Τουριστικό Δίκαιο

Αντώνιος Μανιάτης

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως σκοπό να κατανοήσει ο φοιτητής αφενός τις αρχές και την εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου του Τουρισμού, αφετέρου την κατά χρόνο οργάνωση του κράτους για την άσκηση της δημόσιας πολιτικής για τον Τουρισμό. Η δημιουργία μίας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας για τα δικαιώματα του Τουρίστα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.

Λέξεις Κλειδιά: Αειφόρος Ανάπτυξη, Δίκαιο του Τουρισμού (Τουριστικό Δίκαιο), Ειδικές μορφές τουρισμού, Κληρονομιά, Πολιτισμικός Τουρισμός, Τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου (Αγροτουρισμός / Οινοτουρισμός), Χορηγία (Τουριστική / Πολιτιστική), Χωροταξικός Σχεδιασμός

Θεματικές Ενότητες

 1.  Πρώτη περίοδος της ιστορίας των φορέων τουριστικής δημόσιας πολιτικής
 2. Τα πολιτικά δικαιώματα στον Τύπο και στον Τουρισμό

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθούν  

 • η έννοια της δημόσιας πολιτικής για τον Τουρισμό και η αρχική οργάνωση της πολιτικής
 • η έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον Τύπο (αρχή της ελευθεροτυπίας) και στον Τουρισμό και ειδικότερα η διάστασή τους ως πολιτικών θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Συνταγματικό Δίκαιο

  

Λέξεις Κλειδιά

-Θεμελιώδη δικαιώματα

- Τουρισμός

- Τύπος

 1. Δεύτερη περίοδος της ιστορίας των φορέων τουριστικής δημόσιας πολιτικής
 2. Τρίτη περίοδος της ιστορίας των φορέων τουριστικής δημόσιας πολιτικής

 

Στόχοι Ενότητας

 Να κατανοηθούν:

-η έννοια της ιστορικής εξέλιξης στην οργάνωση και λειτουργία των φορέων τουριστικής δημόσιας πολιτικής

- η ιδιότυπη «δυαρχία» ΕΟΤ και ειδικευμένου για τον Τουρισμό Υπουργείου

 

Λέξεις Κλειδιά

 • Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
 • Ιστορία των φορέων τουριστικής δημόσιας πολιτικής
 • Υπουργείο Τουρισμού
 1. Τέταρτη περίοδος της ιστορίας των φορέων τουριστικής δημόσιας πολιτικής
 2. Ο ΕΟΤ 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθεί

 • Η ώσμωση Πολιτισμού και Τουρισμού
 • Η προοπτική της οργάνωσης της τουριστικής δημόσιας πολιτικής
 • Η έλλειψη λογικής συνοχής με τη «δυαρχία» ΕΟΤ και ειδικευμένου για τον Τουρισμό Υπουργείου

 

Λέξεις Κλειδιά

 • Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 • Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
 1. Η νομοθετική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 2. Το ενδεχόμενο μίας περαιτέρω μεταρρύθμισης

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθεί

 • η νομοθετική αποδυνάμωση του ΕΟΤ προς το κεντρικό Κράτος
 • Να αναπτυχθεί προβληματισμός για το ενδεχόμενο μίας περαιτέρω μεταρρύθμισης προς την κατεύθυνση της απορρόφησης του ΕΟΤ από το κεντρικό Κράτος

 

Λέξεις Κλειδιά

 • Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
 • Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 1. Εισαγωγή στο Ν. 4276/2014
 2. Ο αγροτουρισμός κατά το Ν. 4276/2014

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθούν  

 • Η σημασία της νομοθετικής μεταβολής που επήλθε με το σαρωτικό Ν. 4276/2014 στην πολιτική για τον τουρισμό
 • Οι βασικές ρυθμίσεις για τον οινοτουρισμό και τον τουρισμό υπαίθρου και τον αγροτουρισμό (ως την κύρια περίπτωση τουρισμού υπαίθρου)

 

Λέξεις Κλειδιά

 • Ν. 4276/2014
 • Τουρισμός Υπαίθρου (Αγροτουρισμός/Οινοτουρισμός)
 1. Νομικό καθεστώς της χορηγίας
 2. Συμβούλιο χορηγιών
 3. Ορισμός και περιεχόμενο της σύμβασης χορηγίας και έκθεση απολογισμού
 4. ‘Έκπτωση χορηγιών, κατηγορίες χορηγών και είσπραξη των χορηγιών

 

Στόχοι Ενότητας

            Να κατανοηθεί

 • Ο θεσμός της χορηγίας για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας
 • Ο εκσυγχρονισμός του Τουριστικού Δικαίου και η προσομοίωσή του με το Πολιτιστικό Δίκαιο  

 

Λέξεις Κλειδιά

 • Κατηγορίες χορηγών
 • Σύμβαση Χορηγίας (Πολιτιστικής / για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας)
 1. Συνταγματική προσέγγιση της χωροταξικής και πολεοδομικής αρμοδιότητας
 2. Θέσπιση και περιεχόμενο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
 3. Προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
 4. Ο χωροταξικός σχεδιασμός σε εκσυγχρονιστική τροχιά κατά την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης 

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθεί

 • Η στάθμιση συμφερόντων (και συνταγματικών εννόμων αγαθών) στην άσκηση του χωροταξικού σχεδιασμού από το Κράτος
 • Η διεργασία θέσπισης και το περιεχόμενο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (2008), ιδιαίτερα για την πολιτιστική κληρονομιά
 • Να αποτιμηθούν τα βήματα του χωροταξικού σχεδιασμού κατά την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης

 

Λέξεις Κλειδιά

 • Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Πολιτιστική κληρονομιά (Κληρονομιά)
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός
 1. Η καινοτομία της «απόσυρσης κτιρίων»
 2. Διατηρητέα κινητά πράγματα με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου

 

 Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθεί

 • Η έννοια και η αχρησία της «απόσυρσης κτιρίων»
 • Η έννοια των διατηρητέων κινητών πραγμάτων κατά το καθεστώς και τη διαδικασία του Υπουργείου Αιγαίου

 

Λέξεις Κλειδιά

 • «Απόσυρση κτιρίων»
 • Διατηρητέα κινητά πράγματα (μνημεία)
 1. Θέσπιση και σκοπός του Πλαισίου
 2. Κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου και κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθεί

 • Η παραγωγή των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, του 2009, και ιδίως του 2013  
 • Η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου της Ελλάδας και οι κατευθύνσεις της χωρικής οργάνωσης κατά το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

 

 Λέξεις Κλειδιά

 • Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, 2009 (καταργημένο) και 2013 (σε ισχύ)
 • Κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου
 1. Αστικός Τουρισμός
 2.  Θαλάσσιος Τουρισμός

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθεί

 • η έννοια και η δυνατότητα βελτίωσης των υπηρεσιών αστικού τουρισμού ως ειδικής μορφής τουρισμού
 • η έννοια και η δυνατότητα βελτίωσης των υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού ως ειδικής μορφής τουρισμού

 

 Λέξεις Κλειδιά

-Αστικός Τουρισμός

- City break

- Θαλάσσιος Τουρισμός (Τουρισμός Κρουαζιέρας/ Τουρισμός με σκάφη αναψυχής / Τουρισμός καταδύσεων αναψυχής / Αλιευτικός τουρισμός)

 1. Πολιτισμικός Τουρισμός
 2. Θρησκευτικός Τουρισμός

  

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθεί  

 • Ο Πολιτισμικός Τουρισμός ως ειδική μορφή τουρισμού
 • Η συμβολή των μουσείων στην ανάπτυξη του Πολιτισμικού Τουρισμού
 • Ο Θρησκευτικός Τουρισμός ως υποκατηγορία της ειδικής μορφής «Πολιτισμικός Τουρισμός»

 

Λέξεις Κλειδιά

 • Γαστρονομικός Τουρισμός
 • Πολιτισμικός Τουρισμός
 • Τα μνημεία αποτελούν τη «μήτρα» των μουσείων
 • Θρησκευτικός Τουρισμός
 1. Δραστηριότητα (Γραπτή Εργασία Αξιολογήσεως στο Τουριστικό Δίκαιο)
 2. Συγκεντρωτικός Κατάλογος Ελέγχου (Άσκηση Ανακεφαλαιώσεως στο Τουριστικό Δίκαιο)
 3. Συγκεντρωτική Άσκηση Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής (Άσκηση Ανακεφαλαιώσεως στο Τουριστικό Δίκαιο)

 

 

Στόχοι Ενότητας

Να γίνει τεκμηριωμένη και δημιουργική εμβάθυνση  

 • Στο θεσμικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (γενικό και τουριστικό)
 • Στο νομικό καθεστώς της χορηγίας, ιδίως της τουριστικής
 • Στο νομικό καθεστώς του Πολιτισμικού Τουρισμού με έμφαση στα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Να γίνει ανακεφαλαίωση

 • Κρίσιμων πτυχών της διδαχθείσας ύλης στο ευρύτερο Τουριστικό Δίκαιο (προετοιμασία για την εξέταση – τελική δοκιμασία αξιολόγησης)

 

Λέξεις Κλειδιά

 1. Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι
 2. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
 3. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
 4. Τουριστικό Δίκαιο
 5. Χορηγία (Πολιτιστική / Τουριστική)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -