Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας - Νευρολογική Νοσηλευτική

Χρυσούλα Νταφογιάννη

Περιγραφή

Το μάθημα Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας/ Νευρολογική Νοσηλευτική αναφέρεται στην ψυχική υγεία και την ψυχική αρρώστια  καθώς και σε επιλεγμένα μαθήματα νευρολογικής νοσηλευτικής. Η ανάπτυξη της ψυχικής υγείας γίνεται από την έναρξη της ζωής του ατόμου όπως επίσης και της ψυχικής αρρώστιας σε βασικές παθολογικές καταστάσεις όπως είναι οι συναισθηματικές διαταραχές και οι ψυχώσεις.  Το μάθημα περιέχει 13 ενότητες στα δύο γνωστικά αντικείμενα, με επιπλέον τα δικαιώματα των ασθενών και  τη δεοντολογία και τις υποχρεώσεις των νοσηλευτών στην κάλυψη των δικαιωμάτων, τόσο των ασθενών, όσο και των ιδίων κατά την άσκηση της νοσηλευτικής στην ψυχική υγεία. 

Λέξεις Κλειδιά: Ψυχική υγεία, ψυχική αρρώστια, ψυχιατρική νοσηλευτική, νευρολογική νοσηλευτική, νοσηλευτική ψυχικής υγείας, θεραπευτικές παρεμβάσεις, αξιολόγηση του ασθενή.

Θεματικές Ενότητες

Η 1Η Ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση της ορολογίας της ψυχικής υγείας, τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της ψυχικής υγείας, την ανάλυση και τα κριτήρια και την ταξινόμηση της ψυχικής αρρώστιας. Την καταγραφή της επιδημιολογίας των διαταραχών συμπεριφοράς. Την αναφορά στην ιστορική εξέλιξη στην ψυχική υγεία στη διεθνή και ελληνική κοινότητα. Καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αποτύπωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Περιγραφή της νομοθεσίας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Νοσηλευτική και ο ρόλος της στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Η Αναφορά στην εκπαίδευση, στη μετεκπαίδευση και στην ειδικότητα του Νοσηλευτή ψυχικής υγείας. Περιγραφή των χαρακτηριστικών, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να γίνει ένας απόφοιτος Νοσηλευτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικευμένος Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας. Αναφέρεται ο επαγγελματικός ρόλος και οι υπευθυνότητες του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη  μελέτη του μαθήματος,  ο φοιτητής  νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει τις έννοιες της ψυχικής υγείας και αρρώστιας, να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη της ψυχικής υγείας στη διεθνή κοινότητα, στην Ευρώπης και στην Ελλάδα. Να γνωρίζει την επιδημιολογία των διαταραχών συμπεριφοράς.    Να γνωρίζει την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην διεθνή κοινότητα και στην Ελλάδα. Να γνωρίζει τη νομοθεσία και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Να γνωρίζει την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση του νοσηλευτή στον τομέα ψυχικής υγείας. Να περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα νοσηλευτής ψυχικής υγείας και πως αυτές θα τις χρησιμοποιήσει στον επαγγελματικό του ρόλο και στις υπευθυνότητες που θα έχει.

Βιβλιογραφία

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), 5th Washington, DC: Author. http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf
 • Thomas A. Widiger and Douglas B. Samuel, 2005. Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal and abnormal Psychology, vol. 114, no 5, 494-104.
 • Γιάννης Τσιάντης, Σωτήρης Μανωλόπουλος. Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Δεύτερος Τόμος, Δεύτερο Μέρος, Ψυχοπαθολογία. 1998, Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Δ. Αναγνωστόπουλος – Α. Παπαγεωργίου. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. Αθήνα 2010. Εκδόσεις Βήτα.
 • Eby Brown. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία. Αθήνα 2009, Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός.

Λέξεις Κλειδιά

Ψυχική Υγεία, Ψυχική Αρρώστια, Ιστορική αναδρομή, Νομοθεσία, Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, Δομές ψυχικής Υγείας, Εκπαίδευση Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, Επαγγελματικοί Ρόλοι.

Η 2Η Ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση της ορολογίας για την πρόληψη στην ψυχική υγεία, τον προσδιορισμό της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης στη ψυχική υγεία. Τον προσδιορισμό των προληπτικών νοσηλευτικών δραστηριοτήτων σε άτομα της κοινότητας. Την αναφορά των διαπροσωπικών προϋποθέσεων για προσωπική ισορροπία και ευεξία των ατόμων. Επιπλέον στην ενότητα αναλύεται και η έννοια του σεβασμού, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης που πρέπει να διέπουν το Νοσηλευτή ψυχικής υγείας που ασκεί το ρόλο του στον τομέα αυτό.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη  μελέτη του μαθήματος,  ο φοιτητής  νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει τις έννοιες της πρόληψης της ψυχικής αρρώστιας, να προσδιορίζει τις έννοιες της πρωτογενούς,  δευτερογενούς και  τριτογενούς  πρόληψης στην ψυχική υγεία.  Να προσδιορίζει τα μέτρα που εφαρμόζονται στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη.   Να αναφέρει τις διαπροσωπικές προϋποθέσεις για την  προσωπική ισορροπία και ευεξία των ατόμων. Να αναφέρει την επιδημιολογία των διαταραχών συμπεριφοράς. Να γνωρίζει την εννοιοδότηση και την εφαρμογή των αξιών του σεβασμού, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Βιβλιογραφία

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), 5th Washington, DC: Author. http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf
 • Thomas A. Widiger and Douglas B. Samuel, 2005. Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal and abnormal Psychology, vol. 114, no 5, 494-104.
 • Γιάννης Τσιάντης, Σωτήρης Μανωλόπουλος. Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Δεύτερος Τόμος, Δεύτερο Μέρος, Ψυχοπαθολογία. 1998, Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Δ. Αναγνωστόπουλος – Α. Παπαγεωργίου. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. Αθήνα 2010. Εκδόσεις Βήτα.
 • Eby Brown. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία . Αθήνα 2009, Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός.

Λέξεις Κλειδιά

Πρόληψη στην ψυχική υγεία, Πρωτογενής και Δευτερογενής, Τριτογενής , Προληπτικά Μέτρα, Αξίες σεβασμού, Ελευθερίας, Δικαιοσύνης.

Η 3Η Ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση της ορολογίας για την επικοινωνία στην ψυχική υγεία, τα στοιχεία της ανθρώπινης επικοινωνίας, τα μηνύματα και πως ερμηνεύονται από την πλευρά του ασθενή και του νοσηλευτή. Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης, αυτοσυνείδησης, αυτοεκτίμησης και της αυτοαποκάλυψης. Τον προσδιορισμό των στοιχείων της θεραπευτικής επικοινωνίας. Η εφαρμογή των τεχνικών της θεραπευτικής επικοινωνίας και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της επικοινωνίας. Η αποτύπωση των εμποδίων της θεραπευτικής επικοινωνίας. Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της θεραπευτικής επαγγελματικής θεραπευτικής σχέσης. Η αποτύπωση της νοσηλευτικής φροντίδας.

Στόχοι Ενότητας                                     

Μετά από την παρακολούθηση και τη  μελέτη του μαθήματος,  ο φοιτητής  νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει  την επικοινωνία στην  ψυχική υγεία,  τα στοιχεία της ανθρώπινης επικοινωνίας, τα μηνύματα και να  ερμηνεύει τα μηνύματα του νοσηλευτή στην επικοινωνία με τον ασθενή και να αξιολογεί την ερμηνεία των μηνυμάτων από τον ασθενή.  Να προσδιορίζει  την αυτοαντίληψη,  την αυτοσυνείδηση, αυτοεκτίμηση και την  αυτοαποκάλυψη.  Να προσδιορίζει τα  στοιχεία της θεραπευτικής επικοινωνίας. Να εφαρμόζει  τις τεχνικές της θεραπευτικής επικοινωνίας και να προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας. Να αποτυπώνει  τα εμπόδια της θεραπευτικής επικοινωνίας. Να προσδιορίζει  τα χαρακτηριστικά της θεραπευτικής επαγγελματικής σχέσης.  Να εφαρμόζει την επικοινωνία στην καθημερινή    νοσηλευτική  φροντίδα.

Βιβλιογραφία

 • Χ. Νταφογιάννη. «Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ». Α’ Έκδοση, Εκδόσεις «ΣΙΡΡΙΣ», Φεβρουάριος 2000.
 • Χ. Νταφογιάννη.: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ». Α’ Έκδοση, Εκδόσεις «ΙΩΝ», 2002
 • Χ. Νταφογιάννη –Α. Νεστορίδου: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ». Α’ Έκδοση, Εκδόσεις «ΙΩΝ», 2003.

Λέξεις Κλειδιά

Επικοινωνία, ψυχικά άρρωστος, Νοσηλευτής , θεραπευτική σχέση, εμπόδια στην επικοινωνία.

Η 4Η Ενότητα περιλαμβάνει τον καθορισμό των διαταραχών της βρεφονηπιακής, της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Εμπεριέχει  τις τεχνικές της κλινικής αξιολόγησης που εφαρμόζονται στα βρέφη, τα παιδιά και τους εφήβους.  Αναφέρονται οι  νοσηλευτικές διαγνώσεις που σχετίζονται με ψυχιατρικές διαταραχές στη βρεφονηπιακή, στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Καταγράφονται οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις για τις διαταραχές της βρεφονηπιακής, της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας.    Περιγράφονται οι  υποστηρικτικές παρεμβάσεις στους γονείς που έχουν παιδί με  αυτιστική συμπεριφορά. Αναφέρονται στρατηγικές παρέμβασης που εφαρμόζονται σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη  μελέτη του μαθήματος,  ο φοιτητής  νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει τις διαταραχές της βρεφονηπιακής, της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας. Να αναφέρει τις τεχνικές της κλινικής αξιολόγησης που εφαρμόζονται στα βρέφη, τα παιδιά και τους εφήβους.  Να αναγνωρίζει  τις νοσηλευτικές διαγνώσεις που σχετίζονται με ψυχιατρικές διαταραχές στη βρεφονηπιακή, στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Να σχεδιάσει τέσσερις νοσηλευτικές παρεμβάσεις για τις διαταραχές της βρεφονηπιακής , της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, ειδικές για κάθε περίπτωση. Να περιγράψει πέντε χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στις αναπτυξιακές διαταραχές.  Να εξηγήσει τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις στην αυτιστική συμπεριφορά. Να σχεδιάσει τέσσερις στρατηγικές παρέμβασης που εφαρμόζονται σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές.

Βιβλιογραφία

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), 5th Washington, DC: Author. http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf
 • Thomas A. Widiger and Douglas B. Samuel, 2005. Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal and abnormal Psychology, vol. 114, no 5, 494-104.
 • Γιάννης Τσιάντης, Σωτήρης Μανωλόπουλος. Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Δεύτερος Τόμος, Δεύτερο Μέρος, Ψυχοπαθολογία. 1998, Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Δ. Αναγνωστόπουλος – Α. Παπαγεωργίου. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. Αθήνα 2010 . Εκδόσεις Βήτα.
 • Eby Brown. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία . Αθήνα 2009, Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός.
 • Χ. Νταφογιάννη. «Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ». Α’ Έκδοση, Εκδόσεις «ΣΙΡΡΙΣ», Φεβρουάριος 2000.
 • Χ. Νταφογιάννη.: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ». Α’ Έκδοση, Εκδόσεις «ΙΩΝ», 2002
 • Χ. Νταφογιάννη –Α. Νεστορίδου: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ». Α’ Έκδοση, Εκδόσεις «ΙΩΝ», 2003.

Λέξεις Κλειδιά

Διαταραχές βρεφονηπιακής ηλικίας, διαταραχές παιδικής, διαταραχές εφηβικής ηλικίας.

Η 5Η Ενότητα περιλαμβάνει την οριοθέτηση της ορολογίας  των σωματόμορφων διαταραχών. Αναλύονται τα   δύο Μοντέλα Σωματοποίησης κατά Freud. Αναλύεται η έννοια του σωματικού συμπτώματος.  Εμπεριέχει  τα χαρακτηριστικά των σωματόμορφων διαταραχών. Αναφέρονται οι κλινικές εκδηλώσεις του κωλικού βρέφους  τριών μηνών, του αυτολικνίσματος, του μηρυκασμού, του βρογχικού άσθματος, του πεπτικού  έλκους και της  ελκώδους κολίτιδα.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη μελέτη του μαθήματος, ο φοιτητής νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει τι είναι σωματόμορφες διαταραχές. Να αναλύει τα Δύο Μοντέλα Σωματοποίησης κατά Freud. Να αναλύει την έννοια του σωματικού συμπτώματος. Να αναφέρει τα χαρακτηριστικά των σωματόμορφων διαταραχών. Να αναφέρει τις κλινικές εκδηλώσεις των κωλικών των βρεφών τριών μηνών, του αυτολικνίσματος, του μηρυκασμού, του βρογχικού άσθματος, του πεπτικού έλκους και της ελκώδους κολίτιδα. Να σχεδιάσει τέσσερις νοσηλευτικές παρεμβάσεις για τις σωματόμορφες διαταραχές. Να περιγράψει πέντε χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στις σωματόμορφες διαταραχές, Να εξηγήσει τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις στην αυτιστική συμπεριφορά. Να σχεδιάσει τέσσερις στρατηγικές παρέμβασης που εφαρμόζονται σε παιδιά με σωματόμορφες διαταραχές.

Βιβλιογραφία

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), 5th Washington, DC: Author. http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf
 • Thomas A. Widiger and Douglas B. Samuel, 2005. Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal and abnormal Psychology, vol. 114, no 5, 494-104.
 • Γιάννης Τσιάντης, Σωτήρης Μανωλόπουλος. Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Δεύτερος Τόμος, Δεύτερο Μέρος, Ψυχοπαθολογία. 1998, Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Δ. Αναγνωστόπουλος – Α. Παπαγεωργίου. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. Αθήνα 2010. Εκδόσεις Βήτα.
 • Eby Brown. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία . Αθήνα 2009, Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός.

Λέξεις Κλειδιά

Σωματόμορφες διαταραχές, κολικός βρεφών τριών μηνών, αυτολικνίσματος, μηρυκασμός, βρογχικό άσθμα, πεπτικού έλκος, ελκώδους κολίτιδα.

Η 6Η Ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση της ορολογίας των οριακών καταστάσεων σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Γίνεται περιγραφή της συμπτωματολογίας των οριακών χαρακτηριστικών σε παιδιά, της αιτιολογίας της ανάπτυξης του οριακού συνδρόμου, των αποκλίσεων ανάπτυξης στο οριακό παιδί, έφηβο και ενήλικα. Ακολουθούν τα κριτήρια διάγνωσης της οριακής προσωπικότητας στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Γίνεται ανάλυση της παρανοειδούς διαταραχής της προσωπικότητας, της Σχιζοειδής διαταραχής της προσωπικότητας, της Σχιζότυπης διαταραχής της προσωπικότητας, επιπλέον γίνεται αναφορά στην Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, στην Μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας, στη Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, στη Δραματική διαταραχή της προσωπικότητας, στην Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας, στην Εξαρτητική διαταραχή της προσωπικότητας, και στην Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Γίνεται αναφορά στις θεραπευτικές παρεμβάσεις από την θεραπευτική ομάδα. Μετά τα συμπεράσματα της ενότητας γίνονται ερωτήσεις με τη χρήση περιστατικών και την επιλογή κατάλληλης απάντησης από τον εκπαιδευόμενο στην ενότητα.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη μελέτη του μαθήματος, ο φοιτητής νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει τις έννοιες των διαταραχών προσωπικότητας σε κάθε ηλικία, την αιτιολογία, τη συμπτωματολογία, τη θεραπεία και να παρέχει υποστηρικτική φροντίδα στα άτομα που πάσχουν από οριακές διαταραχές προσωπικότητας. Να σχεδιάσει τέσσερις νοσηλευτικές παρεμβάσεις για τις διαταραχές προσωπικότητας σε κάθε ηλικιακή ομάδα και τέλος να εφαρμόσει τη νοσηλευτική διεργασία κατά τη φροντίδα του ασθενή με οριακή διαταραχή προσωπικότητας σε κάθε νόσο στο ειδικό τμήμα νοσηλευτικής φροντίδας αλλά και στο γενικό νοσοκομείο.

Βιβλιογραφία

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), 5th Washington, DC: Author. http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf
 • Thomas A. Widiger and Douglas B. Samuel, 2005. Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal and abnormal Psychology, vol. 114, no 5, 494-104.
 • Γιάννης Τσιάντης, Σωτήρης Μανωλόπουλος. Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Δεύτερος Τόμος, Δεύτερο Μέρος, Ψυχοπαθολογία. 1998, Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Δ. Αναγνωστόπουλος – Α. Παπαγεωργίου. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. Αθήνα 2010. Εκδόσεις Βήτα.
 • Eby Brown. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία . Αθήνα 2009, Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός.

Λέξεις Κλειδιά

Οριακές προσωπικότητες, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, παρανοειδούς διαταραχή προσωπικότητας, Σχιζοειδής διαταραχή, Σχιζότυπη διαταραχή, Αντικοινωνική, Μεταιχμιακή διαταραχή, Ναρκισσιστική διαταραχή, Δραματική διαταραχή, Αποφευκτική διαταραχή, Εξαρτητική διαταραχή, Ιδεοψυχαναγκαστική.

Περιλαμβάνει την ανάλυση της ορολογίας των νευρώσεων από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή. Γίνεται περιγραφή της ορολογίας της αγχώδους νεύρωσης στα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες, της αιτιολογίας, της επιδημιολογίας, της συμπτωματολογίας, των μορφών και της θεραπείας. Γίνεται αναφορά στην οριοθέτηση της φοβικής νεύρωσης, της αιτιολογίας, της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας και της θεραπείας. Περιγράφεται η ορολογία της αγχώδους νεύρωσης, γίνεται αναφορά της αιτιολογίας, της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας και της θεραπείας. Γίνεται ανάλυση της ορολογίας της υστερικής νεύρωσης, της αιτιολογίας, της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας και της θεραπείας. Μετά τα συμπεράσματα της ενότητας γίνονται ερωτήσεις με τη χρήση περιστατικών και την επιλογή κατάλληλης απάντησης από τον εκπαιδευόμενο στην ενότητα.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη μελέτη του μαθήματος, ο φοιτητής νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει τις έννοιες του άγχους σε κάθε ηλικία, την επιδημιολογία, την αιτιολογία, τη συμπτωματολογία, τη θεραπεία και να παρέχει υποστηρικτική φροντίδα στα άτομα που πάσχουν από αγχώδεις διαταραχές. Να διαχωρίζει τις τεχνικές της κλινικής αξιολόγησης που εφαρμόζονται για τα παιδιά και τους εφήβους για τη διάγνωση των πρώτων συμπτωμάτων της αγχώδους διαταραχής. Να σχεδιάσει τέσσερις νοσηλευτικές παρεμβάσεις για τις αγχώδεις διαταραχές σε κάθε ηλικιακή ομάδα και τέλος να εφαρμόσει τη νοσηλευτική διεργασία κατά τη φροντίδα του ασθενή με αγχώδη διαταραχή.

Βιβλιογραφία

 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), 5th Washington, DC: Author. http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf
 • Thomas A. Widiger and Douglas B. Samuel, 2005. Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal and abnormal Psychology, vol. 114, no 5, 494-104.
 • Γιάννης Τσιάντης, Σωτήρης Μανωλόπουλος. Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Δεύτερος Τόμος, Δεύτερο Μέρος, Ψυχοπαθολογία. 1998, Εκδόσεις Καστανιώτη.

Λέξεις Κλειδιά

Αγχώδεις Διαταραχές, Νευρώσεις, Παιδιά, Ενήλικες, Νοσηλευτική Φροντίδα.

Περιλαμβάνει την ανάλυση της ορολογίας των συναισθηματικών διαταραχών από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή. Γίνεται περιγραφή της ορολογίας της κατάθλιψης στα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες, της αιτιολογίας, της επιδημιολογίας, της συμπτωματολογίας, των μορφών και της θεραπείας. Γίνεται αναφορά στην οριοθέτηση τη πρωτογενούς κατάθλιψης, της αιτιολογίας, της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας και της θεραπείας. Περιγράφεται η ορολογία της δευτερογενούς κατάθλιψης, γίνεται αναφορά της αιτιολογίας, της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας και της θεραπείας. Γίνεται ανάλυση της κατάθλιψης ενηλίκων, των θεραπευτικών παρεμβάσεων, της αυτοκτονίας, της πρόληψης με τη χρήση πρωτοκόλλου σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Επίσης γίνεται περιγραφή της ορολογίας της μανίας, της επιδημιολογίας, της συμπτωματολογίας και της θεραπείας. Γίνεται ανάλυση της επιλόχειας κατάθλιψης, της κατάθλιψης των ηλικιωμένων. Μετά τα συμπεράσματα της ενότητας γίνονται ερωτήσεις με τη χρήση περιστατικών και την επιλογή κατάλληλης απάντησης από τον εκπαιδευόμενο στην ενότητα.

Στόχοι Ενότητας

Μετά τη μελέτη της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναφέρει την ορολογία των συναισθηματικών διαταραχών από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή. Να περιγράφει την ορολογία της κατάθλιψης στα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες, να αναφέρει την αιτιολογία, τη συχνότητα, τη συμπτωματολογία, και την ενδεικνυόμενη θεραπεία. Θα μπορεί να αναφέρει τι είναι τη πρωτογενής και δευτερογενής κατάθλιψη. Να αναφέρει ένα πρωτόκολλο φροντίδας σε αυτοκτονικό ασθενή που πάσχει από κατάθλιψη. Να περιγράφει την ορολογία της μανίας, την επιδημιολογία, τη συμπτωματολογία και την ενδεικνυόμενη θεραπεία. Θα δύναται να απαντήσει τις ερωτήσεις των περιστατικών ανάλυσης με αιτιολόγηση των απαντήσεων που θα επιλέγει.

Βιβλιογραφία

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), 5th Washington, DC: Author. http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf
 • Thomas A. Widiger and Douglas B. Samuel, 2005. Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal and abnormal Psychology, vol. 114, no 5, 494-104.
 • Γιάννης Τσιάντης, Σωτήρης Μανωλόπουλος. Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Δεύτερος Τόμος, Δεύτερο Μέρος, Ψυχοπαθολογία. 1998, Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Δ. Αναγνωστόπουλος – Α. Παπαγεωργίου. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. Αθήνα 2010. Εκδόσεις Βήτα.
 • Eby Brown. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία . Αθήνα 2009, Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός.

Λέξεις Κλειδιά

Συναισθηματικές διαταραχές, κατάθλιψη, μανία, παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, λεχωίδες, ηλικιωμένοι, νοσηλευτική θεραπευτική, θεραπεία, πρωτόκολλο φροντίδας αυτοκτονικού ασθενή.

Η 9Η Ενότητα περιλαμβάνει την οριοθέτηση της ορολογίας για την ψύχωση στα παιδιά και τους ενήλικες. Αναφέρεται η επιδημιολογία, η αιτιολογία, η συμπτωματολογία, η θεραπεία και η νοσηλευτική φροντίδα.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη μελέτη του μαθήματος, ο φοιτητής νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει τι είναι ψύχωση στα παιδιά και τι είναι ψύχωση στους ενήλικες. Να αναλύει την αιτιολογία, τα συμπτώματα τόσο στα παιδιά και πως εκφράζονται και τα αντιλαμβάνονται οι γονείς αλλά και στους ενήλικες και πως γίνονται αντιληπτά από τους ίδιους και το οικογενειακό περιβάλλον. Να αναφέρει τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις τόσο στους ασθενείς όσο και στην οικογένεια.

Βιβλιογραφία

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), 5th Washington, DC: Author. http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf
 • Thomas A. Widiger and Douglas B. Samuel, 2005. Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal and abnormal Psychology, vol. 114, no 5, 494-104.
 • Γιάννης Τσιάντης, Σωτήρης Μανωλόπουλος. Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, Δεύτερος Τόμος, Δεύτερο Μέρος, Ψυχοπαθολογία. 1998, Εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Δ. Αναγνωστόπουλος – Α. Παπαγεωργίου. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. Αθήνα 2010. Εκδόσεις Βήτα.
 • Eby Brown. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία . Αθήνα 2009, Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός.

Λέξεις Κλειδιά

Σχιζοφρένεια, παιδιά, ενήλικες, ηβηφρένια, συμπτωματολογία, αιτιολογία, επιδημιολογία, θεραπεία, ψυχοθεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα.

Η 10Η Ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση της ορολογίας της μυασθένειας Gravis, της επιδημιολογίας, της αιτιολογίας, της συμπτωματολογίας, της θεραπείας και της νοσηλευτικής φροντίδας και υποστήριξης του ασθενή και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Γίνεται ανάλυση της επιληψίας από την παιδική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή. Γίνεται ανάλυση των ειδών επιληψίας, περιγραφή της συμπτωματολογίας της επιληψίας στα παιδιά και στους ενήλικες με ανάλυση ιδιαιτεροτήτων. Αναφέρεται η διαδικασία διάγνωσης, θεραπείας, και το πρωτόκολλο αντιμετώπισης επιληπτικής κρίσης. Γίνεται αναφορά στη διδασκαλία του αρρώστου για την αυτοφροντίδα και την ετεροφροντίδα του.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη μελέτη του μαθήματος, ο φοιτητής νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει την εννοιοδότηση της μυασθένειας Gravis και της Επιληψίας σε κάθε ηλικία, την επιδημιολογία, την αιτιολογία, τη συμπτωματολογία, τη θεραπεία και να παρέχει υποστηρικτική φροντίδα στα άτομα που πάσχουν από αυτά τα νοσήματα. Να εφαρμόζει πρωτόκολλα νοσηλευτικής φροντίδας στα παραπάνω νοσήματα.

Βιβλιογραφία

Λέξεις Κλειδιά

Μυασθένεια Gravis, συμπτωματολογία, διάγνωση, θεραπεία, πρωτόκολλο νοσηλευτικής φροντίδας, Επιληψία, μορφές, συμπτωματολογία, διάγνωση, θεραπεία, πρωτόκολλο νοσηλευτικής φροντίδας.

Η 11Η Ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση της ορολογίας της αμυοτροφικής πλάγιας σκλήρυνσης, της επιδημιολογίας, της αιτιολογίας, της συμπτωματολογίας, της θεραπείας και της νοσηλευτικής φροντίδας και υποστήριξης του ασθενή και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Γίνεται περιγραφή των νοσηλευτικών παρεμβάσεων σε άτομα με αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση. Γίνεται ανάλυση της πολυνευροπάθειας, περιγραφή της συμπτωματολογίας με ανάλυση ιδιαιτεροτήτων από κάθε αιτιολογία. Αναφέρεται η διαδικασία διάγνωσης, θεραπείας. Γίνεται αναφορά στη διδασκαλία του αρρώστου για την αυτοφροντίδα και την ετεροφροντίδα του.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη μελέτη του μαθήματος, ο μελετητής θα είναι σε θέση να ορίζει την εννοιοδότηση της της αμυοτροφικής πλάγιας σκλήρυνσης την επιδημιολογία, την αιτιολογία, τη συμπτωματολογία, τη θεραπεία και να παρέχει υποστηρικτική φροντίδα στα άτομα που πάσχουν από αυτά τα νοσήματα. Να εφαρμόζει πρωτόκολλα νοσηλευτικής φροντίδας στα παραπάνω νοσήματα. Επιπλέον ο μελετητής μπορεί να εκπαιδευτεί στην οριοθέτηση της πολυνευροπάθειας, τη συμπτωματολογία, τη διαδικασία διάγνωσης, εργαστηριακές εξετάσεις και τη θεραπεία.

Βιβλιογραφία

 • Nemni R, Bottacchi E, Fazio R, et al. Polyneuropathy in hypothyroidism: clinical, electrophysiological and morphological findings in four cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1987;50(11):1454–1460
 • Rao SN, Katiyar BC, Nair KR, Misra S. Neuromuscular status in hypothyroidism. Acta Neurol Scand 1980;61(3):067–177
 • Duyff RF, Van den Bosch J, Laman DM, van Loon BJP, Linssen WHJ. Neuromuscular findings in thyroid dysfunction: a prospective clinical and electrodiagnostic study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;68(6):750–755
 • Kececi H, Degirmenci Y. Hormone replacement therapy in hypothyroidism and nerve conduction study. Neurophysiol Clin 2006;36(2):79–83
 • Penza P, Lombardi R, Camozzi F, Ciano C, Lauria G. Painful neuropathy in subclinical hypothyroidism: clinical and neuropathological recovery after hormone replacement therapy. Neurol Sci 2009;30(2):149–151
 • Lubec D, Müllbacher W, Finsterer J, Mamoli B. Diagnostic workup in peripheral neuropathy: an analysis of 171 cases. Postgrad Med J 1999;75(890):723–727

Λέξεις Κλειδιά

Νόσος του Κινητικού Νευρώνα, Πολυνευροπάθεια επιδημιολογία, συμπτωματολογία, διαγνωστική διαδικασία, θεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα.

Η 12η ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση της ορολογίας της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Γίνεται περιγραφή της αιτιολογίας, της επιδημιολογίας, της συμπτωματολογίας, των ειδών σκλήρυνσης κατά πλάκας και της θεραπείας. Γίνεται αναφορά στη νοσηλευτική φροντίδα και υποστήριξη του ατόμου με σκλήρυνση κατά πλάκες.

Στόχοι Ενότητας

Μετά τη μελέτη της ενότητας ο μελετητής θα μπορεί να προσδιορίσει τι είναι η σκλήρυνσης κατά πλάκας, τους αιτιολογικούς παράγοντες, την επιδημιολογία, τη συμπτωματολογία, τα είδη της σκλήρυνσης κατά πλάκας και τη θεραπεία της. Επίσης θα μπορεί να προσδιορίσει τη νοσηλευτική φροντίδα και υποστήριξη του ατόμου με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Βιβλιογραφία

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5), 5th Washington, DC: Author. http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf
 • Thomas A. Widiger and Douglas B. Samuel, 2005. Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal and abnormal Psychology, vol. 114, no 5, 494-104.
 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Eby Brown. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία. Αθήνα 2009, Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός. ]
 • https://wikipedia.org/wiki
 • http://www.overcomingmultiplesclerosis.org/
 • http://tanea.gr
 • http://www.disabled.gr

Λέξεις Κλειδιά

Σκλήρυνση κατά πλάκας, αιτιολογία, κλινική εικόνα, θεραπεία, συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας για αλλαγή τρόπου ζωής.

Η αναλυτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της 13ης Ενότητας περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη των δικαιωμάτων των ασθενών με διαταραχές συμπεριφοράς. Γίνεται περιγραφή της ορολογίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ασθενών με ψυχικό νόσημα. Επισημαίνεται η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και η διασφάλισή τους μέσα από το θεσμικό πλαίσιο. Αναλύονται τα δικαιώματα των ασθενών με ψυχικό νόσημα και η εφαρμογή τους στην καθημερινή κλινική πρακτική ειδικά στην ακούσια νοσηλεία των ατόμων με διαταραχές συμπεριφοράς. Αναφέρεται το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την Ακούσια Νοσηλεία, καθώς και το θεσμικό ρόλο του Νοσηλευτή στη φροντίδα του Ασθενή με Ακούσια Νοσηλεία. Επιπλέον γίνεται οριοθέτηση της ορολογίας της δεοντολογίας στη νοσηλευτική υγείας . Γίνεται αναφορά στο νομοθετικό και δεοντολογικό πλαίσιο καθώς και στην έννοια της διεπαγγελματικής συνεργασίας και επικοινωνίας. Επιπλέον αναλύονται οι επαγγελματικοί ρόλοι και οι συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας.

Στόχοι Ενότητας

Μετά από την παρακολούθηση και τη μελέτη του μαθήματος, ο φοιτητής νοσηλευτικής θα είναι σε θέση να ορίζει τις έννοιες των δικαιωμάτων των ασθενών με διαταραχές συμπεριφοράς. Να εφαρμόζει και να διαφυλάττει τα δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και να ενημερώνει θεσμικούς φορείς όταν αυτά παραβιάζονται. Αναλύονται τα δικαιώματα των ασθενών με ψυχικό νόσημα και η εφαρμογή τους στην καθημερινή κλινική πρακτική ειδικά στην ακούσια νοσηλεία των ατόμων με διαταραχές συμπεριφοράς. Αναφέρεται το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την Ακούσια Νοσηλεία, καθώς και το θεσμικό ρόλο του Νοσηλευτή στη φροντίδα του Ασθενή με ψυχικό νόσημα. Επιπλέον γίνεται οριοθέτηση της ορολογίας της δεοντολογίας του νοσηλευτή ψυχικής υγείας. Γίνεται αναφορά στο νομοθετικό και δεοντολογικό πλαίσιο, καθώς και στην έννοια της διεπαγγελματικής συνεργασίας και επικοινωνίας. Επιπλέον αναλύονται οι επαγγελματικοί ρόλοι και η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας.

 Βιβλιογραφία

 • Αλεβίζος Β. Ψυχιατρική Νομοθεσία, στο Ψυχιατρική. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα 2000
 • Αλεβίζος Β. Το σκεπτικό του Νόμου 2071/92 για την ακούσια νοσηλεία. Τετράδια Ψυχιατρικής 1997, 60:132-136.
 • Εισαγγελία Αρείου Πάγου. Εγκ 504/2 1996. Εφαρμογή Διατάξεων αριθ. 95-100, Ν2071/92 για την ακούσια εισαγωγή ψυχοπαθών στα Ψυχιατρεία.
 • Stone AA. The right to treatment. Comments on the low and its impact. Am J Psychiatry 1975, 132 :1125-1134.
 • Πλουμπίδης Δ. Παρατηρήσεις για την εφαρμογή του Νόμου 2171/92 σχετικά με την αναγκαστική νοσηλεία σε Ψυχιατρικά Ιδρύματα. Τετράδια Ψυχιατρικής 1997, 60:147-151.
 • Μποζίκας Β, Τσιπροπούλου Β, Δέσσερη Χ και συν. Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε μια ψυχιατρική κλινική. Ψυχιατρική 2003. 14:110-120.
 • Mary Ann Hogan. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας. Ανασκοπήσεις και Αιτιολογήσεις 2008. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 • Δ. Αναγνωστόπουλος – Α. Παπαγεωργίου. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. Αθήνα 2010 . Εκδόσεις Βήτα.
 • Eby Brown. Η Νοσηλευτική στην Ψυχική Υγεία . Αθήνα 2009, Ιατρικές Εκδόσεις Δ. Λαγός.
 • http://www.stress.gr

Λέξεις Κλειδιά

Δικαιώματα ψυχικά ασθενών, νόμοι, θεσμικό πλαίσιο, ακούσια νοσηλεία, δεοντολογία νοσηλευτών, επαγγελματικό απόρρητο, διεπαγγελματική συνεργασία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -