Αντοχή Πλοίου ΙΙ (Ε)

Αλέξανδρος Θεοδουλίδης

Περιγραφή

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου επιλύεται με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων μια σειρά βασικών προβλημάτων Μηχανικής προκειμένου οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με την αριθμητική διαδικασία επίλυσης και να εισαχθούν στην χρήση του κώδικα ANSYS Workbench.  Τα προβλήματα που εξετάζονται εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κάμψη πρισματικών φορέων,
 • Κάμψη μη-ενισχυμένων ελασμάτων υπό την επίδραση υδροστατικής πίεσης.
 • Η κάμψη ελασμάτων που φέρουν ενισχύσεις.
 • Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων.

Τα ανωτέρω προβλήματα επιλύονται αναλυτικά στα πλαίσια του Θεωρητικού Μέρους του Μαθήματος και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν την αναλυτική με την αριθμητική λύση.

Λέξεις Κλειδιά: Κάμψη δοκών, ελαστικός λυγισμός δοκών, κάμψη πλακών, υδροστατική πίεση, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων

Θεματικές Ενότητες

Στα πλαίσια της 1ης Εργαστηριακής Άσκησης υπολογίζεται με χρήση του Κώδικα ANSYS-Workbench η κατανομή των ορθών, των διατμητικών και των τάσεων Von-Mises στην περίπτωση αμφίπακτης χαλύβδινής δοκού τύπου Ι η οποία φέρει κυκλικά ανοίγματα ελάφρυνσης στον κορμό. Η δοκός δέχεται κατακόρυφο ομοιόμορφα κατενεμημένο φορτίο στο άνω πέλμα της. 

Στόχοι Ενότητας

 1. Εισαγωγή στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση.
 2. Εφαρμογή Οριακών Συνθηκών.
 3. Υπολογισμός τάσεων
 4. Υπολογισμός παραμορφώσεων

Λέξεις Κλειδιά

Οριακές συνθήκες, τάση Von-Mises, ορθή τάση, διατμητική τάση, βέλος κάμψης

Στα πλαίσια της δεύτερης Άσκησης υπολογίζονται με εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων οι αναπτυσσόμενες τάσεις και παραμορφώσεις σε μια ορθογωνική δεξαμενή γεμάτη με νερό. 

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση του σπουδαστή με:

 • την τρισδιάστατη μοντελοποίηση
 • την άσκηση υδροστατικής πίεσης
 • την εφαρμογή οριακών συνθηκών
 • τον υπολογισμό τάσεων & παραμορφώσεων

Λέξεις Κλειδιά

Οριακές συνθήκες, υδροστατική πίεση, τάση Von-Mises, ορθή τάση, διατμητική τάση, παραμόρφωση

Υπολογισμός των τάσεων και παραμορφώσεων που αναπτύσσονται στην περίπτωση ορθογωνικού ελάσματος που φέρει διαμήκεις και εγκάρσιες ενισχύσεις και δέχεται ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση του σπουδαστή με:

 • την μοντελοποίηση ενισχυμένων ελασμάτων
 • την άσκηση ομοιόμορφης πίεσης
 • την εφαρμογή διαφόρων οριακών συνθηκών
 • τον υπολογισμό τάσεων & παραμορφώσεων

Λέξεις Κλειδιά

Ενισχυμένο έλασμα, οριακές συνθήκες ,  ομοιόμορφη πίεση, τάση Von-Mises, ορθή τάση, διατμητική τάση, παραμόρφωση

Εξέταση του προβλήματος του ελαστικού λυγισμού κυλινδρικού υποστυλώματος υπό την δράση θλιπτικής αξονικής φόρτισης.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση του σπουδαστή με:

 • την επίλυση προβλημάτων ελαστικού λυγισμού με τη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων
 • την άσκηση συγκεντρωμένων φορτίσεων
 • την εφαρμογή διαφόρων οριακών συνθηκών
 • τον προσδιορισμό διαφόρων μορφών λυγισμού (buckling modes)
 • τον υπολογισμό του κρίσιμου φορτίου λυγισμού

Λέξεις Κλειδιά

Λυγισμός πρισματικών φορέων, μορφές λυγισμού (buckling modes), κρίσιμο φορτίο λυγισμού, πολλαπλασιαστής φορτίου (load multiplier)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -