Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Προσδιορισμός της αιθανόλης με ενζυμικές αντιδράσεις
 2. Προσδιορισμός της γλυκόζης και της φρουκτόζης με τη μέθοδο των ενζυμικών αντιδράσεων
 3. Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκερίνης με ενζυμικές αντιδράσεις
 4. Υπολογισμός ενεργότητας λιπάσης
 5. Υπολογισμός ΚΜ, Νmax λιπάσης
 6. Προσδιορισμός KM, Νmax με ακινητοποιημένη λιπάση επαναχρησιμοποιήσιμη
 7. Προσδιορισμός ενεργότητας β-γλυκοζιδάσης κατά την υδρόλυση της π-νιτρο-φαινυλο-γλυκοπυρανόζης
 8. Προσδιορισμός κινητικών παραμέτρων ΚΜ, Νmax β-γλυκοζιδάσης κατά την υδρόλυση της Π-νιτρο-φαινυλο-γλυκοπυρανόζης
 9. β-γλυκοζιδάση - προσδιορισμός Vmax, KM υπό την επίδραση αναστολέα
 10. Ποσοτικός προσδιορισμός μηλικού οξέος με ενζυμικές αντιδράσεις

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι ο φοιτητής θα είναι ικανός να:

 1. γνωρίζει βασικές  αρχές που διέπουν την Βιοκατάλυση.
 2. να μπορεί να εξηγεί  τις φυσικές σταθερές και την χημική συμπεριφορά των ενώσεων βασισμένος στις  κινητικές τους ιδιότητες.
 3. να κατανοεί την βασική  διαφορά της θερμοδυναμικής ισορροπίας  με αυτήν της  ενζυμικής κατάλυσης.
 4. εφαρμόζει τις τεχνικές της χημικής ανάλυσης για την μελέτη της κινητικής των ενζύμων.
 5. αξιολογει την δράση των ενζύμων in vivo και in vitro.
 6. σχεδιάζει πρωτόκολλα καθαρισμού και απομόνωσης ενζύμων από φυτικές και μικροβιακές πηγές.
 7. εφαρμόζουν τις τεχνικές της ενζυμικής τεχνολογίας για την βελτιστοποίηση της παραγωγής του κρασιού.
 8. να γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες των ενζυμων και να μπορεί προβλέπει  την χημική συμπεριφορά τους να την συνδυάζει και να την  εφαρμόζει σε οινολογικές πρακτικές.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση:

 1. Bernt, E. & Bergmeyer, H.U. (1974) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) ν 3, pp. 1304-1307; Νerlag Chemie, Weinheim/Academic Press, Inc. New York and London.
 2. Beutler, H. –O. (1984) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) 3rd ed., ν ΝI, pp. 598-606; Νerlag Chemie, Weinheim, Deerfield Beach/Florida, Basel
 3. Boehringer Mannheim Biochemica “Methods of Biochemical Analysis and Food Analysis” 1987
 4. Boehringer Mannheim Biochemica “Methods of Enzymatic Food Analysis” 1984
 5. Fersht Alan, “Enzyme Structure and Mecanism”, 2nd Editiοn, W.H. Freeman.
 6. Lubert Stryer, « Βιοχημεία », Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997
 7. Mollering, H. (1985) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) 3rd, vol. VII, pp. 39-47, Verlag Chemie, Weinheim, Deerfield Beach/Florida, Basel.
 8. Ribéreau- Gayon, D. Dubourdieu, B. Donèche, A. Lonvaud, «Handbook of Enology, Volume 1, The Microbiology of Wine and Vinifications», 2000 John Wiley & Sons, Ltd.
 9. Wiseman Alan “Handbοοk οf Enzyme Biοtechnοlοgy”, Ellis Hοrwοοd Ltd. 1975
 10. Xaνier Malcata F., Reyes R. H., Garcia S. H., Hill G. C., Amundsοn H.C. and Jr. “Immοbilized Lipase Reactοrs fοr Mοdοficatiοn οf Fats and Οils- A Reνiew”, Νοl. 67, nο. 12, JAΟCS, 1990.

Ελληνική:

 1. Ι. Γ. Γεωργάτσου, « Βιοχημεία ».Τόμος Α’ – 6η Εκδοση, Εκδόσεις Γιαχούδη- Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1989
 2. Ι. Γ. Γεωργάτσου, Τ. Α. Γιουψάνη, Δ.Α. Κυριακίδη, «Ενζυμολογία » Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001
 3. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία, Ενζυμα –Τεύχος Β1 », Θεσσαλονίκη 1976.
 4. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία –Τεύχος Β2 », Θεσσαλονίκη 1976

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ξενόγλωσση:

 1. Bernt, E. & Bergmeyer, H.U. (1974) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) ν 3, pp. 1304-1307; Νerlag Chemie, Weinheim/Academic Press, Inc. New York and London.
 2. Beutler, H. –O. (1984) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) 3rd ed., ν ΝI, pp. 598-606; Νerlag Chemie, Weinheim, Deerfield Beach/Florida, Basel
 3. Boehringer Mannheim Biochemica “Methods of Biochemical Analysis and Food Analysis” 1987
 4. Boehringer Mannheim Biochemica “Methods of Enzymatic Food Analysis” 1984
 5. Fersht Alan, “Enzyme Structure and Mecanism”, 2nd Editiοn, W.H. Freeman.
 6. Lubert Stryer, « Βιοχημεία », Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997
 7. Mollering, H. (1985) in Methods of Enzymatic Analysis (Bergmeyer, H.U., ed.) 3rd, vol. VII, pp. 39-47, Verlag Chemie, Weinheim, Deerfield Beach/Florida, Basel.
 8. Ribéreau- Gayon, D. Dubourdieu, B. Donèche, A. Lonvaud, «Handbook of Enology, Volume 1, The Microbiology of Wine and Vinifications», 2000 John Wiley & Sons, Ltd.
 9. Wiseman Alan “Handbοοk οf Enzyme Biοtechnοlοgy”, Ellis Hοrwοοd Ltd. 1975
 10. Xaνier Malcata F., Reyes R. H., Garcia S. H., Hill G. C., Amundsοn H.C. and Jr. “Immοbilized Lipase Reactοrs fοr Mοdοficatiοn οf Fats and Οils- A Reνiew”, Νοl. 67, nο. 12, JAΟCS, 1990.

Ελληνική:

 1. Ι. Γ. Γεωργάτσου, « Βιοχημεία ».Τόμος Α’ – 6η Εκδοση, Εκδόσεις Γιαχούδη- Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1989
 2. Ι. Γ. Γεωργάτσου, Τ. Α. Γιουψάνη, Δ.Α. Κυριακίδη, «Ενζυμολογία » Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2001
 3. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία, Ενζυμα –Τεύχος Β1 », Θεσσαλονίκη 1976.
 4. Τρακατέλλη Αντώνη, «Βιοχημεία –Τεύχος Β2 », Θεσσαλονίκη 1976

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Βασίλειος Ντουρτόγλου

Βιογραφικό