physical education for pupils with autism. www.youthsporttrust.org
 23. Todd, T. & Reid, G. 2006. Increasing physical activity in individuals with autsim. Focus on Autism and other developmental disabilities; 21(3): 167-176.
 24. Trottier, G., Srivastava, L., & Walker, C.D. (1999). Etiology of infantile autism: a review of recent advances in genetic and neurobiological research. J Psychiatry Neurosci ; 24(2):103–115.
 25. Yanardag, M., Yilmaz, I.,  & Aras, O. (2010). Approaches to the teaching Exercise and Sports for the Children with Autism. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE); 2(3), 214-230.
 26. World Health Organization (2007). International classification of functioning. Disability and Health. Geneva: Author.

Λέξεις Κλειδιά

Αυτισμός, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, φυσική δραστηριότητα 

Ορισμός, Επιδημιολογία, Διάγνωση, Διαγνωστικά κριτήρια, Συνοδά χαρακτηριστικά,

Ταξινόμηση, Αιτιολογία, Πρόγνωση, Θεραπεία – Παρέμβαση, Η επίδραση της άσκησης, Αναψυχή και αθλήματα, Βιβλιογραφία.

Βιβλιογραφία

 1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. APA, Washington, DC, 2000.
 2. Babinski LM, Hartsough, C.S. & Lambert, N.M. Childhood Conduct Problems, Hyperactivity-impulsivity, and Inattention as Predictors of Adult Criminal Activity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1999; 40: 3, 347-355.
 3. Barkley, R.A. (1998). Attention - Deficit Hyperactivity Disorder. Scientific American. Retrieved at 10 December 2004 from: http://www.sciam.com/1998/0998issue/0998b.
 4. FARAONE SV, SERGEANT J, GILLBERG C, BIEDERMAN J. The worldwide prevalence of ADHD: Is it an American condition? World Psychiatry 2003, 2:104−113Feingold, B.F. (1973). Food additives and child development. Hospital Practice, 1973: 8, 11-12, 17-19.
 5. FARAONE SV, BIEDERMAN J, MICK E. The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: A meta-analysis of follow-up studies. Psychol Med 2006, 36:159−165.
 6. Gapin JI, Labban JD, Etnier JL. The effects of physical activity on attention deficit hyperactivity disorder symptoms:The evidence. Preventive Medicine 52 (2011) S70–S74.
 7. Gillberg, C. & Rasmussen, P. (1999). AD(H)D, Hyperkinetic Disorders, DAMP, and related Behaviour Disorders. In Whitmore,K, Hart,H & Willems,G (Eds.), A Neurodevelopmental Approach to Specific Learning Disorders, (pp.134-156). London: MacKeith Press.
 8. KOOIJ SJ, BEJEROT S, BLACKWELL A, CACI H, CASAS-BRUGUÉ M, CARPENTIER PJ ET AL. European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD. BMC Psychiatry 2010, 10:67.
 9. Litner, Β. & Ostiguy, L. Understanding Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Strategies and Consideration for Inclusion of Youth in Leisure Services. Journal of Leisurability, 2000; 27: 11-18.
 10. Neuhaus, C. (1998). To Υπερκινητικό παιδί και τα προβλήματά του. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 11. Pontifex MB, Saliba BJ, Raine LB, Picchietti DL, Hillman CH. Exercise Improves Behavioral, Neurocognitive, and Scholastic Performance in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Pediatr, 2013; 162: 543-51.
 12. Sherrill, C. (1998). Adapted Physical Activity, Recreation and Sport: Cross disciplinary and lifespan. (Fifth Edition). Mc Graw - Hill, Boston, Massachusetts.
 13. Taylor, E. (1999). Syndromes of Attention Deficit and Hyperactivity. Chapter 17, pp. 285-303.
 14. Thapar A, Holmes J, Poulton K, Harrington, R. Genetic basis of attention deficit and hyperactivity. (Review Article). British Journal of Psychiatry, 1999; 174: 105-111.
 15. Thompson Μ, Brooke Χ, West AC, et al. Profiles, co-morbidity and their relationship to treatment of 191 children with AD/HD and their families. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2004; 13:234–242.
 16. Αγγελοπούλου-Σακαντάμη Ν. (2004). Ειδική Αγωγή. Αναπτυξιακές Διαταραχές και χρόνιες Μειονεξίες. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 17. Ασωνίτου Α. (2007). Σύνδρομο Υπερκινητικότητας και Διάσπασης Προσοχής. Σημειώσεις για τα «Ειδικά Θέματα». Κύκλος Σπουδών στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή του ΤΕΦΑΑ Αθηνών, ΕΚΠΑ.
 18. Ασωνίτου Α, Κουτσούκη Δ. (2006). Σύνδρομο Υπερκινητικότητας και Διάσπασης Προσοχής. Σημειώσεις για τα «Ειδικά Θέματα». Κύκλος Σπουδών στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή του ΤΕΦΑΑ Αθηνών, ΕΚΠΑ.
 19. Δούκα Α. (2004). Σύνδρομο Υπερκινητικότητας και Διάσπασης Προσοχής. Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση. Σημειώσεις για τα «Ειδικά Θέματα». Κύκλος Σπουδών στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή του ΤΕΦΑΑ Αθηνών, ΕΚΠΑ.
 20. Κυπριωτάκης (1989). Το Ειδικό Παιδί και η Αγωγή του. Αθήνα.
 21. Νοταράς Σ. (1995). Υπερκινητικό Σύνδρομο: Το πρόβλημα των υπερκινητικών παιδιών. Το Σχολείο και το Σπίτι, 160-164.
 22. Πεπραγμένα Συμποσίου (1992). Παιδιά με Υπερκινητικό Σύνδρομο και Διαταραχές Διαγωγής. Πρόκληση για τους Ειδικούς και το Σχολείο. Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 23. Πεχλιβανίδης Α, Σπυροπούλου Α, Γαλανόπουλος Α, Παπαχρήστου ΧΑ, Παπαδημητρίου ΓΝ. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) στους ενήλικες. Κλινική αναγνώριση, διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 2012; 29(5): 562-576.
 24. Σωτηριάδη - Γκουτζιαμάνη Κ. (1993). Παιδιά με "ειδικές" εκπαιδευτικές ανάγκες. Αθήνα.
 25. Τσιάντης Γ, Μανωλόπουλος Σ. (1988). Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής. Τόμος Β'. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 

Λέξεις Κλειδιά

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα-ΔΕΠΥ, άσκηση, αναψυχή.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -