Οργανική Χημεία (Θ)

Χριστίνα Φούντζουλα

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς των οργανικών ενώσεων, μέσα από την παρουσίαση της δομής και της δραστικότητας τους καθώς και από την εξέταση των σημαντικότερων τάξεων των οργανικών ενώσεων, ώστε να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει εκείνα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία προϋποθέτουν καλή γνώση της οργανικής χημείας.

Το μάθημα συνοδεύεται από Εργαστηριακές Ασκήσεις για την καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση βασικών εργαστηριακών διεργασιών και τεχνικών καθώς και τη σωστή εκτέλεσή τους στο εργαστήριο.

Λέξεις Κλειδιά: Οργανική Χημεία, ομόλογες σειρές οργανικών ενώσεων, δομή και ιδιότητες οργανικών ενώσεων.

Θεματικές Ενότητες

Ατομικά τροχιακά - Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός - Υβριδισμός - Διαμοριακές δυνάμεις.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη διαφορετικότητα του άνθρακα ως προς το σχηματισμό χημικών δεσμών και επομένως τη δομή των οργανικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Ατομικά τροχιακά, υβριδισμοί sp3, sp2, και sp, απλοί και πολλαπλοί δεσμοί.

Χαρακτηριστικές ομάδες, κατάταξη οργανικών ενώσεων σε ομόλογες σειρές, κανόνες ονοματολογίας οργανικών ενώσεων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τους κανόνες ονοματολογίας των οργανικών ενώσεων, σύμφωνα με την IUPAC.

Λέξεις Κλειδιά

Χαρακτηριστικές ομάδες, ομόλογες σειρές οργανικών ενώσεων.

Συντακτική Ισομέρεια - Στερεοϊσομέρεια- Εναντιομέρεια - Πόλωση φωτός - Ρακεμικά μίγματα - Διαστερεομέρεια.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής το φαινόμενο της ισομέρειας και τις επιδράσεις αυτού στις ιδιότητες των οργανικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Συντακτική Ισομέρεια- Στερεοϊσομέρεια- Εναντιομέρεια- Διαστερεομέρεια.

Ονοματολογία, προέλευση, μέθοδοι παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκανίων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αλκανίων.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκάνια, κορεσμένοι υδρογονάνθρακες, παραφίνες.

Ονοματολογία, προέλευση, μέθοδοι παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκενίων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αλκενίων.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκένια, ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, ολεφίνες.

Ονοματολογία, προέλευση, μέθοδοι παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκινίων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αλκινίων.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκίνια, ακόρεστοι υδρογονάνθρακες.

Ονοματολογία - Μέθοδοι σύνθεσης - όξινος και βασικός χαρακτήρας - φυσικές και χημικές ιδιότητες, χρήσεις αλκοολών.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αλκοολών.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκοόλες.

Ονοματολογία-Μέθοδοι σύνθεσης- βασικός χαρακτήρας- φυσικές και χημικές ιδιότητες, χρήση αιθέρων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αιθέρων.

Λέξεις Κλειδιά

Αιθέρες.

Ονοματολογία-Μέθοδοι σύνθεσης - όξινος και βασικός χαρακτήρας- φυσικές και χημικές ιδιότητες, χρήσεις.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των καρβονυλικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Καρβονυλικές ενώσεις, Αλδεΰδες, Κετόνες.

Ονοματολογία - Βασικότητα αμινών - μέθοδοι σύνθεσης - φυσικές και χημικές ιδιότητες.

Στόχοι Ενότητας 

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αμινών.

Λέξεις Κλειδιά

Αμίνες, πρωτοταγείς δευτεροταγείς και τριτοταγείς αμίνες.

Σύνθεση και ταξινόμηση αμινοξέων, διαλυτότητα αμινοξέων, οξεοβασική συμπεριφορά, διπολικό ιόν, ισοηλεκτρικό σημείο, στερεοχημική διάταξη, ανίχνευση αμινοξέων, σύνθεση και ανίχνευση πεπτιδίων, αποικοδόμηση πεπτιδίων, δομή και ανίχνευση πρωτεϊνών, μετουσίωση πρωτεϊνών.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη χημεία και το βιολογικό ρόλο αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών.

Λέξεις Κλειδιά

Αμινοξέα, ισοηλεκτρικό σημείο, D και L στερεοχημική διάταξη αμινοξέων, ανίχνευση αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών, μετουσίωση πρωτεϊνών.

Ονοματολογία - οξύτητα - μέθοδοι σύνθεσης - φυσικές και χημικές ιδιότητες - ακυλαλογονίδια - Ανυδρίτες - Εστέρες - Αμίδια - Πυρηνόφιλη υποκατάσταση.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους.

Λέξεις Κλειδιά

Καρβοξυλικά οξέα, ακυλαλογονίδια, ανυδρίτες, εστέρες, αμίδια, αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης.

Δομή και ταξινόμηση - D και L στερεοχημική διάταξη μονοσακχαριτών - στερεοχημική απεικόνιση - κυκλική δομή - αντιδράσεις - δισακχαρίτες - πολυσακχαρίτες - σάκχαρα σε βιολογικά μόρια.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των σακχάρων.

Λέξεις Κλειδιά

Μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες, σάκχαρα σε βιολογικά μόρια, D και L στερεοχημική διάταξη μονοσακχαριτών, γλυκοζιτικός δεσμός.

Δομή βενζολίου, αρωματικότητα και κανόνας Hückel - ονοματολογία - ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση σε βενζόλιο, μονο- και διυποκατεστημένο βενζόλιο.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες κατηγοριών αρωματικών οργανικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Αρωματικός χαρακτήρας, κανόνας Hückel, ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση σε αρωματικό δακτύλιο.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -