Υπηρεσίες πληροφόρησης

Ευγενία Βασιλακάκη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια των υπηρεσιών πληροφόρησης τονίζοντας το ρόλο, τη σημαντικότητα και την εξέλιξή τους. Κύριο μέλημα, τόσο της ύπαρξης όσο και της βελτίωσης των υπηρεσιών πληροφόρησης, είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των εκάστοτε χρηστών μιας βιβλιοθήκης βάσει της προσφερόμενης τεχνολογικής εξέλιξης. Για τους προαναφερόμενους λόγους, οι υπηρεσίες πληροφόρησης υφίστανται με την πάροδο του χρόνου μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλαγές.

Λέξεις Κλειδιά: Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Οργανισμοί Πληροφόρησης, Αρχεία, Μουσεία, Βιβλιοθήκες

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι εισαγωγικές έννοιες του μαθήματος Υπηρεσίες Πληροφόρησης.                        

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την βασική ορολογία που συνδέεται άμεσα ή και έμμεσα με το μάθημα «Υπηρεσίες Πληροφόρησης», αλλά και στην παροχή του πλαισίου διεξαγωγής του μαθήματος.

 

Βιβλιογραφία

Κυριάκη-Μάνεση, Δ. (2014). Υπηρεσίες Πληροφόρησης (σημειώσεις). Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Γνώση, πληροφοριακός οργανισμός, υπηρεσίες πληροφόρησης

Η ενότητα αυτή αφορά στην περιγραφή και την εξέλιξη του καταλόγου OPAC.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την έμμεση υπηρεσία του Καταλόγου OPAC των οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην αναφορά σε άλλες επιμέρους υπηρεσίες των οποίων η ολοκλήρωση/διεξαγωγή προαπαιτείται για την παροχή του Καταλόγου. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Antelman, K., Lynema, E., & Pace, AK. (2006). "Toward a Twenty-First Century Library Catalog". Information Technology & Libraries (3): 128–139.
 • Babu, B.R. & O’Brien, A. (2000) "Web OPAC interfaces: an overview", Electronic Library, The, 18 (5): 316 - 330
 • Bowman, J. H. (2013). "OPACs: the early years, and user reactions." Library History. Διαθέσιμο: http://dx.doi.org/10.1179/174581607x254802 (Ημ. Πρόσβασης: 08/04/2014).
 • Chalon, P.X., Di Pretoro, E., and Ohn, L. (2008) “OPAC 2.0: Opportunities, Development and Analysis”. in European Conference of Medical and Heakth Libraries, 11. held 2008. 1–11
 • Husain, R. & Alam Ansari, M. (2006). "From Card Catalog to Web OPACs". DESIDOC Bulletin of Information Technology, 26 (2): 41–7.
 • Kemp, R. (2007) “Catalog/ Cataloging Changes and Web 2.0 Functionality”. The Serial Librarian [online] 53. available from <http://library.uncw.edu/web/faculty/kempr/Kemp-Catalog-Web-2-0-2007-03-12.pdf>
 • Sierra, , Ryan, J. & Wust, M. (2007). “Beyond OPAC 2.0: Library Catalog as Versatile Discovery Platform”. Code{4}lib Journal,  23 (1). Διαθέσιμο: http://journal.code4lib.org/articles/10/comment-page-1 [Ημ. Πρόσβασης: 08/04/2014].
 • Sierra, T., Ryan, J., and Wust, M. (2007) “Beyond OPAC 2.0: Library Catalog as Versatile Discovery Platform”. The Code4Lib Journal [online] 1, 10. available from http://journal.code4lib.org/articles/10/comment-page-1
 • Wilson, K. (2007) “OPAC 2.0: Next Generation Online Library Catalogues Ride the Web 2.0 Wave!” Online Currents [online] 21, 406–413. available from <http://epubs.scu.edu.au/lib_pubs/11/>

 

Λέξεις Κλειδιά

OPAC, Database, collection, library, Boolean τελεστες, δελτιοκατάλογος, integrated library systems, place holds, δανεισμός, διαδανεισμός, circulation, καταλογογράφηση, cataloguing

Η ενότητα αυτή αφορά στην περιγραφή των υπηρεσιών του καταλόγου OPAC.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την έμμεση υπηρεσία του Καταλόγου OPAC των οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην αναφορά σε άλλες επιμέρους υπηρεσίες των οποίων η ολοκλήρωση/διεξαγωγή προαπαιτείται για την παροχή του Καταλόγου. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Antelman, K., Lynema, E., & Pace, AK. (2006). "Toward a Twenty-First Century Library Catalog". Information Technology & Libraries (3): 128–139.
 • Babu, B.R. & O’Brien, A. (2000) "Web OPAC interfaces: an overview", Electronic Library, The, 18 (5): 316 - 330
 • Bowman, J. H. (2013). "OPACs: the early years, and user reactions." Library History. Διαθέσιμο: http://dx.doi.org/10.1179/174581607x254802 (Ημ. Πρόσβασης: 08/04/2014).
 • Chalon, P.X., Di Pretoro, E., and Ohn, L. (2008) “OPAC 2.0: Opportunities, Development and Analysis”. in European Conference of Medical and Heakth Libraries, 11. held 2008. 1–11
 • Husain, R. & Alam Ansari, M. (2006). "From Card Catalog to Web OPACs". DESIDOC Bulletin of Information Technology, 26 (2): 41–7.
 • Kemp, R. (2007) “Catalog/ Cataloging Changes and Web 2.0 Functionality”. The Serial Librarian [online] 53. available from <http://library.uncw.edu/web/faculty/kempr/Kemp-Catalog-Web-2-0-2007-03-12.pdf>
 • Sierra, , Ryan, J. & Wust, M. (2007). “Beyond OPAC 2.0: Library Catalog as Versatile Discovery Platform”. Code{4}lib Journal,  23 (1). Διαθέσιμο: http://journal.code4lib.org/articles/10/comment-page-1 [Ημ. Πρόσβασης: 08/04/2014].
 • Sierra, T., Ryan, J., and Wust, M. (2007) “Beyond OPAC 2.0: Library Catalog as Versatile Discovery Platform”. The Code4Lib Journal [online] 1, 10. available from http://journal.code4lib.org/articles/10/comment-page-1
 • Wilson, K. (2007) “OPAC 2.0: Next Generation Online Library Catalogues Ride the Web 2.0 Wave!” Online Currents [online] 21, 406–413. available from <http://epubs.scu.edu.au/lib_pubs/11/>

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Κράτηση, δανεισμός, διαδανεισμός, διεπαφή χρηστών, user interface, διασυνδέσεις, hyperlinks, full-text access

Η ενότητα αυτή αφορά στην περιγραφή και ανάλυση των υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με τις υπηρεσίες του Δανεισμού και του Διαδανεισμού των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής των δύο υπηρεσιών, αλλά και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παροχής τους για έναν Οργανισμό Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Agarwal, N.K., Poo, D.C.C., and Yong, T.K. (2006) “Component-Based Development of MILLS: A Case Study in the Development of an Inter-Library Loan Software System”. 2006 13th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC’06)
 • Ahmad, N. (2012). The Interlibrary Loan Services of the University of Malaya Library. Kekal Abadi, 5(1).
 • Ahmadi, M., Dileepan, P., & Murgai, S. R. (2013). Predicting demand for inter-library loan requests. Bottom Line: Managing Library Finances, The, 26(3), 116-128.
 • Biranvand, A., & Moghaddam, H. S. (2012). Feasibility Assessment of Creating an Intra-Library Loan System and Document Delivery Services In Public Libraries of Fars Province. Electronic Library, The, 31(1), 2-2.
 • Casey, M. (2006) “Library 2.0: Service for the Next-Generation Library”. Library Journal 1–5
 • Haddow, G. and Joseph, J. (2010) “LOANS, LOGINS, AND LASTING THE COURSE: ACADEMIC LIBRARY USE AND STUDENT RETENTION”. Australian Academic & Research Libraries [online] 41, 233–244. available from <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=67703764&S=R&D=llf&EbscoContent=dGJyMNLe80Seqa84y9f3OLCmr0qep7VSr6i4Sq%2BWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGusUqzqbZPuePfgeyx44Dt6fIA\nhttp://ezproxy.ups.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=67703764&login.asp&site=ehost-live&scope=site&scope=cite>
 • Livingston, H. (2008) “It’s Been ILL for a Long Time, Is It close to Death? What Is the Future for Inter Library Loans?” IATUL Annual Conference Proceedings [online] 18, 1–14. available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=33360508&site=ehost-live>
 • Oxborrow, K.M. (2011) “Inter-Library Loans and Document Supply Services in Italy Appear to Supplement Journal Subscriptions Rather Than Replace Them”. Evidence-Based Library and Information Practice [online] 6. available from <http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/10387>
 • Pernot, E., Roodhooft, F., and Van den Abbeele, A. (2007) “Time-Driven Activity-Based Costing for Inter-Library Services: A Case Study in a University”. in The Journal of Academic Librarianship. vol. 33. 551–560
 • Robertson , Victoria (2003) “The Impact of Electronic Journals on Academic Libraries: The Changing Relationship between Journals, Acquisitions and Inter-Library Loans Department Roles and Functions”. in Interlending & Document Supply. vol. 31. 174–179
 • Smet, E. de (2011) “Special Features of the Advanced Loans Module of the ABCD Integrated Library System”. in Program: Electronic Library and Information Systems. vol. 45. 323–332

 

Λέξεις Κλειδιά

Δανεισμός, διαδανεισμός, interlibrary loan

Η ενότητα αυτή αφορά στην περιγραφή και ανάλυση των υπηρεσίων δανεισμού και διαδανεισμού

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με τις υπηρεσίες του Δανεισμού και του Διαδανεισμού των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής των δύο υπηρεσιών, αλλά και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παροχής τους για έναν Οργανισμό Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Agarwal, N.K., Poo, D.C.C., and Yong, T.K. (2006) “Component-Based Development of MILLS: A Case Study in the Development of an Inter-Library Loan Software System”. 2006 13th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC’06)
 • Ahmad, N. (2012). The Interlibrary Loan Services of the University of Malaya Library. Kekal Abadi, 5(1).
 • Ahmadi, M., Dileepan, P., & Murgai, S. R. (2013). Predicting demand for inter-library loan requests. Bottom Line: Managing Library Finances, The, 26(3), 116-128.
 • Biranvand, A., & Moghaddam, H. S. (2012). Feasibility Assessment of Creating an Intra-Library Loan System and Document Delivery Services In Public Libraries of Fars Province. Electronic Library, The, 31(1), 2-2.
 • Casey, M. (2006) “Library 2.0: Service for the Next-Generation Library”. Library Journal 1–5
 • Haddow, G. and Joseph, J. (2010) “LOANS, LOGINS, AND LASTING THE COURSE: ACADEMIC LIBRARY USE AND STUDENT RETENTION”. Australian Academic & Research Libraries [online] 41, 233–244. available from <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=67703764&S=R&D=llf&EbscoContent=dGJyMNLe80Seqa84y9f3OLCmr0qep7VSr6i4Sq%2BWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGusUqzqbZPuePfgeyx44Dt6fIA\nhttp://ezproxy.ups.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=67703764&login.asp&site=ehost-live&scope=site&scope=cite>
 • Livingston, H. (2008) “It’s Been ILL for a Long Time, Is It close to Death? What Is the Future for Inter Library Loans?” IATUL Annual Conference Proceedings [online] 18, 1–14. available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=33360508&site=ehost-live>
 • Oxborrow, K.M. (2011) “Inter-Library Loans and Document Supply Services in Italy Appear to Supplement Journal Subscriptions Rather Than Replace Them”. Evidence-Based Library and Information Practice [online] 6. available from <http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/10387>
 • Pernot, E., Roodhooft, F., and Van den Abbeele, A. (2007) “Time-Driven Activity-Based Costing for Inter-Library Services: A Case Study in a University”. in The Journal of Academic Librarianship. vol. 33. 551–560
 • Robertson , Victoria (2003) “The Impact of Electronic Journals on Academic Libraries: The Changing Relationship between Journals, Acquisitions and Inter-Library Loans Department Roles and Functions”. in Interlending & Document Supply. vol. 31. 174–179
 • Smet, E. de (2011) “Special Features of the Advanced Loans Module of the ABCD Integrated Library System”. in Program: Electronic Library and Information Systems. vol. 45. 323–332

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαδανεισμός, τεκμήριο, οργανισμός πληροφόρησης, κυρώσεις

Η ενότητα αυτή αφορά στην περιγραφή και ανάλυση της υπηρεσίας της εξυπηρέτησης.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την υπηρεσία της Εξυπηρέτησης των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών του Οργανισμού Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Bopp, R.E. And Smith, L.C. (2011). Reference and Information services: an introduction. USA, California: ABC- CLIO.

 

Λέξεις Κλειδιά

Εξυπηρέτηση, reference, συλλογή, οργάνωση, υπηρεσίες

Η ενότητα αυτή αφορά στην περιγραφή και ανάλυση της υπηρεσίας της εξυπηρέτησης

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την υπηρεσία της Εξυπηρέτησης των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών του Οργανισμού Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Bopp, R.E. And Smith, L.C. (2011). Reference and Information services: an introduction. USA, California: ABC- CLIO.

Λέξεις Κλειδιά

Εξυπηρέτηση, Κατηγορίες χρηστών, Οργανισμός Πληροφόρησης

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας του θεματικού βιβλιοθηκονόμου.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την υπηρεσία του Θεματικού Βιβλιοθηκονόμου των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Dale, P., Dale, P., Holland, M., & Matthews, M. (2012). Subject librarians: engaging with the learning and teaching environment. Ashgate Publishing, Ltd..
 • Connell, T. H. (1991). Librarian subject searching in online catalogs: an exploratory study of knowledge used (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign).
 • Rodwell, J. and Fairbairn, L. (2008) “Dangerous Liaisons?: Defining the Faculty Liaison Librarian Service Model, Its Effectiveness and Sustainability”. Library management [online] available from <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1641759&show=abstract> [15 October 2013]
 • Clyde, J. and Lee, J. (2011) “Embedded Reference to Embedded Librarianship: 6 Years at the University of Calgary”. Journal of Library Administration [online] 51 (4), 389–402. available from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2011.556963> [27 February 2014]
 • Gaston, R. (2001) “The Changing Role of the Subject Librarian, with a Particular Focus on UK Developments, Examined through a Review of the Literature”. New Review of Academic Librarianship [online] 7 (1), 19–36. available from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614530109516819> [15 October 2013]
 • Pinfield, S. (2001) “The Changing Role of Subject Librarians in Academic Libraries”. Journal of librarianship and information science [online] 33 (1), 32–38. available from <http://lis.sagepub.com/content/33/1/32.short> [15 October 2013]
 • Si, L., Xing, W., Zhou, L., and Liu, S. (2012) “Embedded Services in Chinese Academic Libraries”. The Journal of Academic Librarianship [online] 38 (3), 175–182. available from <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133312000584> [27 February 2014]

 

Λέξεις Κλειδιά

Θεματικός βιβλιοθηκονόμος, κατηγορίες χρηστών, οφέλη, προκλήσεις, οργανισμός πληροφόρησης

Η ενότητα αυτή αφορά την εξέλιξη του θεματικού βιβλιοθηκονόμου σε ενσωματωμένο βιβλιοθηκονόμο

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την υπηρεσία του ενσωματωμένου Βιβλιοθηκονόμου των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, στη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Dale, P., Dale, P., Holland, M., & Matthews, M. (2012). Subject librarians: engaging with the learning and teaching environment. Ashgate Publishing, Ltd..
 • Connell, T. H. (1991). Librarian subject searching in online catalogs: an exploratory study of knowledge used (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign).
 • Rodwell, J. and Fairbairn, L. (2008) “Dangerous Liaisons?: Defining the Faculty Liaison Librarian Service Model, Its Effectiveness and Sustainability”. Library management [online] available from <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1641759&show=abstract> [15 October 2013]
 • Clyde, J. and Lee, J. (2011) “Embedded Reference to Embedded Librarianship: 6 Years at the University of Calgary”. Journal of Library Administration [online] 51 (4), 389–402. available from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2011.556963> [27 February 2014]
 • Gaston, R. (2001) “The Changing Role of the Subject Librarian, with a Particular Focus on UK Developments, Examined through a Review of the Literature”. New Review of Academic Librarianship [online] 7 (1), 19–36. available from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614530109516819> [15 October 2013]
 • Pinfield, S. (2001) “The Changing Role of Subject Librarians in Academic Libraries”. Journal of librarianship and information science [online] 33 (1), 32–38. available from <http://lis.sagepub.com/content/33/1/32.short> [15 October 2013]
 • Si, L., Xing, W., Zhou, L., and Liu, S. (2012) “Embedded Services in Chinese Academic Libraries”. The Journal of Academic Librarianship [online] 38 (3), 175–182. available from <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133312000584> [27 February 2014]

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Ενσωματωμένος βιβλιοθηκονόμος, embedded librarian, θεματικός βιβλιοθηκονόμος, οργανισμός πληροφόρησης

Η ενότητα αυτή αφορά την περιγραφή της υπηρεσίας πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την υπηρεσία πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Blecic, D.D., Brennan, M.J., Hurd, J.M., and Weller, A.C. (2002) “A Snapshot of Early Adopters of E-Journals: Challenges to the Library”. College and Research Libraries 63, 515–526
 • Chauhan, K. (2012) “Selected Free E-Journals in Library and Information Science in Directory of Open Access Journals.” DESIDOC Journal of Library & Information Technology [online] 32, 339–346. available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=09740643&AN=78553843&h=voZAyq%2FKHIhVuqgWy6T5xXZmict1xKuAuXRoWKB48hJUKWb7Y%2F0RkAnN5jW2wknsp%2B7B98nsKd%2BLITTb0rtOng%3D%3D&crl=c>
 • Gibson, C. (2011) “Scholarly Communication in Library and Information Services: The Impacts of Open Access Journals and E-Journals on a Changing Scenario”. The Journal of Academic Librarianship 37, 279
 • Nicholas, D., Rowlands, I., Huntington, P., Clark, D., and Jamali, H. (2009) “E-Journals : Their Use , Value and Impact”. Network [online] 52. available from <http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/RIN_ejournals_event_presentation_Ian-Rowlands.pdf>

 

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία, newsletters, open access journals,

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών Βιβλιογραφικές υπηρεσίες, επιλεκτική διάχυση πληροφοριών και ανοικτά αποθετήρια.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με μια σειρά υπηρεσιών που παρέχουν οι Οργανισμοί Πληροφόρησης, όπως είναι οι Βιβλιογραφικές Υπηρεσίες, η Επιλεκτική Διάχυση Πληροφοριών και τα Ανοικτά Αποθετήρια. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Altinel, M. and Franklin, M., 2000. Efficient filtering of XML documents for selective dissemination of information. of the 26th International Conference on, [online] pp.53–64. Available at: <http://www.seas.upenn.edu/~zives/03s/cis650/xfilter.pdf>.
 • Amati, G. and Crestani, F., 1999. Probabilistic learning for selective dissemination of information. Information Processing and Management, 35, pp.633–654.
 • Duggan, F. and Banwell, L., 2004. Constructing a model of effective information dissemination in a crisis. Information Research, [online] 9, p.178. Available at: <http://informationr.net/ir/9-3/paper178.html>.
 • Hossain, M.J. and Islam, S., 2008. Selective dissemination of information (SDI) service: A conceptual paradigm. International Journal of Information Science and Management, [online] 6, pp.27–44. Available at: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859829642&partnerID=40&md5=0e0e7c196c4be4fe7f877d773b490419>.
 • Morales del Castillo, J.M., Pedraza Jiménez, R., Ruizz, A.A., Peis, E. and Herrera Viedma, E., 2009. A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries. Information Technology and Libraries, [online] 28, p.21. Available at: <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1644702121&amp\nFmt=7&amp\nclientId=40776&amp\nRQT=309&amp\nVName=PQD>.
 • Morales-del-Castillo, J.M., Pedraza-Jiménez, R., Peis, E. and Herrera-Viedma, E., 2013. A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries. Information Technology and Libraries, [online] 28, pp.21–30. Available at: <http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/3169>.
 • Morales-Del-Castillo, J.M., Pedraza-Jimenez, R., Ruiz, A.A., Peis, E. and Herrera-Viedma, E., 2009. A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries. Information Technology and Libraries, [online] 28, pp.21–30. Available at: <<Go to ISI>://000263495300005>.
 • Peis, E., Herrera-Viedma, E. and Morales-del-Castillo, J.M., 2008. A semantic service model of selective dissemination of information (SDI) for digital libraries. Profesional De La Informacion, [online] 17, pp.519–525. Available at: <<Go to ISI>://000259656000005>.
 • Shultz, M., 2002. MEDLINE selective dissemination of information (SDI) services: how do they compare? [abstract]. Medical Library Association Special Supplement MLA ’02 Abstracts; 2002 May 17-23; Dallas, Texas, USA., Available at: <http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clcmr/articles/CMR-8610/frame.html>.
 • Yan, T.W. and Garcia-Molina, H., 1994. Distributed selective dissemination of information. Proceedings of 3rd International Conference on Parallel and Distributed Information Systems.
 • Κυριάκη-Μάνεση, Δ. (2014). Υπηρεσίες Πληροφόρησης (σημειώσεις). Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφικές υπηρεσίες, κατάλογοι βιβλιογραφίας, επιλεκτική διάχυση πληροφοριών, selective dissemination of information

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών Βιβλιογραφικές υπηρεσίες, επιλεκτική διάχυση πληροφοριών και ανοικτά αποθετήρια.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με μια σειρά υπηρεσιών που παρέχουν οι Οργανισμοί Πληροφόρησης, όπως είναι οι Βιβλιογραφικές Υπηρεσίες, η Επιλεκτική Διάχυση Πληροφοριών και τα Ανοικτά Αποθετήρια. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Altinel, M. and Franklin, M., 2000. Efficient filtering of XML documents for selective dissemination of information. of the 26th International Conference on, [online] pp.53–64. Available at: <http://www.seas.upenn.edu/~zives/03s/cis650/xfilter.pdf>.
 • Amati, G. and Crestani, F., 1999. Probabilistic learning for selective dissemination of information. Information Processing and Management, 35, pp.633–654.
 • Duggan, F. and Banwell, L., 2004. Constructing a model of effective information dissemination in a crisis. Information Research, [online] 9, p.178. Available at: <http://informationr.net/ir/9-3/paper178.html>.
 • Hossain, M.J. and Islam, S., 2008. Selective dissemination of information (SDI) service: A conceptual paradigm. International Journal of Information Science and Management, [online] 6, pp.27–44. Available at: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859829642&partnerID=40&md5=0e0e7c196c4be4fe7f877d773b490419>.
 • Morales del Castillo, J.M., Pedraza Jiménez, R., Ruizz, A.A., Peis, E. and Herrera Viedma, E., 2009. A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries. Information Technology and Libraries, [online] 28, p.21. Available at: <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1644702121&amp\nFmt=7&amp\nclientId=40776&amp\nRQT=309&amp\nVName=PQD>.
 • Morales-del-Castillo, J.M., Pedraza-Jiménez, R., Peis, E. and Herrera-Viedma, E., 2013. A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries. Information Technology and Libraries, [online] 28, pp.21–30. Available at: <http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/3169>.
 • Morales-Del-Castillo, J.M., Pedraza-Jimenez, R., Ruiz, A.A., Peis, E. and Herrera-Viedma, E., 2009. A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries. Information Technology and Libraries, [online] 28, pp.21–30. Available at: <<Go to ISI>://000263495300005>.
 • Peis, E., Herrera-Viedma, E. and Morales-del-Castillo, J.M., 2008. A semantic service model of selective dissemination of information (SDI) for digital libraries. Profesional De La Informacion, [online] 17, pp.519–525. Available at: <<Go to ISI>://000259656000005>.
 • Shultz, M., 2002. MEDLINE selective dissemination of information (SDI) services: how do they compare? [abstract]. Medical Library Association Special Supplement MLA ’02 Abstracts; 2002 May 17-23; Dallas, Texas, USA., Available at: <http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clcmr/articles/CMR-8610/frame.html>.
 • Yan, T.W. and Garcia-Molina, H., 1994. Distributed selective dissemination of information. Proceedings of 3rd International Conference on Parallel and Distributed Information Systems.
 • Κυριάκη-Μάνεση, Δ. (2014). Υπηρεσίες Πληροφόρησης (σημειώσεις). Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Λέξεις Κλειδιά

επιλεκτική διάχυση πληροφοριών, selective dissemination of information, ανοικτά αποθετήρια, open repositories

Η ενότητα αυτή αφορά την αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρονικού βιβλίου και της παροχής του ως υπηρεσίας από τους Οργανισμούς Πληροφόρησης.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την έννοια του ηλεκτρονικού βιβλίου, των βασικών χαρακτηριστικών του, αλλά και την προσφορά του ως υπηρεσία από τον Οργανισμό Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Armstrong, C.J. and Lonsdale, R. (2003), The E-book Mapping Exercise: Draft Report on Phase 1, JISC E-books Working Group, London, available at: www.jisc.ac.uk//uploaded_documents/eBook_mapping_exercise_FinalReport_0403.pdf
 • NISO (2005), Information Services & Use: Metrics & Statistics for Libraries and Information Providers: Data Dictionary, National Information Standards Organization, available at: www.niso.org/emetrics/current/subcategory/4.10.5.html (accessed 12 April 2008).
 • (The) Oxford Text Archive (2006), available at: http://ota.ahds.ac.uk/
 • Project Gutenberg (2006), “Gutenberg: the history and philosophy of Project Gutenberg by Michael Hart”, available at: gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_ Philosophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart
 • Vasileiou, M., Hartley, R., & Rowley, J. (2009). An overview of the e-book marketplace. Online Information Review, 33(1), 173-192.
 • Vassiliou, M., & Rowley, J. (2008). Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech, 26(3), 355-368.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρονικό βιβλίο, e-book, πλοήγηση, customizable search interfaces, υπερσυνδέσεις, σελιδοδείκτες, σημειώσεις, επισημάνσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -