Κοινωνική Εργασία με Εξαρτημένα Άτομα

Δέσποινα Κομπότη

Περιγραφή

Βασικές γνώσεις για τον ορισμό και τα είδη της εξάρτησης, τα ναρκωτικά και τις τοξικές ουσίες , τα αίτια και την έκταση του προβλήματος και την αντιμετώπιση του.

Δίνεται έμφαση στα μοντέλα, στις μεθόδους και τους φορείς παρέμβασης, στο επίπεδο πρόληψης και θεραπείας.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Η διερεύνηση των αιτιολογικών παραγόντων της εξάρτησης μέσω της μελέτης και προσπάθειας για κατανόηση των βιολογικών παραγόντων που ενδεχομένως οδηγούν στην τοξικοεξάρτηση.

Στόχοι Ενότητας

Η μείωση των  προκαταλήψεων σε σχέση με την τοξικοεξάρτηση και η βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, επιστημονικές προκαταλήψεις, αιτιολογικές προσεγγίσεις, βιολογικοί παράγοντες

Οι ψυχολογικοί και οικογενειακοί παράγοντες που επιδρούν στη χρήση τοξικών ουσιών.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση των ψυχολογικών και οικογενειακών παραγόντων που επιδρούν στη χρήση τοξικών ουσιών.

Λέξεις Κλειδιά

Tοξικοεξάρτηση, οικογενειακοί παράγοντες, δυσλειτουργικές οικογένειες, ψυχολογική παράγοντες

Η επίδραση των ομοτίμων, ο ρόλος του σχολειού και οι ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν τα άτομα στο ξεκίνημα της χρήσης τοξικών ουσιών.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση του ρόλου των συνομηλίκων, του σχολικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών συνθηκών που οδηγούν τα άτομα στη χρήση τοξικών ουσιών.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση , εφηβεία, σχολικό περιβάλλον, κοινωνικές συνθήκες

Μελέτη των διαφορετικών Προσεγγίσεων που αφορούν την τοξικοεξάρτηση.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση της ανάγκης για συνθετική προσέγγιση της τοξικοεξάρτησης.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, θεραπευτικές προσεγγίσεις, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, οικογενειακή θεραπεία

Η ιστορική αναδρομή της θεραπευτική κοινότητα ως μέθοδος απεξάρτησης και το ξεκίνημα των θεραπευτικών κοινοτήτων στη Ελλάδα.

Στόχοι Ενότητας

Παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των θεραπευτικών κοινοτήτων στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση και θεραπευτικές κοινότητες

Παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης της χρήσης τοξικών ουσιών στον Ελλαδικό χώρο, καθώς και των προσπαθειών μείωσης της βλάβης. Επίσης παρουσιάζεται το ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των στόχων της εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά.

Λέξεις Κλειδιά

Tοξικοεξάρτηση, εθνικό σχέδιο δράσης, μείωση βλάβης, ιστορική αναδρομή

Η χρησιμοποίηση των θεραπευτικών ομάδων ως μέσω για την απεξάρτηση. Τα είδη των θεραπευτικών ομάδων και οι τρόποι λειτουργίας τους.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας των θεραπευτικών ομάδων και των μεθόδων που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και δυσκολιών των μελών των θεραπευτικών κοινοτήτων.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, θεραπευτικές ομάδες

Περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες τοξικών ουσιών στην προσπάθεια ένταξης και παραμονής σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι χρήστες τοξικών ουσιών στη προσπάθειά τους για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα και την τήρηση των κανόνων και των αποδεκτών συμπεριφορών μέσα στα προγράμματα.

Λέξεις Κλειδιά

Tοξικοεξάρτηση, προσωπική αλλαγή, μακροχρόνια πρόγραμμα απεξάρτησης

Περιγράφεται η κατάσταση κρίσης που μπορεί να βρεθεί ένα άτομα και που ενδεχομένως να το οδηγήσει στη χρήση τοξικών ουσιών.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση πως συνδέετε το τραύμα/κρίση με τη κατάχρηση ουσιών και της εξαρτητικής συμπεριφοράς.

Λέξεις Κλειδιά

Tοξικοεξάρτηση, κρίση, τραύμα, εξαρτητική συμπεριφορά

Περιγράφεται ο ρόλος και η σημασία της οικογένειας στην υποστήριξη του ατόμου για θεραπεία μέσω θεραπευτικών προγραμμάτων και κοινωνικής επανένταξης.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία του υποστηρικτικού οικογενειακού πλαισίου στη διαδικασία της αλλαγής.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, οικογενειακή θεραπεία, θεραπευτικά προσράμματα κοινωνική επανένταξη

Αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους τα άτομα διακόπτουν τα θεραπευτικά προγράμματα.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση των παραγόντων που επιδρούν στη παραμονή ή μη των θεραπευόμενων στα προγράμματα απεξάρτησης.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, κινητοποίηση, ψυχική υγεία, προγράμματα απεξάρτησης

Παρουσιάση των μελών της διεπιστημονικής ομάδας καθώς και του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού των προγραμμάτων απεξάρτησεις.

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι εργάζονται στο χώρο των εξαρτήσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, διεπιστημονική ομάδα, κοινωνικός λειτουργός, δίκτυα κοινωνικών υπηρεσιών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4263
Αρ. Προβολών :  25348

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -