Ιατρική Πληροφορική (Θ)

Παντελής Ασβεστάς

Περιγραφή

Εισαγωγή, Δίκτυα Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων (Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Πίνακες, Σχέσεις Πινάκων, Περιορισμοί, Κανονικοποίηση, Structured Query Language - SQL), Πρότυπα αποθήκευσης ιατρικών και εργαστηριακών δεδομένων (HL7, DICOM). Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς εικόνων (PACS), Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή. Εργαστηριακά και νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα. Ασφάλεια και διεθνή πρότυπα σε ιατρικά πληροφοριακά συστήματα. Κλινικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυα υπολογιστών, Μεταγωγέας, Δρομολογητής, Διεύθυνση IP, Βάσεις Δεδομένων, Γλώσσα SQL, DICOM, HL7, PACS

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή γίνεται γενική εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική. Αναλύονται οι διάφορες κατηγορίες δικτύων ανάλογα με τη γεωγραφική τους έκταση. Εισάγεται η έννοια του ρυθμού μετάδοσης.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών

Λέξεις Κλειδιά

LAN, MAN, WAN, WLAN, BAN, PAN, Ρυθμός Μετάδοσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το μοντέλο διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων (OSI) και εξηγείται η λειτουργία του μεταγωγέα.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία με την οποία γίνεται η μετάδοση δεδομένων σε ένα δίκτυο υπολογιστών και τον τρόπο λειτουργίας του μεταγωγέα (switch).

Λέξεις Κλειδιά

Μοντέλο OSI, Πρωτόκολλα, IP διεύθυνση, MAC διεύθυνση, Μεταγωγέας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι έννοιες της IP διεύθυνσης, του μήκους προθέματος, της διεύθυνσης δικτύου, της διεύθυνσης εκπομπής και της μάσκας υποδικτύου.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία και τη χρήση της IP διεύθυνσης, του μήκους προθέματος, της διεύθυνσης δικτύου, της διεύθυνσης εκπομπής και της μάσκας υποδικτύου σε ένα δίκτυο υπολογιστών.

Λέξεις Κλειδιά

IP διεύθυνση, Μήκους προθέματος, Διεύθυνση Δικτύου, Διεύθυνσης Εκπομπής,  Μάσκα Υποδικτύου

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τρόποι ανάθεσης  IP διευθύνσεων σε υποδίκτυα υπολογιστών. Επίσης περιγράφεται η λειτουργία ενός δρομολογητή καθώς και τα διάφορα είδη διαδρομών και οι κανόνες δρομολόγησης.

Στόχοι Ενότητας

Οι στόχοι της ενότητας είναι να γνωρίζουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές δρομολόγησης και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία ανάθεσης IP διευθύνσεων σε υποδίκτυα.

Λέξεις Κλειδιά

VLSM, Δρομολογητής, Στατική Διαδρομή, Κανόνες Δρομολόγησης

Στην παρούσα ενότητα γίνεται εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων. Παρουσιάζονται οι έννοιες του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, των σχεσιακών βάσεων δεδομένων, των σχέσεων μεταξύ πινάκων, του πρωτεύοντος και του εξωτερικού κλειδιού.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές έννοιες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και να αποκτήσουν την ικανότητα να φτιάχνουν διαγράμματα με τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων μίας βάσης δεδομένων.

Λέξεις Κλειδιά

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων, Πίνακες, Πεδία, Πρωτεύον Κλειδί, Εξωτερικό Κλειδί

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στη γλώσσα SQL, παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι δεδομένων και εξηγούνται οι εντολές για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων και πινάκων.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις για την υλοποίηση βάσεων δεδομένων με χρήση εντολών SQL.

Λέξεις Κλειδιά

SQL, Δημιουργία Βάσεων δεδομένων, Δημιουργία Πινάκων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι εντολές SQL για την εισαγωγή, ανανέωση διαγραφή και επιλογή δεδομένων από ένα πίνακα.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων με χρήση εντολών SQL.

Λέξεις Κλειδιά

Εισαγωγή, Διαγραφή, Ανανέωση, Επιλογή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι εντολές SQL για την επιλογή δεδομένων από πολλούς πίνακες. Επίσης παρουσιάζονται συναρτήσεις που υποστηρίζει η SQL.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαιτούμενες γνώσεις για την εκτέλεση σύνθετων ερωτημάτων σε μία βάση δεδομένων.

Λέξεις Κλειδιά

Εντολή Join, Συναρτήσεις

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στο πρότυπο DICOM. Παρουσιάζονται οι έννοιες του λεξικού δεδομένων, του στοιχείου δεδομένων, του αριθμού ομάδας, του αριθμού στοιχείου, της άμεσης και έμμεσης  αναπαράστασης.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με τις βασικές έννοιες του προτύπου DICOM και να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία.

Λέξεις Κλειδιά

Λεξικό δεδομένων,  Στοιχείο δεδομένων, Αριθμός ομάδας, Αριθμού στοιχείου, Άμεσης και έμμεσης  αναπαράσταση

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές ιδιότητες μιας εικόνας, ο τρόπος υπολογισμού αποστάσεων επί μίας εικόνας, η μετάδοση DICOM εικόνων και η συμπίεση εικόνων.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν μία ιατρική εικόνα.

Λέξεις Κλειδιά

Πλάτος και ύψος εικόνας, Βάθος χρώματος, συμπίεσης , υπηρεσίες DICOM.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται περιληπτικά το πρότυπο HL7. Επίσης περιγράφεται ένα σύστημα αποθήκευσης και μεταφοράς  εικόνων (PACS) και παρουσιάζονται εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας στον χώρο της υγείας.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες του προτύπου HL7 και των συστημάτων PACS.

Λέξεις Κλειδιά

HL7, PACS, Εικονική πραγματικότητα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -