Αιματολογία ΙΙΙ (Θ)

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: είναι να καταστούν ικανοί οι φοιτητές να διακρίνουν και τα επεξεργάζονται τα διάφορα στοιχεία του αίματος σε κακοήθη νοσήματα του αιμοποιητικού ιστού, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα κ.α. τόσο στο περιφερικό αίμα όσο και στο μυελό των οστών. Ακόμη να γνωρίζουν τις αιμορραγικές παθήσεις καθώς και το μηχανισμό της αιμόστασης, την θρομβοφιλία και τις δοκιμασίες ελέγχου αυτών. Τέλος να εφαρμόζουν τεχνικές και αντιδράσεις κυτταροχημείας και ανοσοκυτταροχημείας, να γνωρίζουν τις μεθόδους κυτταρομετρίας ροής, κυτταρογεννετικής και μοριακής βιολογίας στο περιφερικό αίμα και στο μυελό των οστών.

Λέξεις Κλειδιά: Λευχαιμίες, πήξη αίματος

Θεματικές Ενότητες

Μορφολογικές μεταβολές των φαγοκυττάρων (κοκκιοκύτταρα και μονοκύτταρα), ποιοτικές μεταβολές των φαγοκυττάρων, διαταραχές της μικροβιοκτόνου δραστηριότητας, διαταραχές της προσκόλλησης, διαταραχές της χημειοταξίας, ποσοτικές μεταβολές των φαγοκυττάρων, μορφολογικές μεταβολές των λεμφοκυττάρων, ποιοτικές μεταβολές των λεμφοκυττάρων, ποσοτικές μεταβολές των λεμφοκυττάρων.

Στόχοι Ενότητας

Εργαστηριακή προσέγγιση μεταβολών λευκών αιμοσφαιρίων.

Λέξεις Κλειδιά

Λευκά αιμοσφαίρια, μεταβολές λευκών αιμοσφαιρίων.

Ερυθροκυττάρωση και αληθής πολυκυτταραιμία, θρομβοκυττάρωση και ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία, Χρόνια ιδιοπαθής μυελοΐνωση.

Στόχοι Ενότητας

Εργαστηριακή διάγνωση μυελοϋπερπλαστικών.

Λέξεις Κλειδιά

Μυελοϋπερπλαστικά.

Διαταραχές ηωσινοφίλων, υπερηωσινοφιλικό συνδρομο και χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία, Χρόνια μυελογενής λευχαιμία, σπάνια μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα.

Στόχοι Ενότητας

Εργαστηριακή διάγνωση μυελοϋπερπλαστικών.

Λέξεις Κλειδιά

Μυελοϋπερπλαστικά.

Ταξινόμηση, αίτια, επιδημιολογία, κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα, πρόγνωση, θεραπεία και επιβίωση ασθενών.

Στόχοι Ενότητας

Η Ταξινόμηση, τα αίτια, η επιδημιολογία, η κλινική εικόνα και ετα ργαστηριακά ευρήματα του μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου.

Λέξεις Κλειδιά

Μυελοδυπλαστικό σύνδρομο.

Ορισμός, αιτιολογία, παθογένεια, ταξινόμηση, κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα. Ειδικές μορφές ΟΜΛ πλην προμυελοκυτταρικής, διαφορική διάγνωση, πρόγνωση, αίτια θανάτου, θεραπεία υποτροπής. Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία.

Στόχοι Ενότητας

Εργαστηριακή διάγνωση σχετική με τις οξείες μυελογενείς λευχαιμίες.

Λέξεις Κλειδιά

ΟΜΛ.

Επιδημιολογία, αίτια, μοριακή παθογένεια, ταξινόμηση, κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, διαφορική διάγνωση, προγνωστική ταξινόμηση, θεραπεία πρώτης γραμμής, ανταπόκριση στη θεραπεία.

Στόχοι Ενότητας

Εργαστηριακή διάγνωση οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας.

Λέξεις Κλειδιά

Λεμφοβλαστικές λευχαιμίες.

Αιτιολογία, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα. Διαφορική διάγνωση και σταδιοποίηση νόσου. Προγνωστικοί παράγοντες, θεραπεία, επιπλοκές και επιβίωση ασθενών.

Στόχοι Ενότητας

Εργαστηριακή διάγνωση χρόνιας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας.

Λέξεις Κλειδιά

Λεμφοβλαστικές λευχαιμίες.

Επιδημιολογία, αίτια, παθολογοανατομική διάγνωση, βιολογία, παθοφυσιολογία, κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα. Διαφορική διάγνωση και σταδιοποίηση. Θεραπεία, μεταμόσχευση CD34.

Στόχοι Ενότητας

Εργαστηριακή διάγνωση για το λέμφωμα Hodgkin.

Λέξεις Κλειδιά

Λέμφωμα Hodgkin.

Ορισμός, ταξινόμηση, επιδημιολογία, προδιαθεσικοί και αιτιολογικοί παράγοντες, κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα. Διαφορική διάγνωση, σταδιοποίηση νόσου.

Στόχοι Ενότητας

Εργαστηριακή διάγνωση για το λέμφωμα μη Hodgkin.

Λέξεις Κλειδιά

Λέμφωμα μη Hodgkin.

Αγγειακή - μη ψηλαφητή πορφύρα, αγγειακή ψηλαφητή πορφύρα, αγγειοπάθειες μιμούμενες πορφύρα. Διαταραχές προσκόλλησης των αιμοπεταλίων, διαταραχές της έκκρισης, διαταραχές της συσσώρευσης, διαταραχές της προπικτικής δράσης, θρομβοασθένειες κληρονομικών νόσων.

Στόχοι Ενότητας

Η εργαστηριακή διάγνωση για τις διαταραχές τοιχώματος αγγείων - Αγγειακές πορφύρες και κληρονομικές λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλίων.

Λέξεις Κλειδιά

Αγγειακές πορφύρες, διαταραχές τοιχώματος αγγείων.

Αιματολογικά και μη νοσήματα, φάρμακα. Αιτιολογική ταξινόμηση και διαγνωστική προσέγγιση θρομβωπενιών, καθορισμός κινδύνου αιμορραγίας. Αυτοσωμικές επικρατείς, φυλοσύνθετες και υπολειπόμενες κληρονομικές θρομβοπενίες. Ανεπαρκής μεγακαρυοποίηση, μη αποδοτική θρομβοποίηση.

Στόχοι Ενότητας

Διαφορική διάγνωση για τιςπίκτητες λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλίων.

Λέξεις Κλειδιά

Θρομβοπενία.

Παθογένεση, αίτια, κλινικά και εργαστηρικά ευρήματα, διαφορική διάγνωση και θεραπεία, πρόγνωση.

Στόχοι Ενότητας

Εργαστηριακή διερεύνηση ΔΕΠ.

Λέξεις Κλειδιά

Πήξη αίματος, ΔΕΠ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -