Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας με κοινότητα (Θ)

Ελένη Κοντογιάννη

Περιγραφή

 • Κατανόηση της κοινότητας ως ομάδας-στόχου για τον κοινωνικό λειτουργό και αντίληψη της μορφολογίας και των χαρακτηριστικών που την διαμορφώνουν.
 • Ευαισθητοποίηση σε κοινοτικά κοινωνικά προβλήματα, ξεκινώντας από την εντόπιση, ανάλυση, αποτίμηση αναγκών, καθώς και την μελέτη τρόπων αντιμετώπισής τους  μέσω της κοινοτικής κοινωνικής εργασίας.
 • Εξοικείωση του σπουδαστή με στρατηγικές οργάνωσης και ανάπτυξης στην κοινοτική εργασία, καθώς και με την  κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης προβλήματος.
 • Ευαισθητοποίηση στην συλλογική λήψη αποφάσεων, στην προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων διαφόρων κοινοτικών ομάδων, στο ρόλο του εθελοντισμού.

Λέξεις Κλειδιά: Κοινότητα, κοινοτική εργασία, κοινωνικά προβλήματα, λήψη αποφάσεων, κοινοτικό πρόγραμμα

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ορισμούς της κοινότητας καθώς και ανάλυση της Α' φάσης εξέλιξης της κοινοτικής εργασίας.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες που αφορούν την κοινότητα
 • Να γνωρίζουν τις φάσεις εξέλιξης της κοινοτικής εργασίας

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει βασικές έννοιες της κοινωνικής εργασίας με την κοινότητα καθώς και ανάλυση της Α' φάσης εξέλιξης της κοινοτικής εργασίας.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες που αφορούν την κοινωνική εργασία με την κοινότητα
 • Να γνωρίζουν τις φάσεις εξέλιξης της κοινοτικής εργασίας

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις έννοιες της συναίνεσης και της κοινοτικής εργασίας, ανάλυση της Β' φάσης εξέλιξης της κοινωνικής εργασίας καθώς και του ριζοσπαστισμού.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τη συναίνεση και την κοινοτική εργασία
 • Να γνωρίζουν τις φάσεις εξέλιξης της κοινωνικής εργασίας όπως της Β' φάσης αλλά και του ριζοσπαστισμού. 

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ανάλυση της περιόδου της ριζοσπαστικής δεξιάς και των επιπτώσεων στην φροντίδα της κοινότητας καθώς και περιγραφή της κοινοτικής εργασίας σήμερα.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της φροντίδας της κοινότητα κατά την περίοδο της ριζοσπαστικής δεξιάς.
 • Να γνωρίζουν την εξέλιξη της κοινοτικής εργασίας σήμερα. 

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής εργασίας σήμερα.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν μοντέλα της κοινοτικής εργασίας σήμερα.
 • Να γνωρίζουν πως παρέχεται η φροντίδα στην κοινότητα και πως υλοποιείται η κοινοτική οργάνωση. 

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής ανάπτυξης.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν πως υλοποιείται και χρησιμοποιείται η κοινοτική ανάπτυξη.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινότητα, κοινωνική εργασία

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής ανάπτυξης και των επιπεδων αυτής καθώς και του κοινωνικού σχεδιασμού.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν τα επίπεδα της κοινοτικής ανάπτυξης.
 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες και προσεγγίσεις που αφορούν τον κοινωνικό σχεδιασμό.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική ανάπτυξη, κοινωνικός σχεδιασμός

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση του κοινωνικού σχεδιασμού καθώς και της κοινοτικής εκπαίδευσης.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν προσεγγίσεις, στόχους και μοντέλα κοινωνικού σχεδιασμού.
 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες, δράσεις τις συνθήκες στις οποίες διαμορφώνεται η κοινοτική εκπαίδευση.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινωνικός σχεδιασμός, κοινοτική εκπαίδευση

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής εκπαίδευσης και της κοινοτικής δράσης.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν προσεγγίσεις και δράσεις στην κοινοτική εκπαίδευση.
 • Να γνωρίζουν μοντέλα και δράσεις που αφορούν την κοινοτική δράση.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική εκπαίδευση, κοινοτική δράση

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής δράσης καθώς και της κοινοτικής εργασίας και ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν μοντέλα και δράσεις που αφορούν την κοινοτική δράση.
 • Να γνωρίζουν την κοινοτική εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική δράση, κοινοτική εργασία

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και γνωριμία με τις πρωτοβουλίες στην κοινοτική ανάπτυξη το 60' και το 70'.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν προγράμματα κοινοτικής εκπαίδευσης.
 • Να γνωρίζουν πρωτοβουλίες κοινοτικής ανάπτυξης το 60' και το 70'.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική εκπαίδευση, κοινοτική ανάπτυξη

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κοινοτικής ανάπτυξης σήμερα αλλά και ανάλυση της εκτίμησης των αναγκών στην κοινότητα.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν την εξέλιξηε της κοινοτικής ανάπτυξης σήμερα.
 • Να γνωρίζουν πως υλοποιείται η εκτίμηση αναγκών στην κοινότητα.

Λέξεις κλειδιά:

Κοινοτική ανάπτυξη, εκτίμηση αναγκών

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κριτικής κοινοτικής εργασίας.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

 • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες, δράσεις σχετικά με την κριτική κοινοτική εργασία.
 • Να γνωρίζουν την κριτική επαγγελματική πρακτική.

Λέξεις κλειδιά:

Κριτική κοινοτική εργασία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -