Διαχείριση έργων και εργοταξίων (Θ)

Βασίλειος Μούσας

Περιγραφή

Εργοτάξιο, παρουσίαση και ανάλυση των παραγόντων λειτουργίας. Χρόνος-κόστος-μέσα.Εγκαταστάσεις και οργανωτική δομή εργοταξίου. Διαχείριση τεχνικών έργων. Προτυποποίηση εργασιών, χρονικός προγραμματισμός. Ανάλυση έργου σε επίπεδα ελέγχου (WBS, PBS, OBS).Μέθοδοι χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων. Προγραμματισμός μέσων παραγωγής. Εξομάλυνση πόρων. Μέθοδοι επιτάχυνσης έργων. Κόστος έργων και οικονομικός προγραμματισμός (πραγματικό – συμβατικό κόστος). Έλεγχος πορείας υλοποίησης και φυσικού αντικειμένου του έργου. Δείκτες χρονικής και οικονομικής παρακολούθησης. Διορθωτικές κινήσεις. Τεχνικές βελτιστοποίησης σε προβλήματα ανάθεσης εργασιών, μεταφοράς και αποθεμάτων πρώτων υλών, ουρών αναμονής, χρήση δομικών μηχανών, κατανομή πόρων και εργατικού δυναμικού. Χωματουργικές εργασίες: χαλάρωση, εκσκαφή, φόρτωση, προώθηση, κλπ. Εκμετάλλευση – απόδοση - παραγωγικότητα μηχανημάτων ΤΕ, ανάλυση εργασίας δραστηριοτήτων (WBS), βασικός κύκλος εργασίας μηχανήματος, λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση δραστηριοτήτων. Εκσκαπτικά και μεταφορικά μηχανήματα, μηχανήματα φόρτωσης, Υπολογισμός αντιστάσεων, ταχύτητας κίνησης, παραγωγικότητας και ωριαίου κόστους αυτόνομης και συνδυασμένης λειτουργίας μηχανημάτων για τις βασικές εργασίες στο εργοτάξιο. Επίβλεψη κατασκευής, τεχνικοί και οικονομικοί έλεγχοι. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (επιτήρηση, καταγραφή, διακίνηση υλικού) και τεχνολογίες πληροφορικής (ΤΠΕ) στα τεχνικά έργα. Ασφάλεια κατασκευών, υποχρεώσεις εργολήπτη και υπεργολάβων. Διαχείριση ποιότητας και υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά έργα. Νομοθετικό πλαίσιο. Σύνταξη προϋπολογισμού έργου. Κοστολόγηση μηχανικού εξοπλισμού, υλικών, εργατικών και γενικών εξόδων ενός έργου ή κατασκευής. Χρηματοδοτικό διάγραμμα. Υλοποίηση Μελετών, Υποβολή Προτάσεων, Συμμετοχή σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, Σύνταξη Προσφορών – Εκπτώσεις.

Λέξεις Κλειδιά: Κεφάλαιο, τόκος, επιτόκιο, χρηματοροή, ανατοκισμός, προεξόφληση, χρεολύσιο, τοκοχρεολύσιο, μεταβλητό επιτόκιο, ΧΕΚ, αποπληρωμή, payback, payout, pay-off, ΚΠΑ, ΕΙΚ, ΕΣΑ, απόσβεση, PERT, CPM, κρίσιμη διαδρομή, GANTT, κρίσιμη διαδρομή, κατανομή Βήτα, κανονική κατανομή, διασπορά, μοντελοποίηση, μέθοδος ελάχιστου πίνακα, stepping stone, δίκτυο, κόμβος, κλάδος, ελάχιστη διαδρομή, κατανομή poisson, εκθετική κατανομή, FIFO, LIFO, τυχαία σειρά, σειρά προτεραιότητας, εκσκαφέας, προωθητής, αποξέστης, διαμορφωτής γαιών, φορτωτής, συμπυκνωτής, ερπυστριοφόρο, ελαστιχοφόρο, καθαρός βάρος, βάρος φορτίου, όγκος στέψης, γεωμετρικός όγκος υποδοχέα, όγκος σωρού, πραγματική παραγωγικότητα, αντίσταση κύλισης, αντίσταση εκσκαφής, χρονική διάρκεια κύκλου, γραμμικός προγραμματισμός

Θεματικές Ενότητες

Διαχείριση τεχνικών έργων, σχεδίαση και μελέτη, βελτιστοποίηση έργου, βασικά οικονομικά μεγέθη, χρηματοροές, ανατοκισμός, προεξόφληση, δάνεια, καθαρή παρούσα αξία, ετήσιο ισοδύναμο κόστος, υπολογισμός δαπανών εξοπλισμού

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικά την επίδραση του χρόνου στις επενδύσεις, τον υπολογισμό δανείων, την παρούσα αξία, έσοδα, δαπάνες και χρηματοροές

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Κεφάλαιο, τόκος, επιτόκιο, χρηματοροή, ανατοκισμός, προεξόφληση, χρεολύσιο, τοκοχρεολύσιο, μεταβλητό επιτόκιο, ΧΕΚ, αποπληρωμή, payback, payout, pay-off, ΚΠΑ, ΕΙΚ, ΕΣΑ, απόσβεση

Χρονικός προγραμματισμός έργου, δικτυακή απεικόνιση, ανάλυση PERT/CPM, κρίσιμη διαδρομή, διάγραμμα GANTT

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Απεικονίζει και να περιγράφει ένα έργο σε διαγράμματα PERT, GANTT, να υπολογίζει τους χρόνους έναρξης-λήξης & περιθώρια και τη κρίσιμη διαδρομή σε κατασκευαστικά έργα.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

PERT, CPM, κρίσιμη διαδρομή, GANTT

Εξομάλυνση πόρων, συντόμευση δραστηριοτήτων, στοχαστική ανάλυση χρονικού προγραμματισμού, κανονική κατανομή

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Επιλύει προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση ενός έργου όπως ανάγκη συντόμευσης του, καθυστερήσεις, ομαλότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων (άνθρωποι, μηχανήματα, χρήματα) αλλά και την εκτίμηση των πιθανοτήτων εκτέλεσής του εντός του διαθέσιμου/συμβατικού χρόνου.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Κρίσιμη διαδρομή, κατανομή Βήτα, κανονική κατανομή, διασπορά

Πρόβλημα μεταφοράς υλικών, μοντελοποίηση προβλήματος, διαδικασία επίλυσης προβλήματος, μέθοδος ελαχίστου πίνακα, μέθοδος stepping stone

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζει και αποφασίζει για τη καλύτερη οργάνωση της μεταφοράς υλικών μεταξύ εργοστασίου και εργοταξίου με τη χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Μοντελοποίηση, vogel, ελάχιστου πίνακα, stepping stone

Βελτιστοποίηση σε προβλήματα δικτύων, προβλήματα δικτυωτής ανάλυσης, πρόβλημα ελάχιστης διαδρομής μεταξύ δύο κόμβων, προβλήματα ελάχιστης κάλυψης όλων των κόμβων, προβλήματα Μέγιστης Ροής Μεταξύ Δύο Κόμβων

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Σχεδιάζει και να επιλέγει τη καλύτερη υλοποίηση δικτυακών έργων υποδομής με κριτήρια κόστους, χρόνου, κλπ., τις συντομότερες διαδρομές, τη ροή των υλικών, χρησιμοποιώντας μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και δικτυακής ανάλυσης

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Δίκτυο, κόμβος, κλάδος, ελάχιστη διαδρομή

Συστήματα ουρών αναμονής, κατανομή poisson, εκθετική κατανομή, σειρές εξυπηρέτησης, βασικά μοντέλα ουρών αναμονής,

 

Στόχοι Ενότητας          

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζει τη λειτουργία των ουρών σε κατασκευαστικά έργα και να εντοπίζει το οικονομικότερο τρόπο λειτουργίας τους χωρίς καθυστερήσεις

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Κατανομή poisson, εκθετική κατανομή, FIFO, LIFO, τυχαία σειρά, σειρά προτεραιότητας

Κατηγορίες και είδη μηχανημάτων, λεπτομέρειες βασικών ΜΤΕ, βασικά χαρακτηριστικά. Βελτιστοποίηση χρόνου/κόστους, υλικά, μηχανές, φάσεις κύκλου εργασίας μηχανών, βασικός κύκλος εργασίας, παραγωγικότητα, απόδοση και κόστος ΜΤΕ

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Αναγνωρίζουν τα βασικά ΜΤΕ και τα εξαρτήματά τους, και να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στο εργοτάξιο. Να αντιλαμβάνονται την επίδραση του εδάφους και του μεταφερόμενου υλικού στις επιδόσεις των ΜΤΕ. Να αντιλαμβάνονται το βασικό κύκλο λειτουργίας και τη απόδοση ενός ΜΤΕ.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Εκσκαφέας, προωθητής, αποξέστης, διαμορφωτής γαιών, φορτωτής, μεταφορικά οχήματα, συμπυκνωτής, ερπυστριοφόρο, ελαστιχοφόρο, Έδαφος, ημίβραχος, βράχος, καθαρός βάρος, βάρος φορτίου, όγκος στέψης, γεωμετρικός όγκος υποδοχέα, όγκος σωρού.

Υπολογισμός παραγωγικότητας, όγκος υλικού στον υποδοχέα, χρονική διάρκεια κύκλου, παραγωγικότητα προωθητών, Παραγωγικότητα Μεταφορ. Οχήματος(Μ/Ο) Υπολογισμός διάρκειας κάθε Φάσης του Κύκλου, Χρονική Διάρκεια Φόρτωσης/Απόθεσης, μετάθεσης/επιστροφής, πλήθος Μ/Ο και Χρόνος Αναμονής, παραγωγικότητα Εκσκαφέων (ΕΓΧ), Διάρκεια Κύκλου Εκσκαφής

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζουν τη πραγματική παραγωγικότητα ενός ΜΤΕ υπολογίζοντας με λεπτομέρεια όλες τις ασκούμενες δυνάμεις και τις συνθήκες λειτουργίας. Να υπολογίζουν την απαιτούμενη παραγωγικότητα για ένα έργο και το πλήθος των ΜΤΕ που απαιτούνται, με έμφαση στο βέλτιστο συνδυασμό συνεργαζόμενων ΜΤΕ.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Χρονική διάρκεια κύκλου, παραγωγικότητα, Πραγματική παραγωγικότητα, αντίσταση κύλισης, αντίσταση εκσκαφής

Προβλήματα κατανομής προσωπικού, μοντελοποίηση του προβλήματος, παράδειγμα και επίλυση, βέλτιστη λύση

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Αντιλαμβάνονται τα προβλήματα επιλογής & αξιολόγησης προσωπικού και να επιλύουν προβλήματα ανάθεσης εργασιών με τη χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Γραμμικός προγραμματισμός, μοντελοποίηση, μέθοδος stepping stone

Εκμηχάνιση & Εργοτάξιο, διάρθρωση, διαδικασίες έναρξης έργου. Κατηγορίες κόστους, συμβατικό, άμεσο, έμμεσο, κέρδος, πάγια. Κόστος και χρόνος κατασκευής, βέλτιστος χρόνος, ποινή καθυστέρησης, παρακολούθηση εσόδων-εξόδων, καμπύλη S, οικονομική πορεία του έργου, υπέρβαση, ζημιά και τελικό όφελος

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Αντιλαμβάνονται το ρόλο την οργάνωση και την λειτουργία του εργοταξίου. Να υπολογίζουν άμεσα & έμμεσα κόστη του έργου. Να απεικονίζουν τις ροές εσόδων-εξόδων σε χρηματοροές και καμπύλες S, και να εντοπίζουν τον βέλτιστο χρόνο κατασκευής με ελάχιστο κόστος.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Κόστος, Βέλτιστη διάρκεια έργου, έσοδα-έξοδα, καμπύλη S, οικονομική παρακολούθηση.

Αντικατάσταση εξοπλισμού, χρόνος ζωής, απόσβεση, σταθερή, φθίνουσα, τοκοχρεωλυτική απόσβεση, Αποθέματα πρώτων υλών & προϊόντων, κόστος αποθεμάτων & αποθήκευσης, παρακολούθηση και προβλήματα οργάνωσης αποθεμάτων, σύστημα ABC, σύστημα JIT,  παραγγελίες σταθερής ποσότητας ή σταθερής περιόδου,

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζουν το χρόνο ωφέλιμης ζωής και την απόσβεση του εξοπλισμού του έργου. Τις βέλτιστες ποσότητες παραγγελίας και αποθήκευσης υλικών και πρώτων υλών.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Χρόνος ζωής, απόσβεση, αποθέματα, αποθήκευση, παραγγελίες, ABC, JIT

Προϋπολογισμός έργου, οικονομική προσφορά εργολήπτη, συμβατικό ποσό, έξοδα, όφελος, περιθώρια έκπτωσης, τιμές μονάδας, πάγια έξοδα, μέγιστη έκπτωση και όρια ζημίας

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζουν μια βασική προσφορά, να υπολογίζουν τα περιθώρια κέρδους, να υπολογίζουν τη μέγιστη έκπτωση, να υπολογίζουν τις τιμές μονάδας που απαιτούνται.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Προϋπολογισμός, διαγωνισμοί, προφορά, έκπτωση, κέρδος, τιμές μονάδας, ζημία

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε ένα έργο ή εργοτάξιο. Υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών, μέτρα ασφαλείας, μέτρα υγιεινής, σχετικοί νόμοι και προεδρικά διατάγματα.

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν τις κύριες διατάξεις που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια σε έργα και εργοτάξια.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Ασφάλεια, υγιεινή, υποχρεώσεις υπευθύνων, νόμοι, επιπτώσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -