Διαχείριση αρχειακών εγγράφων (Ε)

Ευγενία Βασιλακάκη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους στόχους ενός οργανισμού και με βάση αυτό να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών μέσα σε έναν οργανισμό.

Λέξεις Κλειδιά: Διαχείριση Εγγράφων, Διαχείριση Ηλεκτρονικών Εγγράφων, Κύκλος Ζωής Εγγράφου, Έγγραφο, Ηλεκτρονικό Έγγραφο, Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα αυτή αφορά στην παροχή ασκήσεων σχετικά με την πρακτική κατανόηση της βασικής ορολογίας της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τη βασική ορολογία της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανόηση των διαφόρων ειδών εγγράφων μέσω της επίλυσης σχετικών ασκήσεων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τα είδη των εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Είδη Εγγράφων

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανόηση του αντικειμένου, της εφαρμογής και της σπουδαιότητας της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή έχω στόχο την πρακτική εξοικείωση με το αντικείμενο, τη σπουδαιότητα και την εφαρμογή των αρχών της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Αντικείμενο, Σπουδαιότητα, Εφαρμογή

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανόηση των διαφόρων σταδίων του Κύκλου ζωής του Εγγράφου.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τα διάφορα στάδια του Κύκλου ζωής του εγγράφου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Κύκλος Ζωής Εγγράφου

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω κατανόηση των διαφόρων σταδίων του Κύκλου ζωής του Εγγράφου.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τα διάφορα στάδια του Κύκλου ζωής του εγγράφου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Κύκλος Ζωής Εγγράφου

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανόηση του τρόπου συγγραφής εσωτερικών μηνυμάτων ενημέρωσης σχετικά με την ενσωμάτωση του προγράμματος διαχείρισης εγγράφων και του προγραμματισμού των συνεντεύξεων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τη συγγραφή σχετικών κειμένων με το πρόγραμμα διαχείρισης εγγράφων, και τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Συνέντευξη, Εσωτερικό Μήνυμα

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω κατανόηση του προγραμματισμού, αλλά και της πρακτικής διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τη συλλογή στοιχείων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Συνεντεύξεις

Η ενότητα αυτή αφορά στον εντοπισμό, την περιγραφή και την ανάλυση των διαδικασιών στο πλαίσιο των οποίων παράγονται ή και διαχειρίζονται έγγραφα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τον εντοπισμό και την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών ενός οργανισμού, αλλά και των εντοπισμό των εγγράφων που παράγονται ή και διαχειρίζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Διαδικασίες, Λειτουργίες

Η ενότητα αυτή αφορά στον περαιτέρω εντοπισμό, την περιγραφή και την ανάλυση των διαδικασιών στο πλαίσιο των οποίων παράγονται ή και διαχειρίζονται έγγραφα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τον εντοπισμό και την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών ενός οργανισμού, αλλά και των εντοπισμό των εγγράφων που παράγονται ή και διαχειρίζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Διαδικασίες, Λειτουργία

Η ενότητα αυτή αφορά στον περαιτέρω εντοπισμό, την περιγραφή και την ανάλυση των διαδικασιών στο πλαίσιο των οποίων παράγονται ή και διαχειρίζονται έγγραφα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τον εντοπισμό και την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών ενός οργανισμού, αλλά και των εντοπισμό των εγγράφων που παράγονται ή και διαχειρίζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Λειτουργίες, Διαδικασίες

Η ενότητα αυτή αφορά στον εντοπισμό των εγγράφων και στον χαρακτηρισμό αυτών σε κατηγορίες με σχετική αιτιολόγηση.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τον χαρακτηρισμό των εγγράφων που παράγονται ή και διαχειρίζονται μέσα σε έναν Οργανισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Είδη Εγγράφων

Η ενότητα αυτή αφορά στην ταύτιση των διαδικασιών με τα έγγραφα και τον χαρακτηρισμό αυτών με βάση τον κύκλο ζωής των εγγράφων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τον χαρακτηρισμό των εγγράφων με βάση το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο ανήκουν.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Κύκλος Ζωής Εγγράφου

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω κατανόηση του τρόπου συγγραφής εσωτερικών μηνυμάτων ενημέρωσης σχετικά με την ενσωμάτωση του προγράμματος διαχείρισης εγγράφων και του προγραμματισμού των συνεντεύξεων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη συγγραφή σχετικών κειμένων με το πρόγραμμα διαχείρισης εγγράφων, και τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Συνέντευξη, Εσωτερικό Μήνυμα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -