Αιμοδοσία (Ε)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το πολύπλευρο έργο των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τον εργαστηριακό έλεγχο καθώς και με τις νεώτερες τεχνικές που εφαρμόζονται στα εργαστήρια της Αιμοδοσίας. Επίσης, να κατανοηθεί η έννοια της Αιμοδοσίας (δωρεά αίματος) και ταυτόχρονα οι φοιτητές να εξοικειωθούν με το εργαστήριο και τις τυποποιημένες εργαστηριακές διαδικασίες της. Συγκεκριμένα να γνωρίζουν ότι αφορά τη λήψη προς μετάγγιση αίματος, την επεξεργασία του και την παρασκευή παραγώγων (συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα, λευκαφαιρεμένα προϊόντα, πλάσμα, αιμοπετάλια), συντήρηση και διατήρηση του αίματος και των παραγώγων του. Να γνωρίζουν τα κυριότερα συστήματα ομάδων αίματος, καθώς τα αντιγόνα και τα αντισώματά τους. Να κατανοήσουν τις άμεσες και έμμεσες επιπλοκές της μετάγγισης αίματος καθώς και την αιμολυτική νόσο του νεογνού. Να γνωρίζουν τους εργαστηριακούς ελέγχους της Αιμοδοσίας τεχνικές προσδιορισμού αντιγόνων ερυθροκυττάρων, αντισωμάτων ορού, έλεγχος συμβατότητας (διασταύρωση), άμεση και έμμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού (Coombs), τεχνικές για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω μετάγγισης, μοριακές τεχνικές (Nucleic Acid Amplification Testing, ΝΑΤ) την διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου και την πρόσβαση στην αυτοματοποίηση. Τέλος, καλούνται να γνωρίζουν τα μεταδιδόμενα με την μετάγγιση νοσήματα (πώς μεταδίδονται, έλεγχος, πρόληψη) καθώς και τα αναδυόμενα/και νεοεμφανιζόμενα (λόγω κλιματικών και άλλων αλλαγών)  νοσήματα που στο εγγύς μέλλον μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος και παραγώγων του (ιός του Δυτικού Νείλου, Ελονοσία κ.α.). Ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ανάγκη εξοικείωσης με την έννοια της αιμοεπαγρύπνησης.

Λέξεις Κλειδιά: Αιμοδοσία, ιατρική των μεταγγίσεων

Θεματικές Ενότητες

Η σημασία του πλυσίματος των ερυθρών αιμοσφαιρίων με ισότονα διαλύματα.

Στόχοι Ενότητας

Αφαίρεση του πλάσματος και πλύσιμο των ερυθρών αιμοσφαιρίων με ισότονο διάλυμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην απομάκρυνση του πλάσματος και της στοιβάδας των λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. Στο τέλος της άσκησης να κατανοήσουν την παρασκευή εναιωρήματος ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Λέξεις Κλειδιά

Πλύσιμο ερυθρών αιμοσφαιρίων

Η εκμάθηση του συστήματος ΑΒΟ.

Στόχοι Ενότητας

Ο προσδιορισμός του συστήματος ΑΒΟ σε πλάκα.

Λέξεις Κλειδιά

ΑΒΟ

Η εκμάθηση των αντισωμάτων του συστήματος ΑΒΟ.

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των αντισωμάτων του συστήματος ΑΒΟ και ο προσδιορισμός τους έμμεσα με πλυμένα ερυθρά αιμοσφαίρια γνωστής ομάδας.

Λέξεις Κλειδιά

Αντί-Α, αντί-Β

Η εκμάθηση του συστήματος Rhesus.

Στόχοι Ενότητας

Ο προσδιορισμός του συστήματος Rhesus σε πλάκα.

Λέξεις Κλειδιά

Rhesus

Η σημασία του αντιγόνου D του συστήματος  Rhesus.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση του αντιγόνου D του συστήματος  Rhesus και ο προσδιορισμός του με την τεχνική D weak.

Λέξεις Κλειδιά

D weak

Ο εργαστηριακός έλεγχος του συστήματος ΑΒΟ και Rhesus με την τεχνική gel test.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία και τα σφάλματα του προσδιορισμού ομάδων αίματος. Η εκμάθηση της επιβεβαιωτικής τεχνικής γέλεης.

Λέξεις Κλειδιά

Gel test

Αντισώματα έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Στόχοι Ενότητας

Ο προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Λέξεις Κλειδιά

Coombs

Ο προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων στον ορό του ασθενή.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία του προσδιορισμού αντισωμάτων έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων στον ορό του ασθενή.

Λέξεις Κλειδιά

Coombs

O προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων με τη μέθοδο screening test.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση του προσδιορισμού αντισωμάτων έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων με τη μέθοδο screening test.

Λέξεις Κλειδιά

screening test

Ο εργαστηριακός έλεγχος του ασθενή για προσδιορισμό αντισώματος έναντι φαρμάκων.

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν την τεχνική προσδιορισμού αντισώματος έναντι φαρμάκων.

Λέξεις Κλειδιά

Αντισώματα έναντι φαρμάκων

Η σημασία της έκλουσης αντισώματος από ερυθρά αιμοσφαίρια.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την τεχνική της έκλουσης

Λέξεις Κλειδιά

Έκλουση

Η σημασία της διασταύρωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την τεχνική της διασταύρωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Διασταύρωση ερυθροκυττάρων

Η σημασία της επείγουσας μετάγγισης

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την τεχνική της μετάγγισης.

Λέξεις Κλειδιά

Μετάγγιση αίματος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -