Κοστολόγηση

Αναστάσιος Ε. Πολίτης

Περιγραφή

Κατανόηση των αρχών, τεχνικών και των μεθόδων κοστολόγησης - Γενικές έννοιες.

Κατανόηση των βασικών παραμέτρων της οικονομικής διαχείρισης εργασιών γραφικών τεχνών και παραγωγής εντύπων - μέσων οπτικής επικοινωνίας.

Απόκτηση γνώσεων στην διαμόρφωση των εξειδικευμένων παραγόντων και κοστολογικών δεδομένων των γραφικών τεχνών (διαμόρφωση στοιχείων κόστους, κέντρα κόστους).

Απόκτηση γνώσεων στην κοστολόγηση εργασιών παραγωγής εντύπων (προκοστολόγηση, έκδοση προσφοράς, προκοστολόγηση μετακοστολόγηση).

Κατανόηση της βασικής έννοιας της τιμολόγησης, των παραγόντων και των πολιτικών που επηρεάζουν τις τιμολογιακές αποφάσεις.

Σύνταξη κοστολογίου προϊόντων, υπηρεσιών, υλικών και εργασιών γραφικών τεχνών. Κοστολόγηση εργασιών γραφικών τεχνών.

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών και τεχνικών κειμένων και δεδομένων κοστολόγησης.

Εφαρμογές ειδικού λογισμικού κοστολόγησης εντύπων.

Ασκήσεις κοστολόγησης εντύπων και μέσων οπτικής επικοινωνίας.

Λέξεις Κλειδιά: Γραφικές Τέχνες, επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών, μέθοδοι κοστολόγησης εντύπου, κόστος παραγωγής, κέντρο κόστους έντυπα, ροή εργασιών, συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, GMG Workflow, Management Information Systems, MIS, Job Definition Format, JDF, Digital Asset Management, DAM, web to print, Δοκίμιο, Proof, κοστολόγηση κατά δραστηριότητα, ABC, ACTIVITY BASED COSTING, τυπογραφεία – λιθογραφεία, επιχειρήσεις προεκτύπωσης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γραφικών τεχνών – επικοινωνίας, επιχειρήσεις ηλεκτρονικής τυπογραφίας, μακετίστες – γραφίστες, λιθογραφικές επιχειρήσεις – εκτυπωτικές επιχειρήσεις όφσετ, βιβλιοδετεία, φλεξογραφίες, βαθυτυπίες, κυτιοποιίες, μεταξοτυπίες, πλαστικοποίηση, επίστρωση βερνικιού, λαμινάρισμα, επεξεργασία χάρτου - χαρτονιού.

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα.

Λέξεις Κλειδιά

Μέθοδοι κοστολόγησης εντύπου, Γραφικές Τέχνες.

Περιγράφονται:

 • Συστήματα παραγωγής γραφικών τεχνών.
 • Οι επιμέρους τομείς των επεξεργασιών γραφικών τεχνών.
 • Τα είδη των εντύπων.
 • Επιχειρήσεις του κλάδου των Γραφικών Τεχνών.

Λέξεις Κλειδιά

Επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών, έντυπα.

Περιγράφονται:

 • Η ροή εργασιών σε τομείς των Γραφικών Τεχνών.
 • Τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (Management Information Systems – MIS) στις Γραφικές Τέχνες.

Λέξεις Κλειδιά

Ροή εργασιών, συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, GMG Workflow, Management Information Systems, MIS, Job Definition Format,  JDF, Digital Asset Management, DAM, web to print, δοκίμιο, Proof.

Περιγράφονται:

 • Οι αρχές και έννοιες της κοστολόγησης.
 • Η σχέση κοστολόγησης και λογιστικής.

Λέξεις Κλειδιά

Κοστολόγηση, λογιστική κόστους.

Περιγράφονται:

 • Το κόστος.
 • Οι μονάδες κόστους.
 • Τα άμεσα κόστη.
 • Τα έμμεσα κόστη.
 • Το κόστος Μετατροπής.
 • Η προστιθέμενη αξία.
 • Η συσσώρευση των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων.
 • Τα κέντρα κόστους.
 • Το φύλλο επιμερισμού (Φ.Ε.).

Λέξεις Κλειδιά

Κόστος, κοστολόγηση, φύλλο επιμερισμού.

Περιγράφεται η κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (ABC).

Λέξεις Κλειδιά

Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα, ABC, ACTIVITY BASED COSTING.

Περιγράφονται:

 • Δομή και συγκρότηση του κλάδου γραφικών τεχνών.
 • Συνεργασίες και λοιποί συμμετέχοντες στην παραγωγή των γραφικών τεχνών.
 • Έντυπα: Τα προϊόντα του κλάδου των γραφικών τεχνών.
 • Ροή εργασίας και παραγωγή των γραφικών τεχνών.
 • Πόροι – μέσα του οργανισμού και στοιχεία παραγωγής που συμμετέχουν στην επεξεργασία κοστολογικών δεδομένων.

Λέξεις Κλειδιά

Τυπογραφεία – λιθογραφεία, επιχειρήσεις προεκτύπωσης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γραφικών τεχνών – επικοινωνίας, επιχειρήσεις ηλεκτρονικής τυπογραφίας, μακετίστες – γραφίστες, λιθογραφικές επιχειρήσεις – εκτυπωτικές επιχειρήσεις όφσετ, βιβλιοδετεία, φλεξογραφίες, βαθυτυπίες, κυτιοποιίες, μεταξοτυπίες σε πολλές εξειδικεύσεις, επιχειρήσεις ειδικών εργασιών γραφικών τεχνών, πλαστικοποίηση, επίστρωση βερνικιού, λαμινάρισμα, επεξεργασία χάρτου - χαρτονιού.

Περιγράφονται:

 • Η διαχείριση της παραγωγής και η κοστολόγηση.
 • Η διαχείριση της παραγωγής και η κοστολόγηση.
 • Προσδιορισμός της λειτουργίας της επιχείρησης.
 • O συντελεστής “εργασία” - Άμεσο και έμμεσο εργατικό κόστος.
 • Εξοπλισμός.
 • A' Ύλες και υλικά στις Γραφικές Τέχνες.
 • Στοιχεία κόστους εργασιών γραφικών τεχνών ανά τμήμα παραγωγής.
 • Κόστος πρώτων υλών.

Λέξεις Κλειδιά

Παραγωγή, κοστολόγηση, προκοστολόγηση, μετακοστολόγηση, Γραφικές Τέχνες.

Σ’ αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος υπολογισμού του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος, τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα και το πως εξυπηρετεί την κοστολόγηση η συγκέντρωση τους στα κέντρα κόστους της επιχείρησης.

Λέξεις Κλειδιά

Γενικά Βιομηχανικά έξοδα, κέντρα κόστους, κόστος παραγωγής, κοστολόγηση.

Δίνεται παράδειγμα εκτίμησης κόστους παραγωγής και κοστολόγησης εργασίας παραγωγής εντύπου.

Λέξεις Κλειδιά

Κόστος παραγωγής, κέντρο κόστους, Γραφικές Τέχνες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -