Βασικές Αρχές Γεωδαισίας –Τοπογραφίας

Βασίλειος Παγούνης

Περιγραφή

Διάκριση Γεωδαισίας – Τοπογραφίας. Εισαγωγή στην Γεωδαισία, ορισμοί. Σχήμα, μέγεθος και πυκνότητα της Γης. Εσωτερική δομή και σύσταση της Γης. Εσωτερικές-εξωτερικές δυνάμεις. Κινήσεις της Γης. Περιστροφή περί τον ήλιο, περί τον άξονά της, κίνηση του πόλου. Μετάπτωση και κλόνιση. Ιστορικά. Η Νευτώνεια θεωρία και η Γη. Αναπαράσταση της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας (ΦΓΕ) και πυκνότητα αναπαράστασης. Χάρτες και διαγράμματα. Επιφάνειες αναφοράς και συστήματα συντετα γμένων. Μοντέλο ΦΓΕ και μετρήσεις. Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Μέση στάθμη θάλασσας. Απόλυτες-σχετικές θέσεις και απεικόνισή τους. Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Ελλειψοειδή αναφοράς. Το γεωδαιτικό datum. Εισαγωγή στην Τοπογραφία. Είδη μετρήσεων (αποστάσεις, γωνίες, υψομετρικές διαφορές) – μονάδες μετρήσεων – κλίμακες. Πολικές και καρτεσιανές συντεταγμένες. Βασικοί υπολογισμοί. Προσδιορισμοί συντεταγμένων, γωνιών διεύθυνσης και αποστάσεων. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Σφάλματα μετρήσεων, πηγές και είδη σφαλμάτων. Μέτρα ακρί

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Περιγράφει όλα τα γενικά στοιχεία που αφορούν την επιστήμη της γεωδαισίας, τα ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται στην γεωδαιτική δραστηριότητα, όπως και το καθορισμό του σχήματος και του μεγέθους της Γης. Εμπεριέχει, τις επιφάνειες αναφοράς και τα συστήματα συντεταγμένων και τέλος, τους ορισμούς βασικών εννοιών που χρησιμοποιούνται με βάση το σχήμα της Γης, την κατακόρυφο και τη διεύθυνση της.

 

Στόχοι Ενότητας

Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία τα οποία αφορούν την Γεωδαισία σαν επιστήμη όπου με παρατηρήσεις, μετρήσεις και υπολογισμούς προσδιορίζει τις ακριβείς θέσεις σημείων και τις μεταβολές τους στο χρόνο, το σχήμα και μέγεθος περιοχών  που βρίσκονται πάνω ή κοντά στη Φυσική Γήινη Επιφάνεια, το σχήμα και το μέγεθος της Γης καθώς και το Γήινο πεδίο βαρύτητας. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που προσδιορίζονται  είναι οι διευθύνσεις, οι γωνίες, τα μήκη, τα υψόμετρα και υψομετρικές διαφορές καθώς και η ένταση και η διεύθυνση του διανύσματος της βαρύτητας. Γίνεται αναφορά στην εφαρμογή των γεωδαιτικών μεθόδων  στην ίδρυση Δικτύων, στην δημιουργία διαγραμμάτων και χαρτών, στη δημιουργία κατάλληλων υποβάθρων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Τοπογραφία, γεωδαισία, γεωειδές, ελλειψοειδές, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος

Η ενότητα αυτή περιγράφει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για τον σωστό προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας του Μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει  είδη και μονάδες μετρήσεων, τη χρήση σωστής κλίμακας, τη σωστή διαχείριση ψηφίων στα αποτελέσματα μετρήσεων, τις μεθόδους και τα μέσα για τους υπολογισμούς που αφορούν την εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων μέχρι πολύπλοκων αλλά και τις μετατροπές συστημάτων συντεταγμένων.

 

Στόχοι Ενότητας

 Εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο της γεωδαισίας, όπου είναι βασική προϋπόθεση ποιότητας στην εκτέλεση μετρήσεων σε συνδυασμό τόσο με την ανθρώπινη επιδεξιότητα και κρίση αλλά και με τη χρήση διαφόρων οργάνων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γεωδαισία, ακτίνιο (rad), μοίρα (degree), βαθμός (grades/gon), χιλιοστό πυροβολικού, συντελεστής ρ.

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα σφάλματα τα οποία προκύπτουν στις μετρήσεις, όπως και για τις πηγές και τα είδη των σφαλμάτων που προκύπτουν καθώς και για τις ισοβαρείς και ανισοβαρείς  παρατηρήσεις που προκύπτουν από τις μετρήσεις ενός μεγέθους.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ποιότητα με την οποία θα προσδιοριστεί το  αποτελέσματα το οποίο έχει προέλθει από το σύνολο μετρήσεων με βάση την καλύτερη εκτίμηση ενός μεγέθους.

 

Λέξεις Κλειδιά

Σφάλματα, ακρίβεια, καλύτερη τιμή

Περιλαμβάνει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εργασία του Μηχανικού, όπως και το σύνολο των ενεργειών που γίνονται στο ύπαιθρο και στο γραφείο. Πιο αναλυτικά, εμπεριέχει τη σήμανση – επισήμανση σημείων, τον προσδιορισμό των σημείων που βρίσκονται στην ευθυγραμμία, το οποίο καλείται χάραξη ευθυγραμμίας, τις μεθόδους μέτρησης αποστάσεων, τις αναγωγές και διορθώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή συστηματικών σφαλμάτων, τον προσδιορισμό κλίσεων εδάφους, την χάραξη στο έδαφος ορθής γωνίας, τις μετρήσεις αποστάσεων όταν παρεμβάλλονται εμπόδια , και τέλος τις μεθόδους αποτύπωσης προκειμένου να αποτυπωθεί οριζοντιογραφικά μια μικρή έκταση.

 

Στόχοι Ενότητας

Έμφαση στη διαδικασία μέτρησης περιοχών μικρής έκτασης καθώς και στον προσδιορισμό διαφόρων ήδη διαμορφωμένων καταστάσεων, με σκοπό την οριζοντιογραφική παράσταση τους σ’ένα επίπεδο χαρτί. Επιπλέον, επίτευξη όσο το δυνατό καλύτερη αναλογική ακρίβεια για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Σήμανση, επισήμανση, αναγωγές, χάραξη

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός εμβαδών. Οι μέθοδοι αυτοί είναι η αναλυτική, η γραφική και  η μηχανική. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει την ακρίβεια εμβαδομετρήσεων μιας επιφάνειας σε σχέση με την ακρίβεια των στοιχείων που συντελούν τον προσδιορισμό του εμβαδού αλλά και τις διορθώσεις και αναγωγές οι οποίες είναι απαραίτητες να υπολογιστούν.

 

Στόχοι Ενότητας

Ο προσδιορισμός του εμβαδού μιας έκτασής όπου έχει αποτυπωθεί προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία της ιδιοκτησίας όπου είναι το βασικό στοιχείο για την ακρίβεια με την οποία θα ληφθούν τα στοιχεία για τη τοπογράφηση καθώς και τον τρόπο που θα πρέπει να γίνει μια εμβαδομέτρηση.

 

Λέξεις Κλειδιά

Εμβαδό, εμβαδόμετρα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5864
Αρ. Προβολών :  22038

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -