Στοιχεία Αρχιτεκτονικής (Ε)

Ιωάννης Κιουσόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής» αφορά σε μια ευρύτατη ενότητα θεμάτων, που σχετίζονται με τη συνθετική διαδικασία και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην Αρχιτεκτονική, όπως και στη χρήση ανθρωπομετρικών αναλογιών, μέσα από τις αναφορές στην κλίμακα, έτσι όπως αυτή εκφράζεται σε καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες (αναλογίες χώρων, εξοπλισμός-με στόχο τον εργονομικό σχεδιασμό, διάταξη λειτουργιών, αλληλουχία χρήσεων, κ.λπ.). Επίσης, δίδονται στοιχεία αναφορικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών στοιχείων, που χαρακτηρίζουν αντιπροσωπευτικούς χώρους (π.χ. κτήρια κατοικίας, κτήρια γραφείων, κ.λπ.) και σχετικές λεπτομέρειες, κατά την επιλογή των υλικών δόμησης, ούτως ώστε να είναι λειτουργικά, παρέχοντας το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας κατά τις φάσεις κατασκευής και εκμετάλλευσης του κτηρίου. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στην κατάλληλη σχεδίαση του φέροντος οργανισμού και στις δυνατότητες που παρέχονται, με βάση την κατασκευαστική/στατική επάρκεια και λειτουργία, λαμβάνοντας ωστόσο υπ’ όψιν και την αισθητική παράμετρο. Αναλύονται, εξάλλου, οι αρχές οργάνωσης και σύνταξης μίας Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Λέξεις Κλειδιά: Πολεοδομικό σχέδιο, ρυμοτομικό σχέδιο, όροι δόμησης, χρήσεις γης

Θεματικές Ενότητες

Η πρώτη (αυτο)γνωριμία με το γνωστικό αντικείμενο της αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα δε με την Ιστορία της Αρχιτεκτονικής.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν την ευρύτητα του περιεχομένου της έννοιας της αρχιτεκτονικής.
  • Γνωρίζουν τα βασικά κινήματα και ιστορικές περιόδους της αρχιτεκτονικής.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονική, Ιστορία αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονικά κινήματα.

Η αρχική προσέγγιση των αρχών της αρχιτεκτονικής, μέσω της μελέτης του έργου συγκεκριμένου αρχιτέκτονα.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζουν το έργο σημαντικών αρχιτεκτόνων.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονική, Αρχιτέκτονας.

Η περαιτέρω εμβάθυνση στις αρχές της αρχιτεκτονικής, μέσω της μελέτης συγκεκριμένου κτηρίου στην Αθήνα.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Να γνωρίζουν τις αρχές της αρχιτεκτονικής, μέσω της μελέτης αξιόλογων κτιρίων.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονική, Κτίριο, Αθήνα.

Η εφαρμογή των αρχών της αρχιτεκτονικής, στο σχεδιασμό μικρού κτηρίου κατοικίας.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Να προσεγγίζουν κριτικά την εφαρμογή των αρχών της αρχιτεκτονικής σε μία συμβατική κατοικία.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονική, Κτίριο, Κατοικία.

Η εφαρμογή των αρχών της αρχιτεκτονικής, στο σχεδιασμό μικρού κτηρίου κατοικίας.

Στόχοι Άσκησης

Μετά το τέλος της άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό μικρής κατοικίας.

Λέξεις Κλειδιά

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, Κτίριο, Κατοικία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -