Βιοχημεία

Βασίλειος Σπυρόπουλος

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Χημεία του Άνθρακα και στη Βιοχημεία σχεδιασμένη για τις ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Οι Δεσμοί του Ανθρακα, Ονοματολογία και Αντιδράσεις Αλκανίων, Ιδιότητες  και Κατάταξη αλογονωμένων υδρογονανθράκων.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Υδρογονάνθρακες, Αλκάνια, Δομή και ιδιότητες αλογονωμένων υδρογονανθράκων

Δομή των Αλκενίων και των Αλκινίων, Ιδιότητες και Ονοματολογία των Αλκενίων, Κανόνες Γεωμετρικής Ισομέρειας, Οραση και Ρετινάλη, Υδρογόνωση και Ενυδάτωση των Αλκενίων, Αρωματικοί Υδρoγονάνθρακες

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκένια, Αλκίνια, Βασικοί όροι ενότητας, Γεωμετρική Ισομέρεια, Όραση

Δομή Αλκοολών Φενολών, Αιθέρων και Θειολών σε σχέση με το νερό.

Ιδιότητες και Ονοματολογία των Αλκοολών, Φαινόλες, Αιθέρες και Θειόλες

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκοόλες, Φαινόλες, Αιθέρες, Θειόλες

Το καρβονύλιο και η δομή Αλδεϋδών-Κετονών, Δεσμός Υδρογόνου, Ιδιότητες και Ονοματολογία Αλδεϋδών-Κετονών.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Αλδεϋδες, Κετόνες

Ονοματολογία, Φυσικές Ιδιότητες, Πηγές προέλευσης, Αντιδράσεις και Παράγωγα των Καρβοξυλικών Οξέων.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Οξέα, Εστέρες

Δομή, ονοματολογία, ιδιότητες Αμινών και ετεροκυκλικών Αμινών, Αλκαλικότητα, Αντιδράσεις, μερικές σημαντικές Αμίνες και Αμίδια.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Αμίνες, Αμίδια.

Βασικά Χαρακτηριστικά και Ταξινόμηση Υδατανθράκων, Στερεοϊσομέρεια, Προβολές Fischer, Ενδομοριακή κυκλοποίηση, Προβολές Haworth, Ο α και ο β Γλυκοσιδικός Δεσμός, Πολυσακχαρίτες, Αμυλο, Γλυκογόνο, Γλυκοπρωτεϊνες.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Υδατάνθρακες, Στερεοϊσομέρεια, Γλυκοσιδικός Δεσμός, Πολυσακχαρίτες, Αμυλο, Γλυκογόνο, Γλυκοπρωτεϊνες

Τύποι και Λειτουργίες των Λιπιδίων, Στερεοδομή των Ακόρεστων Λιπαρών Οξέων, Προσταγλανδίνες και η Βιολογική τους δράση, Αιμόσταση, Φλεγμονώδης Απόκριση,

Ουδέτερα Γλυκερίδια, Φωσφολιπίδια, Μη Γλυκερολικά Λιπίδια – Σφιγκολιπίδια, Δομή των Στεροειδών και των Αναπαραγωγικών Ορμονών, Κορτιζόνη, Σύνθετα Λιπίδια – Λιποπρωτεϊνες, Η δομή και η λειτουργία της Κυτταρικής Μεμβράνης.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Λιπίδια, Προσταγλανδίνες, Ουδέτερα Γλυκερίδια, Φωσφολιπίδια, Σφιγκολιπίδια, Στεροειδή, Αναπαραγωγικές Ορμόνες, Κορτιζόνη, Λιποπρωτεϊνες, Κυτταρική Μεμβράνη

Λειτουργίες των Πρωτεϊνών (Ενζυμα, Ανοσοσφαιρίνες, Μεταφορικές, Ρυθμιστικές, • Δομικές, Κίνηση κλπ.), Οπτική Ενεργότητα  και Πολικότητα Αμινοξέων, Πεπτιδικός δεσμός, Δευτεροταγής, τριτοταγής κλπ. δομή πρωτεϊνών, Αιμοσφαιρίνη, επίδραση θερμοκρασίας και pH στις Πρωτεϊνες.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Δομή και Λειτουργίες των Πρωτεϊνών, Οπτική Ενεργότητα  και Πολικότητα Αμινοξέων, Πεπτιδικός δεσμός, Δομή πρωτεϊνών, Αιμοσφαιρίνη

Ονοματολογία και Ταξινόμηση των Ενζύμων, Η Δραση των Ενζύμων, Διαμόρφωση συμπλόκου Ενζύμου-Υποστρώματος, Μοντέλα Fischer & Koshland, Συμπαράγοντες,

Επίδραση θερμοκρασίας - pH στiς ενζυμικές αντιδράσεις, Αναστολείς Ενζύμων.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Ονοματολογία και Ταξινόμηση των Ενζύμων, Συμπαράγοντες και Αναστολείς Ενζύμων

Tα Πυρηνικά Οξέα, Δομή της Ριβόζης και της Δεσοξυριβόζης, Οι Αζωτούχες Βάσεις, Νουκλεοτίδια, Δεσμοί Υδρογόνου, Δευτεροταγής και Τριτοταγής Δομή Πυρηνικών Οξέων, Η διπλή Ελιξ, Χρωμοσώματα, Γονίδια, Η αντιγραφή του DNA, Βασικοί τύποι του RNA, Ο Γενετικός κώδικας, Πρωτεϊνοσύνθεση, Κωδικόνια και Αντικωδικόνια, εισαγωγή Βακτηριακών Πλασμιδίων, Ταυτοποίηση και διαχωρισμός των γενετικά τροποποιημένων κυττάρων, Ενίσχυση του DNA μεσω της Αλυσσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR).

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Πυρηνικά Οξέα, DNA, Νουκλεοτίδια, Δεσμοί Υδρογόνου, RNA, Πρωτεϊνοσύνθεση, Κωδικόνια και Αντικωδικόνια.

Διαιτητικές πηγές Ενέργειας, Ανόργανα Αλατα και Κυτταρική Λειτουργία, Βιταμίνες.

Μεταβολισμός και παραγωγή Ενέργειας, ΑΤΡ, Σημαντικά Συνένζυμα, Οι βασικές ομάδες τροφών, Διατροφική Πυραμίδα.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Υδατάνθρακες, Λίπη, Πρωτεϊνες, Ανόργανα συστατικά, Βιταμίνες

Μεταβολισμός Υδατανθράκων, ΑΤΡ (Τριφωσφορική Αδενοσίνη), Καταβολικές Διαδικασίες, Γλυκόλυση, Ζυμώσεις, Μετατροπή του Πυροσταφυλικού σε Ακετυλο-CoA, Ο κύκλος του Κιτρικού Οξέος, Η αλυσσίδα μεταφοράς Ηλεκτρονίων, NADH, FADH2, Οξειδωτική Φωσφορυλλίωση, Σύνθεση Γλυκόζης, Σύνθεση και Αποκοδόμηση του Γλυκογόνου.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος ΒΙΤ με τις ανωτέρω έννοιες.

Λέξεις Κλειδιά

Ακετυλο-CoA, Ο κύκλος του Κιτρικού Οξέος, Η αλυσσίδα μεταφοράς Ηλεκτρονίων, NADH, FADH2, Οξειδωτική Φωσφορυλλίωση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3622
Αρ. Προβολών :  33730

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -