Οικονομοτεχνική Ανάλυση & Διαχείριση Ποιότητας (Θ)

Βασίλειος Μούσας

Περιγραφή

Βασικές έννοιες και μέθοδοι οικονομοτεχνικής ανάλυσης. Χρόνος και οικονομικές αξίες, Χρηματοροή. Συντελεστές προεξόφλησης. Μέθοδοι προεξόφλησης ταμειακών ροών. Τελική & παρούσα αξία κεφαλαίων. Καθαρή παρούσα αξία. Δάνεια, αποσβέσεις. Στοιχεία επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, Επιχειρηματικές Τακτικές και σχέδια. Επενδύσεις, κατηγορίες επενδύσεων. Κριτήρια και μέθοδοι συγκριτικής οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. Προγραμματισμός επενδύσεων. Ανάλυση κινδύνου, κόστους-οφέλους. Δένδρα αποφάσεων. Νεκρό σημείο. Ανάλυση ευαισθησίας. Εισαγωγή στη βέλτιστη διαχείριση έργων μηχανικού. Μέθοδοι χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. Μέθοδοι PERT / CPM, Κρίσιμης Διαδρομή. Δικτυωτή ανάλυση απεικόνισης των δραστηριοτήτων Περιθώρια δραστηριοτήτων. Το πιθανοτικό πρόβλημα, εύρεση πιθανού χρόνου ολοκλήρωσης. Προγραμματισμός πόρων. Βελτιστοποίηση έργων, βασικές έννοιες επιχειρησιακής έρευνας. Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού και προβλήματα δικτυακής ανάλυσης έργων της ειδικότητας. Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου, προδιαγραφές κανονισμοί και διαδικασίες. Πρότυπα και οργανισμοί προτύπων. Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από Μηχανικούς. Τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας τεχνικών γραφείων για τη διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO (TQM).

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομοτεχνική ανάλυση, Συντελεστές προεξόφλησης, Επενδύσεις, χρονικός προγραμματισμός, PERT/CPM, Προγραμματισμός πόρων, προδιαγραφές, ποιοτικός έλεγχος, Πρότυπα και οργανισμοί προτύπων, ISO, επιχειρηματικότητα, καινοτομία.

Θεματικές Ενότητες

Βασικές έννοιες και μέθοδοι οικονομοτεχνικής ανάλυσης. Επενδύσεις, Αποφάσεις, Στόχοι, Εναλλακτικές λύσεις, μέθοδοι & κριτήρια, Επιπτώσεις.  Χρόνος και οικονομικές αξίες, Κεφάλαιο, Τόκος, Επιτόκιο, Χρηματοροή. Ανατοκισμός, Προεξόφληση, Ανάκτηση/Συσσώρευση Κεφαλαίου, Ράντες.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν την επίδραση του χρόνου στην αξία της επένδυσης
 • Επιλέγουν επενδυτικές λύσεις βάσει κριτηρίων
 • Υπολογίζουν οικονομικά μεγέθη σαν συνάρτηση του χρόνου και των επιτοκίων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Οικονομοτεχνική ανάλυση, Επένδυση, Συντελεστές προεξόφλησης

Συντελεστές προεξόφλησης , Χρήση Πινάκων με τους έξι συντελεστές, Υπολογισμοί Τελικής & παρούσας αξίας κεφαλαίων και Ετήσιας δόσης. Δανεικό Κεφάλαιο, Τοκοχρεολύσιο, σταθερό & μεταβλητό επιτόκιο, Αποσβέσεις.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν τους Πίνακες Συντελεστών Προεξόφλησης
 • Υπολογίζουν Δόσεις Δανείων
 • Υπολογίζουν Αποσβέσεις Παγίων

 

Λέξεις Κλειδιά

Συντελεστές προεξόφλησης, Δάνεια, Απόσβεση

Κριτήρια και μέθοδοι συγκριτικής οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. Ατελή κριτήρια, Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης, Ετήσιο Ισοδύναμο Κόστος, Λόγος Οφέλους προς Κόστος, Ανάλυση κινδύνου, κόστους-οφέλους. Ανάλυση ευαισθησίας. Προγραμματισμός Αντικατάστασης & Απόσυρσης Μηχανημάτων, Υπολογισμός Δαπανών Εξοπλισμού.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Συγκρίνουν Επενδυτικά Σχέδια σύμφωνα με τα κριτήρια ΚΠΑ, ΕΣΑ, ΕΙΚ, κλπ.
 • Υπολογίζουν το κόστος του εξοπλισμού και τον χρόνο αντικατάστασης του.

 

Λέξεις Κλειδιά

Επένδυση, Συντελεστές προεξόφλησης, Κριτήρια Αξιολόγησης

Εισαγωγή στη βέλτιστη διαχείριση έργων μηχανικού. Προβλήματα & Μέθοδοι Βελτιστοποίησης & Επιχειρησιακής Έρευνας, Βασικές έννοιες, Μοντέλα, Περιορισμοί, Αντικειμενικός Στόχος, Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού, Γραφική Επίλυση.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν το ρόλο της Βελτιστοποίησης στα έργα Μηχανικού
 • Κατανοήσουν τις Τακτικές της Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Επιλύουν ΠΓΠ με τη Γραφική Μέθοδο

 

Λέξεις Κλειδιά

Βελτιστοποίηση, Επιχειρησιακή Έρευνα, ΠΓΠ

Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (ΠΓΠ), Μέθοδος Simplex, Βελτιστοποίηση Παραγωγής Κατασκευαστικής Εταιρείας. Λύση με Simplex και με την Εφαρμογή Solver (Excel).

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Επιλύουν ΠΓΠ με τη Μέθοδο Simplex
 • Επιλύουν Προβλήματα Παραγωγής με το Excel (Solver)

 

Λέξεις Κλειδιά

Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, Γραφική Μέθοδος, Simplex

Δικτυακή αναπαράσταση έργων μηχανικού, Κόμβοι και Κλάδοι, προβλήματα δικτυακής ανάλυσης, Βέλτιστη Κάλυψη με Ελάχιστο Κόστος, Ουρές Αναμονής & Εξυπηρέτησης.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν μια Δικτυακή Αναπαράσταση
 • Επιλύουν Προβλήματα Βέλτιστης Κάλυψης
 • Επιλύουν Προβλήματα Οργάνωσης Ουρών Εξυπηρέτησης

 

Λέξεις Κλειδιά

Βελτιστοποίηση Δικτύων, Βέλτιστη Κάλυψη. Ελάχιστη Διαδρομή. Μέγιστη Ροή

Μέθοδοι χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο έργων μηχανικού. Δικτυακή απεικόνιση, Δραστηριότητες και Γεγονότα, Πίνακας Δραστηριοτήτων, Ανάλυση PERT/CPM, Νωρίτερος & Αργότερος Χρόνος Δραστηριοτήτων, Περιθώρια, Κρίσιμη Διαδρομή, Διάγραμμα GANTT

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν τις Δραστηριότητες ενός έργου και τους χρόνους περάτωσης
 • Σχεδιάζουν το Δικτυωτό διάγραμμα και το διάγραμμα Gantt ενός Έργου
 • Να υπολογίζουν τα Περιθώρια και την Κρίσιμη Διαδρομή

 

Λέξεις Κλειδιά

Χρονικός Προγραμματισμός Έργου, PERT/CPM, Gantt

Μέθοδοι PERT / CPM, Κρίσιμη Διαδρομή. Συντόμευση της Διάρκειας του Έργου,  Εξομάλυνση πόρων, Περιορισμοί πόρων & Επιμήκυνση Έργου, Στοχαστική ανάλυση & υπολογισμός χρόνου ολοκλήρωσης.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Υπολογίζουν τη Συντόμευση δραστηριοτήτων ενός έργου
 • Εξομαλύνουν τη χρήση των πόρων ενός έργου
 • Υπολογίζουν τις πιθανότητες έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου

 

Λέξεις Κλειδιά

PERT / CPM, Κρίσιμη Διαδρομή, Εξομάλυνση Πόρων, Στοχαστική Ανάλυση

Παραδείγματα προϋπολογισμού τεχνικών έργων, Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί, Προσφορές και υπολογισμός Εκπτώσεων, Υπολογισμός αποθεματικού ή παθητικού, Παραδείγματα χωματουργικών εργασιών.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν το σκοπό των μειοδοτικών διαγωνισμών και των εκπτώσεων
 • Υπολογίζουν τη μέγιστη δυνατή έκπτωση
 • Υπολογίζουν τα επιθυμητά μοναδιαία κόστη των εργασιών/υπεργολαβιών

 

Λέξεις Κλειδιά

Προκηρύξεις, Υπολογισμός Εκπτώσεων , μοναδιαίο κόστος εργασιών

Συστήματα Διασφάλιση Ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού. Οργανισμοί Τυποποίησης & Προτύπων, ISO προδιαγραφές κανονισμοί και διαδικασίες, ΕΛΟΤ, Βήματα Εφαρμογής των ΣΔΠ, ΔΠ υπηρεσιών που παρέχονται από Μηχανικούς, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας TQM,

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν το σκοπό των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και το ρόλο των οργανισμών ISO, ΕΛΟΤ, κλπ.
 • Γνωρίζουν τα βήματα εφαρμογής ενός ΣΔΠ
 • Μπορούν να συμμετέχουν/συμβάλουν σε περιβάλλοντα TQM

 

Λέξεις Κλειδιά

Διασφάλιση Ποιότητας , ISO, ΕΛΟΤ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας TQM

Ποιοτικός Έλεγχος, Κανονική Κατανομή Gauss, Διακύμανση Ποιότητας, Μετρήσεις, Συχνότητα ελέγχου, Παραδείγματα υπολογισμού

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις Διακυμάνσεις ποιότητας σε προϊόντα και μετρήσεις
 • Υπολογίζουν στατιστικά μεγέθη βάσει της κανονικής κατανομής
 • Υπολογίζουν τη συχνότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων

 

Λέξεις Κλειδιά

Ποιοτικός Έλεγχος, Gauss, Διακύμανση, Μετρήσεις

Στοιχεία επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, Επιχειρηματικές Τακτικές και σχέδια.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν την απαραίτητη προετοιμασία και τα βήματα δημιουργίας μιας επιχείρησης

 

Λέξεις Κλειδιά

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, διαδίκτυο & ιστότοποι, e-Marketing, Εργαλεία υποστήριξης, Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, Εταιρείες Spin-Off, Start-Ups.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν το ρόλο του διαδικτύου στις νέες εταιρείες
 • Γνωρίζουν τα εργαλεία υποστήριξης νέων επιχειρηματιών

 

Λέξεις Κλειδιά

Νέες Εταιρίες, Start-Ups, Spin-Off, Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -