Βιβλιογραφία (Θ)

Ευγενία Βασιλακάκη

Περιγραφή

Το μάθημα Βιβλιογραφία (Θεωρία) αφορά στην πρακτική εξοικείωση με τη θεωρία και την πράξη της βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των γενικών βιβλιογραφικών έργων από την προεπαναστατική περίοδο έως τις απόπειρες συγκρότησης εθνικής βιβλιογραφίας κατά τη σύγχρονη εποχή. Εν συνεχεία, αναλύονται οι έννοιες Βιβλιογραφία και βιβλιολογία. Γίνεται αναλυτική αναφορά στα είδη της Αναλυτικής και Περιγραφικής βιβλιογραφίας, στις απαρχές της ελληνικής βιβλιογραφίας, Ελληνική εθνική βιβλιογραφία. Επίσης, περιγράφονται τα βήματα σύνταξης μιας Βιβλιογραφίας-Καταλόγου, ενώ αναλύονται τα πρότυπα σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισής τους.

Λέξεις Κλειδιά: Βιβλιογραφία, Παραπομπές, Βιβλιογραφικές Παραπομπές, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Παράφραση, περίληψη, Εισαγωγικά, Είδη Βιβλιογραφιών, Πρότυπα Σύνταξης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Εθνικές Βιβλιογραφίες, Σύνταξη Καταλόγων-Βιβλιογραφιών

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται άμεσα με τη Βιβλιογραφία.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην κατανόηση και εξοικείωση του φοιτητή με της βασική ορολογία που αφορά στη Βιβλιογραφία, όπως είναι οι όροι παραπομπή, βιβλιογραφική παραπομπή, βιβλιογραφική αναφορά, βιβλιογραφία, κατάλογος, λίστα βιβλιογραφίας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Ορισμοί, Παραπομπή, Βιβλιογραφική παραπομπή, Βιβλιογραφική αναφορά, Κατάλογος, Λίστα βιβλιογραφίας

Η ενότητα αυτή αφορά στην παρουσίαση ιστορικών στοιχείων σχετικά με τη διαμόρφωση και εξέλιξη των Βιβλιογραφιών- Καταλόγων σε διεθνές, αλλά και εθνικό επίπεδο.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην κατανόηση των εξελίξεων εκείνων, αλλά και των παραγόντων που οδήγησαν στην εμφάνιση, αλλά και εξέλιξη των Βιβλιογραφιών- Καταλόγων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Κατάλογοι, Ιστορικά Στοιχεία

Η ενότητα αυτή στη λεπτομερή παρουσίαση των διαφόρων ειδών Βιβλιογραφιών- Καταλόγων πχ. Συστηματική, Αναλυτική.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών βιβλιογραφιών- καταλόγων, αλλά και με τις κύριες διαφορές μεταξύ αυτών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Κατάλογοι, Είδη Καταλόγων, Αναλυτική, Συστηματική

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των εργασιών, αλλά και των επιμέρους σταδίων διαμόρφωσης και σύνταξης ενός καταλόγου- βιβλιογραφίας.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τα στάδια, αλλά και τα εργαλεία για την ανάπτυξη και σύνταξης ενός καταλόγου- βιβλιογραφίας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Κατάλογοι, Στάδια, Εργαλεία, Σύνταξη καταλόγου

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων μεταφοράς κειμένου σε μια εργασία (πχ. εισαγωγικά, παράφραση και περίληψη), αλλά και τη χρησιμότητα και σπουδαιότητα της ύπαρξης παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών σε λίστα βιβλιογραφίας.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τη μέθοδος των εισαγωγικών, της παράφρασης και της περίληψης, αλλά και με τη σύνταξη λίστας βιβλιογραφίας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφίας, Παραπομπή, Βιβλιογραφική παραπομπή, Βιβλιογραφική αναφορά, Εισαγωγικά, Παράφραση, Περίληψη, Λίστα Βιβλιογραφίας

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των κανόνων χρήσης των παραπομπών μέσα στο κείμενο με βάση το σύστημα Harvard

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τους κανόνες χρήσης των παραπομπών μέσα στο κείμενο με βάση το σύστημα Harvard.

 

Λέξεις Κλειδιά

Harvard, Παραπομπή, Κανόνες

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω αναλυτική παρουσίαση των κανόνων χρήσης των παραπομπών μέσα στο κείμενο με βάση το σύστημα Harvard.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τους κανόνες χρήσης των παραπομπών μέσα στο κείμενο με βάση το σύστημα Harvard.

 

Λέξεις Κλειδιά

Harvard, Παραπομπή, Κανόνες

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των κανόνων σύνταξης των βιβλιογραφικών παραπομπών στη λίστα βιβλιογραφίας με βάση το σύστημα Harvard

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τους κανόνες σύνταξης των βιβλιογραφικών παραπομπών στη λίστα βιβλιογραφίας με βάση το σύστημα Harvard.

 

Λέξεις Κλειδιά

Harvard, Παραπομπή, Κανόνες

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω αναλυτική παρουσίαση των κανόνων σύνταξης των βιβλιογραφικών παραπομπών στη λίστα βιβλιογραφίας με βάση το σύστημα Harvard

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τους κανόνες σύνταξης των βιβλιογραφικών παραπομπών στη λίστα βιβλιογραφίας με βάση το σύστημα Harvard.

 

Λέξεις Κλειδιά

Harvard, Παραπομπή, Κανόνες

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των κανόνων χρήσης των παραπομπών μέσα στο κείμενο με βάση το αριθμητικό σύστημα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τους κανόνες χρήσης των παραπομπών μέσα στο κείμενο με βάση το αριθμητικό σύστημα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αριθμητικό σύστημα, Παραπομπή, Κανόνες

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των κανόνων σύνταξης των βιβλιογραφικών παραπομπών στη λίστα βιβλιογραφίας με βάση το αριθμητικό σύστημα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τους κανόνες σύνταξης των βιβλιογραφικών παραπομπών στη λίστα βιβλιογραφίας με βάση το αριθμητικό σύστημα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αριθμητικό σύστημα, Παραπομπή, Κανόνες

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω αναλυτική παρουσίαση των κανόνων σύνταξης των βιβλιογραφικών παραπομπών στη λίστα βιβλιογραφίας με βάση το αριθμητικό σύστημα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τους κανόνες σύνταξης των βιβλιογραφικών παραπομπών στη λίστα βιβλιογραφίας με βάση το αριθμητικό σύστημα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αριθμητικό σύστημα, Παραπομπή, Κανόνες

Η ενότητα αυτή αφορά στην παρουσίαση άλλων προτύπων και συστημάτων σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τους κανόνες σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών με βάση άλλα πρότυπα και συστήματα βιβλιογραφίας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Πρότυπα Βιβλιογραφίας, Συστήματα Βιβλιογραφίας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -