Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες

2. Αρχή των τριών ηλικιών

3. Αρχειακός Δεσμός

4. Ιστορική αναδρομή & Έκταση εφαρμογής αρχειακού δεσμού

5. Αρχειακός δεσμός και υλικό των τεκμηρίων

6. Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του αρχειακού δεσμού

7. Διοικητικές μεταβολές και μεταφορές τεκμηρίων

8. Αρχή εντοπιότητας

9. Προβληματικές περιπτώσεις αρχειακών συνόλων

10. Αρχειακές εργασίες (μέρος 1ο). Πρόσκτηση

11. Αρχειακές εργασίες (μέρος 2ο). Ταξινόμηση, Περιγραφή

12. Αρχειακές εργασίες (μέρος 3ο). Ευρετηρίαση, Αξιολόγηση, Συντήρηση, Προβολή και χρήση αρχείων

13. Αρχειακό Σύστημα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η απόκτηση από τους σπουδαστές γνώσεων σχετικά με το αρχειακό υλικό και την οργάνωσή του.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

 • Giannakopoulos Georgios A., «In search of integrated information» Education for Information 26 (2008), σ. 113 - 119.
 • Giannakopoulos Georgios, Ioannis Koumantakis, “Archival Studies in Greece and the Emerging Field of Information Science”, Library Review, 2014.

Ελληνική

 • Γιαννακόπουλος, Γ. (επιμ.) 90 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους: Κατάλογος έκθεσης= General State Archives 90th anniversary: Exhibition Catalogue. Αθήνα: Γ.Α.Κ., 2004.
 • Γιαννακόπουλος, Γ. (εκδ.), Αρχειακός Δεσμός, Περιοδική έκδοση των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τομ. 1 (2004).
 • Γιαννακόπουλος, Γ. και Μπάγιας, Α. Όψεις και προοπτικές του ελληνικού αρχειακού συστήματος. Προβληματισμοί και προτάσεις για τη διαμόρφωση εθνικής αρχειακής πολιτικής. Αρχειακός Δεσμός: Περιοδική έκδοση των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ.1 (2004).
 • Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία. Το επάγγελμα του αρχειακoύ, επιμ.-μτφρ. Νέστωρ Μπαμίδης και Λίτσα Μπαφούνη. Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 2000.
 • Καραπιδάκης Ν.- Βακαλοπούλου
 • Λυκούρη, Ε. Τα αρχεία στο νεοελληνικό κράτος έως την ίδρυση των Γενικών Αρχείων (1821-1914). Αθήνα, 1991.
 • Μπάγιας Ανδρέας, Εγχειρίδιο αρχειονομίας. Η επεξεργασία ενός ιστορικού αρχείου, Αθήνα: Κριτική, 1991.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Ellis Judith (ed.), Η διαχείριση των Αρχείων, μετ. Ζωή Οικονόμου, Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, 2000.
 • Μπάγιας, Α. Αρχειονομία: Βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Κριτική, 1998.