Συνέντευξη

Δέσποινα Κομπότη

Περιγραφή

Ορισμός της επικοινωνιακής σχέσης και της Συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία.  Δομή της Συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία Δυσκολίες, εμπόδια στην Επικοινωνία – Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία Σκοποί της Συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία Πώς χρησιμοποιείται η Συνέντευξη σε Κ.Ε.Α, Κ.Ε.Ο., Κ.Ε.Κ. και Κοινωνική Έρευνα Αλληλεπίδραση Κοινωνικού Λειτουργού και Εξυπηρετούμενου ατόμου κατά τη Συνέντευξη Φάσεις της Συνέντευξης (αρχική, ενδιάμεση, τελική) - Δεξιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού.

Λέξεις Κλειδιά: Συνέντευξη, συμβουλευτική, Λεκτική επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία, Τυπική λεκτική επικοινωνία, άτυπη λεκτική επικοινωνία, διαγνωστική εκτίμηση, ενεργητική ακρόαση, ανατροφοδότηση

Θεματικές Ενότητες

Στόχος συνέντευξης, διαφορές με συζήτηση

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής το στόχο της συνέντευξης και τις διαφορές που έχει με τη συζήτηση

Λέξεις Κλειδιά

Συνεντεύκτης, συνεντευξιαζόμενος

Η μέθοδος της συνέντευξης στην κοινωνική εργασία. Τρόποι επικοινωνίας μέσω της συνέντευξης και πρότυπα επικοινωνίας

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη μέθοδο της συνέντευξης, τον τρόπο επικοινωνίας μέσω αυτής της μεθόδου και τα πρότυπα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται

Λέξεις Κλειδιά

Λεκτική επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία

Τύποι λεκτικής επικοινωνίας, βασικές αρχές, μη λεκτική επικοινωνία

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία και τη σημασία τους για το κοινωνικό λειτουργό

Λέξεις Κλειδιά

Τυπική λεκτική επικοινωνία, άτυπη λεκτική επικοινωνία, ενσυναίσθηση

Είδη συνέντευξης, μεθοδολογία και στάδια παρέμβασης στη συμβουλευτική, αρχές συμβουλευτικής σχέσης, χαρακτηριστικά ενεργητικής ακρόασης

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής, τα στάδια παρέμβασης και τις βασικές αρχές της ενεργητικής ακρόασης

Λέξεις Κλειδιά

Ερευνητική συνέντευξη, συμβουλευτική συνέντευξη, διαγνωστική εκτίμηση, ενεργητική ακρόαση, ανατροφοδότηση

Δεξιότητες της συνέντευξης, τύποι δεξιοτήτων, ορισμοί και λειτουργία κατά τη διαδικασία της συνέντευξης    

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τις δεξιότητες της συνέντευξης και τις λειτουργίες τους

Λέξεις Κλειδιά

Ανοικτή ερώτηση, κλειστή ερώτηση, παράφραση, στοιχειώδης ενθάρρυνση, αντανάκλαση συναισθημάτων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -