Κινησιοθεραπεία (E)

Δωροθέα Μακρυγιάννη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η λεπτομερής ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην κίνηση και αφορούν στο σχεδιασμό προγραμμάτων κινησιοθεραπείας και άσκησης.  Διδάσκονται αναλυτικά οι βασικές αρχές κινησιοθεραπείας, τα είδη των κινήσεων και αναλύεται ενδελεχώς η σχέση της βαρύτητας, του αρχικού μήκους των μυών (μηκοδυναμική σχέση) και της ταχύτητας με την κίνηση. Αναπτύσσονται οι αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων παθητικής, υποβοηθούμενης και ενεργητικής άσκησης με στόχο τη διατήρηση ή την αύξηση της κινητικότητας και του εύρους τροχιάς, καθώς και τη βελτίωση της δύναμης, της ισχύος, της αντοχής και της ελαστικότητας του  μυϊκού συστήματος. Ειδικότερα, αναλύονται θέματα όπως, η έννοια της ιδιοδεκτικότητας, της κιναίσθησης και ο ρόλος της νευρομυϊκού συντονισμού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στόχος είναι η κατάρτιση των φοιτητών και η απόκτηση δεξιοτήτων στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας μέσω της  κίνησης με έμφαση στις ασκήσεις χαλάρωσης, διάτασης και αντίστασης για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της λειτουργικότητας του μυϊκού συστήματος.

Λέξεις Κλειδιά: Κινησιοθεραπεία, ενεργητική κίνηση, ασκήσεις αντίστασης, ενδυνάμωση, ασκήσεις χαλάρωσης, βράχυνση, διατάσεις, εύρος τροχιάς άρθρωσης, γωνιομέτρηση, ισομετρική άσκηση, μειομετρική κίνηση, μυϊκή δύναμη, μυϊκή ισχύς, μυϊκή αντοχή, ισοκινητική, ισοτονική.

Θεματικές Ενότητες

Προτεινόμενες θέσεις χαλάρωσης. Ανάλυση. Αρχικές θέσεις, εφαρμογές σε ύπτια, πλάγια και πρηνή κατάκλιση. 

Στόχοι Ενότητας

Διαχείριση του ασθενή με κατάλληλες προσαρμογές και παρεμβάσεις στην θέση του σε σχέση με την βαρύτητα.

Λέξεις Κλειδιά

Θέσεις χαλάρωσης, ύπτια κατάκλιση, πλάγια κατάκλιση, πρηνής κατάκλιση, πίεση, καθιστή θέση.

Παθητική κίνηση. Αρχικές θέσεις – λαβές. Εφαρμογές στις αρθρώσεις του άνω και κάτω άκρου. 

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή στις αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων με κατάλληλη προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου.

Λέξεις Κλειδιά

Παθητική κίνηση, λαβές. άνω άκρο, κάτω άκρο, ακινητοποίηση, θεραπευτική προσέγγιση.

Ενεργητική κίνηση. Κίνηση σε σχέση με την βαρύτητα. Υποστηριζόμενη άσκηση.

Στόχοι Ενότητας

Συνεκτίμηση παραγόντων που σχετίζονται με την επίδραση της βαρύτητας στην εξέλιξη της κίνησης.

Λέξεις Κλειδιά

Ενεργητική κίνηση, πρωταγωνιστές μύες, οριζόντιο επίπεδο, υποστηριζόμενη άσκηση, επίπεδο κίνησης, ροπή.

Εφαρμογές στα μυϊκά συστήματα άνω και κάτω άκρων. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων  ελεύθερων ενεργητικών κινήσεων μέσα στον χώρο. Κινητικές αλυσίδες.

Στόχοι Ενότητας

Η δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων ενεργητικής άσκησης μέσα στον χώρο και αξιολόγησή τους σε σχέση με την βαρύτητα.

Λέξεις Κλειδιά

Υποβοηθούμενη άσκηση, κεκλιμένο επίπεδο, σταθεροποιοί μύες, μοχλοβραχίονας αντίστασης.

Ασκήσεις αντίστασης. Τεχνικά στοιχεία εφαρμογής. Εφαρμογές σε μυϊκά συστήματα των άκρων.

Στόχοι Ενότητας

Απόκτηση ικανότητας οργάνωσης προγραμμάτων  μυϊκής ενδυνάμωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Άσκηση αντίστασης, κατακόρυφο επίπεδο, έξω τροχιά, ανταγωνιστές μύες, μηχανική διάταξη.

Σχεδιασμός προγραμμάτων διατήρησης της μυϊκής δύναμης και αντοχής. Προγράμματα για αποκατάσταση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Στόχοι Ενότητας

Οργάνωση προγραμμάτων διατήρησης και βελτίωσης της δύναμης και της αντοχής των μυϊκών συστημάτων άνω και κάτω άκρων.

Λέξεις Κλειδιά

Ενδυνάμωση, μυϊκή δύναμη, μυϊκή τάση, υπερφόρτιση, αντοχή, γωνία έλξης, ιδιοδεκτικότητα.

Χαλάρωση γενική. Ψυχολογική προσέγγιση. Μέθοδοι νοητικές και φυσικές. Άσκηση,  εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Βιωματική εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής άσκησης με στόχο την χαλάρωση και αξιολόγηση.

Λέξεις Κλειδιά

Χαλάρωση, Γνωσιακές συμπεριφορικές προσεγγίσεις, Τεχνική Alexander Αμοιβαία αναστολή, Αυτογενής αναστολή.

Χαλάρωση τοπική. Πόνος – Άσκηση. Σχεδιασμός και Εφαρμογές προγραμμάτων.

Στόχοι Ενότητας

Απόκτηση δεξιοτήτων στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας μέσω της  κίνησης με έμφαση στις ασκήσεις χαλάρωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Χαλάρωση, ενεργητική κίνηση, παθητική  κίνηση, φυσική δραστηριότητα.

Ανάλυση μεθόδου γωνιομέτρησης. Μετρήσεις. Εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Αξιολόγηση της κινητικότητας και της τροχιάς των αρθρώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Τροχιά αρθρώσεων, γωνιομέτρηση, επίπεδα κίνησης.

Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την βελτίωση της ελαστικότητας  των μυϊκών συστημάτων  με έμφαση στο κάτω άκρο.

Στόχοι Ενότητας

Οργάνωση προγραμμάτων διάτασης  των μυών των κάτω άκρων με στόχο την αποκατάσταση της  πλήρους κινητικότητας των αρθρώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Διάταση, ισχίο, γόνατο, ισχιοκνημιαίοι.

Ασκήσεις-Προγράμματα διάτασης. Τεχνικά στοιχεία  εφαρμογής  ισομετρικής  άσκησης.

Στόχοι Ενότητας

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων διάτασης με ενεργητικές κινήσεις. Στόχος η πρόληψη της  βράχυνσης. Βιωματική εφαρμογή των προγραμμάτων και αξιολόγηση.

Λέξεις Κλειδιά

Ενεργητική κίνηση, ισομετρική άσκηση, υπερφόρτιση, εξειδίκευση, διάταση.

Ασκήσεις-Προγράμματα διάτασης. Τεχνικά στοιχεία, εφαρμογής  ισομετρικής  άσκησης.

Στόχοι Ενότητας

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων διάτασης με ενεργητικές κινήσεις. Στόχος η πρόληψη της  βράχυνσης. Βιωματική εφαρμογή των προγραμμάτων και αξιολόγηση. Προσαρμογή του προγράμματος στις δυνατότητες του ατόμου. Κόπωση.

Λέξεις Κλειδιά

Ισομετρική άσκηση, κόπωση, σταθεροποίηση.

Ελαστικότητα. Έλεγχος ελαστικότητας συσταλτών και μη συσταλτών δομών. Σχεδιασμός και τεχνικά στοιχεία εφαρμογής προγραμμάτων για την βελτίωση της ελαστικότητας των μυϊκών συστημάτων άνω, κάτω άκρων και κορμού.

Στόχοι Ενότητας

Απόκτηση δεξιοτήτων στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας μέσω της  κίνησης με έμφαση στις ασκήσεις διατήρησης και βελτίωσης της ελαστικότητας.

Λέξεις Κλειδιά

Διάταση, ταχύτητα κίνησης, θερμοκρασία, παθητική διάταση, βαλλιστική διάταση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -