Χρώμα

Αναστάσιος Πολίτης

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες από την οπτική, η έννοια του χρώματος, υποκειμενικά και αντικειμενικά χαρακτηριστικά του χρώματος, οπτική αντίληψη του χρώματος, κατηγορίες χρωμάτων, φίλτρα, μέθοδοι ανάμειξης των χρωμάτων, θερμοκρασία χρώματος μιας φωτεινής πηγής, τυποποιημένες φωτεινές πηγές, χρωματικός κύβος, χρωματικοί χάρτες, RGB, CMY και CMYK, Pantone, χρωματικά συστήματα: CIE-xy, CIE-xyY, CIE-LAB, Munsell, GATF. Ψηφιακή επεξεργασία χρώματος, Τεχνικά χρωματικά συστήματα, Εισαγωγή στη διαχείριση του χρώματος, η έννοια του χρωματικού προφίλ.

Λέξεις Κλειδιά: Χρώμα, Αίσθηση και παρατήρηση του χρώματος, RGB, CMY,CMYK, CIE-LAB.

Θεματικές Ενότητες

Παρατήρηση χρωμάτων από τον άνθρωπο, ιστορική εξέλιξη στην παρατήρηση και κατάταξη των χρωμάτων, φωτεινή πηγή, ακτινοβολία και η έννοια του παρατηρητή. Αναλύονται η  δομή, η  φυσιολογία του ανθρώπινου οφθαλμού, και η δυνατότητα του οφθαλμού (δηλαδή του οπτικού κέντρου) να αντιλαμβάνεται τα χρώματα.

Λέξεις Κλειδιά

Χρώμα, ακτινοβολία, αντικείμενο, παρατηρητής φωτεινή πηγή.

Αναλύονται οι προσπάθειες και έρευνες για τον ορισμό, την παρατήρηση και την κατάταξη των χρωμάτων, από την αρχαιότητα έως και τη αναγέννηση. Οι θεωρίες του Αριστοτέλη και άλλων ερευνητών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της γνώσης στο χρώμα.

Λέξεις Κλειδιά

Το χρώμα στην αρχαιότητα στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, ερευνητές του χρώματος.

Το φως δεν είναι τίποτε άλλο από εκείνο το μικρό μέρος του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας το οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μέσω του οργάνου λήψης της ακτινοβολίας,  δηλαδή του οφθαλμού. Συνεπώς το φως μπορεί να οριστεί ως η ακτινοβολία του ορατού μέρους του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο μέσω της όρασης. Αναλύονται η πρη παρατήρηση, η πρόσληψη και η ανίληψη του χρώματος από τον ανθρώπινο οφθαλμό.

Λέξεις Κλειδιά

Φως, ορατό φάσμα, οφθαλμός, όραση, κωνία, ραβδία.

Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες της τριχρωμίας -  η αντικειμενική - φυσιολογική διαδικασία της ευαισθησίας των κωνίων – του οφθαλμού -  στις τρεις χρωματικές περιοχές κόκκινου, πράσινου, και μπλε και οι θεωρίες των Young/Helmholtz και Hering που οδήγησαν στην ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων κατάταξης, προσδιορισμού, μέτρησης και πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται στις γραφικές τέχνες.

Λέξεις Κλειδιά

Θεωρίες της τριχρωματικής όρασης, τριχρωματική θεωρία  των Young/Helmholz, θεωρία των αντίθετων χρωμάτων του Herring.

Ο άνθρωπος είναι ο τελικός παρατηρητής και αξιολογητής ενός χρώματος. Ωστόσο, η παρατήρηση του χρώματος είναι απόλυτα υποκειμενική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Διαφορετικοί άνθρωποι, μπορεί να παρατηρήσουν το ίδιο χρώμα και να το ονομάσουν ή και να το κατατάξουν διαφορετικά, ακόμη και αν συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες παρατήρησης. Κύρια χαρακτηριστικά της κατάταξης  των χρωμάτων είναι:

  • Η χροιά ή απόχρωση (hue),
  • Ο βαθμός κόρου ή κορεσμός (saturation) και
  • Η φωτεινότητα ή λαμπρότητα ή ένταση (lightness ή brightness ή value).

Λέξεις Κλειδιά

Άνθρωπος παρατηρητής,  χροιά ή απόχρωση (hue), βαθμός κόρου ή κορεσμός (saturation), φωτεινότητα ή λαμπρότητα ή ένταση (lightness ή brightness ή value).

Για την περιγραφή και χρήση των χρωμάτων έχουν αναπτυχθεί χρωματικά μοντέλα και συστήματα ώστε να γίνει δυνατή η περιγραφή τους με μαθηματική μορφή. Από τα πιο σημαντικά χρωματικά μοντέλα στις Γραφικές Τέχνες είναι το μοντέλο RGB και το μοντέλο CMY(K). Η τριχρωμία αποτελεί τη βάση για τα δύο αυτά μοντέλα και για τις αντίστοιχες μεθόδους ανάμειξης των χρωμάτων, δηλαδή την προσθετική και την αφαιρετική. Έγχρωμη εκτύπωση, και τετραχρωμία.

Λέξεις Κλειδιά

Χρωματικά συστήματα RGB και CMY / CMYK, Τετραχρωμία.

Συνθήκες, και συσκευές παρατήρησης και μέτρησης των χρωμάτων, η υποκειμενική παρατήρηση των χρωμάτων, φωτεινές πηγές, μεταμερισμός.

Λέξεις Κλειδιά

Μέτρηση και πιστοποίηση χρωμάτων, φωτεινές πηγές, συσκευές μέτρησης χρωμάτων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -