Φαρμακοκινητική

Γεώργιος-Αλβέρτος Καρίκας

Περιγραφή

Ο Φαρμακοκινητικός έλεγχος ή ο προσδιορισμός των επιπέδων ενός φαρμάκου στον ορό/πλάσμα ή άλλα βιολογικά υγρά, συνιστά πλέον ένα σημαντικό τομέα στα εργαστήρια Κλινικής Χημείας, τόσο των νοσοκομείων, όσο και ιδιωτικών διαγνωστικών φορέων.

Ο έλεγχος αυτός  παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον κλινικό ιατρό για την αποτελεσματικότερη χάραξη της φαρμακοθεραπείας σε ότι αφορά στη δόση, το θεραπευτικό σχήμα και τη φαρμακοτεχνική μορφή.

Λέξεις Κλειδιά: Φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική, φαρμακογενετική, ADME, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, τοξικότητα – παρενέργειες, κλινική φαρμακοκινητική – έλεγχος επιπέδων φαρμάκων

Θεματικές Ενότητες

Περιγράφονται οι γενικές έννοιες της φαρμακοδυναμικής, της φαρμακοκινητικής και της φαρμακογενετικής και οι σχέσεις μεταξύ τους. Επίσης περιγράφεται η ανάπτυξη και οι κλινικοί έλεγχοι των φαρμάκων.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με βασικούς και εισαγωγικούς όρους φαρμακοκινητικής.

Λέξεις Κλειδιά

Φαρμακοδυναμική, φαρμακοκινητική, φαρμακογενετική, έλεγχοι και έγκριση φαρμάκων

Εξηγούνται οι διάφορες φαρμακοδυναμικές και φαρμακοκινητικές παράμετροι (Λιποφιλία, υποδοχείς, θεραπευτικός δείκτης).

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση εξειδικευμένης κα μη εξειδικευμένης δράσης των φαρμάκων.

Λέξεις Κλειδιά

Λιποφιλία, υποδοχείς, θεραπευτικός δείκτης, φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμικη.

Περιγράφονται οι βασικοί παράμετροι της απορρόφησης των φαρμάκων όπως ο ιονισμός, διάχυση, ηπατικός μεταβολισμός, διάθεση και βιοδιαθεσιμότητα.

Στόχοι Ενότητας

Να γνωρίσει ο φοιτητής της βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση των φαρμάκων.

Λέξεις Κλειδιά

Iονισμός, διάχυση, ηπατικός μεταβολισμός, διάθεση, βιοδιαθεσιμότητα, απορρόφηση φαρμάκων

Αναλύεται η διαδικασία της εφαρμογής των φαρμάκων σε συνάρτηση με  την πρωτεϊνική σύνδεση, τον όγκο κατανομής και τα φαρμακοκινητικά μοντέλα.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθούν οι έννοιες της πρωτεϊνικής σύνδεσης, του όγκου κατανομής και των φαρμακοκινητικών μοντέλων κατανομής των φαρμάκων στον ανθρώπινο οργανισμό.

Λέξεις Κλειδιά

Πρωτεϊνική σύνδεση, όγκο κατανομής, φαρμακοκινητικά μοντέλα, φαρμακοκινητική

Περιγράφονται οι διάφορες φάσεις μεταβολισμού των φαρμάκων, τα χαρακτηριστικά του κυτοχρώματος Ρ450 και τις γενετικές ιδιαιτερότητες των ατόμων που λαμβάνουν φάρμακα με βάσει την φαρμακογενετικές προσέγγισεις.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθούν οι διαδικασίες μεταβολισμού και βιομετατροπών των φαρμάκων στον οργανισμό.

Λέξεις Κλειδιά

Κυτοχρώματος Ρ450, φάσεις μεταβολισμού, φαρμακογενετική

Περιγράφονται οι έννοιες της κάθαρσης του χρόνου ημιζωής, της σταθεροποιημένης κατάστασης, των  κινητικών παραμέτρων ανάλογα της χορήγησης του φαρμάκου και τη νεφρική απέκκριση. Σύνοψη αλγεβρικών τύπων φαρμακοκινητικής.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των διαδικασιών της απέκκρισης ενός φαρμάκου από τον οργανισμό με ποσοτικές προσεγγίσεις.

Λέξεις Κλειδιά

Χρόνος ημιζωής, κάθαρση, σταθεροποιημένη κατάσταση

Περιγράφονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες και η τοξικότητα που εμφανίζουν τα φάρμακα. Ακόμη οι αλληλεπιδράσεις  από τη συγχορήγηση άλλων φαρμάκων ή τροφών.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοηθούν η τοξικότητα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων μεταξύ τους.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικότητα, ανεπιθύμητες ενέργειες αλληλεπιδράσεις, φαρμακοδυναμικές παράμετροι, φαρμακοκινητικές παράμετροι

Εργαστηριακός έλεγχος και μέθοδοι ανάλυσης φαρμάκων σε βιολογικά υγρά. Περιγράφονται οι κατηγορίες των φαρμάκων που απαιτείται φαρμακοκινητικός έλεγχος και οι μεθοδολογίες της κλινικής φαρμακοκινητικής που εφαρμόζονται στη θεραπευτική.

Στόχοι Ενότητας

Ο ρόλος της φαρμακοκινητικής στη βελτίωση - ορθολογικοποίηση της θεραπευτικής αγωγής.

Λέξεις Κλειδιά

Μέθοδοι ελέγχου φαρμάκων, κατηγορίες φαρμάκων, φαρμακοκινητικός έλεγχος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -