Βιοστατιστική (Ε)

Ευσταθία Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος,  περιλαμβάνει ασκήσεις:

  • Καταχώρησης δεδομένων
  • Περιγραφικής στατιστικής
  • Ελέγχων στατιστικών υποθέσεων

Λέξεις Κλειδιά: Βιοστατιστική, spss, t-test, έλεγχος χ2 , anova, περιγραφικά μέτρα.

Θεματικές Ενότητες

Στις μέρες μας, ολοένα και περισσότερα ιατρικά δεδομένα συγκεντρώνονται από τους ιατρικούς οργανισμούς. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και η τήρηση των ιατρικών στοιχείων συνέβαλαν στο να αποθηκεύονται τα ιατρικά στοιχεία σε πληροφορικά συστήματα με στόχο την άμεση και εύκολη ανάκλησή τους οποιαδήποτε στιγμή. Δεν φτάνει όμως μόνο η συλλογή των ιατρικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να αξιοποιούνται κατάλληλα ώστε να αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για την μελλοντική εξέλιξη της Ιατρικής. Τα ιατρικά δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται σωστά, να αρχειοθετούνται σωστά και τελικά να αναλύονται σωστά. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να προετοιμάζονται τα στοιχεία έτσι ώστε να αποτελέσουν υλικό για στατιστική ανάλυση και επεξεργασία.

Στόχοι Ενότητας

Μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής, θα μάθουμε πρώτον να καταχωρούμε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τη μελέτη μας και δεύτερον να προετοιμάζουμε τα στοιχεία αυτά με τρόπο που να μπορούμε στη συνέχεια να τα αναλύσουμε στατιστικά.

Λέξεις Κλειδιά

Καταχώρηση Δεδομένων, Χειρισμός Δεδομένων, SPSS.

Αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι η περιγραφική ανάλυση μιας ή περισσοτέρων ποσοτικών ή ποιοτικών μεταβλητών (ηλικία, βάρος, CRP, γGT, κτλ.). Οι τιμές μιας μεταβλητής, αξιοποιούμενες  μέσω περιγραφικών μέτρων και διαγραμμάτων, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το δείγμα μας.

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με πίνακες συχνοτήτων δεδομένων, τον υπολογισμό και ερμηνεία κατάλληλων περιγραφικών μέτρων (μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση κτλ) και διαγραμμάτων (ιστόγραμμα, πολύγωνο συχνοτήτων, box plot). Επιπλέον θα παρουσιασθούν οι πίνακες συχνοτήτων και κατάλληλα διαγράμματα, όπως τα ραβδογράμματα και τα κυκλικά διαγράμματα, που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση μιας ποιοτικής μεταβλητή (φύλο, τύπος επέμβασης, θεραπευτική ομάδα κτλ). Όλα τα παραπάνω με τη βοήθεια του  ειδικού στατιστικού λογισμικού SPSS.

Στόχοι Ενότητας

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να ξεχωρίζετε τα είδη των μεταβλητών (ποσοτικές και ποιοτικές). Επίσης θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε την κλίμακα μέτρησης (ονομαστική, διατάξιμη, διαστήματος, λόγου) των μεταβλητών σας. θα μπορείτε να περιγράφετε τα δεδομένα που έχετε συλλέξει. Πιο συγκεκριμένα θα γνωρίζετε πως να ομοδοποιείτε τα δεδομένα και να κατασκευάζετε στο ειδικό στατιστικό λογισμικό SPSS, κατάλληλους πίνακες συχνοτήτων, να υπολογίζετε και να ερμηνεύετε περιγραφικά μέτρα (μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση κτλ) και να κατασκευάζετε κατάλληλα διαγράμματα (ιστόγραμμα, πολύγωνο συχνοτήτων, box plot).

Λέξεις Κλειδιά

SPSS, Μέτρα θέσης, Μέτρα διασποράς, Διαγράμματα, Πίνακες Συχνοτήτων, Μεταβλητές.

Συγκεκριμένα στην ενότητα αυτή θα μας απασχολήσει η συμπερασματολογία για ένα δείγμα μέσω της κατασκευής κατάλληλων διαστημάτων εμπιστοσύνης και ελέγχων υποθέσεων.

Στόχοι Ενότητας

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να εξέγετε συμπεράσματα που αφορούν την μέση τιμή ενός πληθυσμού και τη διαφορά μέσων τιμών δύο πληθυσμών. Συγκεκριμένα, θα μπορείτε να κατασκευάζετε διαστήματα εμπιστοσύνης που θα περιέχουν την πραγματική τιμή της μέσης τιμής με συγκεκριμένη πιθανότητα και να διενεργείτε ελέγχους σχετικά με το εάν η μέση τιμή ενός πληθυσμού ισούται με μια συγκεκριμένη τιμή ή οι εάν οι  μέσες τιμές δύο πληθυσμών έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά.

Λέξεις Κλειδιά

Μηδενική Υπόθεση, Εναλλακτική Υπόθεση, Έλεγχος Υποθέσεων, Διάστημα Εμπιστοσύνης, p-value, SPSS, t-test, Έλεγχος χ2 , ANOVA.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -