Ανάλυση βιολογικών υγρών και εκκριμάτων (Ε)

Πέτρος Καρκαλούσος

Περιγραφή

Το εργαστήριο ασχολείται κυρίως με τις επιμέρους αναλύσεις της γενικής εξέτασης ούρων και δευτερευόντως με τις αναλύσεις της γενικής εξέτασης σπέρματος, κοπράνων, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, αρθρικού υγρού και κολπικού υγρού. Διδάσκονται αρκετές από τις χημικές αναλύσεις αλλά κυρίως γίνεται εκμάθηση των μικροσκοπικών τεχνικών και εκμάθηση των σχετικών οπτικών αποτελεσμάτων. 

Λέξεις Κλειδιά: Ταινίες ούρων, Μικροσκόπηση, χρώση Gram, χρώση Παπανικολάου, φυγοκέντρηση, χρώση Leucoscreen (υπεροξειδάσης – ορθοτολουιδίνης), πλάκα Neubauer, χρώση Soudan III, αντισπερματικά αντισώματα, μέθοδος Ross, μέθοδος βρασμού με οξεικό οξύ, μέθοδος Rothera, μέθοδος θειοσαλυκιλικού οξέος, αναλυτής ούρων.

Θεματικές Ενότητες

Γίνεται εισαγωγή στο μάθημα όπου παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του μαθήματος σε ότι αφορά τη συλλογή του δείγματος και τους κανόνες υγιεινής. Επιπλέον γίνεται επίδειξη και εκπαίδευση της χρήσης μικροσκοπίου και ειδικά μικροσκοπίου αντιθέτου φάσεως. Παρουσιάζονται οι τρόποι συλλογής δειγμάτων ούρων. Γίνεται η γνωριμία με τις ταινίες ούρων και ξεκινά η εκπαίδευση στη χρήση τους.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εισαγωγή στο εργαστήριο του μαθήματος, η εκμάθηση του μικροσκοπίου και των ταινιών ούρων.  

 

Λέξεις Κλειδιά

Ταινίες ούρων, Μικροσκόπιο αντιθέτου φάσεως, Δείγμα ούρων

Εκμάθηση της όλης διαδικασίας της γενικής εξέτασης ούρων η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια, τους φυσικούς, τους βιοχημικούς και τους μικροσκοπικούς χαρακτήρες. Χρήση μικροσκοπίου και φυγοκέντρου. Γίνεται επίδειξη στη χρήση του ουρινόμετρου. Γίνεται εκπαίδευση στη μέθοδο Benedict για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης στα ούρα.

 

Στόχοι Ενότητας

Να μάθουν οι φοιτητές πώς να κάνουν οι φοιτητές μία γενική εξέταση ούρων χρησιμοποιώντας ταινίες ούρων και μικροσκόπιο. Να μάθουν την μέθοδο Benedict και τη χρήση του ουρινόμετρου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική εξέταση ούρων, Φυσικοί, χημικοί και μικροσκοπικοί χαρακτήρες ούρων, μέθοδος Benedict, γλυκόζη ούρων, ουρινόμετρο.

Γίνεται εκπαίδευση στη χρήση της φυγοκέντρου ειδικά σε ότι αφορά τη χρήση της για τη λήψη ιζήματος των ούρων. Θα υπολογιστούν οι στροφές της φυγοκέντρου από συγκεκριμένη τιμή RCF.  Θα περιγραφούν οι βασικές τεχνικές μικροσκόπησης ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων στα ούρα. 

 

Στόχοι Ενότητας

Να μάθουν οι φοιτητές να εκτελούν μόνοι τους μία γενική εξέταση ούρων σε όλα της τα στάδια. Να μάθουν να ρυθμίζουν την φυγόκεντρο στις στροφές για τη λήψη του ιζήματος των ούρων. Να μάθουν τις τεχνικές μικροσκόπησης στα ούρα. Θα εξασκηθούν στη ταυτοποίηση και μέτρηση των έμμορφων στοιχείων των ούρων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική εξέταση ούρων, Φυγόκεντρος, RCF, Μικροσκόπηση ούρων, KOVA, Neubauer

Θα εκπαιδευτούν οι φοιτητές στον προσδιορισμό του λευκώματος στα ούρα με εναλλακτικές μεθόδους όπου είναι η μέθοδος του βρασμού  με οξικό οξύ και η χρήση του θειοσαλυκιλικού οξέος. Επιπλέον θα μάθουν τον διαχωρισμό δύσμορφων από φυσιολογικά ερυθρά. Θα γίνει εκπαίδευση στη μέθοδο της πυραμιδόνης, μια παλιά μέθοδο προσδιορισμού της αιμοσφαιρίνης στα ούρα. Θα μάθουν τη χρήση του μικροσκοπίου αντιθέτου φάσεως για τον προσδιορισμό των δύσμορφων ερυθρών. Θα μάθουν τον προσδιορισμό νιτρικών και πυοσφαιρίων και ασκορβικού οξέος με ταινίες ούρων.

 

Στόχοι Ενότητας

Εκμάθηση της γενικής εξέτασης ούρων. Εξάσκηση στη ταυτοποίηση και μέτρηση των έμμορφων στοιχείων των ούρων. Οι φοιτητές θα μάθουν επιπλέον την εφαρμογή των μεθόδων του βρασμού με οξικό οξύ και του θειοσαλυκιλικού οξέος για το προσδιορισμό του λευκώματος στα ούρα καθώς και την μέθοδο της πυραμιδόνης για τον προσδιορισμό αιμοσφαιρίνης στα ούρα. Οι φοιτητές θα μάθουν επιπλέον να ξεχωρίζουν δύσμορφα από φυσιολογικά ερυθρά. Στο τέλος του μαθήματος θα γνωρίζουν τους χημικούς προσδιορισμούς νιτρικών, πυοσφαιρίων και ασκορβικού οξέος.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική εξέταση ούρων, μέθοδος βρασμού με οξικό οξύ, μέθοδος θειοσαλυκλικού οξέος, μέθοδος πυραμιδόνης, δύσμορφα ερυθρά, ερυθρά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια, νιτρικά, λευκοκυτταρική εστεράση.

Η εκμάθηση μιας ακόμα γενικής εξέτασης ούρων. Οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη ταυτοποίηση και μέτρηση των έμμορφων στοιχείων. Θα μάθουν επιπλέον εναλλακτικές μεθόδους προσδιορισμού των κετονών στα ούρα όπως τη χρήση των δισκίων ACE test, την μέθοδο Ross και την μέθοδο Rothera. Θα διδαχθούν τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις αυτόματες αναλύσεις ούρων.

 

Στόχοι Ενότητας

H εξάσκηση στην εκτέλεση μιας γενικής εξέτασης ούρων. Εκμάθηση των μεθόδων ACE, Ross και Rothera για τον προσδιορισμό κετονών στα ούρα. Εκμάθηση της χρήσης του αναλυτή ούρων Clinical status.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική εξέταση ούρων, μέθοδος Ross, μέθοδος Rothera, μέθοδος ACE test, κετόνες

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη γενική εξέταση σπέρματος, θα γίνει εξάσκηση στον προσδιορισμό των φυσικών χαρακτήρων του σπέρματος (όψη, χροιά, pH, γλοιότητα, ρευστότητα, όγκος σπέρματος). Επιπλέον θα γίνει εκπαίδευση στο προσδιορισμό της κινητικότητας του σπέρματος και στη ταξινόμησή της σε τρία στάδια προωθητική, επιτόπια κίνηση, ακίνητα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των φυσικών χαρακτήρων σπέρματος και του τρόπου υπολογισμού της  κινητικότητας του σπέρματος σύμφωνα με την οδηγία του ΠΟΥ 2010, η χρήση του μικροσκοπίου αντιθέτου φάσεως.

 

Λέξεις Κλειδιά

Φυσικοί χαρακτήρες σπέρματος, κινητικότητα σπέρματος, μικροσκόπιο αντιθέτου φάσεως.

Θα γίνει επανάληψη στον προσδιορισμό των φυσικών χαρακτήρων του σπέρματος και θα γίνει προσδιορισμός της συγκέντρωσης και του αριθμού των σπερματοζωαρίων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ. Θα γίνει εκμάθηση της πλάκας Neubauer, δηλαδή του τρόπου προετοιμασίας και παρατήρησής της. 

 

Στόχοι Ενότητας

Εξάσκηση στη γενική εξέταση σπέρματος με έμφαση στο προσδιορισμό του αριθμού και της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων.

 

Λέξεις Κλειδιά

 Γενική εξέταση σπέρματος, πλάκα Neubauer, αριθμός σπερματοζωαρίων, συγκέντρωση σπερματοζωαρίων.

Θα γίνει εκ νέου εξάσκηση στη γενική εξέταση σπέρματος, φυσικοί χαρακτήρες και κινητικότητα. Επιπλέον όμως θα γίνει εκπαίδευση στον προσδιορισμό της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων δηλαδή στη χρώση Παπανικολάου και στη μικροσκόπηση. Θα γίνει επίσης εκπαίδευση στη χρήση του κυτταρομετρητή ως εργαλείο για το προσδιορισμό της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων.

 

Στόχοι Ενότητας

 Η εκμάθηση του ρόλου και των μεθόδων ανάλυσης τριών σημαντικών για την υγεία και την γονιμότητα των γυναικών βιολογικών υγρών, του κολπικού, του αμνιακού υγρού και του μητρικού γάλακτος.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική εξέταση σπέρματος, χρώση Παπανικολάου, μορφολογία σπερματοζωαρίων

Στο μάθημα αυτό γίνεται η εκμάθηση του προσδιορισμού της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων σύμφωνα με τις οδηγίες ΠΟΥ. Μαθαίνεται σχετικά η παρασκευή και η χρήση της χρώσης εωσίνης – νιγκροσίνης. Επιπλέον γίνεται διδασκαλία για τον τρόπο διάκρισης των στρογγυλών κυττάρων από τα πυοσφαίρια του σπέρματος και εφαρμόζεται η χρώση Leucoscreen. Προσδιορίζονται ακόμα τα αντισπερματικά αντισώματα με ειδικό εμπορικό kit.

 

Στόχοι Ενότητας

H εκμάθηση της εκτίμησης της ζωτικότητας των σπερματοζωαρίων σύμφωνα με την σχετική οδηγία του ΠΟΥ, η χρώση των πυοσφαιρίων και των στρογγυλών κυττάρων του σπέρματος με την χρώση leucoscreen. Η εκπαίδευση στο προσδιορισμό των αντισπερματικών αντισωμάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική εξέταση σπέρματος, χρώση εωσίνης – νιγκοσίνης, χρώση υπεροξειδάσης – ορθοτολουιδίνης, χρώση Leucoscreen. Αντισπερματικά αντισώματα, Sperma MAR.

Θα γίνει εκτενή αναφορά στις μεθόδους ελέγχου ποιότητας της γενικής εξέτασης σπέρματος ιδιαίτερα στις εκτιμήσεις της ταχύτητας και του αριθμού των σπερματοζωαρίων. Θα παρουσιαστούν επίσης οι δυνατότητες των αναλυτών σπέρματος (CASA) και η ποιότητα στις αναλύσεις που επιτυγχάνεται μέσω αυτών.

 

Στόχοι Ενότητας

 Η εκπαίδευση στις βασικές αρχές του ελέγχου ποιότητας της γενικής εξέτασης σπέρματος. Γνωριμία με τους αναλυτές σπέρματος (CASA) και τις δυνατότητές τους.

 

Λέξεις Κλειδιά

Έλεγχος ποιότητας, Αναλυτές σπέρματος, CASA

Η εκμάθηση της μικροσκόπησης του κολπικού υγρού με σκοπό την αναζήτηση κολπίτιδων. Οι φοιτητές θα μάθουν να διακρίνουν μικροοργανισμούς, μύκητες, clue cells και G-cells. Θα μάθουν τη χρώση Gram και να διακρίνουν σε τέτοια παρασκευάσματα όπως και σε νωπά την Gardnerella vaginallis και τους γαλακτοβάκιλους.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των έμμορφων στοιχείων που παρατηρούνται κατά τη μικροσκόπηση νωπού ή χρωσμένου με χρώση Gram κολπικού υγρού.

 

Λέξεις Κλειδιά

Κολπικό υγρό, χρώση Gram, Clue cells

Οι φοιτητές θα μάθουν την εκτίμηση των φυσικών χαρακτήρων και τις τεχνικές μικροσκόπησης μερικών συνηθισμένων βιολογικών υγρών όπως είναι το αρθρικό και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Οι εξετάσεις του εγκεφαλονωτιαίου υγρού θεωρούνται επείγουσες εξετάσεις ιδιαίτερα η κυτταρολογική του εξέταση (μικροσκόπηση). Στην εξέταση του αρθρικού υγρού θα δοθεί έμφαση στη μικροσκόπηση του για την εκτίμηση της παρουσίας κρυστάλλων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της αξιολόγησης των φυσικών χαρακτήρων και η μικροσκόπηση του εγκεφαλονωτιαίου και αρθρικού υγρού.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού, γενική εξέταση αρθρικού υγρού

Οι φοιτητές θα μάθουν τις τεχνικές μικροσκόπησης των κοπράνων όπως να ξεχωρίζουν άπεπτες ίνες και γενικά τροφές στο κόπρανα με χρώση ή χωρίς καθώς και να μετρούν ερυθρά, πυοσφαίρια κ.α. Θα μάθουν την εκτίμηση των φυσικών χαρακτήρων τους και την τεχνική προσδιορισμό του λίπους τους με την μέθοδο του στεατοκρίτη.

 

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της μικροσκόπησης και των φυσικών χαρακτήρων των κοπράνων και του προσδιορισμό του λίπους σε  αυτά.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γενική εξέταση κοπράνων, Μayer κοπράνων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -