Ιατρικά Ηλεκτρονικά (Θ)

Παντελής Ασβεστάς

Περιγραφή

Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής (ΤΕ), μη ιδανικότητες ΤΕ, κυκλώματα σύγκρισης, αναστέφων και μη αναστρέφων ενισχυτής, απομονωτής, αθροιστής, ενισχυτές διαφορών, ενεργά φίλτρα, σχεδίαση- υλοποίηση βαθυπερατού-υψιπερατού φίλτρου, θυρίστορ.

Λέξεις Κλειδιά: Τελεστικός ενισχυτής, αναστρέφων και μη αναστρέφων ενισχυτής, συγκριτής, ενισχυτής οργανολογίας, φίλτρα, ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου.

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας ενός τελεστικού ενισχυτή και περιγράφονται οι μη ιδανικότητες που παρουσιάζει.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη λειτουργία ενός ενισχυτή σε συνδεσμολογία ανοιχτού βρόχου.

Βιβλιογραφία

 • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.
 • Malvino A., Bates D. Ηλςκτρονική, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2012.
 • Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.
 • L. Terrell, OP AMPS Design, Application and Troubleshooting, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, 1996.

Λέξεις Κλειδιά

Τελεστικός ενισχυτής, αναστρέφουσα είσοδος, μη αναστρέφουσα είσοδος, λόγος απόρριψης κοινού σήματος, συχνότητα μοναδιαίου κέρδους, τάση εκτροπής εισόδου ρεύμα πόλωσης εισόδου, ρεύμα εκτροπής εισόδου, ρυθμός ανταπόκρισης.

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η λειτουργία κυκλωμάτων σύγκρισης σε αναστρέφουσα και μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία, καθώς και κυκλωμάτων σύγκρισης με χρήση υστέρησης.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των συγκριτών.

Βιβλιογραφία

 • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.
 • Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.
 • L. Terrell, OP AMPS Design, Application and Troubleshooting, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, 1996.

Λέξεις Κλειδιά

Αναστρέφων συγκριτής, μη αναστρέφων συγκριτής, υστέρηση, συγκριτής Schmitt.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές ενισχυτικές διατάξεις με χρήση τελεστικού ενισχυτή (αναστρέφων και μη αναστρέφων ενισχυτής), καθώς και κυκλώματα που βασίζονται στη χρήση αυτών (αθροιστές).

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ενισχυτικές διατάξεις με χρήση αναστρέφουσας ή μη αναστρέφουσας συνδεσμολογίας.

Βιβλιογραφία

 • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.
 • Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.
 • L. Terrell, OP AMPS Design, Application and Troubleshooting, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, 1996.

Λέξεις Κλειδιά

Μη αναστρέφων ενισχυτής, αναστρέφων ενισχυτής, απομονωτής, αθροιστής.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά κυκλώματα ενίσχυσης διαφορών (αφαιρέτης, ενισχυτής οργανολογίας) που χρησιμοποιούνται σε συσκευές απαγωγής βιοσημάτων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν κυκλώματα ενίσχυσης διαφορών.

Βιβλιογραφία

 • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.

Λέξεις Κλειδιά

Αφαιρέτης, ενισχυτής οργανολογίας, διαφορικό κέρδος, κέρδος κοινού σήματος, λόγος απόρριψης κοινού σήματος.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται εισαγωγή στον μετασχηματισμό Fourier, στην έννοια  της συνάρτησης μεταφοράς, παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι φίλτρων και οι προσεγγίσεις της συνάρτησης μεταφοράς

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την έννοια τη συνάρτησης μεταφοράς, να κατανοήσουν τα διάφορα είδη φίλτρων και να είναι σε θέση να διακρίνουν τις προσεγγίσεις της συνάρτησης μεταφοράς.

Βιβλιογραφία

 • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.

Λέξεις Κλειδιά

Συνάρτηση μεταφοράς, βαθυπερατό φίλτρο, υψιπερατό φίλτρο, ζωνοπερατό φίλτρο, φίλτρο σχισμής, προσέγγιση Butterworth, προσέγγιση Chebyshev, προσέγγιση Bessel.

Στην ενότητα αυτή εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία σχεδίασης ενός βαθυπερατού φίλτρου και ο τρόπος υλοποίησης του.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα βαθυπερατό φίλτρο.

Βιβλιογραφία

 • Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.
 • Χ. Χαλκιάς, Ι. Παπανάνος, Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων, Εκδόσεις Συμμετρία, 1987.

Λέξεις Κλειδιά

Προδιαγραφές βαθυπερατού φίλτρου, βαθυπερατό κύκλωμα Sallen-Key.

Στην ενότητα αυτή εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία σχεδίασης ενός υψιπερατού φίλτρου και ο τρόπος υλοποίησης του.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα υψιπερατού φίλτρο.

Βιβλιογραφία

 1. Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.

Χ. Χαλκιάς, Ι. Παπανάνος, Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων, Εκδόσεις Συμμετρία, 1987.

Λέξεις Κλειδιά

Προδιαγραφές υψιπερατού φίλτρου, υψιπερατού κύκλωμα Sallen-Key.

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στα θυρίστορ και παρουσιάζονται ο τρόπος λειτουργίας και οι εφαρμογές ενός SCR και ενός TRIAC.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λειτουργία ενός SCR και ενός TRIAC.

Βιβλιογραφία

 • N. Mohad, T. Undeland, W.P. Robbins, Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. 2010.

Λέξεις Κλειδιά

Θυρίστορ, SCR, TRIAC, ελεγχόμενη ανόρθωση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -