Αντοχή Πλοίου ΙΙ (Θ)

Πληροφορίες

Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή στην Αντοχή του Πλοίου

2. Η δομική κατασκευή του πλοίου.

3. Ελαστικός λυγισμός πρισματικών φορέων

4. Ελαστικός λυγισμός ορθογωνικών ελασμάτων.

5. Ελεγχος λυγισμού με βάση το πρότυπο UR S11

6. Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων χωρίς ενισχυτικά

7. Κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με ενισχυτικά

8. Κάμψη συνθέτων δοκών

9. Ελαστοπλαστική κάμψη δοκών

10. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με την επίλυση μιας σειράς τυπικών προβλημάτων τοπικής αντοχής, τα οποία συναντώνται συχνά κατά τη σχεδίαση της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου. Στα πλαίσια αυτά, μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα τοπικής αντοχής που σχετίζονται με:

  • Τον λυγισμό πρισματικών φορέων,
  • την κάμψη ορθογωνικών ελασμάτων με και χωρίς ενισχυτικά
  • τον λυγισμό ορθογωνικών ελασμάτων
  • την κάμψη σύνθετων δοκών
  • την ελαστοπλαστική κάμψη δοκών

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Μηχανική – Αντοχή των υλικών

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

  1. J. Eyres, “Ship Construction”, Butterworth-Heinemann, 5th Ed., 2001
  2. Tupper, “Introduction to Naval Architecture”, Butterworth-Heinemann, 3rd Ed., 2002
  3. Owen Hughes & J.K. Paik, “Ship Structural Analysis and Design”, 2010.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Π. Καρύδης: «Η μεταλλική κατασκευή του πλοίου – Θέματα τοπικής αντοχής» Αθήνα, 2000.