Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης Ι (Ε)

Ευγενία Θεοδότου

Περιγραφή

Κριτική μελέτη της οργάνωσης του χώρου και του υλικού.

Μελέτη της συμπεριφοράς των παιδιών στις γωνιές και τα εργαστήρια.

Πρώτες παιδαγωγικές παρεμβάσεις στο χώρο: εμπλουτισμός, αλλαγή, δημιουργία γωνιάς. Παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών μετά την παρέμβαση

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στην ενότητα αναλύονται τα εισαγωγικά για τα γενικά χαρακτηριστικά του εργαστηρίου, ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής του καθώς και οι κανονισμοί που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια παρακολούθησής του. Παρουσιάζονται οι στόχοι και ο σκοπός του μαθήματος και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Παράλληλα στην ενότητα αυτή γίνεται η ανάλυση του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος όπως επίσης παρουσιάζονται και οι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών στο εργαστήριο.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να εισάγει τους φοιτητές στο πνεύμα του εργαστηρίου και να κάνει κατανοητό τον τρόπο διεξαγωγής του.

 

Λέξεις-κλειδία 

Χαρακτηριστικά του εργαστηρίου, Παιδικοί Σταθμοί, Κανονισμός, Παρουσία, Στόχος και Σκοπός, Μαθησιακά αποτελέσματα, θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, παρουσιολόγιο, αξιολόγηση, παραδείγματα, παρουσίαση εργασιών.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο ρόλος και η στάση του παιδαγωγού στην ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών, οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην οικογένεια του παιδιού και τον παιδικό σταθμό καθώς και οι συνεργασίες των παιδιών με άλλες ειδικότητες. Μελετώνται τα δικαιώματα των παιδιών, διαφύλαξη της υγείας τους, καθώς και οι συνέπειες της μη αποδοχής του ατόμου από το σύνολο. Παρουσιάζονται επίσης τα μέσα διαπαιδαγώγησης και η αντιμετώπιση συμπεριφορών του παιδιού από γονείς και παιδαγωγούς. Για όλα τα θέματα γίνεται μελέτη περίπτωσης και διερεύνηση απόψεων από τους φοιτητές.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το ρόλο του παιδαγωγού στην ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών, τη χρησιμότητα της συνεργασίας του παιδαγωγού με άλλες ειδικότητες, τον όρο «δικαιώματα των παιδιών» και τι ο όρος αυτός περιλαμβάνει, καθώς επίσης τα μέσα διαπαιδαγώγησης που θα χρησιμοποιήσουν και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τις διάφορες συμπεριφορές των παιδιών. Τέλος μέσα από τις μελέτες των διαφορετικών περιπτώσεων, η ενότητα αυτή έχει στόχο οι φοιτητές να ανταλλάξουν απόψεις αιτιολογώντας τις απαντήσεις τους.

 

Λέξεις Κλειδιά

Ρόλος και στάση του παιδαγωγού, οικογένεια, παιδικός σταθμός, συνεργασία, δικαιώματα παιδιών, υγεία, νοητικές ικανότητες σωματικές ικανότητες, ιδεολογία, καταγωγή, αποδοχή, τιμωρία, αντιμετώπιση συμπεριφορών, διαπαιδαγώγηση, μελέτη περίπτωσης, διερεύνηση απόψεων.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο όρος παιδικό παιχνίδι και ο τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη μάθηση. Μέσα από τις θεωρίες του Jean Piaget, του Vygotsky και του Bruner, αναλύεται η έννοια, τα χαρακτηριστικά, η συμβολή του παιχνιδιού στη μάθηση καθώς επίσης και ο ρόλος που παίζει ο παιδαγωγός στο παιχνίδι. Μελετώνται οι κατηγορίες παιχνιδιού καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας μέσα από το παιχνίδι.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της της ενότητας αυτής είναι να αντιληφθούν οι φοιτητές τη σχέση του παιχνιδιού με τη μάθηση, την έννοια του παιχνιδιού, τα χαρακτηριστικά του, και ποια είναι η συμβολή του παιχνιδιού στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Από αυτή την παρουσίαση οι φοιτητές θα κατανοήσουν τα είδη του παιχνιδιού και τις κατηγορίες του, καθώς επίσης και ποιος θα είναι ο ρόλος τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ως παιδαγωγοί.

 

Λέξεις Κλειδιά

Παιχνίδι, μάθηση, θεωρίες, Piaget, Vygotsky, Bruner, χαρακτηριστικά, συμβολή, παιδαγωγός, μέθοδος διδασκαλίας, ελεύθερο παιχνίδι, καθοδηγούμενο παιχνίδι.

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με την κα Σταυρούλα Βαρδάκου, διευθύντριας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Πεύκης/Λυκόβρυσης και μία ξενάγηση στους χώρους.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να γνωρίσουν τα πλαίσια συνεργασίας της πρακτικής άσκησης στους παιδικούς σταθμούς, ώστε να επιτευχθεί η αρμονική συνεργασία της παιδαγωγικής ομάδας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Συνέντευξη, Πλαίσια συνεργασίας πρακτικής άσκησης, αρμονική συνεργασία, παιδαγωγική ομάδα.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που έγιναν στη συνέντευξη των παιδαγωγών των τάξεων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Πεύκης/Λυκόβρυσης με τις οποίες συνεργαστήκαμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να μπορέσουν οι φοιτητές να αντλήσουν πληροφορίες και γνώσεις μέσα από την εμπειρία των παιδαγωγών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Παιδαγωγοί, πλαίσια συνεργασίας.

 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται καθημερινά παραδείγματα παιδαγωγικού έργου τα οποία δείχνουν τη σύνδεση του παιχνιδιού με τη μάθηση.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσουν οι φοιτητές/ρίες τα παιχνίδια που έχουν προετοιμάσει και να παίξουν με τα παιδιά βλέποντας στην πράξη τα παιδαγωγικά αποτελέσματα της διαπαιδαγώγησης μέσα από το παιχνίδι.

 

Λέξεις Κλειδιά

Παιχνίδι, παιδαγωγικό έργο, μάθηση, παραδείγματα

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται καθημερινά παραδείγματα παιδαγωγικού έργου τα οποία δείχνουν τη σύνδεση του παιχνιδιού με τη μάθηση.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσουν οι φοιτητές/ριες τα παιχνίδια που έχουν προετοιμάσει και να παίξουν με τα παιδιά βλέποντας στην πράξη τα παιδαγωγικά αποτελέσματα της διαπαιδαγώγησης μέσα από το παιχνίδι.

 

Λέξεις Κλειδιά

Παιχνίδι, παιδαγωγικό έργο, μάθηση, παραδείγματα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται καθημερινά παραδείγματα παιδαγωγικού έργου τα οποία δείχνουν τη σύνδεση του παιχνιδιού με τη μάθηση.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσουν οι φοιτητές/ριες τα παιχνίδια που έχουν προετοιμάσει και να παίξουν με τα παιδιά βλέποντας στην πράξη τα παιδαγωγικά αποτελέσματα της διαπαιδαγώγησης μέσα από το παιχνίδι.

 

Λέξεις Κλειδιά

Παιχνίδι, παιδαγωγικό έργο, μάθηση, παραδείγματα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται καθημερινά παραδείγματα παιδαγωγικού έργου τα οποία δείχνουν τη σύνδεση του παιχνιδιού με τη μάθηση.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσουν οι φοιτητές/ριες τα παιχνίδια που έχουν προετοιμάσει και να παίξουν με τα παιδιά βλέποντας στην πράξη τα παιδαγωγικά αποτελέσματα της διαπαιδαγώγησης μέσα από το παιχνίδι.

 

Λέξεις Κλειδιά

Παιχνίδι, παιδαγωγικό έργο, μάθηση, παραδείγματα

Στην ενότητα αυτή γίνεται η παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών, που αφορούν τις εμπειρίες, την παρακολούθηση των παιδιών καθώς και τη δική τους συμμετοχή στα παιχνίδια που οι ίδιοι προετοίμασαν, σε ρόλους παιδαγωγού κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους στους παιδικούς σταθμούς.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να μοιραστούν οι φοιτητές τις εμπειρίες τους από την πρακτική τους, τις πρακτικές γνώσεις που αποκόμισαν από την επαφή τους με τα παιδιά, να τις καταγράψουν και να τις αξιολογήσουν ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Πρακτική, παιχνίδια, εργασία, συμμετοχή, καταγραφή, αξιολόγηση.

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται η παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών, που αφορούν τις εμπειρίες, την παρακολούθηση των παιδιών καθώς και τη δική τους συμμετοχή στα παιχνίδια που οι ίδιοι προετοίμασαν, σε ρόλους παιδαγωγού κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους στους παιδικούς σταθμούς.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να μοιραστούν οι φοιτητές τις εμπειρίες τους από την πρακτική τους, τις πρακτικές γνώσεις που αποκόμισαν από την επαφή τους με τα παιδιά, να τις καταγράψουν και να τις αξιολογήσουν ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Πρακτική, παιχνίδια, εργασία, συμμετοχή, καταγραφή, αξιολόγηση.

Στην ενότητα αυτή γίνεται η παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών, που αφορούν τις εμπειρίες, την παρακολούθηση των παιδιών καθώς και τη δική τους συμμετοχή στα παιχνίδια που οι ίδιοι προετοίμασαν, σε ρόλους παιδαγωγού κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους στους παιδικούς σταθμούς.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να μοιραστούν οι φοιτητές τις εμπειρίες τους από την πρακτική τους, τις πρακτικές γνώσεις που αποκόμισαν από την επαφή τους με τα παιδιά, να τις καταγράψουν και να τις αξιολογήσουν ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Πρακτική, παιχνίδια, εργασία, συμμετοχή, καταγραφή, αξιολόγηση.

Στην ενότητα αυτή γίνεται η παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών, που αφορούν τις εμπειρίες, την παρακολούθηση των παιδιών καθώς και τη δική τους συμμετοχή στα παιχνίδια που οι ίδιοι προετοίμασαν, σε ρόλους παιδαγωγού κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους στους παιδικούς σταθμούς.

 

Στόχοι Ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να μοιραστούν οι φοιτητές τις εμπειρίες τους από την πρακτική τους, τις πρακτικές γνώσεις που αποκόμισαν από την επαφή τους με τα παιδιά, να τις καταγράψουν και να τις αξιολογήσουν ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Πρακτική, παιχνίδια, εργασία, συμμετοχή, καταγραφή, αξιολόγηση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5755
Αρ. Προβολών :  33645

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -