Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ (Θ)

Χρυσούλα Τσίου, Ουρανία Γκοβίνα

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται:

1) Σε βασικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν την ανατομία, την φυσιολογία,  παθολογία και Νοσηλευτική Φροντίδα νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος.

2) Στις διαγνωστικές εξετάσεις και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

3) Στα προβλήματα των αρρώστων, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Νοσηλευτικών παρεμβάσεων αντίστοιχα.

4) Στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης σχετικά με τη φροντίδα νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος.

Αναλυτικότερα:

 

Διαγνωστική και επεμβατική προσέγγιση των καρδιακών παθήσεων – Νοσηλευτικές ευθύνες,

Νοσηλευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με παθολογικά προβλήματα της καρδιάς και των αγγείων:

-           Καρδιακές αρρυθμίες,

-           Στεφανιαία Νόσος,

-           Αρτηριακή Υπέρταση,

-           Καρδιακή ανεπάρκεια,

-           Καρδιογενές οξύ πνευμονικό οίδημα,

-           Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Περιγραφή μεγέθους, θέσης και προσανατολισμού της καρδιάς. Περιγραφή τοιχωμάτων, κοιλοτήτων και βαλβίδων. Χαρακτηριστικά μυϊκού ιστού της καρδιάς, στεφανιαίας κυκλοφορίας και ερεθισματαγωγού συστήματος.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η ανάπτυξη ικανότητας περιγραφής των ανατομικών δομών της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, καθώς και της λειτουργίας του καρδιακού μυός και του καρδιακού κύκλου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Φυσιολογία καρδιάς, ανατομία καρδιάς, καρδιακός μυς, καρδιακός κύκλος, καρδιακή παροχή, ερεθισματαγωγό σύστημα.

Λήψη και ερμηνεία ΗΚΓ 12 απαγωγών. Περιγραφή και επεξήγηση επαρμάτων της καρδιάς και κατεύθυνσης ερεθίσματος. Περιγραφή και υπολογισμός της διάρκειας, του ύψους και του βάθους των αποκλίσεων.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση των ηλεκτρικών φαινομένων, η ανάπτυξη ικανότητας περιγραφής και αξιολόγησης των φυσιολογικών επαρμάτων του ΗΚΓτος, καθώς και η αναγνώριση καταστάσεων σε σχέση με τη συχνότητα, το ρυθμό και τις διαταραχές στη μορφολογία των επαρμάτων που συνδέονται με διάφορα νοσήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά

ΗΚΓ, απαγωγές, κύματα, συχνότητα, καρδιακός ρυθμός.

Περιγράφεται η διέγερση του καρδιακού μυός, δίνεται ο ορισμός της καρδιακής αρρυθμίας και περιγράφονται οι μηχανισμοί παθοφυσιολογίας των αρρυθμιών. Επεξηγούνται τα είδη των αρρυθμιών και η αντιμετώπιση στα πλαίσια νοσηλευτικών παρεμβάσεων.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η αναγνώριση των διαφόρων ειδών των αρρυθμιών, η αξιολόγησή τους και η υποστήριξη του ασθενή στα πλαίσια των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Καρδιακή αρρυθμία, διέγερση καρδιακού μυός, εκπόλωση , επαναπόλωση, είδη αρρυθμιών, νοσηλευτική φροντίδα, αντιαρρυθμικά φάρμακα.

Περιγράφεται η στεφανιαία καρδιοπάθεια, ο μηχανισμός αρτηριοσκλήρωσης, καθώς και οι παράγοντες κινδύνου που ενέχονται στην εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Επεξηγούνται οι κλινικές εκδηλώσεις και αναφέρονται οι κυριότερες νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή και ανάλυση των παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου και η αναγνώριση των κλινικών εκδηλώσεων της στηθάγχης. Επίσης η κατανόηση των κλινικών εξετάσεων, των νοσηλευτικών ευθυνών κατά τη χορήγηση φαρμάκων και της εκπαίδευσης των ασθενών για την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Στεφανιαία νόσος, στηθάγχη, παράγοντες κινδύνου, αντιστηθαγχικά φάρμακα, εκπαίδευση ασθενή.

Δίνεται ο ορισμός της αρτηριακής υπέρτασης, περιγράφονται οι μηχανισμοί ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης, οι παράγοντες κινδύνου, τα στάδια της υπέρτασης, η αντιμετώπιση και οι επιπλοκές.

 Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση του ορισμού και της παθοφυσιολογίας της υπέρτασης, η περιγραφή των μηχανισμών ρύθμισης αρτηριακής πίεσης και η ανάλυση κλινικών εκδηλώσεων και  παραγόντων κινδύνου. Τέλος, η εκμάθηση των νοσηλευτικών παρεμβάσεων στα πλαίσια της πρόληψης και της αντιμετώπισής της.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αρτηριακή υπέρταση, νευρική ρύθμιση, ορμονική ρύθμιση, στάδια, παράγοντες κινδύνου, κλινικές εκδηλώσεις, εκπαίδευση ασθενή.

Περιγράφεται η στεφανιαία νόσος, ο μηχανισμός σχηματισμού θρόμβου και νέκρωσης στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι εργαστηριακές εξετάσεις,  οι επιπλοκές, οι θεραπευτικές επιλογές και η νοσηλευτική φροντίδα  ασθενή.

  

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση του ορισμού, της παθοφυσιολογίας και της έγκαιρης αναγνώρισης του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Τέλος, η περιγραφή της θεραπείας και η νοσηλευτική φροντίδα στις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές.

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, εργαστηριακά ευρήματα, αντιμετώπιση συμπτωμάτων, θρομβόλυση, αγγειοπλαστική, νοσηλευτική φροντίδα.

Αναλυτική Περιγραφή Ενότητας

Περιγράφονται  οι επεμβάσεις επαναγγείωσης στεφανιαίων, η στεφανιογραφία, οι ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, η καρδιακή χαρτογράφηση, η εκλεκτική συγχρονισμένη καρδιοανάταξη, οι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές, η επείγουσα εξωτερική απινίδωση και η βηματοδότηση.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος είναι η περιγραφή και η κατανόηση των επεμβατικών καρδιολογικών πράξεων, καθώς και η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις διαδικασίες.

 

Λέξεις Κλειδιά

Επεμβάσεις επαναγγείωσης στεφανιαίων, στεφανιογραφία, ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, καρδιακή χαρτογράφηση, εκλεκτική συγχρονισμένη καρδιοανάταξη, εμφυτεύσιμοι απινιδωτές, επείγουσα εξωτερική απινίδωση, βηματοδότηση, νοσηλευτική φροντίδα.

Περιγράφεται η τεχνική της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, καθώς και η προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα ασθενών με έμφραγμα μυοκαρδίου.

  

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος είναι η περιγραφή και η κατανόηση της επέμβασης της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, καθώς και η εφαρμογή προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής φροντίδας ασθενών με νέκρωση μυοκαρδίου.

 

Λέξεις Κλειδιά

αορτοστεφανιαία παράκαμψη, προεγχειρητική φροντίδα, μετεγχειρητική φροντίδα, μειωμένη καρδιακή παροχή, υποθερμία, οξύς πόνος, διαταραχή ανταλλαγής αερίων, κίνδυνος λοίμωξης, νοητική λειτουργία.

Δίνεται ο ορισμός της αιμοδυναμικής παρακολούθησης και περιγράφονται οι μη επεμβατικές και επεμβατικές αιμοδυναμικές διαδικασίες, όπως η αιματηρή αρτηριακή πίεση, η κεντρική φλεβική πίεση και η πίεση πνευμονικής αρτηρίας.

 

 Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση αιμοδυναμικής επεμβατικής και μη επεμβατικής καρδιολογικής παρακολούθησης, η αξιολόγηση των μετρήσεων και η νοσηλευτική φροντίδα ασθενών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοδυναμική παρακολούθηση, επεμβατική, μη επεμβατική, αιματηρή αρτηριακή πίεση, κεντρική φλεβική πίεση, πίεση πνευμονικής αρτηρίας.

Δίδεται ο ορισμός της καρδιακής ανεπάρκειας και περιγράφονται η αιτιολογία, η διάγνωση  και παθοφυσιολογία της νόσου, η κατάταξη, τα στάδια και οι κλινικές εκδηλώσεις, καθώς και οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια των θεραπευτικών επιλογών.

 

Στόχοι Ενότητας

Ο ορισμός της καρδιακής ανεπάρκειας, η περιγραφή της παθοφυσιολογίας, των σταδίων, των διαγνωστικών κριτηρίων, των σημείων και συμπτωμάτων, καθώς και των νοσηλευτικών παρεμβάσεων των εν λόγω ασθενών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Καρδιακή ανεπάρκεια, παθοφυσιολογία, στάδια, σημεία, συμπτώματα, θεραπεία, νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

Περιγραφή θεραπευτικών επιλογών καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Τοποθέτηση ενδοαορτικής αντλίας αντιώθησης, συσκευών υποβοήθησης κοιλιακής λειτουργίας και ολικής τεχνητής καρδιάς. Προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα ασθενή με μεταμόσχευση καρδιάς.

 

Στόχοι Ενότητας

Ο ορισμός της καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, η περιγραφή των θεραπευτικών επιλογών και της νοσηλευτικής φροντίδας κατά τη διάρκεια αυτών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Καρδιακή ανεπάρκεια, τελικό στάδιο, ενδοαορτική αντλία αντιώθησης, συσκευές υποβοήθησης κοιλιακής λειτουργίας, ολική τεχνητή καρδιά, μεταμόσχευση καρδιάς,  προεγχειρητική φροντίδα, μετεγχειρητική φροντίδα.

Δίνεται ο ορισμός του καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος και περιγράφονται τα βασικά στοιχεία παθοφυσιολογίας, οι κλινικές εκδηλώσεις, οι θεραπευτικές επιλογές και οι νοσηλευτικές διαγνώσεις της συγκεκριμένης κλινικής οντότητας.

 

Στόχοι Ενότητας

 Η ικανότητα ορισμού του καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος, η ικανότητα περιγραφής των θεραπευτικών επιλογών, η αναγνώριση προβλημάτων και η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξύ πνευμονικό οίδημα, καρδιογενές, παθοφυσιολογία, κλινικές εκδηλώσεις, νοσηλευτικές διαγνώσεις.

Ορισμός και περιγραφή του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και των αιτιών. Περιγραφή αλγόριθμων κατά την αναζωογόνηση. Καθορισμός νοσηλευτικού ρόλου κατά την ανάνηψη και μετά από αυτή.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της άμεσης αναγνώρισης σημείων και συμπτωμάτων καρδιακής κάμψης, καθώς και η εφαρμογή μέτρων βασικής υποστήριξης της ζωής και πρωτοκόλλων βασικής και προχωρημένης ΚΑΡΠΑ.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, ανακοπή, αίτια, ΚΑΡΠΑ, ανάνηψη, νοσηλευτικές διαγνώσεις, νοσηλευτική φροντίδα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8204
Αρ. Προβολών :  42738

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -