Ανάλυση βιολογικών υγρών και εκκριμάτων (Θ)

Πέτρος Καρκαλούσος

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται στα βιολογικά υγρά (ούρα, σπέρμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, πτύελα, κόπρανα, αμνιακό υγρό, κολπικό υγρό, μητρικό γάλα, αρθρικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικαρδιακό υγρό, πλευριτικό υγρό, γαστρικό υγρό κ.α. Για κάθε υγρό δίνονται πληροφορίες που αφορά την ανατομία του σχετικού οργάνου, τη φυσιολογία του, τις βιολογικές ιδιότητες του υγρού, τις παθήσεις που συνδέονται με αυτό και τις μεθόδους διάγνωσής τους. 

Λέξεις Κλειδιά: Ουροποιητικό σύστημα, αναπαραγωγικό σύστημα άνδρα, αναλύσεις ούρων, σπέρματος, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, κόπρανα, γαστρικό υγρό, πτύελα, μητρικό γάλα, ούρα, κολπικό υγρό, περικαρδιακό υγρό, παρεντερικό υγρό, πλευριτικό υγρό, αρθρικό υγρό

Θεματικές Ενότητες

Παρουσιάζεται η συνολική βιβλιογραφία του μαθήματος, οι πηγές πληροφοριών που αφορούν το μάθημα (Wikipedia κ.α.) και γίνεται εισαγωγή στο ουροποιητικό σύστημα και συγκεκριμένα στην αναγκαιότητα του, στη λειτουργία του και στα προϊόντα του.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εισαγωγή στο μάθημα, η παρουσίαση της βιβλιογραφίας και η εκμάθηση του βασικού εργαλείου της γενικής εξέτασης ούρων που είναι οι ταινίες ούρων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Ταινίες ούρων, Γενική εξέταση ούρων 

Περιγραφή της ανατομίας του νεφρού και των βασικών δομών του: των νεφρώνων. Ειδικά για τους νεφρώνες γίνεται αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας τους και της φυσιολογίας τους. Γίνεται αναλυτική περιγραφή του μηχανισμού συμπύκνωσης των ούρων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της ανατομίας και φυσιολογίας του νεφρού και των νεφρώνων. Η κατανόηση του μηχανισμού συμπύκνωσης των ούρων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Νεφροί, νεφρώνες, συμπύκνωση ούρων, αντιδιουρητική ορμόνη, αγγειώδες σπείραμα, εσπειραμένα σωληνάρια, αγκύλη Henle 

Αναλυτική περιγραφή της σωστής συλλογής των ούρων και των δοχείων συλλογής τους. Εισαγωγή στη γενική εξέταση ούρων. Οι φυσικοί χαρακτήρες των ούρων που εξετάζονται (χροιά, όψη, ίζημα, ειδικό βάρος και pH). H νέα τεχνολογία στη γενική εξέταση των ούρων. Μέθοδοι αυτόματου προσδιορισμού των φυσικών χαρακτήρων, των χημικών χαρακτήρων και των μικροσκοπικών χαρακτήρων των ούρων – ανακλαστική σπεκτροφωτομετρία, σκέδαση φωτός και κυτταρομετρία εικόνας. 

 

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση του τρόπου συλλογής των ούρων, της εξέτασης των φυσικών χαρακτήρων τους αλλά και της σύγχρονης τεχνολογίας αυτόματου προσδιορισμού τους.

 

Λέξεις Κλειδιά

Ουροδοχείο, pH, χροιά ούρων, όψη ούρων, ουροσκοπία, αναλυτές ούρων, σκέδαση φωτός, ειδικό βάρος 

Τεχνική σωστής φυγοκέντρησης και λήψης ιζήματος. Ρύθμιση μικροσκοπίου και τεχνικές μικροσκόπησης. Τεχνικές μικροσκόπησης σε φωτεινό μικροσκόπιο, μικροσκόπιο αντίθετης φάσης και μικροσκόπιο πολωμένου φθορισμού. Εκμάθηση της διάκρισης έμμορφων στοιχείων των ούρων όπως είναι τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, οι κύλινδροι, οι κρύσταλλοι και τα κύτταρα.

 

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση της σωστής φυγοκέντρησης και λήψης ιζήματος και όλων των τεχνικών μικροσκόπησης σε φωτεινό μικροσκόπιο και μικροσκόπιο αντίθετης φάσης. Εκμάθηση του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των έμμορφων στοιχείων των ούρων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Οπτικό μικροσκόπιο, φυγοκέντρηση, μικροσκόπιο αντίθετης φάσης, κρύσταλλοι, κύλινδροι, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, άλατα, μικροοργανισμοί, μύκητες 

Περιγράφονται βασικές νόσοι του ουροποιητικού συστήματος αλλά και παθολογικές καταστάσεις όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, ο ίκτερος αποφρακτικός και αιμολυτικός, η ουρολιθίαση, η ουρολοίμωξη, η αιματουρία και η πρωτεινουρία.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της χρησιμότητας του προσδιορισμού βασικών παραμέτρων της γενικής εξέτασης ούρων όπως είναι η γλυκόζη, η πρωτεΐνη, οι κετόνες, η λευκοκυτταρική εστεράση και τα νιτρικά, ερυθρά, λευκά και οι κρύσταλλοι στο ίζημα των ούρων.   

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαβήτης, ίκτερος, πρωτεινουρία, κετόνες, γλυκόζη, χολερυθρίνη, ουρολοιμώξεις, αιματουρία, ερυθρά αιμοσφαίρια, πυοσφαίρια, νιτρικά, ουροχολινογόνο 

Αναλυτική παρουσίαση βασικών αιτιών χρόνιας και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και μορφών αυτή όπως είναι το νεφρωσικό σύνδρομο, το νεφριτιδικό σύνδρομο, η διάμεση νεφρίτιδα, η σπειραματονεφρίτιδα κ.α. 

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των βασικών αιτιών της νεφρικής νόσου και της αναγνώρισης αυτών με τη γενική εξέταση ούρων. 

 

Λέξεις Κλειδιά

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, οξεία χρονική ανεπάρκεια, σπεραματονεφρίτιδα, νεφριτιδικό σύνδρομο, νεφρωσικό σύνδρομο, διάμεση νεφρίτιδα 

Λεπτομερή αναφορά στις τεχνολογίες της αυτόματης ανάλυσης ούρων όπως είναι η σκέδαση του φωτός, η ανάκλαση του φωτός, κυτταρομετρία ροής και η απεικονιστική κυτταρομετρία. Επιπλέον αναλύονται διεξοδικά οι μέθοδοι εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας τόσο για τις χημικές παραμέτρους όσο και για τις μικροσκοπικές παραμέτρους της γενικής εξέτασης ούρων. 

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων αυτόματης ανάλυσης ούρων αυτόματων και ημιαυτόματων αναλυτών καθώς και του ελέγχου ποιότητας αυτών ενώ επιπλέον δίνονται και οδηγίες για την ασφάλεια στην εργασία των τεχνολόγων. 

 

Λέξεις Κλειδιά

Σκέδαση φωτός, Ανάκλαση φωτός, Κυτταρομετρία ροής, Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας 

Αναλυτική περιγραφή του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος σε ότι αφορά την ανατομία του (όρχεις, επιδιδυμίδες, σπερματικοί πόροι, προστάτης, βολβουρηθραίοι αδένες, σπερματοδόχες κύστες, πέος αλλά και της  φυσιολογία του (λειτουργία τεστοστερόνης, γοναδοτροπινών κ.α.). Επίσης η εκμάθηση βασικών αιτιών βλάβης του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος π.χ. κιρσοκήλη. 

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της ανατομίας και της φυσιολογίας του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος καθώς και βασικών παθολογικών καταστάσεων του. 

 

Λέξεις Κλειδιά

Όρχεις, επιδιδυμίδα, σπερματικοί πόροι, πέος, τεστοστερόνη, γοναδοτροπίνες, κιρσοκήλη 

Αναλυτική περιγραφή όλων των βασικών τεχνικών της γενικής εξέτασης σπέρματος (μέτρηση κινητικότητας, ζωτικότητας, αριθμού σπερματοζωαρίων, μορφολογίας, αντισπερματικών αντισωμάτων καθώς της συνεισφοράς των σύγχρονων τεχνολογιών για τον προσδιορισμό τους. Επιπλέον γίνεται αναφορά στους ορμονολογικού και βιοχημικούς προσδιορισμούς του σπέρματος. 

 

Στόχοι Ενότητας

Η γνώση όλων των επιμέρους τεχνικών του σπερμοδιαγράμματος τόσο με δια χειρός μεθόδους όσο και με αυτόματες μεθόδους.   

 

Λέξεις Κλειδιά

Κινητικότητα σπερματοζωαρίων, Μορφολογία σπερματοζωαρίων, ζωτικότητα σπερματοζωαρίων, αριθμός σπερματοζωαρίων, pH, όγκος, ρευστοποίηση  

Aναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας και του ρόλου τους στη φυσιολογία των αντίστοιχων οργάνων τριών βιολογικών υγρών που αφορούν τις γυναίκες, το κολπικό, το αμνιακό και το μητρικό γάλα. Γίνεται αναφορά στο ρόλο αυτών στη γονιμότητα και περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι προσδιορισμού τους. 

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση του ρόλου και των μεθόδων ανάλυσης τριών σημαντικών για την υγεία και την γονιμότητα των γυναικών βιολογικών υγρών, του κολπικού, του αμνιακού υγρού και του μητρικού γάλακτος. 

 

Λέξεις Κλειδιά

Κολπικό υγρό, κολπίτιδα, αμνιακό υγρό, μητρικό γάλα, θηλασμός. 

Αναλυτική περιγραφή των μεθόδων ανάλυσης τριών υγρών και εκκριμάτων του πεπτικού συστήματος: πτυέλων, κοπράνων και γαστρικού υγρού. Περιγράφεται ο ρόλος τους στη πέψη των τροφών και γενικότερα στην υγεία των ανθρώπων (λοιμώξεις, δυσανεξία κ.α.) 

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των μεθόδων ανάλυσης των πτυέλων, των κοπράνων και του γαστρικού υγρού και η σύνδεση των αποτελεσμάτων τους με την συγκεκριμένες παθήσεις. 

 

Λέξεις Κλειδιά

Πτύελα, φυματίωση, κόπρανα, αιμοσφαιρίνη κοπράνων, γαστρικό υγρό, βασική έκκριση οξέος, μέγιστη έκκριση οξέος 

Αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας και του ρόλου του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Παρουσίαση του τρόπου λήψης και των αναλύσεων που γίνονται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και περιγραφή των επειγουσών μετρήσεων που συνδέονται με αυτό. Παρουσίαση της σύνδεσης των αναλύσεων του ιδρώτα με την κυστική ίνωση. 

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των αναλύσεων που αφορά το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και τον ιδρώτα και η σύνδεση των αποτελεσμάτων τους με συγκεκριμένες παθήσεις. 

 

Λέξεις Κλειδιά

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μηνιγγίτιδα, ιδρώτας, ιόντα χλωρίου, κυστική ίνωση 

Αναλυτική παρουσίαση των αναλύσεων που γίνονται στο αρθρικό, πλευριτικό, περικαρδιακό και περιτοναϊκό υγρό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο αρθρικό υγρό όπου παρουσιάζεται αναλυτικά και οι μικροσκοπικοί χαρακτήρες τους. Γίνεται σύνδεση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων τους με συγκεκριμένες παθήσεις π.χ. ουρική αρθρίτιδα, ασκήτις κ.α. 

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των αναλύσεων στο αρθρικό υγρό και στα ορώδη υγρά (περικαρδιακό, περιτοναϊκό και πλευριτικό υγρό) και η σύνδεση των αποτελεσμάτων τους με συγκεκριμένες παθήσεις. 

 

Λέξεις Κλειδιά

Αρθρικό υγρό, αρθρίτιδα, κρύσταλλοι αρθρικού υγρού, περιτοναϊκό υγρό, περικαρδιακό υγρό, πλευριτικό υγρό, ιδρώματα και εξιδρώματα 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -