Βιβλιογραφία (Ε)

Ευγενία Βασιλακάκη

Περιγραφή

Το μάθημα Βιβλιογραφία (Εργαστήριο) αφορά στην πρακτική εξοικείωση του φοιτητή με τη χρήση των εισαγωγικών, της παράφρασης και της περίληψης για την παράθεση ορισμών, την παρουσίαση οργανισμών και φορέων, αλλά και για το σχολιασμό του σκοπού, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των επιστημονικών ερευνών.

Λέξεις Κλειδιά: Βιβλιογραφία, Παραπομπές, Βιβλιογραφικές Παραπομπές, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Παράφραση, περίληψη, Εισαγωγικά

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα αυτή αφορά στην εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες της διαδικτυακής πλατφόρμας της Εφαρμογής Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξάσκηση του φοιτητή με τις δυνατότητες που προσφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα της Εφαρμογής Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley

Η ενότητα αυτή αφορά στην εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες της τοπικής πλατφόρμας της Εφαρμογής Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξάσκηση του φοιτητή με τις δυνατότητες που προσφέρει η τοπική πλατφόρμα της Εφαρμογής Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley.

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley

Η ενότητα αυτή αφορά στον εντοπισμό και την παράθεση ορισμών για συγκεκριμένα θέματα με τη χρήση των εισαγωγικών και βιβλιογραφικών αναφορών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τη παράθεση ορισμών με τη χρήση εισαγωγικών και την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών με τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Εισαγωγικά, Ορισμοί

Η ενότητα αυτή αφορά στον περαιτέρω εντοπισμό και την παράθεση ορισμών για συγκεκριμένα θέματα με τη χρήση των εισαγωγικών και βιβλιογραφικών αναφορών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη παράθεση ορισμών με τη χρήση εισαγωγικών και την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών με τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Εισαγωγικά, Ορισμοί

Η ενότητα αυτή αφορά στην παρουσίαση φορέων με τη χρήση της παράφρασης και βιβλιογραφικών αναφορών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τη παρουσίαση φορέων και οργανισμών με τη χρήση της παράφρασης και την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών με τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Παράφραση

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω παρουσίαση φορέων με τη χρήση της παράφρασης και βιβλιογραφικών αναφορών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη παρουσίαση φορέων και οργανισμών με τη χρήση της παράφρασης και την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών με τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Παράφραση

Η ενότητα αυτή αφορά στην εξοικείωση με τους τρόπους σχολιασμού και κριτικής απόδοσης της βιβλιογραφικής επισκόπησης για το υπό εξέταση θέμα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τη χρήση της παράφρασης για την κριτική απόδοση των σκοπών των σχετικών με το υπό διερεύνηση επιστημονικών μελετών, αλλά και με τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Παράφραση, Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω εξοικείωση με τους τρόπους σχολιασμού και κριτικής απόδοσης της βιβλιογραφικής επισκόπησης για το υπό εξέταση θέμα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη χρήση της παράφρασης για την κριτική απόδοση των σκοπών των σχετικών με το υπό διερεύνηση επιστημονικών μελετών, αλλά και με τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Παράφραση, Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω εξοικείωση με τους τρόπους σχολιασμού και κριτικής απόδοσης της βιβλιογραφικής επισκόπησης για το υπό εξέταση θέμα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη χρήση της παράφρασης για την κριτική απόδοση των σκοπών των σχετικών με το υπό διερεύνηση επιστημονικών μελετών, αλλά και με τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Παράφραση, Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η ενότητα αυτή αφορά στην εξοικείωση με τους τρόπους σχολιασμού και κριτικής απόδοσης των αποτελεσμάτων των επιστημονικών μελετών για το υπό εξέταση θέμα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τη χρήση της περίληψης για την κριτική απόδοση των αποτελεσμάτων των σχετικών επιστημονικών μελετών, αλλά και με τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Περίληψη, Αποτελέσματα

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω εξοικείωση με τους τρόπους σχολιασμού και κριτικής απόδοσης των αποτελεσμάτων των επιστημονικών μελετών για το υπό εξέταση θέμα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη χρήση της περίληψης για την κριτική απόδοση των αποτελεσμάτων των σχετικών επιστημονικών μελετών, αλλά και με τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Περίληψη, Αποτελέσματα

Η ενότητα αυτή αφορά στην εξοικείωση με τους τρόπους σχολιασμού και κριτικής απόδοσης των συμπερασμάτων των επιστημονικών μελετών για το υπό εξέταση θέμα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τη χρήση της περίληψης για την κριτική απόδοση των συμπερασμάτων των σχετικών επιστημονικών μελετών, αλλά και με τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Περίληψη, Συμπεράσματα

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω εξοικείωση με τους τρόπους σχολιασμού και κριτικής απόδοσης των συμπερασμάτων των επιστημονικών μελετών για το υπό εξέταση θέμα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη χρήση της περίληψης για την κριτική απόδοση των συμπερασμάτων των σχετικών επιστημονικών μελετών, αλλά και με τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Περίληψη, Συμπεράσματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -