Κοινοτική εργασία στο τοπικό επίπεδο

Δέσποινα Κομπότη

Περιγραφή

Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης των Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Η σχέση ανάμεσα σε έννοιες όπως κοινότητα, τοπικό επίπεδο, παγκόσμιο γίγνεσθαι. Βασικές γνώσεις για τις περιφερειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο της χώρας.. Παρουσίαση των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ,καθώς και των στόχων της περιόδου 2014-2020. Αναφέρονται οι νέες θεσμικές λειτουργίες των αυτοδιοίκητων Περιφερειών και Δήμων .Παρουσιάζονται τα συστατικά στοιχεία ενός Πλαισίου Τοπικής Ενδογενούς Ανάπτυξης. Αναλύεται η κοινωνική συμμετοχή ως Μηχανισμός Άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού σε Τοπικό Επίπεδο. Εκτίμηση Αναγκών σε Τοπικό Επίπεδο και στάδια Κοινοτικής Μελέτης. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω ανάπτυξης τοπικών προγραμμάτων κοινοτικής δράσης.

Λέξεις Κλειδιά: Προνοιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αποκέντρωση, δικτύωση κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, παγκοσμιοποίηση , Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, πολιτική συνοχής.

Θεματικές Ενότητες

Το σύγχρονο περιεχόμενο της έννοιας του Τοπικού. Βασικές γνώσεις για τη διαλεκτική σχέση μεταξύ της τοπικής κοινότητας και του παγκόσμιου γίνεσθαι. Ανάλυση των όρων αποκέντρωση, Δικτύωση Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Τοπικό επίπεδο, έλεγχος δράσης ,συντονισμός και αξιολόγηση Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Τοπικό επίπεδο.

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής την ικανότητα για συντονισμό και δικτύωση των τοπικών Κοινωνικών Υπηρεσιών, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Να μπορούν οι φοιτητές να  να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να περιορίσουν τις επικαλύψεις τους σε τοπικό επίπεδο.

 

Λέξεις Κλειδιά

Προνοιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αποκέντρωση, δικτύωση Κοινωνικών Υπηρεσιών, συντονισμός και αξιολόγηση Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Βασικές γνώσεις για τις περιφερειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο της χώρας.

Παρουσίαση των Κοινοτικών πρωτοβουλιών, καθώς και των στόχων της περιόδου 2014-2020 για τη πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν τους στόχους για τη πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σχεδιάσουν δράσεις σε τοπικό επίπεδο.

 

Λέξεις Κλειδιά

Κοινοτικές πρωτοβουλίες, περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικό πλαίσιο αναφοράς, πολιτική συνοχής.

Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι η «ενδογενής ώθηση» δίνεται με την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της δημιουργίας ισχυρών και βιώσιμων διοικητικών μονάδων, καθώς και την ενεργοποίηση και οργάνωση των φορέων του τοπικού πληθυσμού με τη δημιουργία των μηχανισμών οικοδόμησης της τοπικής κοινωνικής συναίνεσης.

Παρουσιάζεται η «ενδογενής ώθηση» της τοπικής ανάπτυξης, συνδέεται η κρίση με το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο, καθώς και το βασικό πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε. για τη τοπική ανάπτυξη. Επίσης παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκοί χάρτες της Αυτοδιοίκησης.

 

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσουν τη σημασία «ενδογενούς ώθησης» για ανάπτυξη. Να κατανοήσουν πώς η κρίση έχει επηρεάσει το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση. Να δώσουν έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στην ποιότητα για τοπική ανάπτυξη. Να διαμορφώσουν διαδικασίες συμμετοχής των τοπικών φορέων για τη δημιουργία αποκεντρωμένων τοπικών πολιτικών.

  

Λέξεις Κλειδιά

Ο κοινοτικός και κοινωνικός χώρος, τοπική ανάπτυξη, Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, Ευρωπαϊκοί Χάρτες της Αυτοδιοίκησης, «ενδογενής ώθηση».

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -