Αντοχή Πλοίου Ι (Θ)

Πληροφορίες

Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή στην Αντοχή του Πλοίου

2. Διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών

3. Υπολογισμός ορθών τάσεων λόγω κάμψης

4. Υπολογισμός διατμητικών τάσεων

5. Υπολογισμός στρεπτικών τάσεων

6. Υπολογισμός θερμικών τάσεων πλοίων

7. Επιδράσεις υπερκατασκευών

8. Η διαμήκης αντοχή πλοίου με βάση τους Κανονισμούς των Νηογνωμόνων

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη Διαμήκη Αντοχή του πλοίου. Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

  1. Να κατανοούν το περιεχόμενο του Εγχειριδίου Φόρτωσης των πλοίων.
  2. Να σχεδιάζουν ασφαλείς καταστάσεις φόρτωσης και να προχωρούν στη σύνταξη Εγχειριδίων Φόρτωσης Πλοίων (Loading Manuals)
  3. Να υπολογίζουν τις ορθές τάσεις λόγω καμπτικών ροπών.
  4. Να υπολογίζουν τις διατμητικές τάσεις λόγω τεμνουσών δυνάμεων και στρεπτικών ροπών.
  5. Να ελέγχουν τη συμμόρφωση των εγχειριδίων φόρτωσης με τους Κανονισμούς των Νηογνωμόνων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Μηχανική – Στατική Ανάλυση Δοκών

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

  1. J. Eyres, “Ship Construction”, Butterworth-Heinemann, 5th Ed., 2001
  2. Tupper, “Introduction to Naval Architecture”, Butterworth-Heinemann, 3rd Ed., 2002
  3. Owen Hughes & J.K. Paik, “Ship Structural Analysis and Design”

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Alaa Mansourn, Donald Liu: The Principles of Naval Architecture Series-Strength of Ships and Ocean Structures, 2008.