Ογκολογική Νοσηλευτική (Θ)

Ευάγγελος Δούσης, Ουρανία Γκοβίνα

Περιγραφή

Νέες τάσεις και προσεγγίσεις στην Ογκολογική Νοσηλευτική ως προς:

  • τη φύση του καρκίνου, τους αιτιολογικούς και προδιαθεσικούς παράγοντες, τα συμπτώματα των αρρώστων, τους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας  καθώς επίσης και τις εκδηλώσεις των αρρώστων πριν τη διάγνωση, κατά τη διάγνωση και κατά τη θεραπεία.
  • την αντιμετώπιση αρρώστων με αλλαγές της εικόνας σώματος.
  • τη φιλοσοφία και αντιμετώπιση του πόνου, του φόβου της αποκάλυψης της διάγνωσης και του θανάτου.
  • την ψυχολογική υποστήριξη των αρρώστων σε όλες τις φάσεις των θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης του καρκίνου και των παρενεργειών τους.
  • το ρόλο του νοσηλευτή στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Περιγράφονται εισαγωγικές έννοιες της παθοφυσιολογίας και στοιχεία επιδημιολογίας του καρκίνου. Αναλύονται οι διαταραχές του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, η διαφοροποίηση των καρκινικών κυττάρων και η σταδιοποίηση κακοήθων νεοπλασιών. Επίσης αναλύεται η ανάγκη της ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών για τη φροντίδα ασθενών με καρκίνο.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν την παθοφυσιολογία του καρκίνου, τη διαφοροποίηση, τη σταδιοποίηση, καθώς την πρόληψη και εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών στην κλινική πράξη.

  

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, υπερπλασία, μετάπλαση, δυσπλασία, διαφοροποίηση, επιδημιολογία, νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις, προγράμματα διαλογής.

Περιγράφονται έννοιες όπως οι μηχανισμοί άμυνας, η νοηματοδότηση του καρκίνου, οι στρατηγικές φροντίδας και αναλύονται η αποδοχή και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η νόσος και οι θεραπείες της. Τέλος περιγράφεται η πιθανή εξέλιξη της νόσου.

 

Στόχοι Ενότητας

οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν τους μηχανισμούς άμυνας, τις στρατηγικές φροντίδας και τη πορεία της νόσου. Επίσης να προσδιορίζουν το νόημα του καρκίνου για τον ασθενή και τους τρόπους προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

 

 Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, αποδοχή, προσαρμογή, μηχανισμοί άμυνας, νοηματοδότηση, στρατηγικές φροντίδας, πορεία νόσου.

Περιγράφονται οι επιδράσεις του καρκίνου στην οικογένεια, η αλλαγή ρόλων των μελών της οικογένειας, η αλλαγή σχέσεων, οι ρόλοι φροντίδας που η οικογένεια αναλαμβάνει κα τέλος η αλληλεπίδρασή της με του επαγγελματίες υγείας.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν τις επιδράσεις της νόσου του καρκίνου στην οικογένεια, τα επικοινωνιακά πρότυπα, την αλλαγή ρόλων, καθώς τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, οικογένεια, επιδράσεις, επικοινωνία, αλλαγή ρόλων, στρες.

Τίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της φροντίδας ασθενών με καρκίνο, η θεραπευτική διάσταση της νοσηλευτικής και το οργανωτικό πλαίσιο. Περιγράφονται οι μορφές επικοινωνίας και οι ψυχολογικές επιδράσεις του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να προσδιορίζουν το οργανωτικό πλαίσιο της φροντίδας ασθενών με καρκίνο και να αντιλαμβάνονται τη θεραπευτική διάσταση της νοσηλευτικής.

 

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, θεωρητικό πλαίσιο φροντίδας, επικοινωνία,  επιδράσεις, επαγγελματίες υγείας.

Περιγράφονται τα συναισθήματα των ασθενών κατά τη διάγνωση, αναλύεται η λήψη απόφασης κατά την επιλογή θεραπείας, η σταδιοποίηση (σύστημα ΤΝΜ) και τέλος οι τρόποι μετάστασης ενός καρκινικού όγκου.

  

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις αντιδράσεις των ασθενών κατά τη διάγνωση, τις κατάλληλες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την κάθε περίπτωση, το σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ και τους τρόπους που ένας κακοήθης όγκος προκαλεί μεταστάσεις.

  

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, διάγνωση, θεραπευτικές αποφάσεις, αντιδράσεις, σταδιοποίηση, μεταστάσεις.

Επισημαίνεται η χρησιμότητα της χειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου και περιγράφονται οι προφυλακτικές, διαγνωστικές, ριζικές και ανακουφιστικές χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και οι επεμβάσεις αποκατάστασης.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη χρησιμότητα των χειρουργικών επεμβάσεων στη θεραπεία του καρκίνου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, χειρουργική θεραπεία, προφύλαξη, διάγνωση, ριζική χειρουργική, ανακουφιστική χειρουργική, αποκατάσταση.

Περιγράφονται τα είδη χημειοθεραπείας και ο τρόπος δράσης των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Αναφέρονται οι οδοί χορήγησης και απέκκρισης και η κυτταροτοξικότητα των φαρμάκων. Αναλύονται επιπλέον οι παρενέργειες και οι τρόποι αντιμετώπισης, καθώς και ο ρόλος του νοσηλευτή στην εξαγείωση των φαρμάκων.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν τα είδη χημειοθεραπείας, τον τρόπο δράσης των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, τις παρενέργειες, καθώς και την αντιμετώπισή τους.

  

Λέξεις Κλειδιά

Χημειοθεραπεία, δράση φαρμάκων, οδοί χορήγησης, κυτταροτοξικότητα, τρόποι αντιμετώπισης, εξαγγείωση.

Περιγράφεται η δράση της ακτινοθεραπείας, οι φόβοι των ασθενών, ο σχεδιασμός και η προετοιμασία, καθώς και οι παρενέργειες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και μετέπειτα.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν τον τρόπο δράσης της ακτινοθεραπείας, τους φόβους των ασθενών κυρίως κατά το σχεδιασμό, καθώς και τις άμεσες και όψιμες παρενέργειες.

  

Λέξεις Κλειδιά

Ακτινοθεραπεία, δράση ακτινοβολίας, συναισθήματα ασθενών, άμεσες παρενέργειες, όψιμες παρενέργειες.

Περιγράφεται η χρησιμότητα των ορμονικών θεραπειών και σημειώνεται η δράση τους στον καρκίνο μαστού και προστάτη. Αναλύεται η χρήση των κορτικοστεροειδών και τα προβλήματα της ορμονικής θεραπείας εν γένει. Τέλος επεξηγούνται οι συμπληρωματικές θεραπείες, καθώς και οι ενδείξεις και αντενδείξεις τους.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν την αναγκαιότητα χρήσης ορμονών στον καρκίνο μαστού και προστάτη.

Επίσης να περιγράφουν τις ενδείξεις και αντενδείξεις των συμπληρωματικών θεραπειών.

  

Λέξεις Κλειδιά

Ορμονοθεραπεία, καρκίνος μαστού, καρκίνος προστάτη, κορτικοστεροειδή, παρενέργειες, συμπληρωματικές θεραπείες, ενδείξεις, αντενδείξεις.

Δίνεται ο ορισμός του πόνου και περιγράφονται τα είδη και τα αίτια. Αναλύονται οι κλίμακες αξιολόγησης του πόνου, οι φαρμακευτικοί και μη τρόποι αντιμετώπισης και οι επιπλοκές των φαρμάκων. Τέλος αναφέρονται οι παράγοντες που επιδρούν στον καρκινικό πόνο.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να ορίζουν τον πόνο, να περιγράφουν τα είδη και τα αίτια, να αναφέρουν τρόπους αξιολόγησης και αντιμετώπισης του πόνου, καθώς και τις επιπλοκές των αναλγητικών φαρμάκων.

  

Λέξεις Κλειδιά

Καρκινικός πόνος, είδη, αίτια, αξιολόγηση, αναλγητικά φάρμακα, επιπλοκές φαρμάκων

Περιγράφονται τα πλέον κοινά συμπτώματα της νόσου του καρκίνου και των θεραπειών του. Δίνονται οι ορισμοί της ναυτίας και του εμέτου, εξηγούνται οι μηχανισμοί πρόκλησης και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Ακολούθως, δίνεται ο ορισμός της κόπωσης και της δύσπνοιας που οφείλεται στον καρκίνο πνεύμονα και περιγράφονται οι εκδηλώσεις και η αντιμετώπισή τους.   

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν, να περιγράφουν και να αντιμετωπίζουν τα κυριότερα συμπτώματα της νόσου και των θεραπειών του καρκίνου, όπως ναυτία, έμετος, κόπωση και δύσπνοια.

  

Λέξεις Κλειδιά

Ναυτία, έμετος, κόπωση, δύσπνοια, αξιολόγηση συμπτωμάτων, αντιμετώπιση.

Περιγράφονται οι πλέον συνηθισμένες επιπλοκές της νόσου του καρκίνου και των θεραπειών του. Αναλύεται η διαχείριση τραυμάτων και ελκών επί εδάφους καρκίνου, οι μηχανισμοί πρόκλησης λεμφοιδήματος και η αντιμετώπισή του, ο κακοήθης ασκίτης και η αντιμετώπισή του, η καταστολή του μυελού των οστών και οι επιπτώσεις της και τέλος η πρόληψη και αντιμετώπιση της καρκινικής καχεξίας.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν, να περιγράφουν και να αντιμετωπίζουν τις κυριότερες επιπλοκές του καρκίνου, όπως τα τραύματα και έλκη, το λεμφοίδημα, τον κακοήθη ασκίτη, την καταστολή του μυελού των οστών και την καρκινική καχεξία.

  

Λέξεις Κλειδιά

Τραύματα και καρκινικά έλκη, λεμφοίδημα, κακοήθης ασκίτης, καταστολή μυελού των οστών, καρκινική καχεξία, νοσηλευτική αντιμετώπιση.

Περιγράφονται οι πιο συνηθισμένες επείγουσες καταστάσεις στη Νοσηλευτική Ογκολογία όπως είναι η συμπίεση του νωτιαίου μυελού, το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας και η υπερασβεστιαιμία. Συγκεκριμένα αναλύονται οι παραπάνω επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις και αναλύονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών.

  

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν, να περιγράφουν και να αντιμετωπίζουν άμεσα τα οξέα φαινόμενα στη Νοσηλευτική Ογκολογία όπως είναι η συμπίεση του νωτιαίου μυελού, το σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας και η υπερασβεστιαιμία.

  

Λέξεις Κλειδιά

Συμπίεση του νωτιαίου μυελού, θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης, σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, θεραπεία, υπερασβεστιαιμία, φροντίδα, αντιμετώπιση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6105
Αρ. Προβολών :  30225

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -