Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Γενική Εισαγωγή – Τρόποι κατασκευής υφασμάτινων αντικειμένων

2. Τρόποι διακόσμησης υφασμάτινων αντικειμένων

3. Κλωστοϋφαντουργία – Κατεργασία Ινών

4. Αργαλειός – Είδη υφάνσεων

5. Ελληνικές ενδυμασίες: γυναικείες και ανδρικές ενδυμασίες

6. Εκκλησιαστικά υφάσματα

7. Δομή και Ιδιότητες των ινών

8. Βαφές- Βαφική- Φθορά βαφών

9. Φθορά υφασμάτινων αντικειμένων:  Χημικοί και Φυσικοί-μηχανικοί παράγοντες φθοράς

10. Τεκμηρίωση υφασμάτινων αντικειμένων - Απολύμανση και Απεντόμωση

11. Καθαρισμός υφασμάτινων αντικειμένων

12. Συμπληρώσεις –Στερεώσεις υφασμάτινων αντικειμένων

13. Έκθεση, αποθήκευση και ασφαλής μεταφορά υφασμάτινων αντικειμένων

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν την τεχνολογία κατασκευής των υφασμάτινων αντικειμένων και να μπορούν να διαγνώσουν το είδος και το βαθμό φθοράς αυτών ώστε να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα υλικά και τις ενδεδειγμένες μεθόδους προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης για την καλύτερη προστασία και διατήρηση των ιστορικών υφασμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος (εργαστηριακό + θεωρητικό) οι σπουδαστές θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να εφαρμόζουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις επεμβάσεις συντήρησης που επέλεξαν.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Προαπαιτούμενα

Επιστήμη Υλικών Ι και ΙΙ, Ν1-3040 και Ν1-4040

Φυσικοχημικές Μέθοδοι Διάγνωσης-Τεκμηρίωσης, Ν1-3010

Περιβάλλον Μουσείου και Προληπτική Συντήρηση, Ν1-5050

Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών, Ν1-5010

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Πηγές στο διαδίκτυο:

 1. Journal of the American Institute of Conservation, Τεύχη 16-44, έτη 1977-2005. Δημοσιεύονται ερευνητικά άρθρα, περιπτωσιολογικές μελέτες, τεχνικές αναφορές κλπ. Διαθέσιμο στο: http://cool.conservation-us.org/coolaic/jaic/
 2. American Institute of Conservation online resources. Δημοσιεύονται πληροφορίες για νέα υλικά και τεχνολογίες καθώς και μέθοδοι συντήρησης και προστασίας από τις διαφορετικές «ειδικές ομάδες» του Institute. Υπάρχει ενότητα για το ύφασμα.

Διαθέσιμο στο: http://www.conservation-wiki.com/wiki/Textiles

 1. V&A channel: Διαθέτει video προβολές για διάφορα θέματα και υφάσματα. Διαθέσιμο στο: http://www.vam.ac.uk/channel/
 2. V&A Conservation Journal on line. Περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες και την έρευνα που διεξάγεται στο μουσείο. Διαθέσιμο στο: http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/conservation-journal-online/
 3. Fiber Reference Image Library: περιέχει φωτογραφίες ινών από διαφορετικές μικροσκοπικές μεθόδους. Διαθέσιμο στο: https://fril.osu.edu/
 4. Science Photo Library: περιέχει φωτογραφίες ινών στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Διαθέσιμο στο: http://www.sciencephoto.com
 5. United States National Park Service, “Conserve O Grams”. Σύντομα φυλλάδια που αφορούν στην συντήρηση και προστασία μουσειακών αντικειμένων και υφάσματος. Διαθέσιμο στο: http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/cons_toc.html#collectionpreservation
 6. Canadian Conservation Institute. “CCI Notes”. Φυλλάδια που αφορούν σε διάφορα θέματα συντήρησης και προστασίας μουσειακών αντικειμένων. Υπάρχουν 18 φυλλάδια για υφασμάτινα αντικείμενα και αρκετά για συνθετικά υλικά.

Διαθέσιμο στο: http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/index-eng.aspx

 

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος:

 1. A practical guide tocostume mounting / Flecker, Lara
 2. Archaeological textiles: proceedings of the Conference Textiles for the Archaeological Conservator held by the UKIC archaeology section, York, April, 1988
 3. Caring for your collections
 4. Chemical principles of textile conservation / Αgnes Timar-Balazsy and Dinah Eastop
 5. Conservation science: heritage materials / edited by Eric May, Mark Jones.
 6. Conservationconcerns: a guide for collectors and curators
 7. Handbook of textile fibres / by J. Gordon Cook.
 8. Handbook of fiber chemistry / edited by Menachem Lewin, Eli M. Pearce
 9. ICOM Committee forConservation, 14th triennial meeting, The Hague, 12-16 September 2005 : preprints
 10. Identification of vegetable fibres / Dorothy Catling, John Grayson
 11. Identification of textile materials
 12. International perspectives on textile conservation: papers from the ICOM-CC Textiles Working Group meetings.
 13. Journal of the International Institute for Conservation-Canadian Group = Journal de l'Institut International pour la Conservation - Groupe Canadien Vol.13(1988)-

 

 1. Materials for conservation: organic consolidants, adhesives and coatings / C. V. Horie.
 2. Microscopy of textile fibres / P.H. Greaves, B.P. Saville
 3. Pollutants in the museum environment : practical strategies for problem solving in design, exhibition and storage
 4. Polymers inconservation 
 5. Prehistoric textiles: the development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean / by E.J.W. Barber
 6. Saving the twentieth century: theconservation of modern materials: proceedings of a conference Symposium '91.
 7. Studies in Conservation: The Journal of the International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works Vol.34,No.1(Feb.-Apr.1989)-
 8. Symposium 86: the care and preservation of ethnological materials: proceedings / editors, R. Barclay ... [et al.]
 9. Textile conservation and research: a documentation of the textile department on the occasion of the twentieth anniversary of the Abegg Foundation / Mechthild Flury-Lemberg.
 10. Textile dyeing: the step-by-step guide and showcase / Kate Broughton
 11. Textile science / Kathryn L. Hatch
 12. The textile conservator's manual / Sheila Landi
 13. The care and handling of art objects: practices in the Metropolitan Museum of Art /
 14. Theconservation of tapestries and embroideries: proceedings of meetings at the Institut Royal du Patrimoine Artistique, Brussels.
 15. Theconservation of artifacts made from plant materials.
 16. Unraveling textiles: a handbook for the preservation of textile collections / Foekje Boersma with Agnes W. Brokerhof, Saskia van den Berg and Judith Tegelaers.
 17. When silk was gold: Central Asian and Chinese textiles / James C.Y. Watt, Anne E. Wardwell; with an essay by Morris Rossabi.
 18. World textiles: a visual guide to traditional techniques / John Gillow and Bryan Sentance.
 19. X-radiography of textiles, dress and related objects / Sonia O'Connor, Mary M. Brooks.
 20. Η τέχνη του υφάσματος I: η τέχνη του υφάσματος / Μαργαρίτα - Αικατερίνη Περιβολιώτου - Χρυσοβέργη.
 21. Η τέχνη του υφάσματος IΙ: Υφαντική, διαπλεκτική-μπατίκ / Μαργαρίτα - Αικατερίνη Περιβολιώτου - Χρυσοβέργη.

 

Τα περισσότερα από τα παραπάνω βιβλία και περιοδικά, βρίσκονται στη λίστα των προτεινόμενων συγγραμμάτων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Archaeological textiles, (1990), UKIC Occasional Paper No 10.
 2. Βλαχοπούλου-Καραμπίνα, Ε. (2009), Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα άμφια Βυζαντινού τύπου στον Ελλαδικό χώρο (16ος - 19ος αι.) Το εργαστήριο της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων. Ν. και Σ. Μπατσιούλας Ο.Ε.
 3. Γκαγκάδη, Ν. και Τσιμπάνη-Δάλλα, Τ. (1998), Ελληνικά Κεντήματα, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.
 4. Barber, E.J.W. (1991), Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages. Princeton, Princeton University Press.
 5. Boersma F. et al. (2007), Unravelling Textiles - A Handbook for the Preservation of Textile Collections, Archetype Publications Ltd., London.
 6. Cardon, D. (2007), Natural Dyes - Sources, Tradition, Technology, Science. Archetype Publications Ltd., London.
 7. Catling, (1998), Identification of Vegetable Fibre, C&H Editions.
 8. Emery, I. (2009), The Primary Structures of Fabrics. An Illustrated Classification. Washington D.C. The Textile Museum, Thames and Hudson, 1st paperback edition.
 9. Flecker, L. (2006), A Practical Guide to Costume Mounting, Butterworth-Heinemann.
 10. Gill, K. and Eastop, D. (2000), Upholstery Conservation: Principles & Practice, Butterworth-Heinemann.
 11. Gordon, Cook, J. (1993), Handbook of Textile Fibres, Vol. 1-2: Natural Fibres,
 12. Hatch, L.K. (1993), Textile Science. West Publishing Company, USA.
 13. ICCROM (2009), Conserving Textiles: Studies in Honour of Agnes Timár-Balázsy, Rome.
 14. Jeckins, D. (2003), The Cambridge History of Western Textiles, 2 vols, Cambridge.
 15. Landi S. (1997), The Textile Conservator's Manual, 2nd ed, Butterworth Heinemann.
 16. Nosch, M.L.B. and Gillis, C. (eds), (2007), First Aid for the Excavation of Archaeological Textiles, Ancient Textiles Series 2, Oxford, Oxbow Books.
 17. O’ Connor, S. and Brooks, M. (2007), X-Radiography of Textile, Dress and Related Objects, Butterworth and Heinneman.
 18. Παπαντωνίου, I. (2000), Η Ελληνική Ενδυμασία από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Αθήνα -Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.
 19. Phipps E. (2011), Looking at Textiles: A Guide to Technical Terms, the Paul Getty Museum, Los Angeles.
 20. Tímár-Balázsy, A. and Eastop, D. (1998), Chemical Principles of Textile Conservation, Butterworth Heinemann.
 21. Tímár-Balázsy, A. and Eastop, eds. (1998), International Perspectives Textile Conservation, Archetype publication.