Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Αρδεύσεις (Θ)

Μάριος Βαλαβανίδης

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες, σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο και στο χώρο, αναλυτικός και διανυσματικός υπολογισμός ροπών σε δύο και τρεις διαστάσεις. Ζεύγη δυνάμεων και ισοδύναμο σύστημα συνισταμένης δύναμης και ροπής. Εισαγωγή στην ανάλυση των κατασκευών και στη Στατική. Έννοια στερεού σχηματισμού και φορέα. Στήριξη φορέων. Φορτίσεις. Ισορροπία των δυνάμεων στις κατασκευές. Διάγραμμα ελευθέρου σώματος φορέα. Εξισώσεις ισορροπίας. Εξιδανίκευση και κατάταξη των ραβδωτών φορέων. Στατική και κινηματική αοριστία. Εξέταση της ισοστατικότητας ή υπερστατικότητας φορέα. Γεωμετρική αστάθεια και διερεύνησή της. Παραδοχές θεωρίας μικρών παραμορφώσεων. Ισοστατικοί σχηματισμοί. Στατική λειτουργία. Ανάλυση και υπολογισμός ολόσωμων φορέων. Εντατικά μεγέθη διατομών δοκών. Διαγράμματα ροπών M, τεμνουσών δυνάμεων Q και αξονικών δυνάμεων Ν για αμφιέρειστη δοκό, πρόβολο, δοκό Gerber και σύνθετες ισοστατικές δοκούς. Φορείς υποβαλλόμενοι σε κατανεμημένα φορτία και διαγράμματα εντατικών μεγεθών M, Q, N. Θεμελιώδεις ιδιότητες των διαγραμμάτων. Ποιοτικά διαγράμματα εντατικών μεγεθών M, Q, N. Δικτυώματα. Επίπεδοι ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς και μόρφωση αυτών. Μέθοδοι υπολογισμού. Μέθοδος των κόμβων και μέθοδος των τομών Ritter. Χωροδικτυώματα. Καλωδιωτοί φορείς. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗ Ι 35 Συμμετρικοί φορείς. Συμμετρικές και αντισυμμετρικές φορτίσεις. Αρχή της επαλληλίας. Ανάλυση και υπολογισμός σύνθετων φορέων. Ολόσωμοι φορείς με εσωτερικές ελευθερώσεις. Τριαρθρωτοί φορείς και πλαίσια. Εντατικά μεγέθη.

Λέξεις Κλειδιά: Εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδεύσεις, υδρολογικός κύκλος, συστήματα άρδευσης, αρχές διαστασιολόγησης, βιολογικός καθαρισμός, επίπεδα γραμμικών φορέων, μέθοδος κόμβων, μέθοδος φορέων, δοκοί Gerber.

Θεματικές Ενότητες

Περιγράφονται οι βασικές ιδιότητες του εδάφους και η σύστασή του σε σχέση με το νερό και την υγρασία.

Λέξεις Κλειδιά

Έδαφος, νερό, υγρασία

Περιγράφεται ο υδρολογικός κύκλος και η παραμονή του νερού σε διάφορους ταμιευτήρες.

Λέξεις Κλειδιά

Υδρολογικός κύκλος

Περιγράφονται διάφορα συστήματα άρδευσης όπως η επιφανειακή άρδευση, η άρδευση με καταιονισμό. Αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά και εξοπλισμός της στάγδην άρδευσης.

Λέξεις Κλειδιά

Επιφανειακή άρδευση, άρδευση με καταιονισμό, στάγδην άρδευση

Περιγράφεται ο σχεδιασμός δικτύου και οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό.

Λέξεις Κλειδιά

Σχεδιασμός δικτύου

Περιγράφονται οι τύποι αντλιών, και η διαδικασία επιλογής αντλίας.

Λέξεις Κλειδιά

Αντλία, επιλογή αντλίας

Περιγράφεται η άντληση νερού από γεωτρήσεις και η καταλληλότητα του νερού.

Λέξεις Κλειδιά

Γεώτρηση, καταλληλότητα νερού

Περιγράφονται οι αρδεύσεις σε σχέση με τα προϊόντα μονάδων βιολογικού καθαρισμού ενώ παρουσιάζονται οικονομοτεχνικά ζητήματα για την υλοποίηση αντίστοιχων επενδύσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Άρδευση, βιολογικός καθαρισμός

Περιλαμβάνονται η τυποποίηση φίλτρων τύπου πλέγματος, οι φυσικές ιδιότητες του νερού και σχετικά βίντεο.

Λέξεις Κλειδιά

Τυποποίηση φίλτρων τύπου πλέγματος, φυσικές ιδιότητες του νερού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -