Γενική Κοινωνιολογία

Γεωργία Γούγα

Περιγραφή

 • Γέννηση επιστήμης, κύριοι θεωρητικοί, σχέσεις με τις άλλες επιστήμες.
 • Αντικείμενο μελέτης, φύση, είδη και χρησιμότητα.
 • Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας.
 • Κοινωνικά φαινόμενα, Κράτος, Κοινότητα και Κοινωνία, Θεσμοί, Κοινωνικοποίηση, Κοινωνική Διαντίδραση και Αλληλεπίδραση, Κοινωνικές Ομάδες, Κοινωνική Συνοχή, Πολιτισμός και Κουλτούρα, Εθνοκεντρισμός, Κοινωνική Αλλαγή, Κοινωνική Παθολογία, κοινωνικές στάσεις και συμπεριφορές.
 • Κοινωνικές Θέσεις και Ρόλοι, Κοινωνικός Έλεγχος, Κοινωνική Διαστρωμάτωση.
 • Κινητικότητα, Κοινωνικές Ανισότητες.

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνιολογική συνείδηση, κοινωνικές ομάδες, κοινωνική δομή, κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνική αλλαγή

Θεματικές Ενότητες

Ανάλυση της κοινωνιολογικής συνείδησης, της κοινωνιολογικής προσέγγισης, περιγραφή της εξέλιξης της κοινωνιολογίας, αναφορά σε θεωρητικές προσεγγίσεις και διεξαγωγή έρευνας.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν την έννοια της κοινωνιολογίας και τα χαρακτηριστικά αυτής
 • Να γνωρίζουν την εξέλιξη της κοινωνιολογίας
 • Να γνωρίσουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Να γνωρίζουν βασικές τεχνικές συλλογής δεδομένων στη διεξαγωγή έρευνας

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνιολογική συνείδηση, κοινωνιολογική προσέγγιση, εξέλιξη κοινωνιολογίας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια του πολιτισμού και τα χαρακτηριστικά του, η σχέση πολιτισμού και κοινωνικής δομής, η πολιτισμική ενότητα και η πολιτισμική ποικιλότητα και τέλος αναλύεται η κοινωνική δομή.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν την έννοια του πολιτισμού και τα χαρακτηριστικά του
 • Να κατανοήσουν τη σχέση πολιτισμού και κοινωνικής δομής
 • Να κατανοήσουν τις έννοιες της πολιτισμικής ενότητας και της πολιτισμικής ποικιλότητας
 • Να γνωρίζουν την έννοια της κοινωνικής δομής και βασικές έννοιες γύρω από αυτή

Λέξεις Κλειδιά

Πολιτισμός, κοινωνική δομή, πολιτισμική ενότητα, πολιτισμική ποικιλότητα

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στις ομάδες και συγκεκριμένα στις τυπικές ομάδες και τις τυπικές οργανώσεις, τις ομαδικές σχέσεις, τη δυναμική των ομάδων και τις τυπικές οργανώσεις.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν την έννοια της ομάδας και τους τύπους ομάδας
 • Να κατανοήσουν τις σχέσεις σε μια ομάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται σε μια ομάδα
 • Να γνωρίζουν τις μορφές οργάνωσης ομάδας και τις τυπικές οργανώσεις

Λέξεις Κλειδιά

Ομάδα, σχέσεις ομάδας, δυναμική ομάδας, τυπικές οργανώσεις

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και συγκεκριμένα οι τύποι της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, η κοινωνική κινητικότητα και οι ερμηνείες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν την έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, τα χαρακτηριστικά και τις ερμηνείες αυτής.

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική διαστρωμάτωση

Η ενότητα αυτή ασχολείται με τις φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες και ειδικότερα με τη φυλετική και εθνοτική διαστρωμάτωση, την προκατάληψη και τις κοινωνικές διακρίσεις, τα πρότυπα διομαδικών σχέσεων και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των φυλετικών και εθνοτικών ανισοτήτων.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις έννοιες των φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, τα χαρακτηριστικά και τις ερμηνείες αυτών
 • Να κατανοούν τις έννοιες της προκατάληψης και της κοινωνικής διάκρισης
 • Να γνωρίζουν προσεγγίσεις φυλετικών και εθνοτικών ανισοτήτων

Λέξεις Κλειδιά

Φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες, φυλετική και εθνοτική διαστρωμάτωση, προκατάληψη, κοινωνικές διακρίσεις

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στην ισχύ και την πολιτική εξουσία και συγκεκριμένα στο κράτος, τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του κράτους, την πολιτική και την οικονομική εξουσία, την ισχύ των επιχειρήσεων και την κοινωνιολογία της εργασίας.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις έννοιες του κράτους, της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας
 • Να κατανοούν την ισχύ των επιχειρήσεων

Λέξεις Κλειδιά

Κράτος, πολιτική εξουσία, οικονομική εξουσία, ισχύς επιχειρήσεων

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η σχέση πληθυσμού και περιβάλλοντος και οι έννοιες αυτών.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις έννοιες του πληθυσμού, του περιβάλλοντος
 • Να κατανοούν τη σχέση πληθυσμού και περιβάλλοντος

Λέξεις Κλειδιά

Πληθυσμός, περιβάλλον

Η ενότητα αυτή καταπιάνεται με τη έννοια της κοινωνικής αλλαγής, τα αίτια, προσεγγίσεις, τη συλλογική συμπεριφορά και τα κοινωνικά κινήματα.

Στόχοι Ενότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν την έννοια της κοινωνικής αλλαγής
 • Να κατανοούν τη συλλογική συμπεριφορά
 • Να γνωρίζουν τα κοινωνικά κινήματα

Λέξεις Κλειδιά

Κοινωνική αλλαγή, συλλογική συμπεριφορά, κοινωνικά κινήματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -